Mednarodno sodelovanje

Češka

Razpisi in pozivi

Javni razpis za sofinanciranje znanstveno - tehnološkega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Češko republiko v letih 2004 in 2005

1. Uporabnik proračunskih sredstev: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana.

2. Predmet razpisa je:

 • sofinanciranje medsebojnih obiskov (stroški potovanja in bivanja) slovenskih in čeških raziskovalcev, ki izvajajo skupne raziskovalne projekte in sicer: krajši obiski do 12 dni in daljši obiski od 1 - 3 mesecev;

3. Ministrstvo RS za šolstvo, znanost in šport bo obiske sofinanciralo v naslednji višini:

 • prevozne stroške za slovenske raziskovalce ob obiskih na Češkem;
 • stroške bivanja v Domu podiplomcev ali izjemoma v hotelu B kategorije in dnevnice za češke raziskovalce ob obiskih v Sloveniji (kratki obiski do 12 dni);
 • stroške bivanja v Domu podiplomcev in protivrednost 440 € mesečno v SIT (za namene dnevnic) za češke raziskovalce (dolgi obiski od 1 – 3 mesecev).

4. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa:

 • na razpis se lahko prijavijo domače pravne ali fizične osebe, ki opravljajo raziskovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur.l. RS, št. 96/02);
 • vodja projekta mora izpolnjevati pogoje iz Zakona o raziskovalno in razvojni dejavnosti (Ur.l. RS, št. 96/02);
 • predlogi projektov se morajo navezovati na s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport financirane programe dela JRO, ali s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport financirane oz. sofinancirane projekte temeljnega in aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v 5. okvirnem programu EU na področju raziskav, tehnološkega razvoja in predstavitev), oziroma s strani Ministrstva za gospodarstvo sofinancirane razvojno - tehnološke projekte (navesti šifre in naslove projektov), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja predvidenih raziskav;

5. Vloga na razpis v 2 izvodih mora vsebovati naslednje elemente:

 1. izpolnjene in podpisane obrazce s podatki o vlagatelju, vodjih projekta in drugih sodelujočih raziskovalcih in njihove reference,
 2. kratka življenjepis slovenskega in češkega vodje projekta z najpomembnejšimi publikacijami v zadnjih 5 letih, ki se nanašajo na vsebino projekta,
 3. opis projekta,
 4. navedbo osnovnih virov financiranja raziskav na slovenski strani (navedba projekta/programa, ki je osnova sodelovanja),
 5. pregled predlaganih obiskov za dve leti.

6. Merila za izbiro prijav oziroma vlog za sofinanciranje:

Predlog izbora prijav za nadaljnjo obravnavo pri pristojnem mednarodnem organu, to je skupnem slovensko-češke odboru za znanstveno in tehnološko sodelovanje, pripravi imenovani slovenski del navedenega odbora, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov oziroma programov. Navedeno ovrednotenje vključuje: pomen rezultatov raziskav za družbeni in gospodarski razvoj Republike Slovenije, znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav, potencialne možnosti za vključitev v raziskovalne projekte EU, uporabnost projekta v praksi oziroma gospodarstvu, reference vodje projekta in raziskovalne skupine, vključenost mladih raziskovalcev, izvedljivost projekta. Odločitev o izboru prijav za sofinanciranje sprejme skupni slovensko-češki odbor za znanstveno-tehnološko sodelovanje.

7. Orientacijska vrednost za izvedbo predmeta razpisa je 20.000.000 SIT.

8. Čas izvajanja skupnih raziskovalnih projektov je 2 leti. Predvideni rok začetka izvajanja je januar 2004.

9. Pisne vloge z vso dokumentacijo in z oznako »Ne odpiraj, vloga na javni razpis za sofinanciranje znanstveno-tehnološkega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Češko republiko v letih 2004 in 2005«, morajo vlagatelji dostaviti v zaprtih ovojnicah in z označbo vlagatelja na naslov:

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
ga. Slavi Krušič
Trg OF 13, 1000 Ljubljana

Vloge morajo prispeti v glavno pisarno Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, Ljubljana, ne glede na vrsto prenosa te vloge, do vključno 16. junija 2003 do 14. ure.

10. Vloge bo po preteku tega roka odprla strokovna komisija.

11. Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih vlog komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene vlagateljem.

12. Odpiranje vlog bo v prostorih Ministrstva RS za šolstvo, znanost in šport, v sredo, 18. junija 2003 ob 9. uri.

13. O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni predvidoma do konca leta 2003 po zasedanju skupnega odbora.

14. Razpisna dokumentacija bo po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS objavljena tudi na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, vlagatelji pa jo lahko dvignejo vsak delavnik po objavi razpisa med 9. in 15. uro pri ga. Danijeli Šinkovec na MŠZŠ, Trg OF 13, tel.: 01 478 46 76. Vse dodatne informacije pri ga. Slavi Krušič (tel. 01 478 46 71).

Priloge: