Mednarodno sodelovanje

Japonska

Razpisi in pozivi

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenega sodelovanja z Japonsko v obdobju od 1.4.2004 do 31.3.2006

(skupni raziskovalni projekti, skupna strokovna srečanja, znanstveni obiski slovenskih raziskovalcev na Japonskem in japonskih raziskovalcev v Republiki Sloveniji ter podoktorske štipendije JSPS za slovenske kandidate)

1. Uporabnik proračunskih sredstev: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, Ljubljana.

2. Predmet razpisa je:

 • sofinanciranje dveletnih skupnih raziskovalnih projektov v obdobju
 • 1.4.2004 – 31.3.2006;
 • sofinanciranje dvostranskih strokovnih srečanj (seminarjev) v obdobju
 • 1.4.2004 - 31.3.2005;
 • sofinanciranje kratkoročnih obiskov raziskovalcev iz RS na Japonskem (14 do 60 dni) v skupnem trajanju
 • 180 dni v obdobju od 1.4.2004 – 31.3.2005;
 • sofinanciranje dolgoročnih obiskov raziskovalcev iz RS na Japonskem (3 do 10 mesecev) v skupnem trajanju
 • 10 mesecev v obdobju 1.4.2004 – 31.3.2005;
 • sofinanciranje kratkoročnih obiskov raziskovalcev iz Japonske (14 do 60 dni) v skupnem trajanju
 • 180 dni v obdobju od 1.4.2004 – 31.3.2005;
 • sofinanciranje dolgoročnih obiskov raziskovalcev iz Japonske (3 do 10 mesecev) v skupnem trajanju
 • 10 mesecev v obdobju 1.4.2004 – 31. 3.2005
 • tri 12- ali 24-mesečne podoktorske štipendije JSPS na Japonskem za japonsko fiskalno leto 2004 (1.4.2004 – 31.3.2005 oz. 31.3.2006).

3. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa:

 • Vloge za sofinanciranje skupnih raziskovalni projektov, skupnih strokovnih srečanj, znanstvenih obiskov na Japonskem oz. v Republiki Sloveniji ter za podoktorske štipendije se lahko nanašajo na sodelovanje z japonskimi raziskovalnimi inštitucijami, ki delujejo pod okriljem japonskega Ministrstva za šolstvo, kulturo, šport, znanost in tehnologijo.
 • Ministrstvo Republike Slovenije za šolstvo, znanost in šport in Japonsko združenje za spodbujanje znanosti (JSPS) bosta sofinancirala skupne aktivnosti na področjih naravoslovnih, tehničnih, medicinskih, biotehničnih, družboslovnih in humanističnih ved.
 • Na razpis se lahko prijavijo domače pravne ali fizične osebe, ki opravljajo raziskovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02).
 • Vodja projekta oziroma organizator skupnega strokovnega srečanja mora izpolnjevati pogoje iz Zakona raziskovalni in razvojni dejavnosti za vodjo raziskovalnega projekta (Ur.l. RS, št. 96/02); kandidat za znanstveni obisk na Japonskem mora imeti doktorat znanosti.
 • Predlogi za skupne raziskovalne projekte, strokovna srečanja in znanstvene obiske se morajo navezovati na s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport financirane programe dela JRO ali s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport financirane oz. sofinancirane projekte temeljnega in aplikativnega raziskovanja ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v 5. okvirnem programu EU na področju raziskav, tehnološkega razvoja in predstavitev in/ali sodelovanje v 6. okvirnem programu EU) oziroma s strani Ministrstva za gospodarstvo sofinancirane razvojno tehnološke projekte (navesti šifre in naslove projektov), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja predvidenih raziskav.

4. Merila za izbiro prijav oziroma vlog za sofinanciranje:
Predlog izbora prijav za nadaljnjo obravnavo v JSPS bo pripravilo Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, pri čemer bo upoštevalo ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov oziroma programov. Navedeno ovrednotenje vključuje: pomen rezultatov raziskav za družbeni in gospodarski razvoj Republike Slovenije, znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav, potencialne možnosti za vključitev v raziskovalne projekte EU, uporabnost projekta v praksi oziroma gospodarstvu, reference vodje projekta in raziskovalne skupine (oziroma v primeru znanstvenih obiskov reference kandidata), vključenost mladih raziskovalcev ter izvedljivost projekta.

5. Orientacijska vrednost za izvedbo predmeta razpisa je 16.000.000,00 SIT.
Sofinanciranje v letu 2005 in 2006 je vezano na sprejem proračuna za navedeni proračunski leti ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu, in to v vsakem posameznem proračunu v tem razdobju.

6. Vse stroške v zvezi s podoktorskimi štipendijami, vključno z mednarodnimi prevoznimi stroški, krije JSPS.

7. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1.4.2004.

8. Vloge za sofinanciranje morajo vsebovati vse v prijavnem obrazcu zahtevane podatke ter biti pripravljene v skladu z navodili, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

9. Pisne vloge v dveh (2) izvodih z vso potrebno dokumentacijo in z oznako "Ne odpiraj - vloga za javni razpis za sofinanciranje znanstvenega sodelovanja z Japonsko" ter navedbo naslova vlagatelja na ovojnici morajo vlagatelji dostaviti v zaprtih ovojnicah na naslov: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Glavna pisarna, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.

10. Japonski partner mora predlog za skupni raziskovalni projekt, dvostransko strokovno srečanje, znanstveni obisk slovenskega raziskovalca na Japonskem in znanstveni obisk japonskega raziskovalca v Republiki Sloveniji sočasno posredovati JSPS.

11. Pravilno označene vloge za sofinanciranje morajo ne glede na način prenosa na gornji naslov prispeti do vključno petka, 19. septembra 2003 do 12.00 ure.

12. Vloge bo po preteku tega roka odprla strokovna komisija. Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih oziroma oddanih vlog komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene pošiljateljem.

13. Odpiranje vlog bo v prostorih Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, v ponedeljek, 22. septembra 2003 ob 09.00 uri.

14. Sklep o izboru vlog za sofinanciranje skupnih raziskovalnih projektov, strokovnih srečanj ter obiskov slovenskih raziskovalcev na Japonskem in japonskih raziskovalcev v Republiki Sloveniji izda Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport na podlagi obligatorne uskladitve izbora z JSPS.

15. Vse kandidature za 12 ali 24 mesečne podoktorske štipendije na Japonskem bo MŠZŠ posredovalo v obravnavo JSPS, ki bo opravilo izbor kandidatov in o izidu kandidate obvestilo neposredno.

16. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, Ljubljana, pri Alenki Mihailovski (tel. 01 478 4690, alenka.mihailovski@gov.si).

Razpisna dokumentacija (prijavni obrazci ter navodila za pripravo vlog) je dosegljiva po objavi razpisa v Uradnem listu RS na spletni strani MŠZŠ in v Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport, Ljubljana, Trg OF 13, vsak delovni dan med 8. in 16. uro.

Priloge: