Mednarodno sodelovanje

Japonska

Razpisi in pozivi

      

Na podlagi 15. in 20. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list Republike Slovenije, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A), 8. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10), 7. člena in III. poglavja Memoranduma o soglasju o znanstvenem sodelovanju med Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije in Japonskim združenjem za spodbujanje znanosti z dne 6.4.2001 (v nadaljevanju: memorandum), 2. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list Republike Slovenije, št. 52/16), (v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih) ter na podlagi soglasja in usmeritev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, št. 510-39/2016/2 z dne 27. 12. 2016 in št. 510-39/2016/3 z dne 23.1.2017, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, objavlja

Javni razpis za podoktorske štipendije za raziskovalno delo na Japonskem v letu 2017 za raziskovalce iz Republike Slovenije

 1. Predmet javnega razpisa
  Na podlagi Memoranduma o soglasju o znanstvenem sodelovanju med Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije in Japonskim združenjem za spodbujanje znanosti (v nadaljevanju: JSPS), podpisan aprila 2001, JSPS vsako leto zagotavlja podoktorske štipendije za raziskovalno delo na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije. V letu 2017 sta za Slovenijo namenjeni 2 štipendiji.
   
 2. Subjekti, ki se lahko prijavijo na razpis
  Raziskovalni štipendiji sta namenjeni slovenskim podoktorskim raziskovalcem (v nadaljevanju: prijavitelji) za raziskovalno delo pod vodstvom japonskih znanstvenikov na japonskih raziskovalnih inštitutih in univerzah (v nadaljevanju: japonska institucija). Od pridobitve doktorata ne sme preteči več kot šest let.
   
 3. Znanstvena področja
  Ni omejitve.
   
 4. Trajanje raziskovalnega dela
  Od 12 do 24 mesecev.
   
 5. Začetek raziskovalnega dela na Japonskem
  Kadarkoli do 30. 11. 2017.
   
 6. Pogoji za prijavitelje
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • doktorat znanosti (od pridobitve doktorata ne sme preteči več kot 6 let, šteto do roka za oddajo prijav),
 • prijavitelji, ki jim je bila v preteklosti že dodeljena štipendija JSPS, ne morejo ponovno kandidirati,
 • potrebno je vnaprejšnje pisno soglasje japonskega mentorja in japonske institucije o programu raziskovanja oziroma raziskovalnega dela na Japonskem.
 1. Financiranje
  Japonska (JSPS) v celoti financira podoktorski štipendiji in izbranemu prijavitelju krije:
 • povratno letalsko vozovnico,
 • mesečno nadomestilo v višini 362.000 Yen (cca. 3.000,00 EUR),
 • nadomestilo za namestitev v enkratnem znesku 200.000 Yen (cca. 1.700,00 EUR),
 • nezgodno ter zdravstveno zavarovanje.
 1. Način, oblika in rok za oddajo prijav
  Prijava vsebuje:
  • prijavni obrazec v tiskani obliki (izvirnik, opremljen z lastnoročnim podpisom) in na elektronskem nosilcu podatkov (USB ključ, CD, DVD) v pdf formatu; obe obliki prijavnega obrazca (tiskana in na elektronskem nosilcu podatkov) morata biti vsebinsko popolnoma enaki,
  • kopijo dokazila o doktoratu s prevodom v angleški ali japonski jezik (overitev ni potrebna),
  • priporočilno pismo slovenskega mentorja ali nadrejenega (velja tudi bivši mentor ali bivši nadrejeni) v angleškem ali japonskem jeziku (izvirnik),
  • pisno soglasje japonskega mentorja in japonske institucije v angleškem ali japonskem jeziku (izvirnik).

Prijavo je treba podpisano dostaviti v zaprti ovojnici z oznako: «Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za podoktorske štipendije za raziskovalno delo na Japonskem v letu 2017 za raziskovalce iz Republike Slovenije«, s pripisanim imenom in priimkom ter naslovom prijavitelja, na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana

Kot pravočasne se štejejo prijave, oddane priporočeno na pošto v Sloveniji do vključno 28. aprila 2017 (upošteva se poštni žig) ali oddane v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije do vključno 28. aprila 2017.

V vsaki ovojnici je lahko le ena prijava.

Prijava se šteje za popolno, če je pravilno opremljena, pravočasno oddana, izpolnjena na predpisanem prijavnem obrazcu, v predpisani obliki in vsebuje vse zahtevane podatke, ki jih določa razpisna dokumentacija. Nepravočasnih, nepravilno opremljenih in nepopolnih prijav Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju agencija) ne bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (razen, če z ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava odpre).

 1. Datum odpiranja prijav
  Odpiranje prijav bo 4. maja 2017 ob 14.00 uri v prostorih agencije.
 1. Postopek, merila za pripravo prednostnega seznama in nominacija kandidatov

Postopek

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije je pooblastilo agencijo za objavo razpisne dokumentacije in izvedbo ocenjevalnega postopka, na podlagi katerega bo agencija pripravila prednostni seznam z dvema izbranima prijavama, ki ga bo posredovala Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije (v nadaljevanju: ministrstvo). Agencija bo posredovala na ministrstvo tudi prijavi dveh izbranih prijaviteljev.

Evalvacijo in prednostni seznam bo pripravilo neodvisno »Strokovno telo za ocenjevanje prijav slovenskih raziskovalcev, ki se prijavljajo na tuje štipendije« (v nadaljevanju: strokovno telo), imenovano s strani Znanstvenega sveta agencije. Strokovno telo bo kot glavni kriterij upoštevalo raziskovalno uspešnost prijavitelja, usmeritve Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije ter japonske smernice za nominacijo kandidatov, ki je sestavni del razpisne dokumentacije (Nominating Guidelines).

Merila

V postopku priprave prednostne liste bo strokovno telo ocenilo:

 • pretekle raziskave in raziskovalne dosežke – prijavni obrazec, zaporedna številka 15 (Past Research and Achievements) – 0 do 5 točk,
 • znanstveno odličnost na podlagi priloženie bibliografije – prijavni obrazec, zaporedna številka 16 (List of Major Publications) – 0 do 5 točk ter
 • načrt raziskovalnega dela na Japonskem - prijavni obrazec, zaporedna številka 17 (Research Plan in Japan) – 0 do 5 točk.

Na podlagi zgoraj navedenega bo strokovno telo pripravilo prednostni seznam, na katerega se bosta uvrstili dve najbolje ocenjeni prijavi.

Nominacija

Nominacijo kandidatov japonski strani (JSPS) bo v skladu z določili memoranduma izvedlo ministrstvo po prejemu prednostnega seznama s strani agencije.

 1. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o končnem izboru z japonske strani (JSPS)

V roku največ treh mesecev po prejemu nominacije kandidatov s strani ministrstva, bo JSPS zaključil izbor in izbrane kandidate pisno obvestil o izboru in o nadaljnjih postopkih. JSPS bo o svojem končnem izboru obvestil tudi ministrstvo.

Agencija bo vse prijavitelje, ki se ne bodo uvrstili na prednostni seznam, o tem obvestila v osmih dneh po oddaji prednostnega seznama na ministrstvo.

Objava javnega razpisa in kontaktna oseba

Razpis bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani agencije - www.arrs.si, kjer bo dosegljiva tudi razpisna dokumentacija. Za dodatne informacije v zvezi z razpisom se lahko obrnete na kontaktno osebo: Marjetica Primožič, telefon (01) 400 59 70 ali po elektronski pošti: marjetka.primozic@arrs.si 

 

Številka: 5100-1/2017-1

Prof. dr. József Györkös
direktor

Objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije št. 6/2017, z dne 10. februarja 2017.

 

Razpisna dokumentacija: