Mednarodno sodelovanje

Makedonija

Novice, obvestila

Obvestilo prijaviteljem in nosilcem bilateralnih projektov z Makedonijo

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije obvešča vse prijavitelje mednarodnih znanstvenih projektov na javni razpis za znanstvenoraziskovalno sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo za leti 2008-2009, da je bil 30.3.2009 podpisan 13. Protokol za znanstveno in tehnološko sodelovanje, s katerim je javni razpis razveljavljen (glej Ad1 13. protokola v prilogi):

 • Ad. 1 Ministrstvo za šolstvo in znanost Republike Makedonije razpisa za obdobje 2008-2009 ne more realizirati, zato se omenjeni razpis razveljavi in se v začetku aprila 2009 objavi nov javni razpis za projektno sodelovanje za obdobje 2010-2011, ki bo odprt do 15. junija 2009.
 • Ad 2 Izvajanje projektov, sprejetih na 12. zasedanju Skupnega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo, z dne 16. 2. 2007, se s 13. protokolom potrdi čas izvajanja nerealiziranih izmenjav do 31.12.2009. Upravni odbor agencije mora sofinanciranje projektov iz 13. protokola (v prilogi) s sklepom še potrditi.

Sofinanciranje se nanaša samo na tiste izmenjave, ki jih še niste realizirali do 31. decembra 2008 (recipročno).

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije bo v okviru navedenega sofinancirala:

 1. Obiske slovenskih raziskovalcev v Makedoniji:
  • Prevozne stroške do sedeža sodelujoče ustanove po najbolj ekonomični tarifi; pri tem agencija upošteva stroške najugodnejše povratne letalske vozovnice pri rezervaciji vsaj 14 dni vnaprej, ter javnega prevoza oz. kilometrine za osebni avtomobil (izjemoma, če javnega prevoza ni, prevoz s taksijem) do in od letališča. Agencija upošteva tudi stroške drugega javnega prevoznega sredstva oz. kilometrino, vendar največ do zgoraj navedenega zneska; prijavitelj mora v vsakem primeru zahtevku priložiti dokazilo - izpis ustreznega poizvedovanja (n.p. http://www.potovanje.si/letalske-karte-vozovnice/ ali http://turist.osvaja.net/php/orodja/rezervacije/letalske_karte/index.php) vsaj 14 dni pred nastopom potovanja.
 2. Obiske makedonskih raziskovalcev v Republiki Sloveniji:
  • Stroške bivanja v Domu podiplomcev (Ljubljana in Maribor) ali pri krajših obiskih (do 14 dni), v primeru zasedenosti Doma podiplomcev, v hotelu B kategorije, vendar največ do višine 100 EUR dnevno; agencija povrne omenjene stroške hotelske namestitve, le v primeru, da prijavitelj predloži dokazilo o zasedenosti domov v tistem času. Ob daljših obiskih se za namestitev uporablja izključno Dom podiplomcev (Ljubljana in Maribor), v primeru zasedenosti oz. za druga območja pa se za namestitev bivanja v Republiki Sloveniji povrne znesek v višini največ do 1252 EUR mesečno. Rezervacije za vsaj mesec dni naprej sprejema gospa Breda Török, Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, e-pošta: breda.torok@arrs.si, tel.: 400 59 72.
  • Dnevnice do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni list RS, št. 140/06 in št. 76/2008) inštitucija gostiteljica v Sloveniji izplača tujim raziskovalcem dnevnice v enkratnem znesku za celoten čas trajanja obiska v Republiki Sloveniji;

Organizacija, ki je nosilka projekta, takoj po opravljeni aktivnosti, najkasneje v roku 15 dni agenciji pošlje:

 1. zahtevek za izplačilo sredstev,
 2. obračun stroškov,
 3. kopije obračunske dokumentacije (originali se hranijo v vašem računovodstvu in morajo biti dostopni na vpogled pristojnim inštitucijam nadzora) skupaj z dokazili iz točke 1 in prvega odstavka točke 2 (glej zgoraj),
 4. kratko vsebinsko poročilo o realizirani mednarodni aktivnosti.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije bo na podlagi prejete zahtevane dokumentacije povračilo stroškov izvedla enkrat mesečno.

Vsebinsko zaključno poročilo (obrazec C pri predmetnem javnem razpisu ) je potrebno oddati en mesec po zaključku projekta.

Priloga: