Mednarodno sodelovanje

Črna gora

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Na podlagi 126. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11) in v zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07 in 9/11), Uredbo o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore (Ur. l. RS, št. 48/09, MP – 12/09) ter Protokolom 1. zasedanja Mešane komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Črno goro z dne 11.3.2010, podpisan v Ljubljani, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Črno goro v letih 2012 - 2013

 

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
   
 2. Predmet javnega razpisa
  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje krajših medsebojnih obiskov (do 14 dni) slovenskih in črnogorskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2012-2013. Za podiplomske študente in podoktorande največ pet let po doktoratu (v nadaljevanju: mlajše raziskovalce) obeh držav bodo v letih 2012-2013 sofinancirani tudi daljši obiski. Slovenska stran bo za črnogorske mlajše raziskovalce dodatno sofinancirala tudi daljše obiske (od 14 dni do 3 mesecev) v Republiki Sloveniji. Bilateralni projekti trajajo dve leti.

V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Črna gora.

 1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni poziv/razpis
  Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki
  • so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev (oboje pri agenciji), ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije; ter
  • izvajajo s strani agencije financirane programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav.
    
 2. Cilji javnega razpisa
  Cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Črno goro, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj črnogorskih raziskovalcev v Republiki Sloveniji, ter povečati število prijav slovenskih in črnogorskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja.
   
 3. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
  Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določa Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09). Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in črnogorski vodja morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določata pristojni instituciji (v Črni gori: Ministrstvo za znanost, http://www.mna.gov.me). Kontaktna oseba na črnogorski strani je gospa Smiljana Prelević, e-mail: smiljana.prelevic@mna.gov.me.
   
 4. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
  Prednostni seznam prijav za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje bilateralnega projekta po Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise v letu 2011, poglavje G - Mednarodno znanstveno sodelovanje, št. 6319-1/2011-1 z dne 7.2.2011. Prednost pri izboru bodo imeli projekti, v katerih bodo sodelovali mlajši raziskovalci obeh držav in projekti, ki v dosedanjih razpisih (2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 in 2010/2011) niso bili sofinancirani.
   
 5. Finančno ovrednoten izbor prijav za sofinanciranje bo dogovorjen na zasedanju
  pristojnega mednarodnega organa (Mešana komisija za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Črno goro, v nadaljevanju: mešana komisija), ki bo predvidoma potekalo ob koncu leta 2011. Sklep o izboru prijav za sofinanciranje izda direktor agencije na podlagi izbora mešane komisije, ki ga je dolžan upoštevati.
   
 6. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)financiranje projektov
  Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi 2012-2013 znaša okvirno 70.000,00 EUR.

Sofinanciranje v letih 2012-2013 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedena leta ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.

Agencija bo sofinancirala:

 • mednarodne prevozne stroške na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, za slovenske raziskovalce ob obiskih v Črni gori;
 • stroške bivanja za črnogorske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domovih podiplomcev; v primeru obiskov izven Ljubljane oz. Maribora ali v primeru zasedenosti Domov podiplomcev ob obiskih do 14 dni stroške bivanja v hotelu B kategorije (***), vendar največ do 100 EUR dnevno, ob daljših obiskih pa stroške bivanja največ do 1250 EUR mesečno; 
 • dnevnice za črnogorske raziskovalce ob obiskih v Republiki Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni list RS št. 140/2006 ter 76/2008, v nadaljevanju: uredba), v trenutku objave tega razpisa 21,39 EUR;
 • mednarodne prevozne stroške na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, za črnogorske mlajše raziskovalce ob dodatno odobrenih daljših obiskih v Republiki Sloveniji;

Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije črnogorskim raziskovalcem, ne glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski), izplačajo akontacijo dnevnic ob prihodu v Republiko Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska. Slovenski prijavitelj sam krije stroške za svoje zdravstveno zavarovanje.

 1. Predvideni čas izvajanja razpisa je od 1. januarja 2012 do 31. decembra 2013.
   
 2. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav

10.1. Oddaja prijave z digitalnim podpisom – elektronska prijava
Prijava na javni poziv se izpolni in odda kot Prijavna vloga na obrazcu ARRS-BI-ME-JR- Prijava/2011 na spletni portal ARRS eObrazci. Oddana prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oz. pooblaščena oseba prijavitelja (RO) in prijavitelj-raziskovalec). Prijave morajo biti oddane do vključno 15.6.2011 do 12.00 ure. Prijaviteljem svetujemo, da zaradi možne obremenjenosti strežnika prijave ne oddajajo zadnji dan razpisnega roka.

10.2. Oddaja prijave brez digitalnega podpisa
V primeru, ko prijavitelj in/ali prijavitelj-raziskovalec nimata digitalnega potrdila, se prijava odda v elektronski obliki kot nepodpisana (na spletni portal ARRS eObrazci) in v pisni obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oz. pooblaščene osebe prijavitelja (RO) in prijavitelja-raziskovalca, in žigom RO.

Obe obliki prijave, elektronska in pisna, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

Pisne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako "Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstveno raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Črno goro v letih 2012-2013" in obvezno oznako prijave (obrazec ARRS-BI-ME-JR-Prijava/ 2011) ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana.

Za pravočasne se štejejo prijave, ki so v roku oddane v pisni in elektronski obliki. Prijava je oddana pravočasno, če je oddana na spletni portal ARRS eObrazci in prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS do 15.6.2011 do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do 15.6.2011 do 12. ure (poštni žig).

10.3. Popolnost prijave
Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki (točka 10.1. – oddaja prijave z digitalnim podpisom – elektronska oblika; točka 10.2. - oddaja prijave brez digitalnega podpisa - elektronska in pisna oblika;) ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa ta javni poziv. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11).

Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene prijaviteljem.

 1. Datum odpiranja prijav
  Odpiranje prijav bo predvidoma 17.6.2011 ob 10. uri v prostorih agencije.
   
 2. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa:
  O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do konca leta 2011.
   
 3. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
  Javni razpis bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen na spletni strani agencije www.arrs.si.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri Fani Rožič Novak, po telefonu (01) 400 5950 vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: fani.rozic-novak@arrs.si.

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 28/2011, z dne 15.04.2011.

Številka: 5100-12/2011-1
Datum: 7.4.2011

Dr. Franci Demšar
Direktor ARRS