Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
 > Mednarodno sodelovanje > Dvostransko > Države > Argentina > Razpisi in pozivi
Mednarodno sodelovanje
Argentina
Razpisi in pozivi
      
Rokovnik

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana na podlagi 135. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih), v zvezi z 15. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A, v nadaljevanju: Zakon), na podlagi Zakona o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Argentine (Uradni list RS št. 28/99, MP 10/99), Protokola osmega zasedanja Mešane komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Argentino, podpisanim korespondenčno, dne 30. januarja 2015, in Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-25 z dne 25. 1. 2016 - UPB št. 3, št. 6319-2/2013-26 in št. 6319-2/2013-27 z dne 4. 3. 2016, št. 6319-2/2013-29 z dne 26. 9. 2016, št. 6319-2/2013-30 z dne 10. 10. 2016, št. 6319-2/2013-31 z dne 7. 11. 2016, št. 6319-2/2013-32 z dne 21. 11. 2016, št. 6319-2/2013-33 z dne 6. 2. 2017 in 6319-2/2013-34 z dne 23. 3. 2017 (v nadaljevanju: metodologija) objavlja

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Argentino v letih 2018 in 2019

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: agencija).

 2. Predmet javnega razpisa
  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obiskov slovenskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2018-2019 na naslednjih prednostnih področjih in sicer:
 1. hrana
 2. biotehnologija
 3. znanosti o morju in okolje.

Bilateralni projekti trajajo dve leti. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Republika Argentina.

 1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni poziv/razpis
  Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki
 1. so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljevanju: evidenca RO) ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija;
 2. izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom, Pravilnikom o postopkih  in Pravilnikom o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16; v nadaljevanju: Pravilnik o pogojih za vodje) in
 3. izvajajo s strani agencije financirane programe dela raziskovalnih organizacij ali imajo s strani agencije sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in inovacij), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav.
 1. Cilji javnega razpisa
  Cilj javnega razpisa je okrepiti bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Republiko Argentino, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih argentinskih raziskovalcev v Sloveniji, povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na okvirne programe Evropske unije na področju raziskav in inovacij ter povečati število bilateralnih projektov, katerih nosilci so raziskovalci, pri katerih od njihovega prvega zagovora doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se leto zagovora doktorata).
 1. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
  Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo 29. člen Zakona, 8. člen Pravilnika o postopkih in Pravilnik o pogojih za vodje. Vsi navedeni dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije.

Minimalni kvantitativni vstopni pogoji, ki jih določa metodologija, se nanašajo na minimalno oceno iz znanstvenih objav (A1) in dokumentiranega sodelovanja z drugimi financerji (A3) v zadnjih petih letih ter minimalno število čistih citatov v zadnjih desetih letih, ki jo mora vodja prijavljenega bilateralnega projekta izkazati, in je:

A1 ≥ 0,3, CI ≥ 1 in A3 ≥ 0 (kjer CI pomeni število čistih citatov). Vrednosti  so enake za vse vede.

Pogoji se preverijo na dan zaključka javnega razpisa.

Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in argentinski vodja morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določata pristojni instituciji (v Argentini: Dirección Nacional de Relaciones Internacionales, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, spletna stran http://www.mincyt.gob.ar. Kontaktna oseba v Republiki Argentini je gospod Bruckner Juan Manuel, e-pošta: jbruckner@mincyt.gob.ar

 1. Postopek in merila za izbiro prijav za sofinanciranje
  Prijave bo obravnavala strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje direktor.

Pri vseh pravočasnih, pravilno označenih in formalno popolnih prijavah bo strokovna komisija najprej določila skladnost prijav s cilji tega razpisa.

Strokovna komisija obravnava prijave upoštevaje merila po naslednjem vrstnem redu:

 1. izpolnjevanje vstopnih pogojev vodij projektov, kot jih določa metodologija in ovrednotenje prijave v skladu s 138. členom Pravilnika o postopkih;
 2. prednost pri izboru prijav bodo imele prijave, katerih vodji prijavljenega bilateralnega projekta iz obeh sodelujočih držav prvič sodelujeta in v okviru tega programa še niso bile sofinancirane v zadnjih treh letih (2015-2017);
 3. prednost pri izboru bodo imele prijave, pri katerih bodo sodelovali mlajši raziskovalci (t.j. podiplomski študenti) in podoktorandi (pri katerih od njihovega prvega zagovora doktorata ni minilo več kot pet let – upošteva se leto zagovora doktorata).

Strokovna komisija sprejme predlog prednostnega seznama prijav na podlagi dosežene ocene A1 (drugi odstavek 40. in drugi odstavek 138. člena Pravilnika o postopkih) tako, da razvrsti prijave v padajočem vrstnem redu, ločeno za prijave, ki so in ki niso v skladu z razpisnimi pogoji.

Strokovna komisija bo slovenskemu delu Mešane komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Argentino (v nadaljevanju: meddržavna komisija za znanstveno sodelovanje) predala predlog prednostnega seznama prijav s pripadajočimi ocenami.

Meddržavna komisija za znanstveno sodelovanje ne bo obravnavala prijav, če ugotovi, da:

 • prijava ni bila oddana v obeh državah;
 • vodja na slovenski in argentinski strani z istim naslovom in vsebino bilateralnega projekta v prijavni vlogi v obeh sodelujočih državah nista ista;
 • vodja na slovenski in argentinski strani v prijavni vlogi v obeh sodelujočih državah sta ista, vendar sta naslov in vsebina bilateralnega projekta različna.

Meddržavna komisija za znanstveno sodelovanje na zasedanju samostojno obravnava s strani obeh držav prispele in ocenjene prijave bilateralnih projektov, na podlagi pooblastil in na podlagi skupno sprejete odločitve izbere projekte ter določi višino sofinanciranja. Na podlagi odločitve Meddržavne komisije za znanstveno sodelovanje bo direktor agencije sprejel sklep o sofinanciranju.

 1. Okvirna višina sredstev razpisa in sofinanciranje bilateralnih projektov
  Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa za obdobje od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019 znaša okvirno 60.000,00 EUR. Agencija bo sofinancirala predvidoma 5 bilateralnih projektov.

Sofinanciranje v letih 2018 in 2019 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedeni leti ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.

Agencija bo sofinancirala:

 • Slovenskim raziskovalcem:
 • mednarodne prevozne stroške na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, za slovenske raziskovalce v Republiki Argentini in sicer do 2 obiska letno v skupnem trajanju do 30 dni;
 • stroške bivanja za slovenske raziskovalce ob obiskih v Republiki Argentini do največ 100 EUR dnevno;
 • dnevnice za slovenske raziskovalce ob obiskih v Republiki Argentini do višine določene v uredbi (Uredba o  povračilu stroškov za službena potovanja v tujino list RS, št. 38/94 in nasl.), ki v času objave razpisa znašajo 40$.

Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska.

Odobreni bilateralni projekti, ki ne bodo imeli nobene izmenjave v skladu s ciljem do 31. 12. 2018, v letu 2019 ne bodo financirani.

 1. Čas izvajanja javnega razpisa
  Predvideni čas izvajanja predmeta razpisa je od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2019.
 1. Način, oblika in rok za oddajo prijav
  Prijavo na javni razpis se lahko odda v obliki, določeni v točki 9.1. (elektronska prijava s kvalificiranim digitalnim podpisom) ali na način, določen v točki 9.2. (v elektronski obliki brez kvalificiranega digitalnega podpisa in tiskana prijava).

Prijava mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku,  naslov in povzetek bilateralnega projekta pa še v angleškem jeziku.

9.1. Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim podpisom

Prijavo se izpolni in odda  na obrazcu Prijavna vloga ARRS-MS-BI-AR-JR-Prijava/2017 na spletnem portalu agencije ARRS eObrazci. Oddana prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja in vodje bilateralnega projekta).

Prijave morajo biti oddane na spletni portal do vključno 07. 07. 2017 do 14. ure. 

9.2. Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega podpisa 

V primeru, ko prijavitelj (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja) oziroma vodja bilateralnega projekta nimata digitalnega podpisa, se prijava izpolni in odda v elektronski obliki kot digitalno nepodpisana na spletnem portalu agencije eObrazci (obrazec Prijavne vloge ARRS-BI-AR-JR-Prijava/2017) in v tiskani obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in vodje bilateralnega projekta ter žigom prijavitelja.

Obe obliki prijave, elektronska brez digitalnega podpisa in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

Tiskano prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici z oznako "Ne odpiraj, prijava na Javni razpis  za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Argentino v letih 2018 in 2019" ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana.

Prijava brez digitalnega podpisa se šteje za pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu agencije eObrazci do vključno 07. 07. 2017 do 14. ure in v tiskani obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije prav tako do vključno 07. 07. 2017 do 14. ure. Kot pravočasna se šteje tudi prijava, oddana priporočeno na pošto v Sloveniji do vključno 07. 07. 2017 do 14. ure (upošteva se poštni žig).

9.3. Nepravočasne, nepravilno označene in nepopolne prijave

Nepravočasnih in nepravilno označenih ter nepopolnih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (razen, če iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava odpre). 

Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih.

 1. Datum odpiranja prijav
  Odpiranje prijav bo predvidoma 11. 07. 2017 ob 10. uri v prostorih agencije.
 1. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
  Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni v osmih dneh od sprejetja odločitve pristojnega organa.
 1. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

Javni razpis in prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni strani agencije www.arrs.si. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri ga. Katarini Seršen, po telefonu (01) 400 5969, vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali po e-pošti: katarina.sersen@arrs.si.

 

Številka: 5100-8/2017-1
Datum: 08. 05. 2017

Prof. dr. József Györkös,
direktor

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 24, z dne 12. 05. 2017 in na spletni strani agencije.

 

Razpisna dokumentacija:

Stran ureja: Katarina Seršen Datum: 12.05.2017