Raziskovalna infrastruktura

Domači znanstveni in poljudnoznanstveni tisk

Razpisi in pozivi

      

Na podlagi 2. in 8. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13 in 100/13-popr.; v nadaljevanju Pravilnik) in v zvezi z 12. in 20. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A) Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova 30, Ljubljana, objavlja

Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih poljudno-znanstvenih periodičnih publikacij v letu 2015 in 2016

 1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
   
 2. Predmet in cilj javnega razpisa
  Predmet javnega razpisa za sofinanciranje izdajanja poljudno-znanstvenih periodičnih publikacij (v nadaljevanju: javni razpis) je sofinanciranje izdajanja periodičnih publikacij s poljudno-znanstveno vsebino.

Javni razpis obsega izdajanje poljudno-znanstvenih periodičnih publikacij (v nadaljevanju: publikacije) v tiskani oziroma spletni obliki, s ciljem omogočanja in pospeševanja objav tistih poljudno-znanstvenih publikacij, ki so:

 • pomembne za spodbujanje zanimanja mladine in javnosti za naravoslovje in tehnologijo ter za razširjanje splošne znanstvene in tehnične kulture;
 • pomembne za formalno izobraževanje (predvsem osnovno in srednješolsko);
 • pomembne za razvoj slovenske poljudno-znanstvene terminologije;
 • dostopne na internetu in jih v pomembnem deležu ustvarjajo slovenski avtorji.

Sofinanciranih bo do 18 poljudno-znanstvenih periodičnih publikacij.

 1. Okvirna vrednost javnega razpisa in obdobje ter način za porabo dodeljenih sredstev
  Agencija sofinancira izdajanje publikacij v obdobju 2015-2016.

  Okvirna vrednost sredstev javnega razpisa znaša v obdobju 2015-2016 znaša 158.000,00 EUR. Razpis bo realiziran skladno s proračunskimi možnostmi. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v letu, za katerega so dodeljena.

  Agencija bo z izbranimi prijavitelji na javnem razpisu sklenila letne pogodbe o sofinanciranju v okviru proračunskih možnosti.
 1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
  Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki so vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri agenciji, založbe ter društva, vpisana v zbirko podatkov društev, ki delujejo v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti
  (http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_znanost/sektor_za_znanost/dejavnost/drustva/). Prav tako se lahko prijavijo pravne osebe iz slovenskega zamejstva in pravne osebe Slovencev po svetu (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj).
 1. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
  Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
  • publikacija izhaja že najmanj eno leto pred javnim razpisom;
  • publikacija izhaja skladno z letnim načrtom v letu pred objavo razpisa;
  • publikacija ima naslov na svetovnem spletu (vsaj s kazalom vsake številke in s povzetkom);
  • publikacija ima ustrezno ISSN številko in je vpisana v razvid medijev;
  • prijavitelj je dolžan zagotoviti del lastnih sredstev;
  • na javni razpis lahko odda samo eno prijavno vlogo za posamezno publikacijo;
  • za isti namen in z istim revijalnim programom še ni sofinanciran iz drugih javnih razpisov in z njim ne bo presegel dovoljenih zneskov državne pomoči po shemi "de minimis";
  • ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali prisilnega prenehanja;
  • publikacije, katerih izdajo sofinancira ARRS, se morajo predstaviti v spletnem mediju; (obvezna je oddaja revij v predpisani elektronski obliki Narodni in univerzitetni knjižnici za namene objave na javno dostopnem portalu Digitalna knjižnica Slovenije – dLib.si takoj ob izdaji ali najkasneje ob izdaji naslednje številke (navodila za oddajo so dostopna na http://www.dlib.si/documents/2014/navodila_ARRS_oddaja.pdf)).

Pisna prijava na javni razpis mora vsebovati:

 • v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec:
  • ARRS-PPP-JR-Prijava-2014 - PRIJAVNA VLOGA ZA SOFINANCIRANJE IZDAJANJA DOMAČIH POLJUDNO-ZNANSTVENIH PERIODIČNIH PUBLIKACIJ
 • in obvezno prilogo:
  • en izvod zadnjega letnika publikacije.
 1. Kriteriji ocenjevanja
  Prijave, prispele na javni razpis za sofinanciranje poljudno znanstvene publikacije ocenjuje občasno strokovno telo za znanstveni tisk (v nadaljevanju: strokovno telo), ki ga imenuje Znanstveni svet agencije.

6.1. Posamezno publikacijo se točkuje na podlagi spodaj opredeljenih kriterijev:

Kriterij Možno število točk
A. Povezava s formalnim izobraževanjem (predvsem z osnovno- in srednješolskim) 25
velika
25
srednje velika
15
manjši
5
B. Pomen za spodbujanje zanimanja javnosti za naravoslovje  in tehnologijo ter za razširjanje splošne znanstvene in tehnične kulture 25
velik
25
srednje velik
15
manjši
10
C. Pomen za razvoj slovenske poljudno-znanstvene terminologije 15
zelo velika (dvojezična izdaja, posebni terminološki kotiček)
15
srednja
10
nizka
5
D. Zastopanost (delež) slovenskih avtorjev 20
velik (preko 80%)
20
srednje velik (med 50% in 80%)
10
manjši (manj kot 50%)
5
E. Dostopnost na internetu 15
vsi članki (lahko s časovnim zamikom do največ pol leta) in kazalo
15
nekateri izbrani članki (lahko s časovnim zamikom do največ pol leta) in kazalo
10
samo kazalo
5
SKUPAJ 100

6.2. Strokovno telo izračuna aritmetično povprečje števila točk za vsak kriterij (seštevek vseh točk/število ocenjevalcev). Skupno število doseženih točk se izračuna s seštevkom aritmetičnega povprečja števila točk za vsak posamezen kriterij. Skupaj je možno dobiti največ 100 točk. Na tej podlagi se publikacijo uvrsti v eno od treh kategorij, ki so opredeljene v Tabeli 1.

 1. Uvrstitev publikacije v kategorije po ocenah in višina sofinanciranja

7.1. Tabela 1: Uvrstitev publikacije v kategorijo:

Kategorija Število točk Odstotek
sofinanciranja (O)
1 91-100 100 %
2 60-90 75%
3 0-59 0

7.2. Na podlagi uvrstitve publikacij v kategorije, strokovno telo izračuna znesek letnih sredstev za posamezno publikacijo, ki je sestavljen iz štirih faktorjev, ki so opredeljeni v nadaljevanju. Publikacija, ki je pri ocenjevanju dosegla 59 točk ali manj, se ne uvrsti v sofinanciranje.

Za izračun višine sofinanciranja se upošteva naslednjih pet faktorjev:

 • število avtorskih pol na zvezek (faktor A);
 • naklada (do največ 2500 izvodov na zvezek, v primeru izključno digitalne izdaje se upošteva obračunsko naklada 250 izvodov) (faktor B);
 • število rednih zvezkov na letnik (dvojne številke upoštevamo kot en zvezek, če so v obsegu vsaj 1,5 redne številke) (faktor C);
 • priznani stroški na eno avtorsko polo (faktor D) (stroški tiska, stroški priprave za tisk, stroški spletne izdaje, uredniško delo, lektoriranje, stroški odpošiljanja, v znesku 0,103 EUR);
 • odstotek sofinanciranja (faktor O) iz Tabele 1.

7.3. Znesek letnega sofinanciranja (v nadaljevanju ju ZLS) je produkt faktorjev iz točke 7.2. in sicer:

ZLS = A · B  · C · D · O

ZLS iz tega razpisa ne more biti večji od 11.000,00 EUR. Višina odobrenega ZLS ne more presegati višine zaprošenih sredstev.

V primeru, da vsota izračunanih sredstev sofinanciranja preseže razpoložljiva finančna sredstva, se izračunani zneski sofinanciranja proporcionalno uskladijo z obsegom razpoložljivih finančnih sredstev. Če se obseg publikacije v posameznem letu zmanjša za več kot 20% obsega prijavljenih letnih avtorskih pol, agencija ustrezno prilagodi sofinanciranje.

Agencija ne sofinancira avtorskih honorarjev piscem člankov.

 1. Odločitev o dodelitvi sredstev
  Predlog prednostnega seznama prijav, ki ga pripravi strokovno telo, obravnava Znanstveni svet agencije (v nadaljevanju: ZSA) in na njegovi podlagi sprejme predlog sklepa o izboru prijav za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti s predlogom prednostnega seznama prijav (v nadaljnjem besedilu: predlog sklepa). Na podlagi predloga sklepa ZSA direktor agencije sprejme sklep o izboru prijav.
   
 2. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave, način predložitve prijav ter opremljenost prijav
   
  1. Prijavni obrazec mora prijavitelj poslati - v enem izvodu v elektronski obliki na naslov razpis-periodika-poljudnoznanstvena@arrs.si (kot prilogo z nazivom ARRS-PPP-JR-Prijava-2014-Priimek.doc, kjer je Priimek priimek kontaktne osebe prijavitelja; zaradi avtomatične obdelave podatkov je zaželen format .doc) in - v enem izvodu v papirni obliki, ki mora biti dostavljen v zaprti ovojnici z oznako: "Ne odpiraj - prijava na javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih poljudno-znanstvenih periodičnih publikacij v letu 2015 in 2016". V vsaki poslani pošiljki z oznako je lahko le ena prijava.
  2. Za pravočasne se štejejo prijave, ki so v roku oddane v papirni in elektronski obliki. Prijava je oddana pravočasno, če je
   • oddana v elektronski obliki na naslov razpis-periodika-poljudnoznanstvena@arrs.si do 8.1.2015 do 12. ure in
   • prispe v papirni obliki v glavno pisarno agencije do 8.1.2015 do 12. ure; kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do 8.1.2015 (poštni žig).

Za pravočasno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah, v papirni obliki in po elektronski pošti, pri čemer je za identičnost obeh prijavnih obrazcev odgovoren prijavitelj.

 1. V postopku izbora prijav bo agencija obravnavala le tiste prijave, ki vsebujejo vse z javnim razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila, in ki prispejo na agencijo v roku, določenem s tem javnim razpisom. Za nepopolno se bo štela tudi prijava, ki bo na javni razpis prispela formalno nepopolna in je prijavitelj ne bo dopolnil v zahtevanem roku. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj ne dopolni, se zavržejo s sklepom, ki ga izda direktor agencije ali oseba, ki jo direktor agencije pooblasti.
 1. Datum odpiranja prijav
  Postopek javnega razpisa in odpiranje v roku dostavljenih, pravilno opremljenih in označenih ovojnic, ki vsebujejo prijave, vodi strokovna komisija. Odpiranje bo potekalo predvidoma 12. januar 2015 v prostorih agencije in sicer po vrstnem redu glede na datum in čas prispetja prijave.
   
 2. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
  O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do 30.1.2015.
   
 3. Razpisna dokumentacija vsebuje
  • besedilo javnega razpisa,
  • prijavni obrazec (Obrazec ARRS-PPP-JR-Prijava-2014),
  • Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/3 in 100/13-popr.).
 1. Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
  Javni razpis in razpisna dokumentacija bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije na voljo na spletni strani agencije www.arrs.si. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri Fani Rožič Novak ali po telefonu (01) 400 5950 vsak delavnik od 9. do 12. ure ali na e-pošto: fani.rozic-novak@arrs.si.

Prof. dr. József Györkös,
direktor

Datum: 06.11.2014
Številka: 6316-9/2014-1

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 81/14 z dne 14.11.2014.

Priloga: