Mednarodno sodelovanje

Bosna in Hercegovina

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje znanstveno-tehnološkega sodelovanja med Republiko Slovenijo ter Bosno in Hercegovino v letih 2005 in 2006

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje znanstveno-tehnološkega sodelovanja med Republiko Slovenijo in ter Bosno in Hercegovino v letih 2005 in 2006 se nahajajo v prilogah:

Priloge:

Sprejeti projekti 2006 - 2007

Št. SI Naziv organizacije Šifra nosilca Naziv nosilca Nosilec Naslov projekta Naslov projekta Obiski v l. 2006 Obiski v l. 2007
To BIH To SI To BIH To SI
1 Institut Jožef Stefan Jamova 39 1000 Ljubljana 3368 dr. Eva ŽEROVNIK dr. Selma BERBIĆ Univerza v Tuzli Medicinska fakulteta Izbrane točkovne mutacije v človeških stefinih A in B. Vpliv na stabilnost, dimerizacijo in zvijanje Izbrane tačkaste mutacije aromata u čovječijima stefinima A i B. Uticaj na stabilnost, dimerizaciju in svijanje proteina 2X5 2X12 1X3M 3X4 2X12 1X3M
2 Univerza v Mariboru Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Smetanova 17 2000 Maribor 5507 dr. Jože VORŠIČ dr. Tatjana KONJIĆ Univerza v Tuzli Fakulteta za elektrotehniko Vpliv motenj, ki nastanejo v 110 kV omrežju zaradi izrednih dogodkov na kakovost električne energije v SN omrežjih Uticaj smetnji, koje nastaju izvanrednih dogadjanja u 110 kV mreži, na kvalitet električne energije u SN mreži 5X4 5X10 5X4 5X10
3 Univerza v Mariboru Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Smetanova 17 2000 Maribor 8430 dr. Matjaž DEBEVC dr. Samra MUJAČIĆ Univerza v Tuzli Fakulteta za elektrotehniko Interaktivne spletne strani s hypervideom na zahtevo za področje e-izobraževanja Interaktivne web stranice sa hipervideom na zahtjev za područje e-obrazovanje 3X5 2X7 1X12 3X5 2X7 1X12
4 Univerza v Mariboru Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Smetanova 17 2000 Maribor 9169 dr. Jože PIHLER prof. dr. Izudin KAPETANOVIĆ Univerza v Tuzli Fakulteta za elektrotehniko Raziskava novih vrst ozeljil in možnosti njihovega uvajanja s poudarkom na ozemljilih v temelju Istraživanje novih vrsta uzemljenja i mogućnosti njihove primjene sa osvrtom na uzemljenja u temelju 5X4 5x10 5X4 5x10
5 Univerza v Mariboru Visoka zdravstvena šola Žitna ulica 5 2000 Maribor 5338 dr. Zmago TURK prof. dr. Arif SMAJKIĆ Univerza v Sarajevu Visoka zdravstvena šola Družina, medicinska sestra in starostniki Obitelj, medicinska sestra i lica treće životne dobi 5X5 5X5 5X5 5X5
6 Univerza v Lujbljani Medicinska fakulteta Vrazov trg 2 1000 Ljubljana 11252 dr. Danijel PETROVIČ dr. Ibrahim TERZIĆ Klinika za kardiovaskularne bolesti, UKC Tuzla Genetska in klinična analiza koronarne bolezni Genetska i klinička analiza koronarne bolesti 2X7 2X12 1X1M 3X10 4X12
7 Institut Jožef Stefan Jamova 39 1000 Ljubljana 4328 dr. Ljudmila BENEDIK dr. Stjepan MARIĆ Zavod za javno zdravstvo FBiH Določanje uranovih radioizitopov v vzorcih okolja Određivanje uranovih radioizitopa u uzorcima okoline 2X7 1X1M 3X7 1X1M 3X10 1X1M 3X10 1X1M
8 Univerza v Mariboru Fakulteta za strojništvo Smetanova 17 2000 Maribor 12657 dr. Miran BREZOČNIK prof. dr. Milan JURKOVIĆ Univerzitet u Bihaču Tehnički fakultet Bihać Inteligentni in integrirani tehnološki sistemi Inteligentni i integrirani tehnološki sistemi 2X10 1X1M 3X10 1X2M 2X10 1X1M 3X10 1X2M
9 Institut Jožef Stefan Jamova 39 1000 Ljubljana 8945 dr. Borut SMODIŠ dr. Marko LALIĆ Inštitut za zaštitut zdravlja Republike Srpske Banja Luka Radioekološke raziskave na področju Bosne in Hercegovine Radioekološka istraživanja na području Bosne i Hercegovine 3X6 3X6 2X6 1X12 2X6 1X12 1X1M
10 Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Aškerčeva 2 1000 Ljubljana 10895 dr. Jernej ZUPANČIČ dr. Rahman NURKOVIĆ Univerzitet u Tuzli Prirodno matematički fakultet Regionalna struktura kot element seleitvene dinamike urbanih pokrajin v Sloveniji in BiH Regionalna struktura kao element migracione dinamike urbanih regiona u Sloveniji i BiH 3X6 3X6 1X1M 3X6 3X6 1X1M
11 Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Aškerčeva 2 1000 Ljubljana 6323 dr. Vesna POŽGAJ HADŽI dr. Marina KATNIĆ BAKARŠIĆ Univerza v Sarajevu Filozofska fakulteta Analiza diskurza: k interkulturalni komunikaciji Diskursna analiza: ka interkulturalnoj komunikaciji 3X7 3X7 3X7 3X7
12 Univerza v Mariboru Fakulteta za strojništvo Smetanova 17 2000 Maribor 5168 dr. Vladimir GLIHA dr. Sead PAŠIĆ Univerzitet ""Džemal Bijedić"" Mašinski fakultet Mostar Ocena celovitosti zavarjenih konstrukcij izdelanih iz mikrolegiranega jekla NIOMOL 490K z uporabo parametrov mehanike loma Ocjena integriteta zavarenih konstrukcija izrađenih od mikrolegiranog čelika NIOMOL 490K primjenom parametara mehanike loma 3X7 1X12 3X7 1X12 3X7 1X12 3X7 1X12
13 TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije Mariborska 2 3000 Celje 807 dr. Karl KUZMAN prof. dr. Nermin ZAIMOVIĆ-UZUNOVIĆ Univerza v Zenici Strojna fakulteta v Zenici Uporaba metode končnih elementov v obdelavi 3D digitaliziranih podatkov pri tanko stenskih izdelkih Primjena metode konačnih elementa u obradi 3D digitaliziranih podataka o tankostjenim proizvodima 3X7 1X12 2X7 1X1M 3X7 1X12 2X7 1X1M
14 Univerza v Mariboru Fakulteta za gradbeništvo Smetova 17 2000 Maribor 2986 dr. Eugen PETREŠIN dr. Munir JAHIĆ Univerza v Bihaću Tehnički fakultet Majhne čistilne naprave in vakuumska kanalizacija Mali uređaj za prečiščivanje odpadnih voda i vakuumska kanalizacija 3X5 2X5 1X1M 3X5 2X5 1X1M
15 Urbanistični inštitut RS Trnovski pristan 2 1000 Ljubljana 9801 dr. Kaliopa DIMITROVSKA - ANDREWS prof. dr. Bublin MEHMED Institut za arhitekturu,urbanizam i prostorno planiranje Sarajevo Podrobnejša pravila urejanja prostora v urbanih območjih Detaljnija pravila uređenja prostora u urbanim područjima 4X7 4X7 4X7 4X7
16 Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko Tržaška 25 1000 Ljubljana 15752 dr. Matej ZAJC dr. Aljo MUJČIĆ Univerziteta u Tuzli Fakultet elektrotehnike Analiza turbo kodirnih postopkov pri prenosu informacij po kanalih z izraženim impulznim motnjami Analiza turbo kodnih postupka za prenos informacija po kanalima sa izraženim impulsnima šumom 3X7 3X12 3X7 3X12
17 Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Večna pot 83 1000 Ljubljana 11253 dr. Jurij DIACI prof. dr. Faruk MEKIĆ Univerzitet u Sarajevu Šumerski fakultet Proučevanje zgradbe in razvoja naravnih bukovih gozdov v jugovzhodni Evropi in snovanje mreže gozdnih rezervatov Istraživanje strukture i razvoja prirodnih bukovih šuma u jugoistoćni Evropi i osnivanje mreže šumskih rezervata 4X10 4X10 4X10 4X10
18 Gozdarski inštitut Slovenije Večna pot 2 1000 Ljubljana 14869 dr. Gregor BOŽIČ dr. Dalibor BALLIAN Šumarski fakultet u Sarajevu Raziskave genske strukture, diverzitete diferenciranosti naravnih populacij smreke v Sloveniji in Bosni in Hercegovini Istraživanje genetičke strukture, genetičkog diverziteta i genetičke diferenciranosti prirodnih populacija smreke u Sloveniji i Bosni i Hercegovini 3X7 2X12 3x7 2x12
19 Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta Oddelek za živilstvo Jamnikarjeva 101 1000 Ljubljana 7030 dr. Sonja SMOLE MOŽINA dr. Selma UZUNOVIĆ-KAMBEROVIĆ Kontonalni zavod za javno zdravstvo Zenica Epidemiologija patogenih bakterij v pitni vodi Epidemiologija patogenih bakterija u vodi za piće 3X6 1X12 3X6 1X1M 3X6 1X12 3X6 1X1M
20 Klinični center Ljubljana SPS Ginekološka klinika Šlajmerjeva 3 1000 Ljubljana 2355 dr. Stelio RAKAR dr. Dženita LJUCA Univerzitetski klinički centar Tuzla Ginekološko akušerska klinika Indikacije za vaginalni operativni pristop v ginekološki onkologiji Indikacije za vaginalni operativni pristup u ginekološkoj onkologiji 3X10 2X12 1X1M 3X10 2X12 1X1M
21 Univerza v Ljubljani Fakulteta za strojništvo Aškerčeva 6 1000 Ljubljana 9001 dr. Mirko SOKOVIĆ prof. dr. Miroslav BOBREK Univerzitet u Banjaluci Mašinski fakultet Banjaluka Razvoj modela managementa informacijskega sistema (MIS) za majhna in srednje velika podjetja (MSP) v luči sodobnih tehnologij razvoja managementa Razvoj modela menadžment informacionog sistema (MIS) za mala in srednja poduzeća (MSP) u svjetlu savremenih tehnologija razvoja menadžmenta 3X5 1X1,5M 1X1M 3X8
22 Univerza v Ljubljani Fakulteta za strojništvo Aškerčeva 6 1000 Ljubljana 3088 dr. Janez KRAMAR dr. Denijal SPREČIĆ Univerzitet u Tuzli Mašinski fakultet Doprinos k reševanju problemov kompleksne analize mehanskih sistemov Doprinos u rejšavanju problema kompleksne analize mehaničkih sistema 3X7 2X12 3X7 2X12
23 Univerza v Ljubljani Fakulteta za strojništvo Aškerčeva 6 1000 Ljubljana 6765 dr. Peter BUTALA mag. Seid ŽAPČEVIĆ Univerzitet u Bihaću Tehnički fakultet Razvoj virtualnega laboratorija z proizvodne sisteme Razvoj virtualne laboratorije za proizvodne sisteme 3X5 3X1M 3X5 3X1M
24 Univerza v Ljubljani Fakulteta za strojništvo Aškerčeva 6 1000 Ljubljana 2861 dr. Ivan POLAJNAR prof. dr. Džafer KUDUMOVIĆ Univerzitet u Tuzli Mašinski fakultet Uporovno varjenje bakrenih pločevin v proizvodnji domo-oprema Elektro odporno zaviravanje bakrenih limova za domo opremu 3X10 2X12 1X1M 3X10 1X7 1X1M
25 Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta Korytkova 2 1000 Ljubljana 13310 dr. Gorazd DREVENŠEK dr. Farid LJUCA Univerza v Tuzli Medicinska fakulteta Vpliv metabolitov citokroma P-450 pri nastanku z endotelinom-1 izzvanega krčenja izoliranih koronarnih arterij Doprinos metabolita citohroma P-450 u nastanku z endotelin-1 inducirane vazokonstrikcije izoliranih koronarnih arterija 3X10 3X10 3X10 3X10
26 Univerza v Ljubljani Naravoslovnotehniška fakulteta Aškerečva 12 1000 Ljubljana 8230 dr. Jože PEZDIČ dr. Hazim HRVATOVIĆ Zavod za geologiju BiH Sarajevo Tektonika in geokemija intramontanih terciarnih bazenov: nahajališča premoga in termomineralne vode Tektonika i geohemija intramontanih terciarnih basena: nalazišta ugljena i termomineralnih voda 5X7 4X12 1X1M 5X7 4X12 1X1M
27 Univerza v Ljubljani Naravoslovnotehniška fakulteta Aškerčeva 12 1000 Ljubljana 2665 dr. Jakob LAMUT mag. Derviš PIHURA Metalurški inštitut Kemal Kapetanović Zenica Mehanizem reakcij na fazni meji med keramiko in žlindro Mehanizam reakcija na graičnoj površini izmedžu metalurške keramike i troske 4X5 4X7 4X5 4X7
28 Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta Inštitut za patologijo Korytkova 2 1000 Ljubljana 2273 dr. Dušan FERLUGA g. Goran IMAMOVIĆ Klinika za nefrologiju, urologiju, dijalizu i transplantacijo bubrega, UKC Tuzla Balkanska endemska nefropatija   4X3 8X5  4X3 8X5
  PODALJŠANI PROJEKT                  
  Inštitut za narodnostna vprašanja Erjavčeva 26 1000 Ljubljana 13082 dr. Vera Kržišnik-Bukič dr. Tomislav Išek Institut za istoriju Sarajevo BiH Bosanci v Sloveniji, Slovenci v Bosni in Hercegovini Bosanci u Sloveniji, Slovenci u Bosni i Hercegovini 3X7