Mednarodno sodelovanje

Japonska

Razpisi in pozivi

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenega sodelovanja z Japonsko v obdobju od 1.4.2005 do 31.3.2007 (skupni raziskovalni projekti, skupna strokovna srečanja, znanstveni obiski slovenskih raziskovalcev na Japonskem in japonskih raziskovalcev v Republiki Sloveniji)

1. Uporabnik proračunskih sredstev:
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, Ljubljana.

2. Predmet razpisa je:

  • sofinanciranje dveletnih skupnih raziskovalnih projektov v obdobju 1.4.2005 – 31.3.2007 (in sicer v višini mednarodnih prevoznih stroškov in prevoznih stroškov na Japonskem, stroškov namestitve in dnevnic za slovenske udeležence pri projektu) – pri čemer bo praviloma sofinanciran 1 kratkoročni obisk (do 14 dni) in 1 dolgoročni obisk (do 1 meseca) slovenskih projektnih partnerjev na Japonskem v okviru skupnih raziskovalnih projektov;
  • sofinanciranje dvostranskih strokovnih srečanj (seminarjev) v obdobju 1.4.2005 - 31.3 2006 (za strokovno srečanje na Japonskem: sofinanciranje mednarodnih prevoznih stroškov in prevoznih stroškov na Japonskem, stroškov namestitve in dnevnic za slovenske udeležence; za strokovno srečanje v Republiki Sloveniji: sofinanciranje stroškov lokalnih prevozov, namestitve in dnevnic za udeležence iz Republike Slovenije ter stroške organizacije srečanja);
  • sofinanciranje kratkoročnih obiskov raziskovalcev iz RS na Japonskem (14 do 60 dni) v skupnem trajanju 180 dni v obdobju od 1.4.2005 – 31.3.2006 (in sicer v višini mednarodnih prevoznih stroškov za slovenske raziskovalce ob obiskih na Japonskem);
  • sofinanciranje dolgoročnih obiskov raziskovalcev iz RS na Japonskem (3 do 10 mesecev) v skupnem trajanju 10 mesecev v obdobju 1.4.2005 – 31.3.2006 (in sicer v višini mednarodnih prevoznih stroškov za slovenske raziskovalce ob obiskih na Japonskem);
  • sofinanciranje kratkoročnih obiskov raziskovalcev iz Japonske (14 do 60 dni) v skupnem trajanju 180 dni v obdobju od 1.4.2005 – 31.3.2006 (in sicer v višini stroškov bivanja v Domu podiplomcev oziroma izjemoma v hotelu B kategorije, dnevnic v višini 25 USD v SIT protivrednosti, lokalnega prevoza in osnovnega zdravstvenega zavarovanja za japonske raziskovalce ob obiskih v Republiki Sloveniji);
  • sofinanciranje dolgoročnih obiskov raziskovalcev iz Japonske (3 do 10 mesecev) v skupnem trajanju 10 mesecev v obdobju 1.4.2005 – 31. 3.2006 (in sicer v višini stroškov bivanja v Domu podiplomcev oziroma izjemoma v hotelu B kategorije, 400 USD mesečnega nadomestila za namene dnevnic, lokalnega prevoza, enkratnega zneska 200 USD v SIT protivrednosti za raziskovalne stroške, stroške osnovnega zdravstvenega zavarovanja za japonske raziskovalce ob obiskih v Republiki Sloveniji).

3. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa:

  • Vloge za sofinanciranje skupnih raziskovalni projektov, skupnih strokovnih srečanj, znanstvenih obiskov na Japonskem oz. v Republiki Sloveniji ter za podoktorske štipendije se lahko nanašajo na sodelovanje z japonskimi raziskovalnimi inštitucijami, ki delujejo pod okriljem japonskega Ministrstva za šolstvo, kulturo, šport, znanost in tehnologijo.
  • Ministrstvo Republike Slovenije za šolstvo, znanost in šport in Japonsko združenje za spodbujanje znanosti (JSPS) bosta sofinancirala skupne aktivnosti na področjih naravoslovnih, tehničnih, medicinskih, biotehničnih, družboslovnih in humanističnih ved.
  • Na razpis se lahko prijavijo domače pravne ali fizične osebe, ki so vpisane v evidenco ministrstva za opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma register zasebnih raziskovalcev, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi ministrstva ter izvajajo s strani ministrstva financirane programe dela javnih raziskovalnih organizacij (v nadaljnjem besedilu: JRO) ali s strani ministrstva financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr, sodelovanje v 5. oziroma 6. okvirnem programu Evropske unije (v nadaljnjem besedilu EU) na področju raziskav in tehnološkega razvoja) oziroma s strani Ministrstva za gospodarstvo Republike Slovenije sofinancirane razvojno tehnološke projekte, ki zagotavljajo osnovni vir raziskav;
  • Vodja projekta, organizator skupnega strokovnega srečanja oz. kandidat za znanstveni obisk na Japonskem mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta iz Zakona raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur.l. RS, št. 96/02).

4. Merila za izbiro prijav oziroma vlog za sofinanciranje:
Predlog izbora vlog za sofinanciranje pripravi s strani ministra imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov oziroma programov po metodologiji ministrstva. Navedeno ovrednotenje vključuje: pomen rezultatov raziskav za družbeni in gospodarski razvoj Republike Slovenije, znanstveno odličnost oziroma aplikativnost raziskav, potencialne možnosti za vključitev v raziskovalne projekte EU, uporabnost projekta v praksi oziroma gospodarstvu, reference vodje projekta in raziskovalne skupine, vključenost mladih raziskovalcev, izvedljivost projekta.

Skladno z Memorandumom o soglasju o znanstvenem sodelovanju med Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije in Japonskim združenjem za spodbujanje znanosti bo izbor vlog za sofinanciranje skupnih raziskovalnih projektov, skupnih strokovnih srečanj ter obiskov slovenskih raziskovalcev na Japonskem in japonskih raziskovalcev v Republiki Sloveniji, opravljen sporazumno med Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije in Japonskim združenjem za spodbujanje znanosti. Na podlagi navedene sporazumne izbire, na katero je ministrstvo vezano, bo Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport izdalo sklep o izboru vlog za sofinanciranje (zlasti odobritev pripadajočih sredstev).

Vlog vlagateljev za sofinanciranje kratko- in dolgoročnih obiskov na Japonskem, katerim sta MŠZŠ in JSPS v preteklih letih že dvakrat sofinancirala znanstvene obiske na Japonskem, MŠZŠ in JSPS ne bosta obravnavala.

5. Orientacijska vrednost za izvedbo predmeta razpisa je 16.000.000,00 SIT. Sofinanciranje v letu 2006 in letu 2007 je vezano na sprejem proračuna za navedeni proračunski leti ter na zagotovitev sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu, in to v vsakem posameznem proračunu v navedenem obdobju.

6. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1.4.2005.

7. Vloge za sofinanciranje morajo vsebovati vse v prijavnem obrazcu zahtevane podatke ter biti pripravljene v skladu z navodili, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

8. Pisne vloge v dveh (2) izvodih z vso potrebno dokumentacijo in z oznako "Ne odpiraj - vloga za javni razpis za sofinanciranje znanstvenega sodelovanja z Japonsko" ter navedbo naslova vlagatelja na ovojnici morajo vlagatelji dostaviti v zaprtih ovojnicah na naslov: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Glavna pisarna, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.

9. Japonski partner mora predlog za sodelovanje posredovati JSPS.

10. Pravilno označene vloge za sofinanciranje morajo ne glede na način prenosa na gornji naslov prispeti do vključno petka, 03. septembra 2004 do 12.00 ure.

11. Vloge bo po preteku tega roka odprla strokovna komisija. Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih oziroma oddanih vlog komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene pošiljateljem.

12. Odpiranje vlog bo v prostorih Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, v ponedeljek, 06. septembra 2004 ob 10.00 uri.

13. O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji pisno obveščeni po uskladitvi izbora z Japonskim združenjem za spodbujanje znanosti (JSPS).

14. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, Ljubljana, pri Alenki Mihailovski (tel. 01 478 4690, alenka.mihailovski@gov.si) .

Razpisna dokumentacija (prijavni obrazci ter navodila za pripravo vlog) je dosegljiva po objavi razpisa v Uradnem listu RS na spletni strani MŠZŠ in v Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport, Ljubljana, Trg OF 13, vsak delovni dan med 8. in 16. uro.

Priloge: