Raziskovalna infrastruktura

Domači znanstveni in poljudnoznanstveni tisk

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, Ljubljana, na podlagi 12. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID) (Uradni list RS, št. 186/21; v nadaljevanju: Zakon), 11. in 173. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19, 78/20, 145/20 in 186/21 – ZZrID; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih) v zvezi s 100. členom Zakona ter ob upoštevanju Metodologije ocenjevanja prijav za razpise št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017- uradno prečiščeno besedilo št. 4, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019, 6319-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019, 6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019, 6319-2/2013-55 z dne 28. 10. 2019, 6319-2/2013-56 z dne 2. 12. 2019, 6319-2/2013-57 z dne 3. 2. 2020, 6319-2/2013-58, z dne 18. 5. 2020, 6319-2/2013-59 z dne 14. 9. 2020, 6319-2/2013-60 z dne 5. 10. 2020, 6319-2/2013-61 z dne 30. 11. 2020, 6319-2/2013-62 z dne 4. 1. 2021, 6319-2/2013-63 z dne 19. 4. 2021, 6319-2/2013-64 z dne 5. 7. 2021 in 6319-2/2013-65 z dne 6. 12. 2021, poglavje N – Domače periodične znanstvene publikacije (v nadaljevanju: metodologija) in Nacionalne strategije odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020, objavlja

 

Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih znanstvenih publikacij v letih 2023 in 2024

1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: agencija).


2. Predmet in cilj javnega razpisa

Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih znanstvenih publikacij v letih 2023 in 2024 (v nadaljevanju: javni razpis) je sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih (izhajajo najmanj enkrat letno) publikacij z znanstveno vsebino, ki so pomembne za prenos znanstvenih spoznanj v aplikacijo in tehnološki razvoj.

Javni razpis obsega izdajanje domačih periodičnih znanstvenih publikacij (v nadaljevanju: publikacije) v tiskani oziroma spletni obliki s področij humanističnih, družboslovnih, medicinskih, biotehniških, tehniških in naravoslovno-matematičnih ved.

Agencija podpira izdajanje publikacij s ciljem omogočanja in pospeševanja objav tistih publikacij, ki so:

 • aktualne in temeljnega pomena za razvoj določenega znanstvenega področja ali podpodročja;
 • pomembne za razvoj slovenske znanstvene terminologije;
 • pomembne za predstavljanje slovenskih znanstvenih dosežkov v domačem in mednarodnem prostoru;
 • pomembne za širjenje novih znanstvenih spoznanj.

Znanstvene publikacije morajo ustrezati veljavnim in mednarodnim bibliografskim in tehniškim standardom za znanstveni tisk in serijske publikacije.

 

3. Okvirna vrednost javnega razpisa in obdobje ter način za porabo dodeljenih sredstev

Okvirna vrednost sredstev javnega razpisa znaša v obdobju 2023-2024 predvidoma 3.500.000,00 EUR. Javni razpis bo realiziran skladno s proračunskimi možnostmi. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v letu, za katerega so dodeljena.

Agencija bo z izbranimi prijavitelji na javnem razpisu sklenila letne pogodbe o sofinanciranju v okviru proračunskih možnosti.

Agencija sofinancira izdajanje publikacij, ki so izdane v obdobju 2023-2024.

 

4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis

Na javni razpis se lahko prijavijo:

 • organizacije, ki so vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri agenciji,
 • založbe (gospodarske družbe ali zavodi, ki se ukvarjajo z zalaganjem knjig, revij),
 • društva, vpisana v zbirko podatkov društev, ki delujejo v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti (kot vpis društva v zbirko podatkov društev, ki delujejo v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti se šteje vpis v Evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu pri pristojni organizaciji za javnopravne evidence in storitve (https://www.ajpes.si/Registri/Drugi_registri/Evidenca_nevladnih_organizacij/Splosno).
 • pravne osebe iz slovenskega zamejstva in pravne osebe Slovencev po svetu.

 

5. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu

Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • publikacija izhaja najmanj eno leto pred objavo javnega razpisa;
 • publikacija izhaja v skladu z letnim načrtom v letu pred objavo javnega razpisa;
 • publikacija ima naslov na svetovnem spletu (vsaj s kazalom vsake številke in s povzetkom);
 • publikacija ima ustrezno ISSN številko;
 • če ima publikacija objavljene znanstvene članke v tujem jeziku, morajo biti v slovenskem jeziku objavljeni vsaj povzetki člankov;
 • če ima publikacija objavljene znanstvene članke v slovenskem jeziku, morajo biti v angleškem jeziku (izjemoma v drugem svetovnem jeziku) objavljeni vsaj povzetki člankov;
 • prijavitelj je dolžan hraniti pisne recenzije znanstvenih člankov za obdobje zadnjih štirih let, ki morajo biti vedno dostopne agenciji, oziroma za obdobje izhajanja publikacije, če je to krajše od štirih let;
 • prijavitelj je dolžan zagotoviti del lastnih sredstevza sofinanciranje publikacije;
 • prijavitelj za isti namen in z istim revijalnim programom ni sofinanciran iz drugih javnih razpisov in z njim ne bo presegel dovoljenih zneskov državne pomoči po pravilu "de minimis";
 • prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali prisilnega prenehanja;
 • publikacije, katerih izdajo sofinancira agencija, se morajo predstaviti v spletnem mediju; (obvezna je oddaja revij v predpisani elektronski obliki Narodni in univerzitetni knjižnici za namene objave na javno dostopnem portalu Digitalna knjižnica Slovenije – dLib.sitakoj ob izdaji ali najkasneje ob izdaji naslednje številke (navodila za oddajo so dostopna na http://www.dlib.si/documents/2014/navodila_ARRS_oddaja.pdf));
 • prijavitelj ima izpolnjene vse morebitne pogodbene obveznosti iz predhodnega leta do agencije;
 • publikacija je zajeta v mednarodnih bibliografskih bazah podatkov, ki se upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij (BIBLIO-A), oziroma v seznamu znanstvenih revij, ki niso vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, se pa upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij (BIBLIO-B), ki je dostopen na spletnih straneh agencije.

 

6. Uvrstitev publikacije v kategorije in sofinanciranje

Višina sofinanciranja posamezne publikacije, prijavljene na javni razpis, je odvisna od uvrstitve publikacije v kategorije publikacij na podlagi kazalnikov, določenih v 6.1. točki tega javnega razpisa in normativov za sofinanciranje, določenih v 6.2. točki tega javnega razpisa.

Direktor agencije za izvedbo uvrstitve publikacije v kategorije publikacij in izračun višine sofinanciranja s sklepom imenuje strokovno komisijo. Strokovna komisija ima najmanj 3 člane, ki so lahko zunanji ali zaposleni v agenciji. Pri sprejemanju odločitev lahko strokovna komisija po potrebi pridobi mnenje članov strokovnih teles agencije oziroma recenzentov.

Naloge strokovne komisije so:

 • odpiranje prijav in preverjanje formalne popolnosti prijav v smislu njihove pravilne označenosti oziroma pravočasnosti v skladu z 9. točko tega javnega razpisa; preverjanje formalne popolnosti prijav v smislu popolnosti dokumentacije; upošteva se manjša odstopanja od zahtev razpisne dokumentacije, ki ne vplivajo na vsebino prijave in razvrstitev prijave skladno z razpisnimi pogoji za izbor prijav;
 • preverjanje upravičenosti prijavitelja za sodelovanje na tem javnem razpisu v skladu s 4. točko tega javnega razpisa ter preverjanje izpolnjevanja razpisnih pogojev za sodelovanje na javnem razpisu, ki so določeni v 5. točki tega  javnega razpisa; 
 • ocena prijave na podlagi kriterija »Kakovost prijave podporne dejavnosti« (uvrstitev publikacij v kategorije publikacij);
 • izračun višine letnega sofinanciranja v skladu s točko 6.2. in 6.3. tega javnega razpisa;
 • izdelava finančno ovrednotenega predloga prednostnega seznama prijav.

Komisija lahko v postopku ocenjevanja od prijavitelja zahteva predložitev dokaznih izvodov za celoten letnik 2021.

V postopku izbora prijav bo agencija obravnavala le tiste prijave, ki vsebujejo vse z javnim razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila ter prispejo na agencijo v roku, določenim s tem javnim razpisom. Nepravočasnih oziroma nepravilno označenih prijav komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem.

Prijave neupravičenih prijaviteljev ter prijave, pri katerih niso izpolnjeni razpisni pogoji, ali prijave, ki niso uvrščene v nobeno od kategorij publikacij, se na predlog strokovne komisije s sklepom direktorja zavrnejo.

 

6.1. Kazalniki za uvrstitev v kategorije publikacij in število točk

Za ocenjevanje po kriteriju »Kakovost prijave podporne dejavnosti« bo strokovna komisija uporabila naslednje kazalnike:

 • Kakovost znanstvene publikacije  publikacija je zajeta v mednarodnih bibliografskih bazah podatkov SCOPUS ali WoS (kategorije 1-4 iz tabele A);
 • Kakovost znanstvene publikacije – publikacija je zajeta v drugih mednarodnih bibliografskih bazah podatkov, ki se upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij (kategorija 5 iz tabele A);
 • Kakovost znanstvene publikacije – publikacija je zajeta v seznamu znanstvenih publikacij, ki niso vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, se pa upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij (kategorija 6 iz tabele A).

Glede na navedene kazalnike, bo strokovna komisija uvrstila prijavljene publikacije v šest kategorij publikacij (od 1 do 6), kot izhaja iz tabele A. 

Največje možno število točk za kriterij »Kakovost prijave podporne dejavnosti« je 100 točk. Število točk se dodeli glede na uvrstitev v eno od kategorij (1-6) (tabela A).

Tabela A
 

Kategorije Uvrstitev publikacije v bibliografske baze podatkov Število točk Odstotek kategorije (Ok) Maksimalni letni znesek sofinanciranja (v EUR)
1 v bazah SCI/SSCI ali Scopus  v 1. četrtini publikacij 100 100% 25.000,00
2 v bazah SCI/SSCI ali Scopus  v 2. četrtini publikacij 95 95% 23.750,00
3 v bazah SCI/SSCI ali Scopus  v 3. četrtini publikacij 90 90% 22.500,00
4 v bazah SCI/SSCI ali Scopus  v 4. četrtini publikacij ali v AHCI 85 85% 21.250,00
5 so zajete v mednarodnih bibliografskih bazah podatkov, ki se upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij 70 70% 17.500,00
6 znanstvene publikacije, ki niso vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, se pa upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij 50 50% 12.500,00

Pri uvrstitvi publikacije v bazo Scopus se upošteva uvrstitev v najvišjo četrtino, kot jo prikaže COBISS (gl. povezavo v Tabeli A pri kategoriji 5) oz. Journal Search na Scimagojr na spletni strani http://www.scimagojr.com/journalsearch.phpp za zadnje dostopno leto.

Strokovna komisija določi uvrstitev vseh publikacij v bibliografske baze podatkov na dan ocenjevanja prijav na podlagi javno dostopnih podatkov.


6.2. Normativi za izračun višine letnega sofinanciranja

Za izračun višine letnega sofinanciranja se upoštevajo naslednji normativi:

 1. število avtorskih pol na leto (redna izdaja; upošteva se največ 140 avtorskih pol na letnik; avtorska pola obsega 30.000 znakov (črk, številk, ločil, presledkov) ali približno 16 tipkanih strani) (A),
 2. priznani stroški v skladu s 6.4. točko tega javnega razpisa na eno avtorsko polo – maksimalno sofinanciranje na avtorsko polo v pavšalni vrednosti 400 EUR (D).


6.3. Postopek izračuna višine letnega sofinanciranja

 1. agencija najprej za vse prijave izračuna A • D • Ok;
 2. v primeru, da je izračunan znesek sofinanciranja iz alineje a te točke višji od zneska zaprošenih sredstev, ki ga je prijavitelj navedel v prijavni vlogi, se upošteva znesek zaprošenih sredstev; v primeru, da je izračunan znesek sofinanciranja iz alineje a te točke nižji od zneska zaprošenih sredstev, se upošteva izračunan znesek sofinanciranja iz alineje a te točke oziroma v primeru, da je izračunan znesek sofinanciranja iz alineje a te točke višji od maksimalnega letnega zneska sofinanciranja, se upošteva maksimalni letni znesek sofinanciranja; v primeru, da je izračunan znesek sofinanciranja iz alineje a te točke nižji od maksimalnega letnega zneska sofinanciranja, se upošteva izračunan znesek sofinanciranja iz alineje a te točke;
 3. agencija na podlagi izračuna iz alineje a te točke in upoštevajoč omejitve iz alineje b te točke, določi upoštevan znesek sofinanciranja;
 4. določitev končnih zneskov sofinanciranja glede na razpoložljiva sredstva:

d1) vsota vseh upoštevanih zneskov sofinanciranja (kategorije 1-6) preseže razpoložljiva finančna sredstva javnega razpisa in hkrati vsotaupoštevanih zneskov pri kategorijah 1-4 ne preseže razpoložljivih sredstev javnega razpisa:

V primeru, da vsota vseh upoštevanih zneskov sofinanciranja (kategorije 1-6) preseže razpoložljiva finančna sredstva javnega razpisa in hkrati vsota upoštevanih zneskov pri kategorijah 1-4 ne preseže razpoložljivih sredstev javnega razpisa, se pri publikacijah iz kategorij 1-4 za končni znesek sofinanciranja določi upoštevan znesek sofinanciranja (alineja c te točke), medtem ko se pri publikacijah iz kategorij 5 in 6 določi končni znesek sofinanciranja tako, da se pri izračunu določi še faktor f, ki upoštevane zneske sofinanciranja (pri kategoriji 5 in 6) sorazmerno uskladi z obsegom razpoložljivih sredstev:

Višina letnega sofinanciranja (1-4 kategorija) = A • D • Ok
Višina letnega sofinanciranja (5-6 kategorija)= A • D • Ok• f

d2) vsota vseh upoštevanih zneskov sofinanciranja (kategorije 1-6) je manjša od razpoložljivih finančnih sredstev javnega razpisa:

V primeru, da je vsota vseh upoštevanih zneskov sofinanciranja manjša od razpoložljivih finančnih sredstev javnega razpisa, se za končni znesek sofinanciranja pri vseh publikacijah (kategorije 1-6) določi upoštevan znesek sofinanciranja (alineja c te točke):

Višina letnega sofinanciranja (1-6 kategorija) = A • D • Ok

d3) vsota vseh upoštevanih zneskov sofinanciranja (kategorije 1-6) preseže razpoložljiva finančna sredstva javnega razpisa in hkrati vsota upoštevanih zneskov pri kategorijah 1-4 preseže razpoložljiva sredstva javnega razpisa:

V primeru, da vsota vseh upoštevanih zneskov sofinanciranja (kategorije 1-6) preseže razpoložljiva finančna sredstva javnega razpisa in hkrati vsota upoštevanih zneskov pri kategorijah 1-4 preseže razpoložljiva sredstva javnega razpisa, se faktor f določi za vse publikacije (kategorije 1-6):

Višina letnega sofinanciranja (1-6 kategorija) = A • D • Ok• f

Maksimalni letni zneski sofinanciranja so določeni v Tabeli A in so odvisni od uvrstitev publikacij v kategorije publikacij. Višina sofinanciranja ne more presegati zaprošenih sredstev.

Če se obseg publikacije v posameznem letu zmanjša za več kot 20% obsega odobrenih letnih avtorskih pol, agencija ustrezno prilagodi sofinanciranje tako, da na novo izračuna višino sofinanciranja za posamezno leto v skladu s točko 6.3. javnega razpisa ob istem faktorju f. Agencija preveri realizacijo obsega avtorskih pol v posameznem letu.

 

6.4. Upravičeni stroški sofinanciranja

Pri izdajanju publikacije agencija sofinancira stroške tiska, stroške priprave za tisk (stroške oblikovanja in računalniškega preloma), stroške odpošiljanja, stroške priprave spletne izdaje, uredniško delo in stroške lektoriranja. Agencija ne sofinancira avtorskih honorarjev piscem člankov.

 

7. Odločitev o dodelitvi sredstev

Na podlagi finančno ovrednotenega predloga prednostnega seznama prijav strokovne komisije  Znanstveni svet agencije sprejme predlog sklepa o izboru prijav za sofinanciranje, na podlagi katerega direktor agencije sprejme obrazložen sklep o izboru prijav za sofinanciranje.

 

8. Odprti/prosti dostop do recenziranih znanstvenih objav

Prijavitelji morajo zagotoviti izdajo znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v poslovnem modelu, ki omogoča odprt dostop do vseh recenziranih znanstvenih objav, ki se nanašajo na rezultate iz nacionalno financiranih raziskav, upoštevajoč Nacionalno strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020.

Prijavitelji morajo zagotoviti prost dostop do spletnih izdaj sofinanciranih digitalnih publikacij.
 

9. Način, oblika in rok za oddajo prijav

Prijavitelj mora prijavo oddati v tiskani in elektronski obliki. Obe obliki prijave morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

I. Tiskana prijava

a)Tiskana prijava mora vsebovati:

 • V celoti izpolnjen prijavni obrazec ARRS-ZPP-JR-Prijava-23-24.
 • V primeru, da je prijavitelj založba, ki nima registrirane dejavnosti založništva (šifra kategorije po SKD J58), mora kot dokazilo predložiti akt o ustanovitvi, iz katerega je razvidno, da opravlja založniško dejavnost.
 • V primeru, da v prijavi gospodarska družba nastopa kot prijavitelj ali sofinancer, je obvezno k prijavi priložiti obrazec za dodeljevanje pomoči "de minimis"ARRS-ZPP-JR-DP-23-24.

b) Tiskane prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako: "Ne odpiraj - prijava na javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih znanstvenih publikacij v letu 2023 in 2024" ter z navedbo naziva in naslova prijavitelja v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Ovojnica s prijavo mora prispeti na naslov agencije do vključno četrtka, 22. 12. 2022, do 14. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno na pošto iz Slovenije in tujine, s poštnim žigom - 22. 12. 2022 do 14. ure. V vsaki ovojnici je lahko le ena prijava. Prijavitelj, ki prijavlja več znanstvenih periodičnih publikacij, mora vsako prijavno vlogo poslati v ločeni ovojnici.

II. Elektronska prijava

Elektronska prijava mora vsebovati prijavni obrazec ARRS-ZPP-JR-Prijava-23-24, ki ga mora prijavitelj poslati v enem izvodu v elektronski obliki na naslov razpis-periodika-znanstvena@arrs.si, pri čemer je za identičnost vsebine (tiskane in elektronske oblike prijavnega obrazca) odgovoren prijavitelj. Zaradi avtomatične obdelave podatkov je potreben format Word, ki ga morajo prijavitelji kot prilogo z nazivom ARRS-ZPP-JR-Prijava-23-24-Priimek.doc, kjer je Priimek priimek kontaktne osebe prijavitelja, posredovati na elektronski naslovrazpis-periodika-znanstvena@arrs.si do vključno četrtka, 22. 12. 2022, do 14. ure.

III. Pravočasnost prijave

Za pravočasne se štejejo prijave, ki so do 22. 12. 2022 do 14. ure oddane v tiskani obliki. V postopku izbora prijav bo agencija obravnavala le tiste prijave, ki vsebujejo vse z javnim razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila in ki prispejo na agencijo v roku, določenem v tem javnem razpisu. Dodatne dokumentacije, ki jo prijavitelj samoiniciativno priloži prijavni dokumentaciji, agencija v postopku ocenjevanja ne bo upoštevala.


10. Kraj, datum in čas odpiranja prijav

Odpiranje prijav bo predvidoma 27. 12. 2022 ob 9. uri v prostorih Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Odpirajo se samo v roku prejete in pravilno označene ovojnice.

 

11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa

Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni v osmih dneh od sprejema odločitve pristojnega organa.
 

12. Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

Prijavni obrazec in razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani ARRS: http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo interesenti na spletnih straneh ARRS http://www.arrs.gov.si/sl/ oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba: Bojan Volf, tel. +386 1 400 5973, e-pošta: bojan.volf@arrs.si.

 

 

Prof. dr. Mitja Lainščak,
direktor

 

Datum: 8. 11. 2022
Številka: 6316-10/2022-1

 

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 142/2022 z dne 11. 11. 2022. 

 

Razpisna dokumentacija:

 

Priloge: