Mednarodno sodelovanje

Nemčija

Razpisi in pozivi

Javni razpis za sofinanciranje znanstveno-tehnološkega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo v letih 2003 in 2004

1. Uporabnik proračunskih sredstev: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana.

2. Predmet razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov (stroški potovanja in bivanja) slovenskih in nemških raziskovalcev, ki izvajajo skupne raziskovalne projekte in sicer: krajši obiski do 14 dni in daljši obiski od 1 do 3 mesecev.

3. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport RS bo obiske sofinanciralo v naslednji višini:

 • mednarodni prevozni stroški za slovenske raziskovalce ob obiskih v ZRN
 • stroški bivanja v Domu podiplomcev oz. izjemoma v hotelu B kategorije in dnevnice za nemške raziskovalce ob obiskih v RS (krajši obiski)
 • stroški bivanja v Domu podiplomcev in protivrednost 440 EURO mesečno v SIT protivrednosti za nemške raziskovalce ob obiskih v RS (daljši obiski)

4. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa:

 • na razpis se lahko prijavijo domače pravne ali fizične osebe, ki opravljajo raziskovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom o raziskovalni dejavnosti (Ur.l. RS/I, št. 8/91);
 • predlogi projektov se morajo navezovati na s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport financirane programe dela JRO, ali s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport financirane oz. sofinancirane projekte temeljnega in aplikativnega raziskovanja, ali s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v 5. okvirnem programu EU na področju raziskav, tehnološkega razvoja in predstavitev) oziroma se morajo navezovati na s strani Ministrstva za gospodarstvo sofinancirane razvojno-tehnološke projekte - obvezno navesti šifro programa ali projekta.
 • pri znanstveno-raziskovalnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav; slovenski in nemški nosilec morata vložiti prijavi načeloma paralelno v terminu in na način, ki ga določita pristojni ministrstvi (Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije ter Bundesministerium f(r Bildung und Forschung);
 • prioritetno raziskovalno področje je:
 • * nanotehnologije, inteligentni materiali in novi proizvodni procesi
  Druga področja:
 • tehnologije informacijske družbe
 • genomika in biotehnologija za zdravje
 • trajnostni razvoj in globalne spremembe
 • drugo

Prednostno bodo upoštevane prijave, ki se bodo nanašale na teme 6. okvirnega programa EU.

5. Vloga na razpis v originalnem izvodu in dveh kopijah, ki jo predloži odgovorni nosilec projekta na slovenski strani mora vsebovati naslednje elemente:

 1. izpolnjen razpisni obrazec z osnovnimi podatki o projektu in:
  • seznam slovenskih sodelavcev pri projektu
  • predstavitvene podatke o nemškem prijavitelju (instituciji) in nosilcu projekta
  • seznam medsebojnih obiskov v obdobju dveh let
  • podpis / žig prijavitelja in nosilca projekta

 2. C.V. et studiorum slovenskega nosilca projekta in seznam najpomembnejših publikacij, ki so jih vsi sodelujoči na slovenski strani objavili v obdobju zadnjih petih let in se nanašajo na projekt
 3. Predlog projekta (do 5 strani), ki mora vsebovati:
  • kratek povzetek vsebine, z morebitnim opisom sodelovanja z industrijskim sektorjem
  • hipotezo in definicijo ciljev projekta
  • opis metodologije
  • opis morebitnega prejšnjega sodelovanja
  • opis pričakovanih rezultatov in pridobitev

 4. Opredelitev (do 3 strani) pričakovanega multilateralnega sodelovanja - v primeru, da gre za projekte ali delavnice, ki služijo kot priprava za 6. okvirni program EU
 5. Tabelo šifrantov.

6. Merila za izbiro so:

 • navezava na obstoječe EU programe
 • skupni interes obeh strani
 • kvaliteta in originalnost raziskovalnega pristopa
 • praktična uporaba / aplikativnost
 • podpora za mlade znanstvenike
 • stimulacija novih bilateralnih in multilateralnih projektov
 • primernost prijavitelja projekta

7. Orientacijska vrednost za izvedbo predmeta razpisa je 30.000.000 SIT.

8. Čas izvajanja skupnih raziskovalnih projektov je od januarja 2003 do 31. decembra 2004. Pri posamičnih aktivnostih manjšega obsega se čas izvajanja skrajša.

9. Pisne vloge z vso dokumentacijo in z oznako »Ne odpiraj, vloga na javni razpis za sofinanciranje znanstvenega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo v letih 2003 in 2004«, morajo vlagatelji dostaviti v zaprtih ovojnicah in z označbo vlagatelja na naslov:

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Mag. Anja Muck
Trg OF 13
1000 Ljubljana
Slovenija

Vloge morajo prispeti v glavno pisarno Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, ne glede na vrsto prenosa te vloge, do 7. oktobra 2002 do 14. ure.

10. Vloge bo po preteku tega roka odprla strokovna komisija.

11. Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih vlog komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene vlagateljem.

12. Odpiranje vlog bo v prostorih Ministrstva za šolstvo, znanost in šport RS v sredo, 9. oktobra 2002 ob 9. uri.

13.O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni po zasedanju mešane slovensko-nemške komisije, in sicer predvidoma do konca leta 2002.

14. V treh mesecih po zaključku bilateralnega projekta mora nosilec oddati na zgoraj navedeni naslov Ministrstva za šolstvo, znanost in šport zaključno poročilo, skupaj s preglednico izvajanj obiskov. Poročilo v krajši obliki je potrebno oddati tudi po prvem letu izvajanja projekta.

15. Nemški partner mora prav tako oddati prijavo na pristojnem mestu in sicer:

DLR - Internationales Büro
des Bundesministerium für Bildung und Forschung - BMBF
Herrn Dr. Gerold Heinrichs
Königswinterer Strasse 522 - 524
D - 53227 Bonn
Tel.: + 49 228 44 92 255
Fax: + 49 228 4492 400
Email: gerold.heinrichs@dlr.de

16. Razpisna dokumentacija bo po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS objavljena tudi na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo, znanost in šport RS, vlagatelji pa jo lahko dvignejo vsak delavnik po objavi razpisa med 9. in 15. uro pri ge. Danijeli Šinkovec na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport, Ljubljana, Trg OF 13, tel.: 478 46 76. Vse dodatne informacije so pri mag. Anji Muck (tel.: 478 46 91, Email: Anja.Muck@gov.si).

Priloga:
 • Obrazec - (v formatu PDF - 71KB)(v Angleščini)