Mednarodno sodelovanje

Nemčija

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Na podlagi 136. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih) in v zvezi z 12. in 20. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A; v nadaljevanju: Zakon), Zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v kulturi med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne republike Nemčije s protokolom (Uradni list RS-MP, št. 9/94), Memoranduma o sodelovanju med Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije in Nemško službo za akademske izmenjave (German Academic Exchange Service; v nadaljevanju: DAAD) z dne 12.10.2015 in Aneksa k temu Memorandumu, podpisanim v maju 2016, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo v obdobju od 1.4.2017 do 31.3.2019

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
   
 2. Predmet javnega razpisa
  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obiskov slovenskih raziskovalcev v Zvezni republiki Nemčiji v okviru skupnih znanstvenoraziskovalnih projektov (v nadaljevanju: bilateralnih projektov) v obdobju od 1.4.2017 do 31.3.2019 na vseh področjih znanosti.

  Bilateralni projekti trajajo dve leti.

  V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Zvezna republika Nemčija.
   
 3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
  Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije (RO) in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v Evidenco RO oziroma register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja področje raziskovalne in razvojne dejavnosti, in s predpisi agencije, ter izvajajo programe oziroma temeljne ali aplikativne projekte, ki jih agencija (so)financira, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti na primer sodelovanje v okvirnih programih EU na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo temeljni vir raziskav.
   
 4. Cilji javnega razpisa
  Cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Zvezno republiko Nemčijo, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih nemških raziskovalcev v Sloveniji ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in inovacij ter druge mednarodne razpise.
   
 5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa

5.1 Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo projekta, kot jih določajo Zakon, Pravilnik o postopkih, Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16) in II. podpoglavje poglavja A. v Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-25, z dne 25.1.2016, št. 6319-2/2013-26, z dne 4.3.2016, št. 6319-2/2013-27, z dne 4.3.2016 in št. 6319-2/2013-29, z dne 26.9.2016; v nadaljevanju metodologija. Vsi navedeni dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije.

5.2 Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav.

5.3 Slovenski in nemški vodja morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določata pristojni instituciji (v Zvezni republiki Nemčiji: DAAD, spletna stran: http://www.daad.de. Kontaktna oseba na nemški strani je gospod Tobias Hill: e-mail: hill@daad.de).

 1. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
  Prijave ocenjuje strokovna komisija, ki jo imenuje direktor agencije. V postopku za izbor prijav se obravnavajo tiste prijave, ki izpolnjujejo pogoje, določene z razpisom in razpisno dokumentacijo. Strokovna komisija ocenjuje prijave skladno s 138. členom Pravilnika o postopkih in metodologijo.

Seznam prijav projektov s pripadajočimi ocenami agencija preko Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije preda slovenskemu delu delegacije mednarodnega pooblaščenega telesa, imenovanega skupni odbor za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo (v nadaljevanju: skupni odbor). Skupni odbor na zasedanju samostojno obravnava s strani obeh držav prispele in ocenjene prijave projektov ter na podlagi danih pooblastil in skupno sprejete odločitve sprejme finančno ovrednoten prednostni seznam prijav, ki je zavezujoč za obe državi.

Skupni odbor bo pri izboru upošteval predloge projektov, ki jih bo v sofinanciranje predlagala Nemška služba za akademske izmenjave in ki bodo ustrezali razpisnim kriterijem v Republiki Sloveniji.

Prednost bodo imele prijave projektov, pri katerih bodo sodelovali doktorski študenti in/ali doktorji znanosti z največ pet let po zagovoru doktorata. Vsi sodelujoči na projektu morajo imeti šifro raziskovalca, t.j. so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki jo vodi agencija.

Finančno ovrednoten predlog prednostnega seznama prijav za sofinanciranje skupnih slovensko-nemških projektov, ki bo dogovorjen sporazumno med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in DAAD, bo podpisan predvidoma februarja 2017.

O izboru prijav za sofinanciranje odloči direktor s sklepom o izboru prijav na predlog sklepa ZSA o izboru prijav.

 1. Okvirna višina sredstev razpisa in sofinanciranje projektov in obiskov
  Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi 2017-2019 znaša okvirno 100.000,00 EUR.

Sofinanciranje v letih 2017-2019 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedena leta ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.

Agencija bo slovenskim raziskovalcem v okviru predmetnega razpisa ob obiskih v Zvezni republiki Nemčiji sofinancirala:

 • mednarodne prevozne stroške na najbolj gospodaren način, upoštevajoč ceno in porabo časa;
 • lokalni prevoz (javni) od kraja namestitve do kraja raziskovalne organizacije (v primeru poti z letalom tudi javni prevoz od letališča do kraja namestitve oziroma raziskovalne organizacije);
 • stroške namestitve v hotelu B kategorije (***), vendar največ do 100 EUR dnevno in
 • dnevnice do višine določene v veljavni uredbi, ki ureja višino povračil stroškov za službena potovanja v tujino.

Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Slovenski prijavitelj sam poskrbi za kritje stroškov za svoje zdravstveno zavarovanje.

 1. Predvideni čas izvajanja razpisa je od 1. aprila 2017 do 31. marca 2019.
   
 2. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav

9.1. Oddaja prijave z digitalnim podpisom – elektronska prijava

(1) Prijavo na javni razpis je treba izpolniti kot Prijavno vlogo na obrazcu ARRS-BI-DE-JR-Prijava/2016 na spletnem portalu ARRS eObrazci. Prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba RO in vodja predlaganega projekta).

(2) Obrazec prijave prijavitelj izpolni v slovenskem in angleškem jeziku.

(3) Za pravočasne prijave z digitalnim podpisom se štejejo prijave, ki so izpolnjene in digitalno podpisane ter oddane na spletni portal do 30.11.2016 do 12.00 ure.

(4) Prijaviteljem svetujemo, da prijav ne oddajajo zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika.

9.2. Oddaja prijave brez digitalnega podpisa

(1) V primeru, ko prijavitelj oziroma raziskovalec nimata digitalnega potrdila, se prijavna vloga izpolni v elektronski obliki na spletnem portalu ARRS eObrazci (obrazec ARRS-BI-DE-JR-Prijava/2016) in odda v tiskani obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe RO in vodje predlaganega projekta ter žigom RO.

(2) Obe obliki prijave, elektronska in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

(3) Tiskane prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako "Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo za obdobje od 1.04.2017 do 31.03.2019" ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

(4) Prijava brez digitalnega podpisa je oddana pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu ARRS eObrazci do 30.11.2016 do 12.00 ure in v tiskani obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije prav tako do 30.11.2016 do 12.00 ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do 30.11.2016 do 12.00 ure.

9.3. Popolnost prijave

(1) Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki (točka (9.1.) - elektronska; točka (9.2.) - elektronska in tiskana) ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa ta javni razpis. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih.

(2) Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene prijaviteljem (razen, če z ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava odpre).

 1. Datum odpiranja prijav:
  Odpiranje prijav bo predvidoma 02.12.2016 ob 10. uri v prostorih agencije.
   
 2. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
  O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do konca februarja 2017.
   
 3. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
  Javni razpis bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen na spletni strani agencije www.arrs.si. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri Bojanu Volfu, po telefonu (01) 400 5973 vsak delavnik od 9. do 12. ure ali po e-pošti: bojan.volf@arrs.si.

 

Številka: 5100-14/2016-1
Dne: 26.9.2016

Objavljeno v Uradnem listu 63/2016, z dne 07.10.2016.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Prof. dr. József Györkös
Direktor

 

Priloga (prijavni obrazec):

 


Sprememba kontaktne osebe:
  - Marjetica Primožič, tel. 386 1 400 5970, e-pošta: Marjetka.Primozic@arrs.si