Raziskovalna infrastruktura

Ustanoviteljske obveznosti in povračila stroškov v zvezi z delom in drugi osebni prejemki

Predstavitev

Ustanoviteljske obveznosti predstavljajo obveznosti ustanovitelja do javnih raziskovalnih in infrastrukturnih zavodov, s čimer jim agencija poravna fiksne stroške delovanja in poslovanja, ki so vezani na njihovo osnovno raziskovalno oziroma infrastrukturno dejavnost.

Namen financiranja ustanoviteljskih obveznosti in povračil stroškov v zvezi z delom in drugimi osebnimi prejemki, ki jih določa Pravilnik o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost, so:

 1. Vzdrževanje in obnavljanje nepremičnin in opreme:
  • stroški investicijskega vzdrževanja, obnove, rekonstrukcije in adaptacije stavb in prostorov, v katerih poteka izvajanje raziskovalne oziroma infrastrukturne dejavnosti zavoda; amortizacija opreme in drugih osnovnih sredstev, ki niso neposredno vezana na izvajanje programov oziroma projektov, so pa osnova za izvajanje raziskovalne oziroma infrastrukturne dejavnosti, s katerima se uresničuje Raziskovalna in inovacijska strategija Slovenije.

   

 2. Stroški upravljanja in vodenja:
  • stroški delovanja upravnega odbora in znanstvenega sveta zavoda; stroški plač in drugih stroškov direktorja zavoda;
  • stroški plač in drugih stroškov delavcev s posebnimi pooblastili;
  • stroški plač in drugih stroškov delavcev, ki opravljajo finančno-računovodska in druga potrebna strokovna dela;
  • stroški plač za ure raziskovalnega in tehničnega osebja, opravljene za potrebe celotne organizacijske enote oziroma celotne organizacije in ne zgolj za opravljanje posameznega raziskovalnega projekta oziroma raziskovalnega programa (vzdrževalna dela na raziskovalni in podporni opremi, vzdrževanje sistema kakovosti ipd.) in ure, opravljene v času presežka kadrovskih zmogljivosti zaradi projektnega načina poslovanja.

   

 3. Fiksni stroški delovanja:
  • stroški električne energije, plina in drugih energetskih virov;
  • stroški vode;
  • stroški komunalne infrastrukture;
  • stroški pošte, telefona in drugih oblik telekomunikacij;
  • stroški čiščenja prostorov zavoda;
  • stroški tekočega vzdrževanja prostorov zavoda;
  • stroški tekočega vzdrževanja opreme za izvajanje dejavnosti zavoda, ki niso neposredno vezani na izvajanje raziskovalnih programov oziroma projektov, so pa podlaga za izvajanje raziskovalne oziroma infrastrukturne dejavnosti, s katerima se uresničuje Raziskovalna in inovacijska strategija Slovenije;
  • stroški varovanja prostorov zavoda;
  • stroški reprezentance;
  • stroški zavarovanja.

Do sredstev iz proračuna Republike Slovenije za financiranje povračil sredstev v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkov so upravičeni javni raziskovalni zavodi, javni infrastrukturni zavodi ter univerze in drugi visokošolski zavodi, ki jih je ustanovila Republika Slovenija, če izvajajo javno službo na področju raziskovalne dejavnosti, zaposlujejo mlade raziskovalce in za namene po tem pravilniku še niso financirane iz državnega proračuna.

Nameni:

 1. Stroški za prehrano med delom;
 2. Stroški za prevoz na delo in z dela;
 3. Regres;
 4. Ostali stroški, ki jih opredeljujejo veljavni predpisi, ki urejajo to področje, (premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, sredstva za jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvah ter sredstva za odpravnine zaradi odpovedi pogodb o zaposlitvi iz poslovnega razloga oziroma delovnega razmerja, sklenjenega za določen čas, ali v primeru presežnih delavcev).