Mednarodno sodelovanje

ZDA

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje skupnih slovensko-ameriških znanstveno tehnoloških projektov v letih 2004 in 2005

Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje skupnih slovensko-ameriških znanstveno tehnoloških projektov v letih 2004 in 2005 (Ur.l.RS, št. 14/2004 z dne 13.02.2004):

REZULTATI JAVNEGA RAZPISA (sklep o sofinanciranju št.404-03-2/2004/51 z dne 09.04.2004)

 

Št. Šifra projekta Slovenska inštitucija Odgovorni nosilec projekta v Slovenij Odgovorni nosilec projekta v ZDA Inštitucija v ZDA Naslov projekta v slovenskem jeziku Naslov projekta v angleškem jeziku Odobreni obiski v 2004 v ZDA Odobreni obiski v 2004 v Slovenijo
1 BI-US/04-05/1 Univerza v Maribor Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Smetanova ulca 17, SI-2000 Maribor prof.dr. BOJAN GRČAR prof.dr. Aleksander Stanković Northeastern University Boston College of Engineering Dept. Of Electrical and Computer Engineering 422 Dana Research Building Boston, MA 02115 Navorno vodenje asinhronskih strojev z izboljšano učinkovitostjo IM Torque control with improved efficiency MA
1x 14 dni 1x1mes
1x14 dni  
2 BI-US/04-05/2 ZRC SAZU Novi trg 2, SI-1000 Ljubljana (Inštitut za raziskovanje krasa Titov trg 2, SI-6230 Postojna) doc.dr. STANKA ŠEBELA prof.dr. Ira.D.Sasowsky University of Akron Buchtel College of Arts and Sciences Dept. Of Geology 252 Buchtel Commons Akron, OH 44325-4101 Neotektonski in seizmični prelomi v kraških jamah, njihov pomen za speleogenezo Neotectonic and seizmic faults in karst caves, their role in speleogenesis OH
1x14 dni
2x1mes
3 BI-US/04-05/3 ZRC SAZU Novi trg 2, SI-1000 Ljubljana (Inštitut za raziskovanje krasa Titov trg 2, SI-6230 Postojna) dr. TANJA PIPAN prof.dr. David Culver American University Department of Biology 4400 Massachussetts Ave. NW Washington D.C. 20016 Ekološka ter mikrogeografska raziskava epikraške favne Ecological and microdistributional study of an epicarst fauna Washington DC
1x1mes
1x14 dni  
4 BI-US/04-05/4 Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta Inštitut za patološko fiziologijo Zaloška 4, SI-1000 Ljubljana prof.dr. ROBERT ZOREC prof.dr. Philip G. Haydon University of Pennsylvania School of Medicine 215 Stemmler Hall 3450 Hamilton Walk Philadelphia, PA 19104 Mehanizmi izločanja glutamata iz astrocitov Mechanisms of glutamate release from astrocytes PA
2x14dni
1x14dni
5 BI-US/04-05/5 Institut Jožef Stefan Odsek za nanostrukturne meteriale Jamova 39, SI-1000 Ljubljana dr. ALEKSANDER REČNIK prof.dr. Hans-Joachim Kleebe Colorado School of Mines Metallurgical and Materials Engineering Dept. Golden, CO 80401 Raziskave dvojčenja in epitaksije v mineralih Investigations of twinning and epitaxial growth in minerals CO
2x14dni
1x1mes
2x14 dni 1x1mes
6 BI-US/04-05/6 Nacionalni inštitut za biologijo Večna pot 111, SI-1000 Ljubljana Dr. ANDREJ ČOKL prof.dr. Jocelyn G. Millar University of California, Riverside Dept. Of Entomology Riverside, CA 92521 Nove perspektive v biološki kontroli (II) Optimizacija žuželčjih feromonskih pasti na podlagi raziskav odgovorov samic na kemične in vibracijske signale New perspectives in biological control (II) Optimization of insect pheromone traps ba investigations of female responses to chemical and vibratory signals CA
1x14 dni
1x14dni
7 BI-US/04-05/7 Gozdarski inštitut Slovenije Večna pot 2, SI-1000 Ljubljana Doc.dr. TOMISLAV LEVANIČ dr. Nate McDowell Los Alamos national Laboratory Earth and Environmental Sciences POBox 1663, MS-D462 Los Alamos, NM 87545 Mortaliteta hrasta (Quercus robur) v luči spreminjanja izotopske zgradbe branike Carbon isotope content in tree rings as a signal of oak mortality (Quercus robur) NM
1x1mes
1x14dni
8 BI-US/04-05/8 Kemijski inštitut Hajdrihova 19, SI-1000 Ljubljana Dr. ZORICA CRNJAK OREL prof.dr. Egon Matijević Clarkson University Center for Advanced Materials Processing POBox 5814 Potsdam, NY 13699-5814 Priprava in karakterizacija uniformnih delcev Preparation and characterization of internally composite uniform particles of nanometer to micrometer modal diameters NY
1x14 dni
1x14
9 BI-US/04-05/9 Institut Jožef Stefan Jamova 39, SI-1000 Ljubljana Dr. SIMON ŠIRCA Dr. Shalev Gilad Massachusetts Institute of Technology (MIT) 77 Massachusetts Ave. Cambridge, MA 02139-4307 Študij električnega oblikovnega faktorja nevtrona in NN-korelacij pri kratkih razdaljah Studies of the neutron electric form-factor and NN-correlations at short distances MA
2x7
0
10 BI-US/04-05/10 Institut Jožef Stefan Jamova 39, SI-1000 Ljubljana Dr.MATEJ LIPOGLAVŠEK Dr. Dariusz Seweryniak Argonne national laboratory 9700 South Cass Ave. Argonne, IL 60439-4843 Spektroskopija blizu protonske črte mezenja Spectroscopy near proton drip line IL
2x7dni
0
11 BI-US/04-05/11 Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana Doc.dr. LEON STEFANIJA Dr. Nico Schueler Texas State University School of Music 601 University San Marcos, TX 78666 Glasbene navade univerzitetnih pedagoških delavcev in študentov v Sloveniji in Texasu Musical habits of pedagogical staff and students at the universities in Slovenia and Texas TX
1x14dni
1x14dni
12 BI-US/04-05/12 Univerza v Ljubljani Fakulteta za strojništvo Aškerčeva 6, SI-1000 Ljubljana izr.prof.dr. MIHAEL JUNKAR Prof.dr. Radovan Kovacevic Soithern methodist University School of Engineering Dept. Of Mechanical Engineering Research center for Advanced Manufacturing 1500 International Parkway, Suite#100 Richardson, Dallas, TX 75081 Inkrementalno preoblikovanje z visokohitrostnim vodnim curkom krojenih prirezov zvarjenih s tornim gnetenjem High-Speed water jet incremental sheet metal forming of friction stir welded tailor blanks TX
2x14dni
2x14dni
13 BI-US/04-05/13 Kmetijski inštitut Slovenije Hacquetova 17, SI-1000 Ljubljana Dr. URŠKA VRHOVŠEK Prof.dr. Andrew Waterhouse University of California, davis Dept. Of Viticulture & Enology Davis, CA 95616 Vpliv mikrooksidacije v vinarstvu na polifenolne spojine in vegetalni karakter slovenskih vin The effects of microxygenation in winemaking on phenolic constituents and herbal character in Slovenian wines CA
1x14dni  
1x14dni
14 BI-US/04-05/14 Gozdarski inštitut Slovenije Večna pot 2, SI-1000 Ljubljana Dr. POLONA KALAN Dr. John H.Carson Jr. Shaw Environmental and Infrastructure Inc. 16406 US Rte.224 East Findlay, OH 45840 Razvoj fitocelice Development of phytocell OH
1x12dni
1x14dni
15 BI-US/04-05/15 Geološki zavod Slovenije Dimičeva 14, SI-1000 Ljubljana Dr. SLAVKO VEKOSLAV ŠOLAR Dr. Deborah J. Shields USDA Forest Service Research and Development Rocky Mountains Research Station 2150A Forest Service Fort Collins, CO 80526 Vrednotenje življenjskega cikla površinskih kopov v kontekstu trajnostnega gospodarjenja z viri Evaluating Querries over the life cycle in the context of sustainable resource management CO
2x14 dni
3x14dni
16 BI-US/04-05/16 Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta Oddelek za biologijo Jamnikarjeva 102, SI-1000 Ljubljana Prof.dr. TOM TURK Prof.dr. William R.Kem University of Florida College of Medicine Dept. Of Pharmacology and Therapeutics 1600 S.W. Archer Road POBox 100267 Gainesville, FL 32610-0267 Citolitične in nevrotoksične snovi iz morskih organizmov Cytolytic and neurotoxic compounds from marine organisms FL
1x14dni
1x14dni
17 BI-US/04-05/17 Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta Oddelek za agronomijo Jamnikarjeva 102, SI-1000 Ljubljana Doc.dr. NATAŠA VIDIC JAECKS Prof.dr. Isabel Patricia Montanez University of California Geology Dept. One Shields Ave. Davis, CA 95616 Odvisnost uspešnosti C3 in C4 rastlin od okoljskih dejavnikov C3 and C4 Plant Dependence on Environmental factors CA
1x14dni
1x14dni
18 BI-US/04-05/18 Univerza v Mariboru Pedagoška fakulteta Koroška cesta 160, SI-2000 Maribor Izr.prof.dr. IVAN GERLIČ Prof.dr. Christian Wolfgang Davidson College Davidson Physics Computation Center 209 Ridge Rd. Davidson, NC 28035-6926 Konceptualne strategije uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije v izobraževanju fizike - naravoslovja Conceptual strategies for application of information communication technologies in physics education and natural sciences education NC
1x10dni
1x10dni
19 BI-US/04-05/19 Univerza v Mariboru Pedagoška fakulteta Koroška cesta 160, SI-2000 Maribor Izr.prof.dr. DARKO FRIŠ Prof.dr. Ivo Banac Yale University Dept. Of History POBox 208324 New Haven, CT Slovenska politična emigracija v ZDA Slovene political immigrants in USA CT
3x14dni
3x30dni  
3x14dni
3x30dni  
20 BI-US/04-05/20 Univerza v Mariboru Visoka zdravstvena šola Žitna ulica 15, SI-2000 Maribor Prof.dr. PETER KOKOL Prof.dr. Patricia Abbot The Johns Hopkins University School of Nursing 525 North Wolfe Street, Suite 432 Baltimore, MD 21205 eUčenje na daljavo za medicinske sestre - DENED Distant e-learning for nursing education - DENED MD
3x14dni  
2x14dni
21 BI-US/04-05/21 Univerza v Mariboru Fakulteta za strojništvo Smetanova ul.17, SI-2000 Maribor Izr.ptof.dr. NENAD GUBELJAK Prof.dr. John Landes University of Tennessee College of Engineering Mechanical, Aerospace and Biomedical Engineering Dept. 414 Dougherty Engineering Building Knoxville, TN 37996-2210 Alternativne metode za ocenitev lomne žilavosti Alternative methods of fracture toughness evaluation TN
3x14dni
2x1mes  
2x14dni
1x1mes
22 BI-US/04-05/22 Prirodoslovni muzej Slovenije Prešernova 20, SI-1000 Ljubljana Dr. IGNAC SIVEC Prof.dr. Bill Stark Mississippi College Dept. Of Biology POBox 4045 Clinton, MS 39058 Biotska raznovrstnost rodu Perla (Insecta, Plecoptera) kot pomemben bioindikator tekočih voda ter Plecoptera severne Tajske Biodiversity of genus Perla (Insecta, Plecoptera), Important bioindicators in running waters, and the Plecoptera in Northern Thailand MS
1x14dni
1x14dni
23 BI-US/04-05/23 Ncionalni inštitut za biologijo Morska biološka postaja Piran Fornače 41, SI-6330 Piran Prof.dr. ALENKA MALEJ Prof.dr. William M Graham Marine Environmental Science Consortium Dauphin Island Sea lab Dauphin Island, AL 37528 Jadranski poletni inštitut za morsko okolje Developing an Adriatic Summer Institute for Marine Environmental Complexity AL
2x14dni
1x1mes
2x14dni
1x1mes
24 BI-US/04-05/24 Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta Oddelek za lesarstvo Rožna dolina, C.VIII/34, SI-1000 Ljubljana Prof.dr. FRANC POHLEVEN Dr. Robert Koestler The Metropolitan Museum of Art Objects Conservation 1000 Fifth Ave. New York, NY 10028 Translokacija anorganskih biocidov zaradi okužbe z glivami Translocation of inorganic wood biocides due to fungal infestation NY
3x7dni
1x1mes
2x10dni
25 BI-US/04-05/25 Inštitut za kovinske materiale in tehnologije Lepi pot 11, SI-1000 Ljubljana Doc.dr. VOJTEH LESKOVŠEK Prof.dr. Mengnie Victor Li Portland State University Materials Engineering Dept. Portland, Oregon Modeliranje profila zaostalih tlačnih napetosti v nitridni plasti na osnovi profila mikrotrdot Modeling a compressive residual stresses profile on the basis of a microhardness profile OR
2x14dni  
2x14dni
26 BI-US/04-05/26 Institut Jožef Stefan Jamova 39, SI-1000 Ljubljana Dr. BOŠTJAN KONČAR Prof.dr. Hassan Yasin Texas A&M University Dept. Of Nuclear Engineering College Station Texas 77843-3133 Večdimenzionalno modeliranje turbulence in dinamike mehurčkov v vrelnih tokovih Multidimensional modeling of turbulence and bubbled dynamics in boiling flows TX
2x14dni
1x14dni
27 BI-US/04-05/27 Institut Jožef Stefan Jamova 39, SI-1000 Ljubljana Izr.prof.dr. JANEZ BONČA Dr. James Gubernatis Los Alamos national Laboratory MS B 262; T-11 Los Alamos, NM 87545 Modeli koreliranih elektronov in frustriranih spinskih sistemov Models of correlated electrons and frustrated spin systems NM
5x14dni
1x1mes
1x14dni
28 BI-US/04-05/28 Institut Jožef Stefan Jamova 39, SI-1000 Ljubljana Dr. DENIS ARČON Prof.dr. Louis Claude Brunel National High Magnetic Field Laboratory 1800 East Paul Dirac Drive Tallahassee, FL 32310 ESR šptudij eno- in dvodimenzionalnih antiferomagnetov s spinsko energijsko režo ESR study of one- and two-dimensional antiferomagnets with a spin gap FL
3x14dni  
2x10dni
29 BI-US/04-05/29 Institut Jožef Stefan Jamova 39, SI-1000 Ljubljana Dr. MIRAN MOZETIČ Prof.dr. Mahendra Sunkara University of Louisville Dept. Of Chemical Engineering Louisville, KY 40292 Plazemska sinteza anorganskih nanovlaken in karakterizacija nano-kompozitov Plasma synthesis of inorganic nanowires and characterization of nano-composites KY
2x14dni
2x14dni
30 BI-US/04-05/30 Institut Jožef Stefan Jamova 39, SI-1000 Ljubljana Dr. SLAVKO BERNIK Dr. Ryna Marinenko NIST, Chemical Science and Technology laboratory Surface and Microanalysis Science Division 100 Bureau Drive, Stop 8371 Gaithersburg, MD 29899 Elektronska mikroanaliza keramičnih materialov - III Electron probe microanalysis of ceramic materials - III MD
2x14
1x14
31 BI-US/04-05/31 Klinični center Šlajmerjeva 3, SI-1000 Ljubljana Prof.dr. BORUT PETERLIN Prof.dr. Dimitrij Krainc Harvard University Massachusetts General Hospital 114 16th Street, Room 2008 Charlestown, MA 02129 Bio-označevalci pri Huntingtonovi bolezni Biomarkers in Huntington disease MA
1x14dni
1x1mes
2x14dni
32 BI-US/04-05/32 Univerza v Ljubljani Fakulteta za matematiko in fiziko Jadranska 19, SI-1000 Ljubljana Prof.dr. SLOBODAN ŽUMER Prof.dr. Gregory Crawford Brown University Division of Engineering, Box D Providence, RI 02912 Nano- in mikroograjeni tekočekristalni materiali Nano- and micro-scale templating of liquid crystalline materials RI
3x10dni
2x20dni
4x12dni
1x30dni
33 BI-US/04-05/33 Univerza v Ljubljani Fakulteta za matematiko in fiziko Jadranska 19, SI-1000 Ljubljana Izr.prof.dr. TOMAŽ ZWITTER Prof.dr. Robert E.Wilson University of Florida 219 Grinter Hall Gainsville, FL 32611 Raziskave dvojnih zvezd v okviru sodelovanja med Slovenijo in Florido A Florida-Slovenia initiative in binary star research FL
3x14dni
2x1mes
2x14dni
2x1mes
34 BI-US/04-05/34 Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko Jadranska ulica 19, SI-1000 Ljubljana Doc.dr. ANDREJ BRODNIK Doc.dr. John Iacono Polytechnic University CIS 5 Metro Tech Center Brooklyn, NY 11201 ALEMOC: Algoritmično inženirstvo z upoštevanjem modelov računanja ALEMOC: Algoritm engineering using models of computation NY
0
1x14dni
35 BI-US/04-05/35 Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko Jadranska ulica 19, SI-1000 Ljubljana Prof.dr. DUŠAN REPOVŠ Prof.dr. Dennis Garity Oregon State University Dept. Of Mathematics Kidder Hall 368 Corvallis, OR Geometrijska topologija 0-dimenzionalnih kompaktov v evklidskih prostorih Geometric topology of 0-dimensional compacta in Euclidean spaces OR
2x14dni
2x14dni
36 BI-US/04-05/36 Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko Jadranska ulica 19, SI-1000 Ljubljana Prof.dr. BOJAN MOHAR Prof.dr. Matthew DeVos Princeton University Dept. Of Mathematics Fine Hall Princeton, NJ 08544 Minorji grafov in grafi na ploskvah Graph minors and graphs on surfaces NJ
1x14dni
1x14dni
37 BI-US/04-05/37 Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko Jadranska ulica 19, SI-1000 Ljubljana Prof.dr. DRAGAN MARUŠIČ Prof.dr. Henry Glover Ohio State University, Columbus 231 W 18th Ave. Columbus, OH 43210 Točkovno tranzitivni grafi; nekaj odprtih problemov Vertex-transitive graphs; some open problems OH
2x14dni
2x1mes
2x14dni
1x1mes
38 BI-US/04-05/38 Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko Jadranska ulica 19, SI-1000 Ljubljana Doc.dr. PRIMOŽ POTOČNIK Prof.dr. Stephen Wilson Northern Arizona University Dept. Of Mathematics and Statistics Box 5717 Flagstaff, AZ 86011-5717 Povezavno simetrični grafi majhnih valenc Edge-transitive graphs of small valencies AZ
2x14dni
0
39 BI-US/04-05/39 Institut Jožef Stefan Jamova 39, SI-1000 Ljubljana Dr. VINCENC NEMANIČ Prof.dr. Robert Nemanich North Carolina State University Raleigh, NC 27695-8202 Študij hladne emisije iz nanokristaliničnih diamantnih filmov v zataljenih vakuumskih napravah Study of field emission from nanocrystalline diamond films in sealed vacuum devices NC
2x14dni
2x14dni
40 BI-US/04-05/40 Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta Inštitut za biokemijo Vrazov trg 2, SI-1000 Ljubljana Prof.dr. ANA PLEMENITAŠ Prof.dr. Boris Matija Peterlin University of California San Francisco School of Medicine, Dept. Of Medicine 533 Parnassus Ave. San Francisco, CA 94143 Vloga holesterola in Nef proteina v procesu brstenja virusa HIV The role of cholesterol and Nef in HIV budding CA
1x7dni
1x30dni
1x7dni
1x10dni
41 BI-US/04-05/41 Klinični center Inštitut za klinično nevrofiziologijo Zaloška 2, SI-1000 Ljubljana Izr.prof.dr. DUŠAN BUTINAR Prof.dr. Arnold Starr University of California Irvine Med.Surg. I, Room 154 Irvine, CA 92717 Študij asimptomatske slušne nevropatije pri dedni avtosomsko dominantni aksonski bolezni Charcot-Marie-Tooth (CMT) Study of asymptomatic auditory neuropathy in hereditary autosomal dominant Charcot-Marie-Tooth (CMT) disease CA
1x14dni
1x14dni
42 BI-US/04-05/42 Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta Inštitut za patološko fiziologijo Zaloška 4, SI-1000 Ljubljana doc.dr. MARA BRESJANAC-BLINC Prof.dr. Jorge R Barrio University of California Los Angeles School of Medicine Dept. Of Molecular and Medical Pharmacology 10833 LeConte Ave. Los Angeles, CA 90095-6948 Uporaba molekularnih prob za označevanje in prepoznavo človeških prionskih beljakovinskih agregatov in vitro ter in vivo Use of molecular probes for human prion protein aggregate labelling and detection in vitro and in vivo CA
2x14dni
1x30dni
2x14dni
43 BI-US/04-05/43 Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta Inštitut za biokemijo Vrazov trg 2, SI-1000 Ljubljana Izr.prof.dr. DAMJANA ROZMAN Prof.dr. Michael Waterman Vanderbilt University School of Medicine Dept. Of Biochemistry 607 Light Hall Nashville, TN 37232-0146 Sesalske lanosterol 14alfa-demetilaze (CY51) - strukturna analiza in vezava substrata Mamlian sterol 14a-demethylases (CYP51): structural analyses and substrate binding TN
2x7dni
2x2mes
2x7dni
44 BI-US/04-05/44 Univerza na Primorskem Znanstveno-raziskovalno središčeKoper Garibaldijeva 1, SI-6000 Koper Dr. DARKO DAROVEC Prof.dr. Edward Muir Northwestern University Dept. Of History 1881 Sheridan Road Evanston, IL 60208 Žrtev v scenariju kazenskega procesa; Od zločina brez žrtve do vdora žrtve v družbeni in politični diskurz The victim in the scene of the criminal trial; From victimless crimes to the appearance of the victim in the social and political debate IL
1x14dni
1x1mes
1x14dni
1x1mes
45 BI-US/04-05/45 Univerza na Primorskem Znanstveno-raziskovalno središče Koper Garibaldijeva 1, SI-6000 Koper Prof.dr. ANTON GOSAR Prof.dr. Jerzy Jemiolo Ball State University Dept. Of Geography Muncie, IN 47306 Turistično gospodarstvo v tranzicijskih državah Srednje Evrope v času EU širitve: socialno-geografski in politično-geografski aspekt The Tourism industry in East-Central Europe in times of the European enlargement process: the socio-economic and geoploitical approach IN
1x14dni
1x1mes
1x14dni
1x1mes
46 BI-US/04-05/46 ZRC SAZU Novi trg 2, SI-1000 Ljubljana Dr. ŠPELA GORIČAN Dr. Elisabeth S. Carter Portland State University Department of Geology Portland, OR 97207-0751 Katalog in biokronologija pliensbachijskih do aalenijskih radiolarijev Catalogue and biochronology of pliensbachian and aalenian radiolaria OR
1x1mes
0
47 BI-US/04-05/47 Center za uporabno matematiko in teoretično fiziko Krekova 2, SI-2000 Maribor Prof.dr. VALERIJ ROMANOVSKIJ Prof.dr. Douglas Shafer University of North Carolina at Charlotte Dept. Of Mathematics Charlotte, NC 28223 Periodične rešitve polinomialnih diferencialnih enačb Periodic solutions of polynomial differential systems NC
1x14dni
1x14dni
Prilogi: