Mednarodno sodelovanje

ZDA

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, na podlagi 34. člena v povezavi z 12. členom Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21 in 40/23; v nadaljnjem besedilu: ZZrID), Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju (Uradni list RS, št. 29/99, MP), 83. in 84. člena Splošnega akta o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 166/22, v nadaljnjem besedilu: Splošni akt o postopkih (so)financiranja) v zvezi s petim odstavkom 47. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 48/23) in Metodologije ocenjevanja prijav v postopkih za (so)financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti št. 6319-5/2022-5 z dne 9. 1. 2023, št. 6319-5/2022-6 z dne 17. 1. 2023 – popr., št.  6319-5/2022-7 z dne 19. 6. 2023 in št. 6319-5/2022-8 z dne 13. 11. 2023 (v nadaljnjem besedilu: Metodologija), objavlja

Javni razpis za (so)financiranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v letih 2024 – 2026

1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ARIS).
 

2. Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je (so)financiranje aktivnosti bilateralnega sodelovanja na vseh raziskovalnih področjih, ki zajemajo medsebojne obiske slovenskih in ameriških raziskovalcev v letih 2024 – 2026.

Na ameriški strani ni javnega razpisa, zato se ameriške raziskovalne organizacije v aktivnosti bilateralnega sodelovanja vključujejo na lastne stroške, sodelujoče ameriške raziskovalce na projektu pa prijavi samo slovenski prijavitelj.
 

3. Cilji javnega razpisa

Cilj javnega razpisa je okrepiti aktivnosti bilateralnega sodelovanja z Združenimi državami Amerike (v nadaljevanju: ZDA) povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih ameriških raziskovalcev v Sloveniji ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na mednarodne razpise na področju raziskav in inovacij.


4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije, ki so vpisane v evidenco izvajalcev znanstvenoraziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: Evidenca RO), in zasebni raziskovalci, vpisani v register zasebnih raziskovalcev pri ARIS, ter izpolnjujejo pogoje, določene v ZZrID, in splošnih aktih ARIS.


5. Pogoji za kandidiranje in dodelitev sredstev (so)financiranja

5.1. Vstopni pogoji

(1) Prijavitelj na javni razpis mora biti upravičen prijavitelj (v skladu s 4. točko javnega razpisa).

(2) Prijavitelj mora izvajati raziskovalni program oziroma temeljni ali aplikativni projekt, ki ga (so)financira ARIS, ali imeti odobren mednarodni projekt (na primer sodelovanje v okvirnih programih EU na področju raziskav in inovacij), ki zagotavlja temeljni vir raziskav.

(3) Raziskovalec, ki se v okviru prijavitelja prijavi na javni razpis kot vodja aktivnosti bilateralnega sodelovanja (v nadaljnjem besedilu: vodja aktivnosti), lahko kandidira samo z enim predlogom za (so)financiranje aktivnosti bilateralnega sodelovanja.

(4) Vodja aktivnosti je lahko le fizična oseba, ki je kot raziskovalec vpisan v Evidenco RO in izpolnjuje pogoje, določene v ZZrID, Splošnem aktu o postopkih (so)financiranja in v Kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja izkazovanja mednarodno primerljivih raziskovalnih rezultatov in obdobje zajema mednarodno primerljivih raziskovalnih rezultatov za vodjo raziskovalnega projekta in programa (št. 007-5/2022-3 z dne 16. 5. 2022 in št. 007-1/2023 z dne 2. 2. 2023, v nadaljnjem besedilu: kriteriji za vodjo).

(5) Minimalni kvantitativni vstopni pogoji za vodjo aktivnosti, ki jih določa Metodologija in kriteriji za vodjo, se nanašajo na minimalno oceno iz znanstvenih objav (A1), dokumentirano sodelovanje z drugimi financerji (A3) v zadnjih petih letih in minimalno število čistih citatov v zadnjih desetih letih, kar mora vodja aktivnosti izkazati. Minimalne kvantitativne vstopne pogoje se izračuna po formuli: A1 ≥ 0,3, CI ≥ 1 in A3 ≥ 0 (kjer CI pomeni število čistih citatov). Vrednosti so enake za vse vede.

(6) Če prijavljeni vodja aktivnosti v zadnjem obdobju ni bil zaposlen ali samozaposlen v raziskovalni dejavnosti (raziskovalna odsotnost), se lahko pri izpolnjevanju vstopnega pogoja za vodjo aktivnosti namesto zadnjih petih let upošteva zadnje intervalno obdobje, ki vključuje obdobje petih let zaposlitve v raziskovalni dejavnosti.

Upoštevano obdobje zajema mednarodno primerljivih raziskovalnih rezultatov se lahko podaljša v primeru dejanske odsotnosti iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo, drugih oblik dokumentiranih upravičenih odsotnosti, določenih v predpisih o zdravstvenem zavarovanju, pa samo, če gre za neprekinjeno odsotnost, daljšo od šestih mesecev, in sicer največ za čas upravičene odsotnosti. Na podaljšanje upoštevanega obdobja ne vpliva izraba starševskega dopusta v obliki delne odsotnosti z dela.

V kolikor vodja aktivnosti v zadnjih petih letih ni bil zaposlen v raziskovalni dejavnosti, je treba v prijavo vpisati obdobje in razlog raziskovalne odsotnosti. Pri preverjanju vstopnih pogojev bo ARIS upoštevala le podatke navedene v prijavi.

(7) Med sodelujočimi raziskovalci in tehničnimi sodelavci v Republiki Sloveniji mora biti vključen vsaj en doktorski študent ali raziskovalec, pri katerem od njegovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se leto zagovora doktorata; od leta 2018 naprej) in je vpisan v Evidenco RO oz. register zasebnih raziskovalcev.

(8) Pri prijavljeni aktivnosti bilateralnega sodelovanja morajo sodelovati raziskovalci obeh partnerskih držav. Prijavitelj iz partnerske države mora podati soglasje k vsebini prijave in k sodelovanju ameriških raziskovalcev na aktivnosti bilateralnega sodelovanja.
 

5.2. Ostali pogoji

(1) Vsi sodelujoči raziskovalci na aktivnosti bilateralnega sodelovanja morajo biti vpisani v Evidenco RO oz. register zasebnih raziskovalcev.

(2) Obdobje izvajanja bilateralnega projekta je lahko največ dve leti.
 

5.3. Izpolnjevanje pogojev

5.3.1.

(1) Vstopni pogoji (točka 5.1.) morajo biti izpolnjeni na dan zaključka javnega razpisa.

(2) V primeru neizpolnjevanja pogojev iz točke 5.1., ARIS prijavo zavrne.

5.3.2.

Ostali pogoji (točka 5.2.) morajo biti izpolnjeni ob pričetku izvajanja aktivnosti bilateralnega sodelovanja. V primeru neizpolnjevanja pogojev iz točke 5.2., raziskovalci niso upravičeni do (so)financiranja.
 

6. Elementi ocenjevanja prijav

Kriteriji in kazalniki za ocenjevanje so določeni v 88. členu Splošnega akta o postopkih (so)financiranja, merila pa v Metodologiji, poglavje C. Mednarodno sodelovanje, podpoglavje C.1.1. Aktivnosti bilateralnega sodelovanja.

Kriteriji za ocenjevanje so: Znanstvena odličnost, Družbeni in gospodarski vpliv ter Kakovost in učinkovitost izvedbe.
 

7. Postopek ocenjevanja

Prijave ocenjuje zunanji ekspertni panel za bilateralno mednarodno sodelovanje (v nadaljnjem besedilu: zunanji ekspertni panel).

Zunanji ekspertni panel izdela predlog prednostnega seznama prijav, ki je razdeljen na dva dela. V prvem delu seznama so prijave, katerih vodje aktivnosti so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se leto zagovora doktorata), po padajočem vrstnem redu s pripadajočimi ocenami. V drugem delu seznama se po padajočem vrstnem redu s pripadajočimi ocenami razvrstijo ostale prijave aktivnosti bilateralnega sodelovanja.

Pri izboru prijav bodo imele prednost prijave, katerih vodje niso imeli odobrene aktivnosti bilateralnega sodelovanja na zadnjih dveh javnih razpisih za (so)financiranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in ZDA (Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v obdobju od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2021 in Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v obdobju od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2024 ; v nadaljnjem besedilu: aktivnosti bilateralnega sodelovanja zadnjih dveh javnih razpisov).

Predlog prednostnega seznama prijav obravnava znanstveni svet ARIS. Na podlagi sklepa znanstvenega sveta ARIS direktor ARIS sprejme sklep o izboru prijav, s katerim odloči ali se prijava izbere ali ne izbere za (so)financiranje.
 

8. Okvirna višina sredstev javnega razpisa in (so)financiranje aktivnosti bilateralnega sodelovanja

Okvirna višina sredstev predmetnega javnega razpisa v celotnem razpisnem obdobju znaša 300.000,00 EUR.

ARIS bo posamezno aktivnost bilateralnega sodelovanja (so)financirala v skupni višini okvirno do 3.000 EUR in sicer do porabe razpoložljivih sredstev.

Javni razpis bo realiziran glede na razpoložljiva sredstva v proračunu Republike Slovenije in finančnem načrtu ARIS.
 

9. Upravičeni stroški (so)financiranja izvajanja aktivnosti bilateralnega sodelovanja

ARIS bo slovenskim prijaviteljem javnega razpisa ob obiskih v ZDA (so)financirala naslednje upravičene stroške:

  • stroške namestitve, 
  • mednarodne prevozne stroške, nastale na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa,
  • lokalni prevoz (javni) od kraja namestitve do kraja raziskovalne organizacije v ZDA (tudi javni prevoz od letališča do kraja namestitve oziroma raziskovalne organizacije) in
  • dnevnice do višine, določene v veljavni uredbi, ki ureja višino povračil stroškov za službena potovanja v tujino.

ARIS bo ameriškim raziskovalnim organizacijam v okviru predmetnega javnega razpisa ob obiskih v Republiki Sloveniji (so)financirala:

  • stroške namestitve, do največ 100 EUR dnevno za kratke obiske do 14 dni. Ob obiskih, daljših od 15 dni, pa stroške namestitve največ do 1.250 EUR mesečno in
  • dnevnice do višine določene v veljavni uredbi, ki ureja višino povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.

ARIS bo (so)financirala dejanske stroške po zaključku obiska. Slovenski prijavitelj poskrbi za kritje stroškov zdravstvenega zavarovanja raziskovalcev.

Dodeljena sredstva (so)financiranja po tem javnem razpisu se lahko porabijo predvidoma od 1. 7. 2024 do 30. 6. 2026.
 

10. Oddaja prijave

10. 1. Način in oblika oddaje prijave

Prijavo se izpolni in odda na prijavnem obrazcu ARIS-BI-ZDA-2023 na spletnem portalu ARIS DigitalForms. Prijava mora biti elektronsko podpisana (kvalificiran digitalni podpis ni potreben) s strani zastopnika ali pooblaščene osebe prijavitelja in vodje slovenskega dela aktivnosti bilateralnega sodelovanja. Prijava mora vsebovati tudi izjavo o soglasju ameriškega prijavitelja k vsebini prijave in k sodelovanju ameriških raziskovalcev na aktivnosti bilateralnega sodelovanja.

10.2. Rok za oddajo prijave

Prijava mora biti oddana do vključno 8. 3. 2024 do 14.00.
 

11. Datum in kraj odpiranja prijav

Odpiranje prijav bo predvidoma 11. 3. 2024 ob 11.00 v prostorih ARIS. Pri elektronskih prijavah odpiranje pomeni evidentiranje prispelih prijav v okviru elektronskega prijavnega sistema.
 

12. Popolnost prijav

Uradna oseba odpira samo v roku oddane prijave.

Prijava se šteje za formalno popolno, če je oddana na predpisanih obrazcih in v predpisani obliki ter vsebuje vse zahtevane podatke in priloge, kot jih določa ta javni razpis.

Nepopolne prijave in formalno nepopolne prijave, ki jih prijavitelj v roku ne dopolni, se zavržejo s sklepom, ki ga izda direktor ARIS ali oseba, ki jo direktor ARIS pooblasti.
 

13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa

O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni v osmih dneh od sprejema sklepa direktorja o izboru prijav.
 

14. Kraj in čas, v katerem lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo ter spletni naslov, na katerem je dosegljiva razpisna dokumentacija

Javni razpis in razpisna dokumentacija sta objavljena na spletni strani ARIS (www.aris-rs.si). Informacije v zvezi z javnim razpisom ter razpisno dokumentacijo lahko pridobite na ARIS v času uradnih ur po predhodnem dogovoru pri uradni osebi za javni razpis, Maji Kranjc Todorović, po e-pošti: maja.kranjc@aris-rs.si.


 

dr. Špela Stres,
direktor 

 

Številka: 5100-251/2023-2
Datum: 11. 12. 2023

 

Razpisna dokumentacija:

  • Vzorec prijavnega obrazca: