Mednarodno sodelovanje

Bosna in Hercegovina

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik
Kratka navodila

Na podlagi 126. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12) in v zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A), Zakona o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bosne in Hercegovine (Uradni list RS-MP, št. 04/96), Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (Uradni list RS, št. 69/2000, RS-MP, št. 17/2000), Protokola devetega zasedanja Skupnega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo ter Bosno in Hercegovino, podpisanega 8. novembra 2011 v Ljubljani, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo ter Bosno in Hercegovino v letih 2014-2015

 

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
   
 2. Predmet javnega razpisa
  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje (do 14 dni) medsebojnih obiskov slovenskih raziskovalcev in raziskovalcev iz Bosne in Hercegovine, ki izvajajo skupne znanstveno- raziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2014-2015. Za mlajše raziskovalce (t.j. podiplomske študente in podoktorande (največ do pet let po doktoratu)), obeh držav bodo sofinancirani tudi daljši obiski. Slovenska stran bo za mlajše raziskovalce iz Bosne in Hercegovine dodatno sofinancirala tudi daljše obiske (od 1-3 mesecev) v Republiki Sloveniji.

  Bilateralni projekti trajajo dve leti.

  V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Bosna in Hercegovina.
   
 3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni poziv/razpis
  Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki
  • so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev (oboje pri agenciji), ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije; ter
  • izvajajo s strani agencije financirane programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav.
    
 4. Cilji javnega razpisa
  Cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Bosno in Hercegovino, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj raziskovalcev Bosne in Hercegovine v Sloveniji, ter povečati število prijav slovenskih in raziskovalcev Bosne in Hercegovine na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja.
   
 5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
  Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določa Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09, 72/11 in 45/12). Mejna vrednost vsote A1+A2+A3+A4, ki jo mora izkazati slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta, je za vse vede enaka 1.

  Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski vodja in vodja projekta iz Bosne in Hercegovine morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določajo pristojne institucije (v BiH: Ministrstvo za civilne zadeve, Trg BiH 1, 71000 Sarajevo, Federalno ministrstvo za izobraževanje in znanost, dr. Ante Starčevića 33, 88000 Mostar in Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Srbske, 78000 Banja Luka. Kontaktne osebe v BiH so: ga. Biljana Čamur, Ministrstvo za civilne zadeve, tel.: 00387 492552, e-pošta: biljana.camur@mcp.gov.ba, v Ministrstvu za znanost in tehnologijo Republike srbske gospod Vinko Bogdan, tel.:00 38751/355-721, e-pošta: V.Bogdan@mnk.vladars.net, v Federalnem ministrstvu za izobraževanje in znanost gospod Jasmin Branković, tel.: 00 387 36/355-721, e-pošta: jasmin.brankovic@fmon.gov.ba).
   
 6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
  Prednostni seznam prijav za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje bilateralnega projekta po Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise v letu 2011, poglavje G - Mednarodno znanstveno sodelovanje, št. 6319-1/2011-8 z dne 19.11.2012. Prednost bodo imeli projekti, v katerih bodo sodelovali mlajši raziskovalci (podiplomski študenti in podoktorandi/največ do pet let po doktoratu) obeh držav. Finančno ovrednoten izbor prijav za sofinanciranje bo dogovorjen na zasedanju pristojnega mednarodnega organa (Skupni odbor za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino, v nadaljnjem besedilu: skupni odbor), ki bo predvidoma potekalo ob koncu leta 2013. Sklep o izboru prijav za sofinanciranje izda direktor agencije na podlagi izbora skupnega odbora, ki ga je dolžan upoštevati.
   
 7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)financiranje projektov
  Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi 2014-2015 znaša okvirno 100.000,00 EUR.

Sofinanciranje v letih 2014-2015 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedena leta ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.

Agencija bo sofinancirala:

 • mednarodne prevozne stroške na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, za slovenske raziskovalce ob obiskih v Bosni in Hercegovini;
 • stroške bivanja za raziskovalce in Bosne in Hercegovine ob obiskih v Sloveniji v Domovih podiplomcev; v primeru obiskov izven Ljubljane oz. Maribora ali v primeru zasedenosti Domov podiplomcev ob obiskih do 14 dni stroške bivanja v hotelu B kategorije (***), vendar največ do 100 EUR dnevno, ob daljših obiskih pa stroške bivanja največ do 1250 EUR mesečno;
 • dnevnice za raziskovalce iz Bosne in Hercegovine ob obiskih v Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni list RS št. 140/2006 ter 76/2008, v nadaljevanju: uredba), v trenutku objave tega razpisa 21,39 EUR;
 • mednarodne prevozne stroške na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, za mlajše raziskovalce iz Bosne in Hercegovine ob dodatno odobrenih daljših obiskih v Republiki Sloveniji; Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije raziskovalcem iz Bosne in Hercegovine, ne glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski), izplačajo akontacijo dnevnic ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska. Slovenski prijavitelj sam krije stroške za svoje zdravstveno zavarovanje.
 1. Predvideni čas izvajanja razpisa je od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2015.
   
 2. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav

9.1. Oddaja prijave z digitalnim podpisom – elektronska prijava

1) Prijavo na javni razpis je treba izpolniti kot Prijavno vlogo na obrazcu ARRS-BI-BA-JR-Prijava/2013 na spletnem portalu ARRS eObrazci. Prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba RO in prijavitelj-raziskovalec).

(2) Za pravočasne prijave z digitalnim podpisom se štejejo prijave, ki so izpolnjene in digitalno podpisane ter oddane na spletni portal do 15.7.2013 do 12. ure.

(3) Prijaviteljem svetujemo, da prijav ne oddajajo zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika.

9.2. Oddaja prijave brez digitalnega podpisa

(1) V primeru, ko prijavitelj oziroma raziskovalec nimata digitalnega potrdila, se prijavna vloga izpolni v elektronski obliki na spletnem portalu ARRS eObrazci (obrazec ARRS-BI-BA-JR-Prijava/2013) in odda v pisni obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe RO in prijavitelja-raziskovalca in žigom RO.

(2) Obe obliki prijave, elektronska in pisna, morata biti vsebinsko enaki.

(3) Pisne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako "Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo ter Bosno in Hercegovino v letih 2014-2015" ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

(4) Prijava brez digitalnega podpisa je oddana pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu ARRS eObrazci do 15.7.2013, do 12. ure in v pisni obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije do 15.7.2013, do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do 15.7.2013, do 12. ure (poštni žig).

9.3. Popolnost prijave

(1) Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki (točka (9.1.) - elektronska; točka (9.2.) - elektronska in pisna) ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa ta javni razpis. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11 in 45/12).

(2) Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene prijaviteljem.

 1. Datum odpiranja prijav
  Odpiranje prijav bo predvidoma 19.7.2013 ob 10. uri v prostorih agencije.
   
 2. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa:
  O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do konca leta 2013.
   
 3. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
  Javni razpis bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen na spletni strani agencije www.arrs.si. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri Katarini Seršen, po telefonu (01) 400 5969 vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: katarina.sersen@arrs.si.

Številka: 5100-4/2013-1
Datum: 13.3.2013

Dr. Franci Demšar
Direktor ARRS

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 25/2013, z dne 22.03.2013.

 

Pozivna dokumentacija: