Mednarodno sodelovanje

Nemčija

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na podlagi 34. člena v povezavi z 12. členom, v zvezi s 100. členom Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21; v nadaljevanju: Zakon), 135. in 136. Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19, 78/20 in 145/20; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih), Zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v kulturi med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne republike Nemčije s protokolom (Uradni list RS-MP, št. 9/94), Memoranduma o sodelovanju med Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije in Nemško službo za akademske izmenjave (German Academic Exchange Service/Deutscher Akademischer Austauschdienst; v nadaljevanju: DAAD), z dne 12. 10. 2015, Aneksa k temu Memorandumu, podpisanega v maju 2017, Protokola med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in DAAD, ki je bil podpisan novembra 2018, Metodologije ocenjevanja prijav za razpise št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 – uradno prečiščeno besedilo, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019, 631-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019, 6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019, 6319-2/2013-55 z dne 28. 10. 2019, 6319-2/2013-56 z dne 2. 12. 2019, 6319-2/2013-57 z dne 3. 2. 2020, 6319-2/2013-58 z dne 18. 5. 2020, 6319-2/2013-59 z dne 14. 9. 2020, 6319-2/2013-60 z dne 5. 10. 2020, 6319-2/2013-61 z dne 30. 11. 2020, 6319-2/2013-62 z dne 4. 1. 2021, 6319-2/2013-63 z dne 19. 4. 2021, 6319-2/2013-64 z dne 5. 7. 2021 in 6319-2/2013-65 z dne 6. 12. 2021 (v nadaljevanju: Metodologija), objavlja

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo v letih 2023 – 2024

1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).


2. Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obiskov slovenskih raziskovalcev v Zvezni republiki Nemčiji, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte z nemškimi raziskovalci (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v obdobju od 1. 1. 2023 do 31.12. 2024 na vseh znanstvenih področjih. Bilateralni projekti trajajo dve leti. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Zvezna republika Nemčija.
 

3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:

 1. so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljevanju: evidenca RO) ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija,
 2. imajo s strani agencije sofinanciran program oziroma projekt temeljnega ali aplikativnega raziskovanja ali odobren mednarodni projekt (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in inovacij), ki zagotavlja osnovni vir financiranja prijavljenega bilateralnega projekta. 
   

 4. Cilji javnega razpisa

Cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Zvezno republiko Nemčijo, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih nemških raziskovalcev v Sloveniji ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in inovacij  in na ostale mednarodne razpise.
 

5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa

5.1. Vstopni pogoji

(1) Prijavitelj na javni razpis mora biti upravičen subjekt prijave na javni razpis (v skladu s 3. točko javnega razpisa).

(2) Vodja bilateralnega projekta mora imeti evidenčno številko raziskovalca, kar pomeni, da je vpisan v Evidenco RO ali register zasebnih raziskovalcev pri agenciji.

(3) Posamezen raziskovalec lahko v okviru javnega razpisa kandidira le kot vodja enega bilateralnega projekta.

(4) Vodja bilateralnega projekta mora imeti doktorat znanosti in izpolnjevati pogoje raziskovalne uspešnosti za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo Zakon, Pravilnik o postopkih, Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16; v nadaljevanju: Pravilnik o pogojih za vodje) in Metodologija.

(5) Minimalni kvantitativni vstopni pogoji za vodjo prijavljenega bilateralnega projekta, ki jih določa Metodologija, se nanašajo na minimalno oceno iz znanstvenih objav (A1), dokumentirano sodelovanje z drugimi financerji (A3) v zadnjih petih letih in minimalno število čistih citatov v zadnjih desetih letih, kar mora vodja prijavljenega bilateralnega projekta izkazati. Minimalne kvantitativne vstopne pogoje se izračuna po formuli: A1 ≥ 0,3, CI ≥ 1 in A3 ≥ 0 (kjer CI pomeni število čistih citatov). Vrednosti so enake za vse vede.

(6) Če prijavljeni vodja bilateralnega projekta v zadnjem obdobju najmanj tri mesece ni bil zaposlen ali samozaposlen v raziskovalni dejavnosti (raziskovalna odsotnost), se lahko pri izpolnjevanju vstopnega pogoja za vodjo bilateralnega projekta namesto zadnjih petih let upošteva zadnje intervalno obdobje, ki vključuje obdobje petih let zaposlitve v raziskovalni dejavnosti. Prav tako se upoštevano obdobje podaljša v primeru dejansko izrabljenega dopusta iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo, dokumentirane odsotnosti zaradi bolezni ali poškodb oziroma drugih primerov odsotnosti, določenih v predpisih o zdravstvenem zavarovanju, in zaposlitve izven raziskovalne dejavnosti, daljše od treh mesecev. Na podaljšanje upoštevanega obdobja ne vpliva izraba starševskega dopusta v obliki delne odsotnosti z dela. Če vodja bilateralnega projekta v zadnjih petih letih ni bil zaposlen v raziskovalni dejavnosti, je treba v prijavo vpisati zadnje intervalno obdobje, ki vključuje obdobje petih let v raziskovalni dejavnosti. V prijavi je treba navesti daljšo dokumentirano odsotnost in razloge. Pri preverjanju vstopnih pogojev bo agencija upoštevala le podatke, navedene v prijavi. Raziskovalna odsotnost se v prijavi v opombah navede tudi za ostale sodelujoče raziskovalce, če je to potrebno za izpolnjevanje pogojev za opravljanje predmeta javnega razpisa.


5.2. Ostali pogoji

(1) Obdobje izvajanja bilateralnega projekta je lahko največ dve leti.

(2) Pri prijavljenem bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav.

(3) Slovenski in nemški vodja morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določita pristojni instituciji.

(4) Med sodelujočimi raziskovalci v Republiki Sloveniji mora biti vključen vsaj en doktorski študent ali raziskovalec, pri katerem od njegovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se leto zagovora doktorata; od leta 2017 naprej).

(5) Člani projektne skupine morajo imeti evidenčno številko raziskovalca pri agenciji (so vpisani v Evidenco RO oz. register zasebnih raziskovalcev).


5.3. Izpolnjevanje pogojev

Pogoji morajo biti izpolnjeni na dan zaključka javnega razpisa. V primeru neizpolnjevanja pogojev, se prijava na predlog strokovne komisije s sklepom direktorja zavrne.
 

 6. Postopek in merila za izbiro prijav za sofinanciranje

Prijave bo obravnavala strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje direktor agencije.

Strokovna komisija pripravi predlog seznama prijav, pri čemer:

 1. razvrsti prijave s pripadajočimi ocenami po sledečem vrstnem redu:
 • na vrh seznama se razvrsti 20% prijav, katerih nosilci so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se leto zagovora doktorata), po padajočem vrstnem redu s pripadajočimi kvantitativnimi ocenami za znanstveno publicirano uspešnost vodje bilateralnega projekta, ki se določi na podlagi ocene A1 iz 35. člena Pravilnika o postopkih (v nadaljevanju: A1),
 • za tem se razvrsti prijave, ki niso izpolnile prednostnega merila iz prejšnje alineje, in sicer po padajočem vrstnem redu glede na kvantitativne ocene za publicirano znanstveno uspešnost vodje bilateralnega projekta, ki se določi na podlagi ocene A1,
 1. na koncu seznama prijav, se ločeno od ostalih zgoraj omenjenih prijav, razvrsti prijave, ki ne izpolnjujejo pogojev in zato tudi niso ocenjene.

Predlog seznama prijav s pripadajočimi ocenami strokovna komisija preda slovenskemu delu mednarodnega pooblaščenega telesa, imenovanega Meddržavna komisija za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo (v nadaljevanju: Meddržavna komisija za znanstveno in tehnološko sodelovanje).

Meddržavna komisija za znanstveno in tehnološko sodelovanje ne bo obravnavala prijav, ki niso bile oddane v obeh državah.

Meddržavna komisija za znanstveno in tehnološko sodelovanje bo na zasedanju samostojno obravnavala s strani obeh držav prispele in ocenjene prijave. Na podlagi pooblastil in skupne odločitve bo izbrala bilateralne projekte ter določila višino sofinanciranja vsakemu izbranemu bilateralnemu projektu. Slovenska stran si bo prizadevala, da bo med izbranimi bilateralnimi projekti 20% bilateralnih projektov, katerih vodje so mladi vodje bilateralnih projektov. Na podlagi odločitve Meddržavne komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje bo o izboru prijav za sofinanciranje odločil direktor agencije s sklepom o izboru prijav, na podlagi katerega se bodo prijaviteljem izdala obvestila o izboru prijav.
 

 7. Okvirna višina sredstev razpisa in sofinanciranje bilateralnih projektov

Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotnem razpisnem obdobju znaša okvirno 100.000,00 EUR.

Agencija bo izbrane bilateralne projekte sofinancirala skladno s proračunskimi možnostmi in na podlagi finančnega načrta agencije za navedena leta.

V skladu z dogovorom obeh držav vsaka država sofinancira stroške obiskov svojih raziskovalcev.

Agencija bo sofinancirala slovenskim prijaviteljem (raziskovalnim organizacijam) upravičene stroške javnega razpisa za slovenske raziskovalce ob obiskih v Zvezni republiki Nemčiji, in sicer:

 1. mednarodne prevozne stroške na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa,
 2. lokalni prevoz (javni) od kraja namestitve do kraja raziskovalne organizacije v Zvezni republiki Nemčiji (v primeru uporabe letalskega prevoza so upravičeni stroški tudi stroški lokalnega prevoza (le izjemoma taksija) od letališča do RO in od RO do letališča),
 3. stroške  bivanja  do največ  100 EUR dnevno za kratke obiske do 14 dni. Ob daljših obiskih od 15 dni ali več, pa stroške bivanja največ do 1.250 EUR mesečno,
 4. dnevnice do višine, določene v veljavni uredbi, ki ureja višino povračil stroškov za službena potovanja v tujino.

Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Slovenski prijavitelj sam krije stroške za zdravstveno zavarovanje svojih raziskovalcev.
 

8. Čas izvajanja razpisa

Obdobje realizacije predmeta javnega razpisa je  predvidoma od  1. 1. 2023 do 31. 12. 2024.
 

9. Oddaja prijav, način predložitve prijav ter opremljenost prijav

9.1. Način in oblika prijave

Prijava na javni razpis se izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga ARRS-BI-DE-2022.

Prijavo je potrebno oddati v elektronski in papirni obliki. Obe obliki prijave, elektronska in papirna, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

Prijava v papirni obliki

Prijava v papirni obliki mora biti dostavljena v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ – Prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo v letih 2023 – 2024« ter naziv in naslov prijavitelja. V vsaki poslani ovojnici z oznako je lahko le ena prijava. Prijava v papirni obliki mora biti lastnoročno podpisana s strani zastopnika oziroma pooblaščene osebe RO, s strani vodje raziskovalnega projekta ter opremljena z žigom RO.

Prijava v elektronski obliki

Prijava v elektronski obliki mora biti poslana na naslov Nemčija@arrs.si  (odda se samo prijavni obrazec ARRS-BI-DE-2022, brez prilog; zaradi avtomatične obdelave podatkov je zaželen format .doc, ki ni podpisan in žigosan).

9.2. Rok za oddajo prijave

Prijave morajo biti oddane v pisni in elektronski obliki do vključno 30. 6. 2022 do 15.00.

Prijava se šteje za pravočasno, če v papirni obliki prispe na naslov agencije do vključno 30. 6. 2022 do 15.00. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje do 30. 6. 2022 do 15.00 (poštni žig).

9.3. Popolnost prijav

Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav (ni razvidno, da gre za prijavo na razpis, ali na kateri razpis se prijava nanaša, ali ni razviden prijavitelj) komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (razen v primeru, da iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava odpre). Prijava se šteje za formalno popolno, če je oddana na predpisanih obrazcih in v predpisani obliki ter vsebuje vse zahtevane podatke in priloge, kot jih določa ta javni razpis. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu z 20. členom Pravilnika o postopkih.
 

10. Datum odpiranja prijav:

Odpiranje prijav bo predvidoma 5. 7. 2022 ob 11.00 v prostorih agencije.
 

11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa

O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni v osmih dneh od sprejema sklepa direktorja o izboru prijav.
 

12Kraj, čas in odgovorna oseba za javni razpis, pri kateri lahko zainteresirani tudi dvignejo razpisno dokumentacijo

Javni razpis bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen na spletni strani agencije (www.arrs.si). Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri odgovorni osebi za javni razpis, ga. Neži Hlebanja, po e-pošti: neza.hlebanja@arrs.si.

V Zvezni republiki Nemčiji je pristojna institucija: Deutscher Akademischer Austauschdienst-DAAD, Referat P33: Project Funding for German Language and Research Mobility, Kennedyallee 50, 53175 Bonn, tel.: +49 228 882 490,  http://www.daad.de. Kontaktna oseba na nemški strani je gospod Tobias Hill: e-mail: hill@daad.de).Prof. dr. Mitja Lainščak,
v. d. direktorja

 

Številka: 5100-10/2022-2
Datum: 8. 4. 2022 

 

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 49/2022, z dne 08. 04. 2022

 

Razpisna dokumentacija:

 


Dopolnitev 15. 4. 2022:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja popravek Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo v letih 2023 – 2024, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 49/22 z dne 8. 4. 2022, in sicer:

 1. Besedilo javnega razpisa se v točki 9.1. »Način in oblika prijave« spremeni, tako, da se v zadnjem odstavku naslov »Nemčija@arrs.si« nadomesti z naslovom »Nemcija@arrs.si«.
 2. Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.