Mednarodno sodelovanje

Makedonija

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje znanstveno-raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo v letih 2006 in 2007

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje znanstveno-raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo v letih 2006 in 2007 se nahajajo v prilogah:

Priloge:

Slovensko-makedonski raziskovalni projekti 2006-2007
 

Zap. št. SI SI   MK SI Visits in
2006
Visits in
2007
ANG
Naziv
organizacije
Naziv nosilca Sodelujoči raziskovalci Nosilec Naslov projekta to MK to SI to MK to SI Title of project
1 Geološki zavod Slovenije Robert Šajn Mateja Gosar
Miha Mišič
Gorazd Žibret MR
Julijana Cvetković
Institute of Agriculture
Skopje
Težke kovine v okolju kot posledica rudarjenja in topilništva v preteklosti 3X10 3X10 3X10 3X10 Heavy metals in the environment as a consequence of past mining and smelting
2 Univerza v Mariboru
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Smetanova 17
2000 Maribor
Mladen Trlep Anton Hamler
Igor Tičar
Marko Jesenik
Bojan Štumberger
Viktor Goričan
Gorazd Hrovat
Anton Habjanič
Lidija Petkovska
University Ss. Cyril and Methodius
Faculty of Electrical Engineerin
Uporaba metode končnih elementov pri projektiranju in analizi električnih strojev 3x12
1x1M
4X10
2X1M
3X12
1X1M
4x10
3x1M
Application of fem in design and analysis of electrical machines
3 ZRC SAZU
Novi trg 2
1000 Ljubljana
Andraž Čarni   Vlado Matevski
Faculty of Natural Sciences and Mathematics Skopje
Enoletne rastlinske vrste na pašnikih na prehodu med evrosibirsko-severnoameriško in mediteransko regijo 1x12 1x12
1x1M
1x12 2x12 Annual plant species in dry grasslands in the transitional area between Eurosibirian -Northamerican and Mediterranean regions
4 Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo
Aškerčeva 6
1000 Ljubljana
Brane Širok Marko Hočevar
Maja Rotar
Tom Bajcar
Matevž Dular MR
Janez Oman
Božin Donevski
Univerza Sv. Kliment Ohridski
Tehniška fakulteta
Diagnostična metoda kontrole delovanja hladilnih stolpov 2x12 2x12 2x12 2x12 Diagnostic method for control of cooling tower operation
5 Univerza v Ljubljani
Veterinarska fakulteta
Gerbičeva 60
1000 Ljubljana
Janko Mrkun Marjan Kosec
Petra Zrimšek
Toni Dovenski
Faculty of Veterinary Medicine
Ohranjanje ogroženih avtohtonih pasem domačih živali s tehnologijami asistirane reprodukcije 2x10 2x10 2x10 2x10 Preservation of indigenous domestic animals breeds with assisted reproduction technologies
6 ZRC SAZU
Novi trg 2
1000 Ljubljana
Metka Furlan Silvo Torkar
Alenka Šivic Dular
Ljubica Stankovska
Institut za staroslovenska kultura
Primerjalno proučevanje zemljepisnih apelativov v makedonski in slovenski toponimiji 2X12
1X1M
2X12
1x1M
2X12
1X1M
2X12
1X1M
Comparative studies of geographical appellatives in macedonian and slovenian toponymy
7 Institut Jožef Stefan
Jamova 39
1000 Ljubljana
Marko Čepin Igor Simonovski Anton Causevski
Faculty of Electrical Engineering
Department of Power Plants & Power Systems
Analiza obstoječe in optimizacija bodoče proizvodnje električne energije v majhnih elektroenergetskih sistemih z upoštevanjem ekonomike in okoljskih vplivov 2X12 2x12
1X1M
2X12 2x12
1X1M
Evaluation of existing and optimisation of future generation in small electric power systems considering economic analysis and environmental impacts
8 Kemijski inštitut
Hajdrihova 19
1000 Ljubljana
Breda Simonovska Irena Vovk Kiril Filiposki
Tobacco Institute
Uvajanje novih rastlinskih kultur z biološko aktivnimi spojinami zanimivimi za prehrambeno in farmacevtsko industrijo 2X12 2X12
1X1M
2X12 2X12
1X1M
Introduction of new crops with biologically active compounds interesting for the food and pharmaceutical industry
9 Kemijski inštitut
Hajdrihova 19
1000 Ljubljana
Marta Klanjšek Gunde Jože Grdadolnik
Dušan Hadži
Silva Zagorc
Vladimir Ivanovski
University of Sts. Cyril and Methodius, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Institute of Chemistry
Dinamika protonov v kratkih vodokovih vezeh dihidrata oksalne kisline in sorodnih sistemov - študij z infrardečo disperzijsko analizo 2X12 2X12 2X12 2X12 Proton Dynamics in short hydrogen bonds in a-pox and related systems studied by dispersion analysis
10 Univerza v Ljubljani
Veterinarska fakulteta
Gerbičeva 60
1000 Ljubljana
Andrej Bidovec Gorazd Vengušt Mišo Hristovski
Veterinarska fakulteta
Prisotnost povzročiteljev bolezni pri divjih živalih 2X10 3X10 1X10
1X12
3X10 Presence of ethiological agents of Wildlife diseases
11 Kmetijski inštitut Slovenije
Hacquetova 17
1000 Ljubljana
Mitja Kocjančič Dejan Bavčar
Ana Gregorčič
Zvonimir Božinović
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij
Fakultet za zemjodelski nauki i hrana
Navodila za pridelavo ekološkega bio grozdja in vina 2x10
1x1M
2x10
1x1M
2x10
1x1M
2x10
1x1M
Directions for ecological production of grape and wine
12 Univerza v Mariboru
Fakulteta za strojništvo
Smetanova 17
2000 Maribor
Vladimir Gliha Bogdan Pučko
Janez Kramberger
Tomaž Vuherer
Gjorgji Adzijev
University Sv. Kiril i Metodij
Faculty of mechanical engineering in Skopje
Institute for welding and welded structures
Sprejemljivost razpok v zvarih pri zagotavljanju celovitosti poškodovanih tlačnih posod 2X10 2X10
1X1M
2X10 2X10 Acceptibility of cracks in welded joints for the integrity assurance of damaged pressure vessels
13 Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta
Vrazov trg 2
1000 Ljubljana
Radovan Komel Petra Hudler
Maša Goršič MR
Gordan Mijovski
Aleksej Duma
University of Cyril and Methodus, Medical faculty Skopje
Izolacija in analiza mitohondrialne DNA iz različnih bioloških materialov pri forenzičnih preiskavah 3X12 3X12 3X12 3X12 Isolation and analysis of mitohondrial DNA from different biologic specimen in forensic investigation
14 Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta
Jamnikarjeva 101
1000 Ljubljana
Vesna Zupanc Marina Pintar
Lučka Kajfež Bogataj
Zalika Črepinšek
Katerina Donevska
University Ss Cyril and Methodius,
Faculty of civil engineering in Skopje
Zadostitev povečanih potreb po namakanju kot posledica klimatskih sprememb 4x10 4x12 2x10 4x12 Meeting the increased irrigation demand as a result of climate change