Mednarodno sodelovanje

Hrvaška

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje znanstveno-raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v letih 2006 in 2007

Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje znanstveno-raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v letih 2006 - 2007

Sprejeti slovensko-hrvaški raziskovalni projekti 2006-2007

Slovenia - Croatia S&T Cooperation 2006-2007

Št.
SI
Šifra
org
(RO)
Naziv organizacije Šifra nosilca Naziv nosilca Nosilec Naslov projekta
    SI     CRO SI
1 106 Institut Jožef Stefan
Jamova 39
1000 Ljubljana 
10807 Sonja Lojen Ivan Sondi Institut Rudjer Bošković
Zagreb
Nastanek recentnih karbonatnih usedlin v kraških vodnih okoljih
2 103 Univerza v Ljubljani
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Aškerčeva 5
1000 Ljubljana
2310 Slovenko Polanc Maja Osmak
Institut Rudjer Bošković
Zagreb
 Sinteza in evaluacija novih potencialnih citostatikov diazenskega tipa
3 104 Kemijski inštitut
Hajdrihova 19
1000 Ljubljana 
 
7254 Zorica Crnjak Orel Aleksandra Turković
Inštitut Rudjer Bošković Zagreb
Raziskave neurejenih materialov, nano-optični nanosi
4 104 Kemijski inštitut Hajdrihova 191000 Ljubljana 6734 Dušanka Janežič  Sonja Nikolič Institut Rudjer Bošković Zagreb Razvoj računalniških algoritmov za makromolekularne simulacije
5 106 Institut Jožef Stefan
Jamova 39
1000 Ljubljana  
14080 Denis Arčon Boris Rakvin
Institut Rudjer Bošković Zagreb
Uporaba naprednih pulznih EPR tehnik v raziskavah novih fulerenskih materialov: strukturne lastnosti Li4C60
6 795 Univerza v Mariboru
Fakulteta za strojništvo
Smetanova 17
2000 Maribor
6095 Sonja Šostar Turk Tanja Pušić
University of Zagreb Faculty of Textile Technology
Uvajanje kemijsko-tehničnih postopkov pranja v pralnice bolnišničnih tekstilij
7 618 ZRC SAZU
Novi trg 2
1000 Ljubljana  
 
2480 Anica Lavrič Nina Kudiš Burić
Faculty of Arts and Sciences, University of Rijeka
Umetnostne povezave med Kranjsko, Reko in osrednjo Istro v 17. in 18. stoletju
8 106 Institut Jožef Stefan
Jamova 39
1000 Ljubljana 
 
412 Igor Križaj Beata Halassy Špoljar Imunološki zavod Zagreb Analiza imunogenih lastnosti komponent strupa modrasa (Vipera ammodytes ammodytes)
9 782 Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo
Aškerčeva 6
1000 Ljubljana
9806 Ivan Prebil Božidar Križan
Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet
Vpliv malocikličnega utrujanja materiala na nosilnost zobnikov z veliko stopnjo profilnega prekritja
10 782 Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo
Aškerčeva 6
1000 Ljubljana
2859 Jože Duhovnik Milan Kljajin
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Strojarski fakultet Slavonski brod
Sistem PDM v proizvodnem sestavu male in srednje serije z vljučeno ekologijo in zaščito okolja
11 792 Univerza v Ljubljani
Fakulteta za gradbeništvo in Geodezijo
Jamova 2
1000 Ljubljana
8358 Matej Fischinger Vladimir Sigmund
Faculty of Civil Engineering Osijek
Institute of Materials and Structures
Tehnologije za oceno potresne odpornosti in utrditve obstoječih armiranobetonskih konstrukcij
12 312 Klinični center Ljubljana
Ginekološka Klinika
Šlajmerjeva 3
1000 Ljubljana   
10458 Borut Peterlin Smiljana Ristić
Shool of medicine
University of Rijeka
Genetski dejavniki pri multipli sklerozi
13 1538 Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
18174 Boštjan Batagelj Sonja Zentner Pilinsky Tehničko veleučilište u Zagrebu Elektrotehnički odjel Razvoj kompenzatorja polarizacijske rodovne disperzije optičnega vlakna
14 104 Kemijski inštitut
Hajdrihova 19
1000 Ljubljana   
8611 Janez Mavri Zvonimir Maksić
Rudjer Bošković Institute
Zagreb
Teoretske in eksperimentalne raziskave intramolekularnih in intermolekularnih vodikovih vezi
15 104 Kemijski inštitut
Hajdrihova 19
1000 Ljubljana  
10082 Janez Plavec Dražen Vikić Topić
Rudjer Bošković Institute
Zagreb
NMR študije in modeliranje farmakološko uporabnih peptidov
16 759 Univerza v Mariboru
Fakulteta za strojništvo
Smetanova 17
2000 Maribor
4011 Jože Balič Niko Majdandžić
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
Oblikovanje prilagodljivih obdelovalnih sistemov z evolicijskimi metodami
17 105 Nacionalni inštitut za biologijo
Večna pot 111
1000 Ljubljana
 
11360 Patricija Mozetič Ivona Marasović Institut za oceanografiju i ribarstvo Split Škodljive morske mikroalge (hab) v jadranskem morju: metode določevanja, monitoring in blaženje posledic škodljivih cvetenj
18 588 Univerza v Ljubljani
Pedagoška fakulteta
Kardeljeva pl. 16
1000 Ljubljana  
6565 Bojan Dekleva Josipa Bašić
University of Zagreb
Faculty of Education and Rehabilitation sciences
Socialna vključenost in življenske strategije brezposelnih mladih v Sloveniji in na Hrvaškem v evropskem kontestu
19 481 Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta
Jamnikarjeva 101
1000 Ljubljana  
 
16379 Jernej Jakše Barbara Sladonja
Inštitut za kmetijstvo in turizem Poreč
Izdelava baze podatkov avtohtonih istrskih kultivarjev oljke
20 106 Institut Jožef Stefan
Jamova 39
1000 Ljubljana   
18594 Paul McGuiness Maša Rajić Linarić
Brodarski institut
Laboratorij za termičku analizu
Shranjevanje vodika v Ni-Ti-Zr-Hf kvazikristalih
21 106 Institut Jožef Stefan
Jamova 39
1000 Ljubljana  
8949 Nada Lavrač Dragan Gamberger
Institut Rudjer Bošković
Inteligentno odkrivanje podskupin
22 106 Institut Jožef Stefan
Jamova 39
1000 Ljubljana 
8027 Antonija Lesar Mirjana Eckert Maksić
Rudjer Bošković institute
Teoretični študij bioaktivnih molekul, ki sproščajo dušikov monoksid (NO): N-nitrosohidroksilamin in njegovi N- in O-alkil derivati
23 481 Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta
Jamnikarjeva 101
1000 Ljubljana  
1864 Stanislava Golc Teger Jasmina Havranek
Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Metode za ugotavljanje potvorb ovčjega mleka in sirov
24 795 Univerza v Mariboru
Fakulteta za strojništvo
Smetanova 17
2000 Maribor  
4628 Jelka Geršak Edita Vujasinović
University of Zagreb
Faculty of Textile Technology
Uvajanje sistema objektivnega merjenja in vrednotenja novih materialov v procesu oblikovanja in projektiranja izdelkov iz tehničnih in inteligentnih tekstilij
25 589 Univerza v Mariboru
Pedagoška fakulteta
Koroška 160
2000 Maribor
 
11361 Darko Friš Božena Vranješ Šoljan
University of Zagreb
Philosophical faculty
Slovensko - hrvaški odnosi po prvi svetovni vojni
26 794 Univerza v Mariboru
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Smetanova 17
2000 Maribor  
1347 Peter Glavič Ljubica Matijašević
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
Snovna in energijska integracija kemijskih procesov
27 794 Univerza v Mariboru
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Smetanova 17
2000 Maribor  
534 Maja Habulin Bruno Zelić
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
Biotransformacije in bioseparacijski procesi
28 404 Gozdarski inštitut Slovenije
Večna pot 2
1000 Ljubljana   
7127 Hojka Kraigher Davodin Kajba
Forestry faculty of the University Zagreb
Variabilnost in ohranjanje genskih virov ostrolistnega jesena (Fraxinus angustifolia Vahl) v porečju reke Save
29 1539 Univerza v Ljubljani
Fakulteta za računalništvo in informatiko
Tržaška 25
1000 Ljubljana 
3556 Tone Vidmar Marina Bagić
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva
Formalna analiza naprednih protokolov za infrastrukturo GRID
30 589 Univerza v Mariboru
Pedagoška fakulteta
Koroška 160
2000 Maribor
 
19538 Miran Štuhec Zvonko Kovač Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
Hrvaška in slovenska književnost kot sosednji književnosti
31 381 Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta
Vrazov trg 2
1000 Ljubljana   
8289 Marko Živin Branimir Jernej
Institute Rudjer Bošković
Zagreb
Serotonergična sinapsa v pogojih spremenjene homeostaze serotonina
32 1538 Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana  
1938 Nikola Pavešić Slobodan Ribarić
Fakultet elektrotehnike i računarstva
Večmodalni biometrični sistem za verifikacijo oseb
33 106 Institut Jožef Stefan
Jamova 39
1000 Ljubljana   
10429 Miran Mozetič Slobodan Milošević
Institut of Physics
Karakterizacija plazme za obdelavo biokompatibilnih materialov
34 581 Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
Aškerčeva 2
1000 Ljubljana   
1337 Janek Musek Vladimir Takšić
Filozofski fakultet sveučilišta u Rijeci
Vloga emocionalne inteligentnosti v pozitivni psihologiji
35 481 Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta
Jamnikarjeva 101
1000 Ljubljana  
927 Janez Hribar Vlasta Piližota
Sveučilište JJ Strossmayera u Osijeku
Vpliv dodatka trehaloze na zadrževanje aromatskih spojin v jagodni pasti
36 219 Inštitut za celulozo in papir
Bogišičeva 8
1000 Ljubljana   
15846 Aleš Hladnik Zdenka Bolanča Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu Mehanizmi deinkinga, nove formulacije grafičnih materialov in odpadne vode
37 1540 Politehnika Nova Gorica
Vipavska 13
5000 Nova Gorica  
4537 Franko Mladen Svjetlana Luterotti
Farmaceutsko biokemijski fakultet
Analiza sledov biološko aktivnih snovi v kompleksnih vzorcih

 

Priloge: