Mednarodno sodelovanje

Hrvaška

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje znanstveno-tehnološkega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v letih 2005 - 2006

Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje znanstveno-tehnološkega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v letih 2005 - 2006 (Uradni list RS, št. 58/04 z dne 28.05.2004).

Seznam odobrenih projektov

Št. Naziv organizacije Slovenski nosilec Hrvaški nosilec Naslov projekta Naslov projekta 
  SI SI HR SI HR
1 Kemijski inštitut
Hajdrihova 19
1000 Ljubljana
dr. Dušanka Janežič
 
dr. Sanja Tomić
Institut Rudjer BoškovičZagreb
Računalniške simulacije strukture in dinamike proteinov Proučavanje strukture i dinamike proteina računalnim metodama
2 Inštitut za biokemijo
Medicinska fakulteta v Ljubljani
Vrazov trg 2
1000 Ljubljana
dr. Marko Goličnik dr. Zrinka Kovarik
Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
Zagreb
Stereoselektivnost holinesteraz: Kinetične raziskave mehanizmov interakcij holinesteraz s farmakološko pomembnimi spojinami Stereoselektivnost kolinesteraza: Kinetička istraživanja mehanizma interakcija kolinesteraza s farmakološki relevantnim spojevima
3 Institut Jožef Stefan
Jamova 39
1000 Ljubljana   
dr. Dunja Mladenič mag. Jasminka Dobša
Fakultet organizacije i informatike
Varaždin
Sistem za avtomatsko klasifikacijo spletnih strani v hrvaškem in slovenskem jeziku Sustav za automatsku klasifikaciju stranica hrvatskog i slovenskog Interneta
4 Univerza v Ljubljani
Narovoslovnotehniška fakulteta
Oddelek za geologijo
Aškerčeva 12
1000 Ljubljana  
dr. Tadej Dolenec prof. dr. Goran Kniewald
Institut Ruđer Bošković, Zavod za istraživanje mora i okoliša
Zagreb
Izotopska sestava dušika kot indikator antropogenega onesnaženja s fekalnimi in komunalnimi odplakami v priobalnih ekosistemih Jadranskega morja Izotopski sastav dušika kao indikator antropogenog onečišćenja fekalnim i komunalnim otpadnim vodama u priobalnim sustavima Jadranskog mora
5 ZRC SAZU
Novit trg 2
1000 Ljubljana  
dr. Andraž Čarni dr. Josip Franjić
Zavod za šumsku genetiku i dendrologiju
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb
Primerjava nekaterih gozdnih in negozdnih ekosistemov v Sloveniji in na Hrvaškem Komparativna istraživanja šumskih i nešumskih ekosustava u Sloveniji i Hrvatskoj
6 Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko
Jadranska 19
1000 Ljubljana  
dr. Janez Žerovnik dr. Ante Graovac
Institut Rudjer Boškovič
Zagreb
Raziskave novih materialov, ki temeljijo na ogljiku  Istraživanja novih materiala zasnovanih na ogljiku
7 Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta
Jamnikarjeva 101
1000 Ljubljana  
dr. Stanislav Trdan dr. Dean Ban
Institut za poljoprivredu i turizam
Poreč
Proučevanje biotičnega zatiranja škodljivcev vrtnin v Sloveniji in na Hrvaškem Proučavanje biološkog suzbijanja štetnika povrća u Sloveniji i u Hrvatskoj
8 Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta
Jamnikarjeva 101
1000 Ljubljana
dr. Branka Javornik mag. Frane Strikić
Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Split
Molekulska identifikacija avtohtonih sort oljk Molekularna identifikacija autohtonih sorta masline
9 Univerza v Ljubljani
Naravoslovnotehniška fakulteta
Aškerčeva 12
1000 Ljubljana
dr. Barbara Simončič Ana Marija Grancarić
Sveučilište u Zagrebu
Tekstilno-tehnloški fakultet
Zagreb
Površinska prosta energija predobdelanih in apretiranih tekstilij Slobodna površinska energija predobrađenog i apretiranog teksitla
10 Kemijski inštitut
Hajdrihova 19
1000 Ljubljana
dr. Mojca Benčina dr. Aleksandar Višnjevac
Institut Rudjer Boškovič
Zagreb
Mikrobne lipaze-iskanje novih biokatalizatorjev Mikrobne lipaze-pronalaženje novih biokatalizatora
11 Institut Jožef Stefan
Jamova 39
1000 Ljubljana
dr. Svjetlana Fajfer dr. Branko Guberina
Institut Rudjer Boškovič
Zagreb
Fizika težkih hadronov v okviru in zunaj standardnega modela Fizika teških hadrona u okviru i izvan standardnog modela
12 Nacionalni inštitut za biologijo
Morska biološka postaja
Fornače 41
6330 Piran
dr. Alenka Malej dr. Adam Benović
Institut za oceanografiju i ribarstvo Biološki zavod Dubrovnik
Dubrovnik
Želatinozni plankton Jadrana Želatinozni plankton Jadrana
13 Kemijski inštitut
Hajdrihova 19
1000 Ljubljana  
dr. Janez Plavec dr. Manda Ćurić
Institut Rudjer Boškovič
Zagreb
Ciklopaladirani kompleksi azobenzena Ciklopaladirani kompleksi azobenzena
14 Univerza v Ljubljani
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Aškerčeva 5
1000 Ljubljana
dr. Boris Šket dr. Branka Kovač
Institut Rudjer Boškovič
Zagreb
Elektronska struktura halogeniranih difenilmetanonov in difeniletanonov Elektronska struktura halogeniranih difenilmetanona i difeniletanona
15 Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana  
dr. Damijan Miklavčič dr. Ratko Magjarević
Fakultet elektrotehnike i računarstva
Sveučilište u Zagrebu
Zagreb
Numerično modeliranje električnih in toplotnih pojavov pri elektrokemoterapiji in elektrogenski terapiji tkiva Numeričko modeliranje električnih i toplinskih pojava pri elektrokemoterapiji i elektrogenskoj terapiji tkiva
16 Univerza v Mariboru
Visoka zdravstvena šola
Žitna ulica 15
2000 Maribor
dr. Zmago Turk mag. Spomenka Tomek-Roksandić
Zavod za javno zdravstvo grada Zagreb
Centar za gerontologiju
Zagreb
Projektni model gerontoloških centrov-zunajinstitucijske skrbi za starostnike v Sloveniji in Hrvaški v letih 2005 in 2006 Projektni model gerontoloških centara-izvaninstitucijske skrbi za starije ljude u Sloveniji i Hrvatskoj 2005/2006 godini
17 Kemijski inštitut
Hajdrihova 19
1000 Ljubljana 
dr. Miroslav Huskić dr. Marica Ivanković
Fakultet kemijskog inženjirstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb
Polimerni nanokompozitni materiali na osnovi montmorilonita Polimerni nanokompozitni materiali na temelju montmorilonita
18 Univerza v Mariboru
Fakulteta za strojništvo
Smetanova 17
2000 Maribor   
dr. Bojana Vončina dr. Sandra Bishof Vukušić
Sveučilište u Zagrebu
Tekstilno-tehnološki fakultet
Zagreb
Antimikrobna zaščita tekstilnih materialov Antimikrobna zaščita tekstila
19 Institut Jožef Stefan
Jamova 39
1000 Ljubljana  
dr. Jure Demšar dr. Damir Starešinić
Institut za fiziku
Zagreb
Dinamika lokaliziranih stanj v nizkodimenzionalnih sistemih-od pikosekund do ur  Dinamika lokaliziranih stanj u niskodimenzionalnim-od pikosekunde do sata
20 Institut Jožef Stefan
Jamova 39
1000 Ljubljana  
dr. Janja Vaupotič dr. Delko Barišić
Institut Rudjer Boškovič
Zagreb
 Izhajanje radona/torona iz različnih geoloških podlag Emanacija radona/torona iz različitih geoloških podloga
21 ZRC SAZU
Novit trg 2
1000 Ljubljana 
dr. Barbara Murovec dr. Milan Pelc
Institut za povijest umjetnosti
Zagreb
 Valvasorjeva grafična zbirka med Ljubljano in Zagrebom  Valvasorova grafička zbirka između Ljubljane i Zagreba
22 Univerza v Mariboru
Pedagoška fakulteta
Koroška cesta 160
2000 Maribor   
dr. Andrej Hozjan dr. Drago Roksandić
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zavod za Hrvatsku povijest
Zagreb
Trg in zemljiška gospostva ob rekah Dravi in Muri v zgodnjem novem veku Trgovištva i vlastelinstva uz Dravu i Muru u ranome novom vijeku
23 Geološki zavod Slovenije
Dimičeva 14
1000 Ljubljana
dr. Branka Trček mag. Josip Rubinić
Građevinska fakultet
Sveučilište u Rijeci
Rijeka
Študij vpliva epikraške cone na dinamiko pretoka kraških izvirov-primerjava in uporaba dognanj z izvira Hubelj na izvir Gradule v Istri  Istraživanje utjecaja epikraške zone na dinamiku istjecavanja kraških izvora-usporedba i aplikacija saznanja s izvora Hubelj na izvor Gradule u Istri
24 Univerza v Mariboru
Ekonomsko-poslovna fakulteta
Razlagova 14
2000 Maribor   
dr. Vojko Musil dr. Ivan Šmit
Institut Rudjer Boškovič
Zagreb
Polimerni mikrokompoziti in nanokompoziti Polimerni mikrokompoziti i nanokompoziti
25 Univerza na Primorskem
Turistica - Visoka šola za turizem
Obala 29
6320 Portorož  
dr. Štefan Bojnec dr. Renata Tomljenović
Institut za turizam
Zagreb
 Ocena podjetniških potencialov pri razvoju vinskega turizma v Sloveniji in na Hrvaškem za povečanje ravni konkurenčnosti Procjena poduzetničkog potenciala pri razvoju turizma vina u Sloveniji i na Hrvatskoj kako bi se podigla razina konkurentnosti
26 Univerza v Mariboru
Fakulteta za strojništvo
Smetanova 17
2000 Maribor 
dr. Zoran Ren dr. Lovre Krstulović-Opara
Sveučilište u Splitu
Fakultet elektrotehnike strojarstva i brodogradnje
Split
Razvoj novih metod določanja obratovalne trdnosti strojnih delov Razvoj novih metod određivanja pogonske čvrsoće strojnih dijelova
27 Institut Jožef Stefan
Jamova 39
1000 Ljubljana  
dr. Janez Dolinšek dr. Ana Smontara
Institut za fiziku
Zagreb
Raziskave novih kompleksnih kovinskih spojin in kvazikristalov Ispitivanje novih kompleksnih metalnih spojeva i kvazikristala
28 Institut Jožef Stefan
Jamova 39
1000 Ljubljana   
dr. Dušan Turk dr. Marija Luić
Institut Rudjer Boškovič
Zagreb
Struktura in dinamika bioloških makromolekul Struktura i dinamika biomolekula
29 Institut Jožef Stefan
Jamova 39
1000 Ljubljana 
dr. Robert Blinc dr. Ivo Šlaus
Institut Rudjer Boškovič
Zagreb
Vloga znanosti za trajnostni razvoj Uloga znanosti za održivi razvoj
30 Institut Jožef Stefan
Jamova 39
1000 Ljubljana   
dr. Roman Trobec dr. Karolj Skala
Institut Rudjer Boškovič
Zagreb
Postavitev testne medinstitucionalne GRID aplikacije Postavljanje testne međuinstitucionalne GRID aplikacije
31 Institut Jožef Stefan
Jamova 39
1000 Ljubljana   
dr. Spomenka Kobe dr. Damir Kralj
Institut Rudjer Boškovič
Zagreb
Obarjanje kalcijevega karbonata v magnetnem polju Djelovanje magnetskog polja na taloženje kalcijevih karbonata
32 Institut Jožef Stefan
Jamova 39
1000 Ljubljana   
dr. Marjeta Šentjurc dr. Vesna Noethig-Laslo
Institut Rudjer Boškovič
Zagreb
Študij interakcije liposomov z aminokislinami in peptidi za usmerjen prenos v organizem z metodami elektronske spinske resonance Studij međudjelovanja liposoma s amino kiselinama i peptidima za ciljani prijenos u organizam metodama elektronske spinske rezonancije
33 Kemijski inštitut
Hajdrihova 19
1000 Ljubljana 
dr. Nataša Novak-Tušar dr. Cleo Kosanović
Institut Rudjer Boškovič
Zagreb
 Termične transformacije amorfnih in kristaliničnih aluminosilikatnih prekurzorjev  Termičke transformacije amorfnih i kristalnih alumosilikatnih prekursora
34 Univerza v Ljubljani
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Jamova 2
1000 Ljubljana   
dr. Bojan Stopar dr. Damir Medak
Sveučilište u Zagrebu
Geodetski fakultet
Zagreb
Geodetske raziskave recentne tektonike Jadranske mikroplošče na slovenskem in hrvaškem ozemlju Geodetska istraživanja recentne tektonike Jadranske mikroploče na slovenskem in hrvaškem ozemlju
35 Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta
Vrazov trg 2
1000 Ljubljana  
dr. Ljubo Marion dr. Asja Čelebić
Zavod za stomatološku protetiku
Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb
 Stomatoprotetična oskrba in stomatognati sistem-ocena dejavnikov za uspeh in neuspeh oskrbe Protetski rad i stomatognati sustav: faktori odgovorni za uspijeh protetske terapije
36 Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta
Jamnikarjeva 101
1000 Ljubljana 
dr. Jasna Štrus dr. Jasenka Pavičić
Institut Rudjer Boškovič
Zagreb
Regulacijski mehanizmi razporejanja kovin pri morskih in kopenskih nevretenčarjih ter vpliv stresnih razmer Regulacijski mehanizmi raspodjele metala kod morskih i kopnenih beskralješnjaka u procjeni okolišnog stresa
37 Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta
Oddelek za zootehniko
Groblje 3
1230 Domžale
 
dr. Milena Kovač dr. Sonja Jovanovac
Sveučilište Josipa Jurija Strossmayera u Osjeku Poljoprivredni fakultet
Zavod za zootehniku
Osijek
Kontrola proizvodnosti v živinoreji  Kontrola proizvodnosti u stočarstvu

Podaljšanja projektov za eno leto

 

Št. Naziv organizacije Slovenski nosilec Hrvaški nosilec Naslov projekta Naslov projekta 
  SI SI HR SI HR
1 Univerza v Mariboru
Fakulteta za strojništvo
Smetanova 17
2000 Maribor  
dr.Sonja Šostar - Turk dr. Tanja Pušić
Tekstilno-tehnološki fakultet
Sveučilište u Zagrebu
Zagreb
Ekologija kemijskega čiščenja in pranja Ekologija kemijskog čišćenja i pranja
2 Institut Jožef Stefan
Jamova 39
1000 Ljubljana   
dr. Bogdan Kralj dr. Dunja Srzić
Institut Rudjer Boškovič
Zagreb
Sinteza organometalnih spojin v masnem spektrometru Sinteza organometalnih spojin u spektrometru masa
3 Kemijski inštitut
Hajdrihova 19
1000 Ljubljana  
dr. Milko Novič dr. Štefica Cerjan-Stefanovic
Fakultet kemijskog inženirstva i tehnologije
Sveučilište u Zagrebu
Zagreb
Uporaba sklopljenih analiznih sistemov za spremljanje učinkovitosti čiščenja odpadnih vod s pomočjo zeoloitov Upotreba ionske kromotografije za praćenje efekta pročišćavanja procjednih i otpadnih voda pomoću aktiviranih zeolita
4 Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta
Vrazov trg 2
1000 Ljubljana  
dr. Damjana Rozman dr. Svjetlana Kalanj Bognar
Hrvatski institut za istraživanje mozga
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
Zagreb
Izražanje genov, vključenih v homeostazo holesterola v možganih med staranjem in neurodegeneracijo na modelu transgenske miši s povečanim izražanjem prekurzorja amiloidnega proteina  Ekspresija gena uključenih u homeostazu kolesterola u mozgu tijekom staranja i neurodegeneracije na modelu transgeničnog miša s pojačanim izražanjem preteče amiloidne bjelančevine
5 Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta
Vrazov trg 2
1000 Ljubljana  
dr. Metka Budihna dr. Mladen Boban
Medicinski fakultet
Sveučilište u Splitu
Split
Eksperimentalna farmakologija: vpliv izbranih učinkovin na delovanje izoliranega srca poskusne živali Eksperimentalna farmakologija: učinak odabranih tvari na aktivnosti izoliranog srca eksperimentalnih životinja
6 Univerza v Ljubljani
Veterinarska fakulteta
Geričeva 60
1000 Ljubljana  
dr. Gregor Majdič dr. Davor Ježek
Medicinski fakultet
Zavod za histologiju i embriologiju
Sveučilište u Zagrebu
Zagreb
Histofiziološka regulacija delovanja Leydigovih celic v človeku Histofiziološka regulacija djelovanja Leydigovih stanica u čovjeku

 

Priloge:
  • Odobreni in podaljšani projekti - (v formatu Excel - 66 KB)
  • Protokol osmega zasedanja Skupnega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško - (v formatu Word - 58 KB) (slo) (hrv)