Mednarodno sodelovanje

Turčija

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana na podlagi 135. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih), v zvezi s 15. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A, v nadaljevanju: Zakon), na podlagi Uredbe o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v znanosti in tehnologiji med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije (Uradni list RS-MP, št. 59/03) ter v skladu z Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-38, z dne 5. 6. 2017 – UPB, št. 4 (v nadaljevanju: metodologija) objavlja

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo v letih 2018-2021
 

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
   
 2. Predmet javnega razpisa
  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in turških raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralni projekti) v letih 2018-2021 na vseh znanstvenih področjih.

  Bilateralni projekti trajajo tri leta.

  V okviru tega javnega razpisa sodelujeta Republika Slovenije in Republika Turčija.
 1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
  Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki
  • so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter;
  • izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom, Pravilnikom o postopkih in Pravilnikom o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16);
  • izvajajo s strani agencije sofinancirane programe oziroma projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in inovacij), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja prijavljenega bilateralnega projekta.
    
 2. Cilji javnega razpisa
  Cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Republiko Turčijo, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih turških raziskovalcev v Sloveniji, ter povečati število prijav slovenskih in turških raziskovalcev na razpise programov Evropske unije na področju raziskav in inovacij in na ostale mednarodne razpise.
   
 3. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
  Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo 29. člen Zakona, 8. člen Pravilnika o postopkih in Pravilnik o pogojih za vodje. Vsi navedeni dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije.

Minimalni kvantitativni vstopni pogoji, ki jih določa metodologija, se nanašajo na minimalno oceno iz znanstvenih objav (A1), dokumentiranega sodelovanja z drugimi financerji (A3) v zadnjih petih letih ter minimalnega števila čistih citatov v zadnjih desetih letih, ki jih mora vodja prijavljenega bilateralnega projekta izkazati, in je: A1 ≥ 0,3, CI ≥ 1 in A3 ≥ 0 (kjer CI pomeni število čistih citatov). Vrednosti so enake za vse vede.

Pogoji preverijo na dan zaključka javnega razpisa.

Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in turški prijavitelj (vodja) morata vložiti prijavi na način, ki ga določata pristojni instituciji.

V Republiki Turčiji je pristojen Turški znanstveni in tehnološki raziskovalni center (TÜBİTAK), ki bo javni razpis objavil, na spletni strani: www.tubitak.gov.tr. Kontaktna oseba na turški strani je gospod Ragip Bayrambeylí, telefon:+90 312 298 17 92, e-pošta: uidb@tubitak.gov.tr.

 1. Postopek in merila za izbiro prijav za sofinanciranje
  Prijave obravnava Strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje direktor.

  Pri vseh pravočasnih, pravilno označenih in formalno popolnih prijavah Strokovna komisija najprej določi skladnost prijav s cilji tega javnega razpisa.

  Strokovna komisija obravnava prijave in preveri izpolnjevanje vstopnih pogojev vodij projektov, kot jih določa metodologija in ovrednoti prijave v skladu s 138. členom Pravilnika o postopkih.

  Strokovna komisija sprejme predlog prednostnega seznama prijav na podlagi dosežene ocene A1 (drugi odstavek 40. in drugi odstavek 138. člena Pravilnika o postopkih) tako, da razvrsti prijave v padajočem vrstnem redu, ločeno za prijave, ki so in ki niso v skladu z razpisnimi pogoji.

  Strokovna komisija bo slovenskemu delu Skupne komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo (v nadaljevanju: Meddržavna komisija za znanstveno sodelovanje) predala predlog prednostnega seznama prijav s pripadajočimi ocenami.

  Meddržavna komisija za znanstveno sodelovanje ne bo obravnavala prijav, če ugotovi, da prijava ni bila oddana v obeh državah. Meddržavna komisija za znanstveno sodelovanje na zasedanju samostojno obravnava s strani obeh držav prispele in ocenjene prijave, na podlagi pooblastil in na podlagi skupno sprejete odločitve izbere bilateralne projekte ter določi višino sofinanciranja oziroma število medsebojnih obiskov.

  Na podlagi odločitve Meddržavne komisije za znanstveno sodelovanje, ki bo sprejeta predvidoma do 30. aprila 2018, bo direktor agencije sprejel sklep o sofinanciranju.
   
 2. Okvirna višina sredstev javnega razpisa in sofinanciranje projektov
  Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega javnega razpisa v celotni razpisni dobi 2018-2021 znaša okvirno 48.000,00 EUR.

Sofinanciranje v letih 2018-2021 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedena leta ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.

V skladu z dogovorom obeh držav bo agencija sofinancirala:

 • mednarodne prevozne stroške, nastale na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, za slovenske raziskovalce ob obiskih v Republiki Turčiji;
 • stroške bivanja za gostujoče turške raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do največ 100,00 EUR dnevno, ob daljših obiskih pa stroške bivanja največ do 1.250,00 EUR mesečno;
 • dnevnice za gostujoče turške raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, Uradni list RS št. 140/06 ter 76/08, v nadaljevanju: uredba), v času objave tega razpisa 21,39 EUR;
 • lokalni prevoz (javni) od kraja namestitve do kraja raziskovalne organizacije za turške raziskovalce ob obiskih v Sloveniji, vključno s prevozom od vstopnega mesta v državo do gostujoče ustanove in nazaj.

Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije ne glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski) izplačajo turškim raziskovalcem akontacijo dnevnic ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska. Slovenski prijavitelj sam poskrbi za kritje stroškov za svoje zdravstveno zavarovanje.

 1. Čas izvajanja javnega razpisa

Predvideni čas izvajanja javnega razpisa je od 1. junija 2018 do 31. maja 2021.

 1. Način, oblika in rok za oddajo prijav
  Prijavo na javni razpis se lahko odda v obliki, določeni v točki 9.1. (elektronska prijava s kvalificiranim digitalnim podpisom) ali na način, določen v točki 9.2. (v elektronski obliki brez kvalificiranega digitalnega podpisa in tiskana prijava). Prijava mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku, naslov in povzetek bilateralnega projekta pa še v angleškem jeziku.

  9.1. Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim podpisom

  Prijavo se izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga ARRS-MS-BI-TR-JR-Prijava/2017 na spletnem portalu agencije ARRS eObrazci. Oddana prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja in vodje bilateralnega projekta). Prijave morajo biti oddane na spletni portal do vključno 22. decembra 2017, do 12.00 ure.

  9.2. Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega podpisa

  V primeru, ko prijavitelj (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja) oziroma vodja bilateralnega projekta nimata digitalnega podpisa, se prijava izpolni in odda v elektronski obliki kot digitalno nepodpisana na spletnem portalu agencije eObrazci (obrazec Prijavne vloge ARRS-MS-BI-TR-JR-Prijava/2017) in v tiskani obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in vodje bilateralnega projekta ter žigom prijavitelja. Obe obliki prijave, elektronska brez digitalnega podpisa in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

  Tiskano prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici z oznako "Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo v letih 2018-2021" ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov:

  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
  Bleiweisova cesta 30,
  1000 Ljubljana.

Prijava brez digitalnega podpisa se šteje za pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu agencije eObrazci do vključno 22. decembra 2017, do 12.00 ure in v tiskani obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije prav tako do vključno 22. decembra 2017, do 12.00 ure. Kot pravočasna se šteje tudi prijava, oddana priporočeno na pošto v Sloveniji do vključno 22. decembra 2017, do 12.00 ure (upošteva se poštni žig).

9.3. Nepravočasne, nepravilno označene in nepopolne prijave

Nepravočasnih in nepravilno označenih ter nepopolnih prijav Komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (razen, če iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava odpre). Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih.

 1. Kraj, datum in čas odpiranja prijav
  Odpiranje prijav bo v roku osmih dni od izteka roka za oddajo prijav v prostorih agencije.
   
 2. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
  O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni najkasneje v dveh tednih od dneva sprejetja odločitve meddržavne komisije za znanstveno sodelovanje.
   
 3. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
  Javni razpis bo od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni strani agencije www.arrs.si. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo interesenti na agenciji pri ga. Fani Rožič Novak, po telefonu (01) 400 5950, vsak delavnik od 9.00 do 12.00 ure, ali po e-pošti: fani.rozic-novak@arrs.si.

 

Številka: 5100-15/2017-1
Datum: 14 .11. 2017

Prof. dr. József Györkös,
direktor

 

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 64/2017, z dne 17. 11. 2017.

 

Razpisna dokumentacija: