Mednarodno sodelovanje

Češka

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje znanstveno-tehnološkega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Češko republiko v letih 2005 in 2006

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje znanstveno-tehnološkega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Češko republiko v letih 2005 in 2006:

 

Št. Slovenska inštitucija Odgovorni nosilec projekta v Sloveniji Češka inštitucija Odgovorni nosilec projekta na Češkem Naslov projekta v slovenskem jeziku Naslov projekta v angleškem jeziku Obiski
2005
Obiski
2006
Šifra projekta
SI v CZ CZ v Sl SI v CZ CZ v Sl  
1 Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
dr. Aneta Stefanovska Institute of Computer Science
Academy of Sciences of the CZ.Rep.
dr. Milan Paluš Kvantitativno vrednotenje interakcij v kardiovaskularnem sistemu Quantification of cardiovascular interactions in health and disease 2x12 2x12 2x12 2x12 BI-CZ/05-06/001
2 Institut "Jožef Stefan"
Jamova 39
1000 Ljubljana
dr. Borut Smodiš Nuclear Physics Institute
Academy of Sciences of the Cz.Rep.
dr. Jan Kučera Nevtronska aktivizacijska analiza (NAA) na osnovi kratkoživih radioizotopov za določanje elementov v sledovih Neuron activation analysis (NAA) of short-lived radionuclides for trace element determination 2x12 2x12 2x12 2x12 BI-CZ/05-06/002
3 Univerza v Mariboru
Fakulteta za strojništvo
Smetanova ulica 17
2000 Maribor
dr. Matjaž Šraml Institute of  Thermomechanics
Academy of Sciences of the Cz.Rep.
dr. Dušan Gabriel Mehanski modeli poškodb strojnih delov pri obratovalnih razmerah Mechanical damage models of machine parts at operational conditions  3x6 3x6 3x6 3x6 BI-CZ/05-06/003
4 Institut "Jožef Stefan"
Jamova 39
1000 Ljubljana
doc. dr. Marko Čepin Faculty of Electr. Eng. and Comp. Sc.
Technical University of Ostrava
dr. Radim Briš Optimizacija vzdrževanja na osnovi najmanjšega tveganja in stroškov z uporabo stohastičnega modeliranja Risk and cost limited optimatization of the maintenance based on semi-analytic stochastic modeling 2x12 2x12 2x12 2x12 BI-CZ/05-06/004
5 Univerza v Mariboru
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Smetanova ulica 17
2000 Maribor
prof. dr. Borut Žalik Department of Computer Science and Engineering
University of West Bohemia in Pilsen
doc. dr. Ivana Kolingerova Bilateralno sodelovanje na področju raziskav računalniške geometrije v vizualizaciji Bilateral cooperation in computational geometry research for visualization 3x6 3x6 3x6 3x6 BI-CZ/05-06/005
6 Univerza v Ljubljani
Naravoslovnotehniška fakulteta
Oddelek za geotehnologijo in rudarstvo
Aškerčeva 12
1000 Ljubljana
prof. dr. Janez Stražišar Faculty of Chemistry
Brno University of Technology
prof. dr. Tomaš Sverak Analiza rezultatov dobljenih z različnimi napravami za merjenje sipkosti Analysis of Results obtained by different flowability testers 1x10
1x1 M
1x10
1x1 M
1x10
1x1 M

1x10
1x1 M
BI-CZ/05-06/006
7 Univerza v Ljubljani
Naravoslovnotehniška fakulteta
Oddelek za materiale in metalurgijo
Aškerčeva 12
1000 Ljubljana
prof. dr. Milan Trbižan Faculty of Mechanical Engineering
Brno University of Technology
 
doc. dr. Milan Horaček Ulitki za avtomobilsko industrijo z višjimi zahtevami Castings for automotive industry with higher utility values 2x10 2x10 2x10
2x10
BI-CZ/05-06/007
8 Institut "Jožef Stefan"
Jamova 39
1000 Ljubljana
doc. dr. Andrej Rakar Institute Information Theory and Automation
Academy of Sciences of the Cz.Rep
dr. Tatiana Valentine Guy Eksperimentalno modeliranje za podporo odločanju in nadzor procesov Control and supervision of technological processes by using mixture modelling 2x12
1x1M
2x12
1x1M
2x12
1x1M

2x12
1x1M
BI-CZ/05-06/008
9 Univerza v Ljubljani
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Aškerčeva 5
1000 Ljubljana
dr. Janez Košmrlj Faculty of Technology
Tomas Bata University in Zlin
dr. Stanislav Kafka Sinteza in premestitev nekaterih prikondenziranih kinolonov Synthesis and molecular rearrangements of some fused quinolones
2x12

2x12

2x12

2x12
BI-CZ/05-06/009
10 Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
prof. dr. Drago Matko Faculty of Electrical Engineering
Czech Tecnical University in Prague
dr. Libor Preučil Kooperativni mobilni roboti za industrijo in posluževanje Cooperative mobile robots for industry and service 2x6 3x5 2x6
3x5
BI-CZ/05-06/010
11 Univerza v Mariboru
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Smetanova ulica 17
2000 Maribor
prof. dr. Peter Kokol Faculty of Electrical Engineering
Czech Tecnical University in Prague
prof. dr. Lenka Lhotska Multi-Agent Systems for Decision Support in Medicine II Multi-Agent Systems for Decision Support in Medicine II 2x12 2x12 2x12
2x12
BI-CZ/05-06/011
12 Univerza v Mariboru
Fakulteta za strojništvo
Smetanova ulica 17
2000 Maribor
dr.Vanja Kokol Institute of Chemical Technology, Prague prof. dr. Vladimir Jirku Biološka odstranitev tekstilnih barvil z uporabo imobilizirane mikroflore Biological removal of textile dyes usány immobilized microflora 1x12
1x1 M
3x12 1x12
1x1 M
3x12 BI-CZ/05-06/012
13 ZRC SAZU
Inštitut za raziskovanje krasa
Titov trg 2
6230 Postojna
doc. dr. Nadja Zupan Hajna Institute of Geology
Academy of Sciences of the Czech Rep
dr. Petr Pruner Paleomagnetne raziskave sedimentov na kraških področjih Slovenije: v povezavi s paleotektonskimi rekonstrukcijami Paleomagnetic studies of sediment in karst areas of  Slovenia: implication for paleotectonic reconstruction 2x6 2x6 2x6 2x6 BI-CZ/05-06/013
14 Univerza v Ljubljani
Naravoslovnotehniška fakulteta
Oddelek za materiale in metalurgijo
Aškerčeva 12
1000 Ljubljana
prof. dr. Vasilij Gontarev Faculty of Mechanical Engineering
Brno University of Technology
prof. dr. Frantisek Kavicka Optimiranje tehnoloških parametrov gravitacijsko litih masivnih valjev za valjarniške proge iz sive litine Optimization of technological parameters of the heavy gravity-casts rolls from ductile cast-iron for rolling rails
2x5

2x5

2x5

2x5
BI-CZ/05-06/014
15 Univerza v Ljubljani
Naravoslovnotehniška fakulteta
Oddelek za geologijo
Aškerčeva 12
1000 Ljubljana
prof. dr. Breda Mirtič Institute of Geological Sciences
Faculty of Science
Masaryk University of Brno
prof. dr. Miroslava Gregerova Kamnita kulturna dediščina vzhodne Slovenije in južne Češke republike s posebnim poudarkom na kamniti dediščini iz kremenovega peščenjaka Stone cultural heritage from east Slovenia and south of the Czech republic with special emphasis on stone historical structures of quartz sandstone 2x6 2x6 2x6 2x6 BI-CZ/05-06/015
16 Univerza v Ljubljani
Fakulteta za farmacijo
Aškerčeva 7
1000 Ljubljana
prof. dr. Janko Kos Medical Faculty in Plzen
Charles University
prof. dr. Jaromil Kotyza Raziskave delovanja proteoliznih encimov v zunajceličnih tekočinah bolnikov s pljučnim rakom Investigation of proteinases and proteinase inhibitors in extracelullar fluids of lung carcinoma patients 1x12
1x1M
1x12
1x1M
1x12
1x1M
1x12
1x1M
BI-CZ/05-06/016
17 Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
Oddelek za geografijo
Aškerčeva 2
1000 Ljubljana
 
izr. prof. dr. Metka Špes Institute of Geonics, Branch Brno
Academy of Sciences of the Czech Rep
 dr. Antonin Vaishar Sonaravni razvoj malih mest Sustainable development of small cities 2x10 2x10 3x10
3x10
BI-CZ/05-06/017
18 Kemijski inštitut
Hajdrihova 19
1000 Ljubljana
dr. Ida Mav Golež Department of Physical and Macromolecular  Chemistry
Charles University, Prague
prof. dr. Jiri Vohlidal Prevodni polimeri s heteroatomi v glavni verigi: sinteza in lastnosti polprevodnih in prevodnih polimernih mešanic in kompozitov Conjugated polymers with main-chain heteroatoms: Synthesis and properties of semiconducting and conducting polymer blends and composites 1x10
1x2M
1x10
1x2M
1x10
1x2M
1x10
1x2M
BI-CZ/05-06/018
19
Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta
Inštitut za anatomijo
Korytkova 2
1000 Ljubljana
dr. Ida Eržen Institute of  Physiology
Academy of Sciences of the Czech  Rep.
dr. Lucie Kubinova Preoblikovanje kapilarne mreže skeletne mišice po kratkotrajni denervaciji Remodelling of the skeletal muscle capillary network after short lasting denervation 3x6 3x6 3x6 3x6 BI-CZ/05-06/019
20 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Cesta žalskega tabora 2
3310 Žalec
dr. Sebastjan Radišek Hop Researche Institute, Co., Ltd., Žatec ing. Petr Svoboda Optimizacija diagnostičnih metod za detekcijo glive V. albo-atrum in harmonizacija Certifikacijske sheme pridelovanja sadilnega materiala hmelja Optimization detection methods of Verticillium albo-atrum with molecular methods and harmonization of National Certification Schemes 2x12 4x6 2x12 4x6 BI-CZ/05-06/020
21 Geološki zavod Slovenije
Dimičeva 14
1000 Ljubljana
dr. Miha Mišič Faculty of Forestry and Wood Technik.
Mendel University of Agriculture and Forestry Brno
dr. Klement Rejšek Družba in tla v preteklosti: reliktna kraška tla, procesi njihovega nastajanja, paleotla in njihov vpliv na družbeni razvoj na kraških ozemljih Češke in Slovenije Society and soils of the past: relic karstic soils, thein forming processes, fossil rekord of karstic soils and its impact on social devel.in karstic areas of Cz.Rep. And Slovenia 1x6
 
1x6
 
1x6
 
1x6
 
BI-CZ/05-06/021
22 Univeza v Mariboru
Fakulteta za strojništvo
Smetanova ulica 17
2000 Maribor
dr. Vera Golob Institute of Microbiology
Academy of Sciences of the Czech Rep.
dr. Nerud František Oksidativni encimi gliv za razbarvanje tekstilnih barvil Fungal oxidative enzymes in textile dyes decolorization 2x10
1x1 M
3x10 2x10
1x1 M

4x10
BI-CZ/05-06/022
23 Kmetijski inštitut Slovenije
Hacquetova 17
1000 Ljubljana
dipl. ing. Boštjan Godec Research and Breeding Institute of Pomology, Holovousy dipl.ing. Radek Vavra Preizkušnje novih na škrlup odpornih sort jabolk Testing new scab resistant apple varieties 2x6 2x6 2x6 2x6 BI-CZ/05-06/023
24 Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta
Inštitut za biokemijo
Vrazov trg 2
1000 Ljubljana
prof. dr. Damjana Rozman Faculty of Medicine
Palacky University, Olomouc
prof. dr. Pavel Anzenbacher Citokromi P450: struktura in funkcija Cytochromes P450: structure and function 2x6
1x12
2x6
1x2M
2x6
1x12

2x6
1x2M
BI-CZ/05-06/024
25 Univerza v Mariboru
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Smetanova ulica 17
2000 Maribor
prof. dr. Tatjana Welzer Faculty of Electrical Engineering Czech Technical University in Prague  prof. dr. Jiri Kubalik Metode in aplikacije podatkovnega rudarja II Data mining methods and their application
3x12

3x12

3x12

3x12
BI-CZ/05-06/025
26 Univerza na Primorskem
Znanstveno-raziskovalno središče Koper
Garibaldijeva 18
6000 Koper
 
prof. dr.Boris Kryštufek Faculty of Sciences
Charles University, Prague
dr. Vladimir Vohralik Zoogeografija, taksonomija in filogeografija sesalcev v jugovzhodni Evropi, Mali Aziji in Južni Afriki Zoogography, taxonomy and phylogeography of mammals in south-eastern Europe, Asia minor and South Africa 2x12 2x12 2x12
2x12
BI-CZ/05-06/026
27 Nacionalni inštitut za biologijo
Večna pot 111
1000 Ljubljana
doc. dr. Oliver Bajt Institute of Chemical Technology, Prague doc.dr. Josef Krysa Čiščenje odpadnih vod s pomočjo sončne svetlobe in polprevodniških katalizatorjev Solar water purification using semiconductor catalysts 2x10 2x10 2x12
2x12
BI-CZ/05-06/027
28 Kmetijski inštitut Slovenije
Hacquetova 17
1000 Ljubljana
dr. Vladimir Meglič Research Institute of Crop Production, Prague dr. Vojtech Holubec Ohranjanje ogroženih genskih virov kmetijskih rastlin Conservation of disappearing plant genetic resources for agriculture 2x6 2x6 2x6
2x6
BI-CZ/05-06/028
29 ZRC SAZU
Biološki inštitut Jovana Hadžija
Novi trg 2
1000 Ljubljana
dr. Branko Vreš Institute of Botany
Academy of Sciences of the Czech Rep.
dr. Jindrich Chrtek Taksonomske, horološke in fitocenološke raziskave skupin Hieracium villosum in H. bifidum (Compositae) v Češki republiki in Sloveniji Taxonomic, chorological and phytosociological investigation in the Hieracium villosum and H. bifidum groups in Cz.Rep. And Slovenia 3x6 2x6 3x10 2x6 BI-CZ/05-06/029
30 Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko
Jadranska ulica 19
1000 Ljubljana
prof. dr. Matjaž Omladič Mathematical Institute
Academy of Sciences of the Czech Rep.
dr. Vladimir Müller Spektralna teorija linearnih operatorjev The spectral theory of linear operators 3x12 3x12 3x12
3x12
BI-CZ/05-06/030
31 Univerza v Ljubljani
Fakulteta za šport
Inštitut za kineziologijo
Gortanova 22
1000 Ljubljana
dr. Milan Čoh Faculty of Physical Culture
Palacky University of Olomouc
dr. František Vaverka Modeliranje procesa treninga športnikov Modelling of the proces sof athlete´s training 3x6 3x6 3x5
3x5
BI-CZ/05-06/031
32 Univerza na Primorskem
Znanstveno-raziskovalno središče Koper
Garibaldijeva 18
doc. dr. Lenart Škof Faculty of Philosophy
Palacky University of Olomouc
dr. Mirko Wischke Ustanove svobode in jezik politike Institution of freedom and the language of politics 2x6 2x6 2x6
2x6
BI-CZ/05-06/032
Prilogi: