Raziskovalna infrastruktura

Novice, obvestila

Infrastrukturne obveznosti zavodom za leto 2021

Upravni odbor agencije je v skladu s Pravilnikom o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost, na 15. seji, dne 10. 6. 2021, s sklepom določil višino sredstev za financiranje infrastrukturnih obveznosti za leto 2021.

Na podlagi sklepa Upravnega odbora agencije bo agencija sofinancirala infrastrukturne obveznosti za leto 2021 v višini 27.184.475,50 EUR, od tega:

  • 20.463.406,53 EUR za namen sofinanciranja ustanoviteljskih obveznosti javnim raziskovalnim zavodom (v nadaljevanju: JRZ) in
  • 6.721.068,97 EUR za namen sofinanciranja povračil sredstev v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkov zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost.


Po posameznih prejemnikih in namenih je višina sredstev za leto 2021 sledeča:

 
Naziv zavoda Sredstva za ustanoviteljske obveznosti JRZ
(v EUR)
Sredstva v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkov
(v EUR)
Kemijski inštitut 2.650.609,25 694.564,05
Nacionalni inštitut za biologijo 1.428.429,56 335.304,34
Institut "Jožef Stefan" 6.975.567,59 1.850.991,72
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije 485.227,43 110.197,49
Geološki zavod Slovenije 964.649,54 213.887,04
Kmetijski inštitut Slovenije 1.098.171,75 252.709,76
Gozdarski inštitut Slovenije 616.169,49 133.511,20
Inštitut za novejšo zgodovino 260.916,58 72.091,62
Inštitut za ekonomska raziskovanja 236.244,00 60.823,36
Urbanistični inštitut Republike Slovenije 242.049,31 55.195,40
Inštitut za narodnostna vprašanja 228.019,80 56.663,69
Pedagoški inštitut 221.246,94 60.859,94
Znanstvenoraziskovalni center SAZU 3.289.838,74 863.171,42
Inštitut za hidravlične raziskave 47.410,06 10.865,36
Zavod za gradbeništvo Slovenije 1.069.790,22 216.879,99
Znanstveno-raziskovalno središče Koper 649.066,27 157.676,70
Univerza v Ljubljani / 1.295.524,09
Univerza v Mariboru / 235.774,33
Univerza na Primorskem / 31.041,74
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu / 13.335,73
Skupaj 20.463.406,53 6.721.068,97


Sredstva za ustanoviteljske obveznosti se zagotavljajo JRZ za naslednje namene:

  • vzdrževanje in obnavljanje nepremičnin in opreme 20 %;
  • upravljanje in vodenje 40 %;
  • fiksni stroški delovanja 40 %.


Sredstva za povračila stroškov v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkov se zagotavljajo zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost, za naslednje namene:

  • stroške za prehrano med delom;
  • stroške za prevoz na delo in z dela;
  • regres;
  • ostale stroške, ki jih opredeljujejo veljavni predpisi, ki urejajo to področje.