Mednarodno sodelovanje

Srbija in Črna Gora

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje znanstveno-tehnološkega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo ter Črno Goro za obdobje 2006 –2007

Na 3. zasedanju slovensko in srbsko-črnogorske mešane komisije, ki je bila v Ljubljani v dneh 30 in 31. marca 2006 so obravnavali 52 projektov, ki so prispeli na Javni razpis za projektno sodelovanje v juniju 2005.

Mešana komisija je na 3. zasedanju potrdila 47 projektov za obdobje 2006 in 2007 ter podaljšala projektno sodelovanje 1 nosilcu sodelovanja.

Prilogi:

 

Sprejeti projekti za 2006 - 2007

 

Št. SI   SCG SCG ANG Visits in 2006 Visits in 2007
Naziv
organizacije
Naziv nosilca Sodelujoči
raziskovalci
Naslov projekta Title of project To SČG To SI To SČG To SI
1 Institut "Jožef Stefan" Jamova 39 1000 Ljubljana Miran Mozetič Dragan Laušević Institut za javno zdravlje Podgorica Raziskave poškodb bakterij s plazemskimi radikali Research of bacteria damages after plasma radical interaction 3x14 dni 2x14 dni 2x1 mesec 3x14 dni 2x14 dni 2x1 mesec
2 Kemijski inštitut Hajdrihova 19 1000 Ljubljana Venčeslav Kaučič Nevenka Rajić Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd Z racionalno sintezo do pametnih materialov By rational synthesis towards smart materials 2x7 dni 2x1 mesec 2x7 dni  2x1 mesec
3 Institut ""Jožef Stefan" Jamova 39 1000 Ljubljana Peter Panjan Biljana Gaković Institut za nuklearne nauke Vinča Beograd 2 istraživača Modifikacija tankih plasti na mikro- in nanonivoju Thin Films Modification on Micro- and Nano-Level 2x14 dni 2x14 dni 2x14 dni 2x14 dni
4 Politehnika Nova Gorica Vipavska 13 5000 Nova gorica Božidar Šarler Igor Vušanović Univerzitet Crne Gore, Mašinski fakultet Podgorica Modeliranje mikro in makroizcejanja ternarnih aluminijevih zlitin pridobljenih s pomočjo postopkov polkontinuernega in trakovnega ulivanja Modeling of micro and macrosegregation of ternary aluminium alloys obtained through DC casting and twinroll casting 2x14 dni 1x7 dni 2x14 dni
1x7 dni
2x14 dni 1x7 dni 2x14 dni 1x7 dni
5 Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta Jamnikarjeva 101
1000 Ljubljana
Borut Bohanec Dragan Vinterhalter Univerzitet u Beogradu Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković Rastlinska biotehnologija v kmetijstvu: kooperativne študije Plant biotechnology in agriculture: cooperative studies 2x7 dni 1x7 dni 1x1,5 meseca 2x7 dni 1x7 dni 1x1 mesec
6 Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta Zaloška 4 1000 Ljubljana Robert Zorec Esma Isenović Institut za nuklearne nauke Vinča Laboratorija za radioizotope i laboratorija za radiobiologiju i molekularnu genetiku Modulacija inzulinskega odgovora posamezne celice Modulation of insulin response at cellular level 1x7 dni 1x3 mes. 1x7 dni  1x3 mes.
7 Institut "Jožef Stefan"" Jamova 39 1000 Ljubljana Maja Remškar Milan Damnjanović Fizički fakultet Univerzitet u Beogradu Nanocevke dihalkogenidov prehodnih kovin: teoretične in eksperimentalne raziskave mehanskih in elektrooptičnih lastnosti Transition metals dichalcogenide nanotubes: theoretical and experimental investigations of mechanical and electro-optical properties 2x14 dni 2x14 dni 2x14 dni 2x14 dni
8 Univerza v Ljubljani Fakulteta za strojništvo Aškerčeva 6 1000 Ljubljana Karl Kuzman Ilija Čosić Univerzitet u Novom Sadu Fakultet tehničkih nauka Simulacijske metode pri optimiranju sodobnih izdelovalnih sistemov Simulation methods for optimisation of modern production systems 4x7 dni 3x7dni
2x1 mesec
4x7 dni 3x7 dni 2x1 mesec
9 Univerza na Primorskem Znanstveno raziskovalno središče Koper Garibaldijeva 1 6000 Koper Mateja Sedmak Dragana Antonijević Univerzitet u Beogradu Filozofski fakultet Dejavniki ločevanja in povezovanja na območju bivše Jugoslavije skozi vidik družbenih, kulturnih in političnih sprememb pred in po letu 1990 Factors of division and integration in the territory of former Yugoslavia through the perspective of social, cultural and political changes before and after the year 1990 2x7 dni 2x7 dni 2x7 dni 2x7 dni
10 Univerza v Mariboru Fakulteta za strojništvo Smetanova 17 2000 Maribor Vanja Kokol Dragan Jocić Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet Modificiranje površine tekstilnih materialov za dosego novih funkcionalnosti Surface modification of textile materials to obtain new advanced functionalities 2x14 dni 2x10 dni
1x2 meseca
2x14 dni 2x10 dni 1x2 meseca
11 Univerza v Ljubljani Fakulteta za strojništvo Aškerčeva 6 1000 Ljubljana Mirko Soković Zdravko Krivokapić Univerzitet Crne gore u Podgorici Mašinski fakultet Izboljšanje poslovnih procesov na bazi sistema menedžementa z uporabo umetne inteligence Improvement of the business process performances using artificial intelligence 2x7 dni 1x30 dni 2x10 dni
1x7 dni
2x7 dni 1x30 dni 2x2 meseca
12 Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko Jadranska 19 1000 Ljubljana Zvonko Jagličić Vojislav Spasojević Institut za nuklearne nauke Vinča Magnetne in transportne lastnosti nanodelčnih in polikristalnih halkogenidov lantanidov in 3d kovin Magnetic and transport properties of nanostructured and polycrystalline rare earth and 3d based chalcogenides 3x5 dni 3x6 dni 3x5 dni 3x6 dni
13 Politehnika Nova Gorica Vipavska 13 5000 Nova gorica Polonca Trebše Ferenc Gaal Univerzitet u Novom Sadu Prirodno-matematički fakultet Analitika in razgradnja neonikotinoidov Analysis and degradation of neonicotinoids 2x7 dni 1x3 mesece 2x7 dni 1x3 mesece
14 Univerza v Mariboru Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Smetanova 17 2000 Maribor Žarko Čučej Siniša Ranđić, Univerzitet u Kragujevcu, Tehnički fakultet Nove generacije brezžičnih senzorskih omrežij New generation of wireless sensor networks 2x14 dni 1x3 mesece 2x14 dni 1x3 mesece
15 Kemijski inštitut Hajdrihova 19 1000 Ljubljana  Nina Gunde Cimerman Neda Mimica Dukić Univerzitet u Novom Sadu Prirodno-matematički fakultet Departman za hemiju Glive kot izvor biološko aktivnih sestavin Fungi as a source of biologically active compounds 1x7 dni 1x1 mesec 1x7 dni 1x2 meseca 1x7 dni 1x1 mesec 1x7 dni 1x2 meseca
16 Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta Jamnikarjeva 101 1000 Ljubljana Aleš Snoj Predrag Simonović Univerzitet u Beogradu Biološki fakultet Uporaba mikrosatelitne DNA kot genetskega markerja za ugotavljanje avtohtonosti populacij potočne postrvi Salmo trutta na območju Srbije  Use of microsatellite DNA as a genetic marker for assessment of autochtonism of brown trout Salmo trutta populations in Republic of Serbia 1x5 dni 1x1 mesec    
17 Univerza v Ljubljani Fakulteta za strojništvo Aškerčeva 6 1000 Ljubljana Janez Diaci Mira Terzić Univerzitet u Novom Sadu Prirodno-matematički fakultet Optodinamski vidiki lasersko induciranega preboja v tekočinah Optodynamic aspects of laser induced breakdown in fluids 2x14 dni 2x14 dni 2x14 dni 2x14 dni
18 Litostroj E.I. Litostrojska 50 1000 Ljubljana Anton Bergant Petar Vukoslavčević, University of Montenegro, faculty of Mechanical Engineering Meritev pretočnih karakteristik pri visokih tlakih Measurement of flow characteristics at high pressures 5x7 dni 1x7 dni 2x14 dni 5x7 dni 1x7 dni 2x14 dni
19 Politehnika Nova Gorica Vipavska 13 5000 Nova gorica Klemen Bergant Mirjana Tasić Institut za fiziku, Beograd Laserske tehnike za zaznavanje aerosolov in proučevanje toplogrednih plinov Laser based techniques for aerosols sensing and investigation of greenhouse gases 2x7 dni 1x1 mesec 3x7 dni 1x2 meseca 2x7 dni 1x30 dni 3x7 dni 1x2 meseca
20 Univerza v Ljubljani Veterinarska fakulteta Gerbičeva 60 1000 Ljubljana Marjan Kosec Miodrag Lazarević Univerzitet u Beogradu Fakultet veterinarke medicine Vpliv antioksidantov na oksidativno stanje in kvaliteto zamrznjega bikovega semena The influence of antioxidants on the oxidation status and quality of frozen /thawed bull semen 3x7 dni 4x7 dni 3x7 dni 4x7 dni
21 Institut "Jožef Stefan"" Jamova 39 1000 Ljubljana Adolf Jesih Zoran Petrović Institut za fiziku Beograd Raziskave procesov polimerizacije v RF plazmah Study of polymerization processes in RF plasmas 3x7 dni 3x7 dni 3x7 dni 3x7 dni
22 ZRC SAZU Novi trg 2 1000 Ljubljana Irena Gantar Godina Biljana Sikimić Balkanološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti Beograd Slovenci v Srbiji/Srbi v Sloveniji The Slovenes in Serbia/The Serbs in Slovenia 2x14 dni 2x14 dni 2x14 dni 2x14 dni
23 Univerza v Ljubljani Naravoslovnotehniška fakulteta Aškerčeva 12 1000 Ljubljana      Tomaž Rodič Vesna Mandić, Univerzitet u Kragujevcu, mašinski fakultet Optimiranje preoblikovalnih procesov s pomočjo fizikalnega modeliranja, simulacij MKE in inverznih analiz Optimization of material forming processes through physical modelling, FE simulation and inverse analysis 2x7 dni 4x10 dni 1x1 mesec 2x7 dni 3x10 dni
24 Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Aškerčeva 2 1000 Ljubljana Vojko Gorjanc Igor Lakić Univerza v Črni Gori Inštitut za tuje jezike Odnos do jezikov v Sloveniji ter Srbiji in Črni gori Attitudes towards Languages in Slovenia and Serbia and Montenegro 4x10 dni 3x10 dni 4x10 dni 3x10 dni
25 ZRC SAZU Novi trg 2 1000 Ljubljana Mojca Ravnik Mladena Prelić Etnografski institut Srpske akademije nauka i umetnosti Beograd Srbi v Sloveniji, Slovenci v Srbiji. Raziskave etnoloških vprašanj in spoznavanje strokovnih usmeritev Serbs in Slovenia, Slovenians in Serbia. Identity in ethnological perspective and comparison of scientific traditions and Research 2X14 dni 2X14 dni 2X14 dni 2X14 dni
26 Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta Zaloška 4 1000 Ljubljana   Marko Živin Selma Kanazir Institut za biološka istraživanja "S. Stanković", Beograd Učinek kontroliranega režima prehrane na plastičnost možganov pri staranju The effect of dietary restriction on synaptic plastificy in the aging brain 2x1 mesec 2x2 meseca 2x1 mesec 2x2 meseca
27 Kmetijski inštitut Slovenije Hacquetova 17 1000 Ljubljana Matej Stopar Djurdjina Ružić, Institut Srbija, Centar za voćarstvo i vinogradarstvo, Čačak Nove sorte jabolk primerne za ekološko obdelavo New Apple Cultivars Suitable for organic productions 3x7 dni 3x10 dni 3x7 dni 3x10 dni
28 ZRC SAZU Novi trg 2 1000 Ljubljana Urban Šilc Sava Vrbničanin, Univerzitet u Beogradu Poljoprivredni fakultet Biodiverziteta plevelne flore in vegetacije in spremembe agrosistema Weed flora and vegetation of arable land and changes in agroecosystems 1x7 dni  2x7 dni 1x7 dni  2x7 dni
29 Univerza v Mariboru Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Smetanova 17 2000 Maribor Matjaž Debevc Radojka Krneta Univerzitet u Kragujevcu Tehnički fakultet Čačak Izdelava strategije za razvoj in uporabo E-izobraževanja v Srbiji in Črni gori Implementation of the strategy for development and use of E-learning in Serbia and Montenegro 1x7 dni 1x14 dni 1x7 dni 1x14 dni
30 Univerza v Mariboru Fakulteta za strojništvo Smetanova 17 2000 Maribor Rebeka Rudolf Dragoslav Stamenković 4 istraživača Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet Razvoj tehnologije izdelave nove Au dentalne zlitine The Development of the production technology for new Au dental alloy 3x3 dni 1x1 mesec 3x6 dni 1x1,5 meseca 3x3 dni 1x1 mesec 3x6 dni 1x1,5 meseca
31 Univerza v Mariboru Fakulteta za strojništvo Smetanova 17 2000 Maribor Jurij Krope Djordje Kozić, Univerziet u Beogradu Mašinski fakultet Razvoj metod in naprav za eksperimentalno določevanje termofizikalnih lastnosti zemljišča za namene optimalnega izkoriščanja geotermalne energije Development of methods and apparaturs for experimental determination of thermophysical properties of ground for optimal use of geotermal energy 4x6 dni 3x7 dni 4x6 dni 4x6 dni
32 Kmetijski inštitut Slovenije Hacquetova 17 1000 Ljubljana Irena Mavrič Zora Vucinic Biotechnical institute - Podgorica RBDV in nepovirusi na vinski trti v povezavi z virusonosnimi ogorčicami RBDV and nepoviruses on grapevine and their correlation with virus transmitting nematodes 4x7 dni 2x14 dni 1x7 dni 4x7 dni 2x14 dni 1x7 dni
33 Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta Jamnikarjeva 101 1000 Ljubljana Davorin Gazvoda Jasminka Cvejić Univerzitet u Beogradu Šumarski fakultet Raziskava stanja in razvoj modela revitalizacije malih vodotokov v urbanih predelih Condition and model development of small water courses in urban areas 1x14 dni 1x14 dni 1x14 dni 1x14 dni
34 Univerza v Ljubljani Naravoslovnotehniška fakulteta Aškerčeva 12 1000 Ljubljana Jakob Lamut Branko Radulović Univerzitet Crne Gore Metalurško-tehnološki fakultet Podgorica Visokotemperaturna korozija legiranih livnih litin High-temperature corrosion of alloyd cast irons 2x6 dni 1x14 dni 1x6 dni 2x6 dni 1x14 dni
1x6 dni
1x2 meseca
35 Univerza v Ljubljani Veterinarska fakulteta Gerbičeva 60 1000 Ljubljana Silvestra Kobal Vitomir Čupić Univerzitet u Beogradu Fakultet veterinarske medicine Vloga veterinarske stroge v proizvodnji varne hrane The meaning of veterinary proffesion in food safety 1x7 dni 1x7 dni 1x7 dni 1x7 dni
36 Kmetijski inštitut Slovenije Hacquetova 17 1000 Ljubljana Andrej Simončič Ibrahim Elezović Univerzitet u Beogradu Poljoprivredni fakultet Uskladitev in uporaba postopkov za določanje odpornosti plevelov na herbicide Synchronization and application of methods for detection of weed species resistant to herbicides 4x5 dni 4x7 dni 4x5 dni 4x7 dni
37 Univerza v Mariboru Pedagoška fakulteta Koroška c. 160 Dušan Pagon Silvia Gilezan, Univerzitet u Novom Sadu, Fakulteta tehničnih nauka Študij na daljavo na področju računalniško podprtega matematičnega izobraževanja Distance learning in the area of Computer supported mathematical education 2x10 dni 2x10 dni 2x10 dni 2x10 dni
  PRODUŽENI PROJEKAT PODALJŠANI PROJEKT              
  Kemijski inštitut Hajdrihova 19 1000 Ljubljana Irena Vovk Danica Agbaba Univerzitet u Beogradu Farmaceutski fakultet Uporaba kemometrije v analizi zdravil in raziskavah kvantitavnih razmerij med strukturo in retencijskimi parametri, lastnostmi ali aktivnostmi (QSRP, QSPR in QSAR) zdravil The application of chemometric tools in drug analysis and quantitative structure-retention/property/
activity relationship (OSRR/QSPR/QSAR) studies
4x7 dni 1x14 dni
2x1 mesec
   
  Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo Zaloška 4 1000 Ljubljana dr. Alojz IHAN dr. Valentina Arsenijević Univerza v Beogradu Medicinska fakulteta Beograd Stimulacija limfocitov CD8 z antigeni glive Cryptococcus neoformans kot model proučevanja učinkovitosti cepljenja proti kriptokokozi pri HIV+ osebah Stimulacija CD8 limfocita antigenima gljive Cryptococcus neoformans kao model ispitivanja efikasnosti vakcine protiv kriptokokoze kod HIV+ osoba 2x7 dni 1x14 dni
1x3 mesece