Raziskovalna infrastruktura

Novice, obvestila

Dodatno sofinanciranje ustanoviteljskih obveznosti za leto 2021

Upravni odbor agencije je v skladu s Pravilnikom o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost, na 13. dopisni seji, dne 29. 10. 2021, pod odložnim pogojem s sklepom določil višino sredstev za dodatno sofinanciranje ustanoviteljskih obveznosti javnim raziskovalnim zavodom (v nadaljevanju: JRZ) za leto 2021.

Na podlagi sklepa Upravnega odbora agencije bo agencija dodatno sofinancirala ustanoviteljske obveznosti za leto 2021 v skupni višini 2.022.373,41 EUR oziroma po posameznih JRZ, kot sledi v tabeli:
 

Naziv JRZ Dodatna sredstva za ustanoviteljske obveznosti
(v EUR)
Kemijski inštitut 261.956,47
Nacionalni inštitut za biologijo 141.169,95
Institut "Jožef Stefan" 689.386,80
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije 47.954,43
Geološki zavod Slovenije 95.335,14
Kmetijski inštitut Slovenije 108.530,97
Gozdarski inštitut Slovenije 60.895,28
Inštitut za novejšo zgodovino 25.786,06
Inštitut za ekonomska raziskovanja 23.347,70
Urbanistični inštitut Republike Slovenije 23.921,44
Inštitut za narodnostna vprašanja 22.534,92
Pedagoški inštitut 21.865,56
Znanstvenoraziskovalni center SAZU 325.130,74
Inštitut za hidravlične raziskave 4.685,48
Zavod za gradbeništvo Slovenije 105.726,05
Znanstveno-raziskovalno središče Koper 64.146,42
Skupaj 2.022.373,41

 

Sredstva za ustanoviteljske obveznosti se zagotavljajo JRZ za naslednje namene:

  • vzdrževanje in obnavljanje nepremičnin in opreme 20 %;
  • upravljanje in vodenje 40 %;
  • fiksni stroški delovanja 40 %.