Mednarodno sodelovanje

Francija

Razpisi in pozivi

Javni razpis za sofinanciranje znanstveno-tehnološkega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Francijo v letu 2004

1. Uporabnik proračunskih sredstev:
Ministrstvo RS za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.

2. Predmet razpisa je:

sofinanciranje medsebojnih obiskov (stroški potovanja in bivanja) slovenskih in francoskih raziskovalcev, v okviru skupnih slovensko - francoskih projektov v obdobju 1.1. 2004 do 31.12.2004 (kratki obiski do 12 dni, dolgi obiski od enega meseca do 3 mesecev).

3. Ministrstvo RS za šolstvo, znanost in šport bo obiske sofinanciralo v naslednji višini:

 • prevozne stroške za slovenske raziskovalce ob obiskih v Republiki Franciji
 • stroške bivanja v domu podiplomcev ali izjemoma v hotelu B kategorije in dnevnice za francoske raziskovalce ob obiskih v Republiki Sloveniji (kratki obiski do 12 dni)
 • stroške bivanja v domu podiplomcev in 400 evrov mesečno, v SIT protivrednosti (za namene dnevnic) za francoske raziskovalce ob obiskih v Republiki Sloveniji (dolgi obiski – od enega meseca do 3 mesecev).

Vlagatelji se morajo o kritju stroškov bivanja v Republiki Franciji in prevoznih stroških francoskih partnerjev ob obiskih v Republiki Sloveniji dogovoriti s svojimi partnerji.

4. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa:

 • na razpis se lahko prijavijo domače pravne ali fizične osebe, ki opravljajo raziskovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur.l.RS, št. 96/02);
 • vodja projekta mora izpolnjevati pogoje iz Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur.l.RS, št. 96/02);
 • predlogi projektov se morajo navezovati na s strani Ministrstva RS za šolstvo, znanost in šport financirane programe dela JRO, ali s strani Ministrstva RS za šolstvo, znanost in šport financirane oz. sofinancirane projekte temeljnega in aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v 5. okvirnem programu EU na področju raziskav, tehnološkega razvoja in predstavitev) oziroma s strani Ministrstva RS za gospodarstvo sofinancirane razvojno-tehnološke projekte (obvezno pri vseh navesti šifre in naslove projektov), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja predvidenih raziskav;
 • vloge se lahko nanašajo na raziskave v naravoslovju, tehniki, medicini, biotehniki, družboslovju in humanistiki;
 • prednost pri izbiri bodo imeli predlogi projektov, ki se nanašajo na usmerjene raziskave;

5. Vloga na razpis v 2 izvodih mora vsebovati naslednje elemente:

 1. izpolnjene in podpisane obrazce s podatki o vlagatelju, vodjih projekta in drugih sodelujočih raziskovalcih ter njihove reference;
 2. kratka življenjepisa slovenskega in francoskega vodje projekta, z najpomembnejšimi publikacijami v zadnjih 5 letih, ki se nanašajo na vsebino projekta;
 3. opis projekta;
 4. navedbo osnovnih virov financiranja raziskav na slovenski strani (navedba projekta/programa, ki je osnova sodelovanja);
 5. pregled predlaganih obiskov za leto 2004

6. Merila za izbiro prijav oziroma vlog za sofinanciranje:

Predlog izbora prijav za nadaljnjo obravnavo pri pristojnem mednarodnem organu, to je skupnem slovensko-francoskem odboru za znanstveno in tehnološko sodelovanje, pripravi imenovani slovenski del navedenega odbora, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov oziroma programov. Navedeno ovrednotenje vključuje: pomen rezultatov raziskav za družbeni in gospodarski razvoj Republike Slovenije, znanstveno odličnost za družbeni in/ali aplikativnost raziskav, potencialne možnosti za vključitev v raziskovalne projekte EU, uporabnost projekta v praksi oziroma gospodarstvu, reference vodje projekta in raziskovalne skupine, vključenost mladih raziskovalcev in izvedljivost projekta. Odločitev o izboru prijav za sofinanciranje sprejme skupni slovensko-francoski odbor za znanstveno-tehnološko sodelovanje.

7. Orientacijska vrednost za izvedbo predmeta razpisa je 15 milijonov SIT.

8. Čas izvajanja skupnih raziskovalnih projektov je dve leti, izjemoma se lahko podaljšajo v 3. leto – leto valorizacije. Nosilci projektov se morajo na javni razpis prijaviti za vsako leto posebej. Predvideni rok začetka izvajanja je januar 2004.

9. Slovenski in francoski nosilec morata vložiti prijavi v dogovorjenem roku za prvo, drugo ali tretje leto sodelovanja.

10. Pisne vloge z vso dokumentacijo in z oznako »Ne odpiraj, vloga na javni razpis za sofinanciranje znanstveno-tehnološkega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Francijo v letu 2004: prvo leto oz. drugo leto oz. tretje leto« , morajo vlagatelji dostaviti v zaprtih ovojnicah in z označbo vlagatelja na naslov:

Ministrstvo za šolstvo,znanost in šport Republike Slovenije
ga. Alenka Kocjan
Trg OF 13, 1000 Ljubljana.

Vloge morajo prispeti, ne glede na način prenosa, v glavno pisarno Ministrstva RS za šolstvo, znanost in šport do vključno ponedeljka, 5. maja 2003, do 15. ure, v kolikor se kandidati prijavljajo prvič, do vključno torka, 2. septembra 2003, do 15. ure, v kolikor se prijavljajo za drugo leto sodelovanja (podaljšanje), in do vključno ponedeljka, 2. junija 2003, do 15. ure, v kolikor se prijavljajo za tretje leto sodelovanja (podaljšanje - valorizacija).

11. Vloge bo po preteku tega roka odprla strokovna komisija.

12. Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih vlog komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene vlagateljem.

13. Odpiranje vlog bo v prostorih Ministrstva RS za šolstvo, znanost in šport, v četrtek , 8. maja 2003, za prvo leto, v četrtek, 4. septembra 2003, za drugo leto, in v četrtek, 5. junija 2003, za tretje leto.

14. O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni predvidoma do konca leta 2003.

15. Francoski partner mora prav tako oddati prijavo pristojnemu francoskemu organu (ÉGIDE, CNRS).

16. Razpisna dokumentacija bo po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS objavljena tudi na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije, vlagatelji pa jo lahko dvignejo vsak delavnik po objavi razpisa med 9. in 15. uro, pri ga. Danijeli Šinkovec, MŠZŠ RS, Trg OF 13, tel.: 01 478 46 76. Dodatne informacije: Alenka Kocjan, telefon: 178 46 00/89, elektronska pošta: alenka.kocjan@gov.si.

Priloge: