Raziskovalna infrastruktura

Domači znanstveni in poljudnoznanstveni tisk

Razpisi in pozivi

      

Na podlagi 2. in 8. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12 in 96/13; v nadaljevanju: Pravilnik) in v zvezi z 12. in 20. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A) Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova 30, Ljubljana, objavlja

Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2014

 1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ARRS).
   
 2. Predmet in področje javnega razpisa
  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v tiskani in digitalni obliki s področij humanističnih, družboslovnih, medicinskih, biotehniških, tehniških in naravoslovnih ved, in sicer:
 • znanstvenih monografij slovenskih avtorjev ter kritičnih izdaj virov s spremno študijo in komentarjem;
 • prevodov znanstvenih monografij slovenskih avtorjev v tuj jezik;
 • prevodov znanstvenih monografij tujih avtorjev, ki so temeljnega pomena za razvoj znanstvene vede in slovenske znanstvene terminologije, v slovenski jezik.

Znanstvena monografija je publikacija, v kateri se znanstveno, sistematično, izčrpno in vseobsegajoče obravnava neki problem, vprašanje ali predmet, oseba ali dogodek, v enem zvezku oziroma v določenem številu zvezkov, ki se objavljajo istočasno ali v vnaprej določenem časovnem obdobju. Publikacija mora biti recenzirana in imeti ustrezen CIP in ISBN številko oziroma vse potrebne elemente za njuno pridobitev.

 1. Cilji javnega razpisa:
  ARRS podpira izdajanje znanstvenih monografij s ciljem omogočanja in pospeševanja objav tistih znanstvenih monografij, ki so:
 • aktualne in temeljnega pomena za razvoj posameznega znanstvenega področja ali podpodročja;
 • pomembne za razvoj slovenske znanstvene terminologije;
 • pomembne za predstavljanje slovenskih znanstvenih dosežkov v domačem in mednarodnem prostoru;
 • pomembne za širjenje novih znanstvenih spoznanj in znanstvene kulture.
 1. Okvirna vrednost javnega razpisa in obdobje ter način za porabo dodeljenih sredstev
  Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev javnega razpisa za leto 2014 znaša predvidoma 340.000,00 EUR.

ARRS bo z izbranimi prijavitelji na razpisu sklenila pogodbe o sofinanciranju v okviru proračunskih možnosti.

 1. Upravičeni stroški in normativi za izračun sofinanciranega zneska
  Upravičeni so stroški za monografije, ki so predmet leta 2014.

ARRS bo izbranim prijaviteljem sofinancirala naslednje stroške:

 1. znanstvene monografije ter kritične izdaje virov s spremno študijo in komentarjem:

Stroški tiska, tehnična priprava rokopisa za tisk oziroma digitalno objavo (stroški oblikovanja in računalniškega preloma), stroški lektoriranja.

 1. prevod znanstvenih monografij tujih avtorjev v slovenski jezik:

Stroški prevajanja.

 1. prevod znanstvenih monografij slovenskih avtorjev v tuj jezik:

Stroški prevajanja oziroma stroški lektoriranja v tujem jeziku, če je monografija že napisana v tujem jeziku.

 1. digitalna izdaja monografije:

Stroški priprave rokopisa za digitalno objavo, stroški lektoriranja.

Avtorski honorar avtorja izvornega dela v nobenem primeru ni upravičen strošek.

5.1. Normativi za izračun sofinanciranega zneska

Za izračun višine sredstev za sofinanciranje izdaje znanstvenih monografij se upoštevajo naslednji finančno opredeljeni elementi:

Vrsta stroškov Vrednost na enoto v EUR
(A)  Tiska in vezava 0,20 EUR na avtorsko polo (A)
(B)   Oblikovanje in računalniški prelom 30 EUR na avtorsko polo (B)
(C)  Lektoriranje    40 EUR na avtorsko polo (C)
(D)  Stroški prevoda monografije tujega avtorja v slovenski jezik 270 EUR na avtorsko polo (D)
(E)  Stroški prevoda monografije slovenskega avtorja v tuj jezik          350 EUR na avtorsko polo (E)
(F)  Lektoriranje prevoda monografije slovenskega avtorja (v tujem jeziku) 60 EUR na avtorsko polo (F)

Avtorska pola besedila obsega 30.000 znakov s presledki. Kjer narava monografije nujno zahteva ilustrativno gradivo, katerega obseg vpliva na končni obseg izdane monografije, se pri izračunu upošteva obseg 10 strani publikacije formata a5/b5 oziroma 5 strani formata a4 kot obseg ene avtorske pole.

5.2. Izračun sofinanciranega zneska

Sofinancirani znesek se izračuna na naslednji način:

A) znanstvena monografija ((št. avtorskih pol × naklada × A) +
(št. avtorskih pol × B) +
(Št. avtorskih pol × C)) x
pripadajoč % delež kategorije
B) prevod monografije tujega avtorja v slovenski jezik:  ((št. avtorskih pol × D) × 70%) x pripadajoč % delež kategorije
C) prevod monografije slovenskega avtorja v tuj jezik:    ((št. avtorskih pol × E) × 70%) x pripadajoč % delež kategorije
ali
(Št. avtorskih pol × F) × 70%) x pripadajoč % delež kategorije
D) digitalna izdaja znanstvene monografije: ((št. avtorskih pol × B) +
(št. avtorskih pol × C) ) x pripadajoč % delež kategorije

5.3. Razredi kategorij po ocenah:

I. kategorija: vloge, ocenjene med 91 in 100 točkami;

II. kategorija: vloge, ocenjene med 81 in 90 točkami;

III. kategorija: vloge, ocenjene med 71 in 80 točkami;

IV. kategorija: vloge, ocenjene do vključno 70 točk.

5.4. Pripadajoči odstotni deleži izračunanega sofinanciranega zneska po kategorijah I. – IV.:

Znanstvenim monografijam, ki se pri ocenjevanju uvrstijo v prve tri kategorije, se odobri sofinanciranje. Znanstvenim monografijam, ki se pri ocenjevanju uvrstijo v četrto, se ne odobri sofinanciranja, in sicer:

I. kategoriji pripada 100 % delež sredstev glede na izračunani sofinancirani znesek.

II. kategoriji pripada 80% delež sredstev glede na izračunani sofinancirani znesek.

III. kategoriji pripada 70% delež sredstev glede na izračunani sofinancirani znesek.

IV. kategorija se ne sofinancira.

Odstotni delež se določi za vsako leto posebej in je odvisen od višine sredstev za ta razpis.

5.5. Uskladitev obsega sofinanciranja z obsegom razpoložljivih finančnih sredstev

V primeru, če vsota izračunanih sredstev sofinanciranja preseže razpoložljiva finančna sredstva, se izračunani zneski sofinanciranja proporcionalno uskladijo z obsegom razpoložljivih finančnih sredstev.

5.6. Omejitve

ARRS sofinancira izdaje znanstvenih monografij v tiskani obliki do naklade največ 300 izvodov in obsega do 25 avtorskih pol. Sofinancirani znesek lahko znaša najmanj 400,00 EUR in največ 10.000,00 EUR. Če je izračun sofinanciranega zneska večji, kot so zaprošena sredstva, se upošteva zaprošena sredstva.

ARRS v primeru prijave prevoda znanstvene monografije istega avtorja v več tujih jezikov sofinancira prevod le v en tuj jezik. Če je prijavljeni prevod znanstvene monografije slovenskega avtorja v tujem jeziku avtor že napisal v tujem jeziku, se priznajo samo stroški lektoriranja prevoda.

 1. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu

6.1. Splošni pogoji za sodelovanje na javnem razpisu

6.1.1. Na javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij se lahko prijavijo univerze, javni raziskovalni zavodi in

 • ostale organizacije, vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS);
 • društva s statusom delovanja v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti;
 • pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje založniške dejavnosti (šifra kategorije po Standardni klasifikaciji dejavnosti – J58) na področju Republike Slovenije in/ali v zamejstvu,

pri čemer morajo prijavitelji, navedeni v prvi, drugi in tretji alinei te točke, izkazati svoje reference na področju izdaje znanstvenih monografij tako, da v prijavnem obrazcu navedejo najmanj sedem znanstvenih monografij s pripadajočimi Cobiss ID številkami, vnešenih v sistem SICRIS/COBISS pod oznako "2.01 Znanstvena monografija", ki so jih izdali v letih 2011-2014, ter priložijo ustrezen izpis iz sistema SICRIS/COBISS, iz katerega so jasno in nedvoumno razvidne navedene izdane znanstvene monografije prijavitelja/založnika v letih 2011-2014 pod oznako "2.01 Znanstvena monografija" (z navedbo Cobiss ID številk in pripadajočih naslovov monografij) ter istovetnost prijavitelja in v priloženem izpisu navedenega založnika. Če prijavitelji iz prve, druge in tretje alinee te točke svojih referenc na področju izdaje znanstvenih monografij ne izkažejo na opisani način, se njihova prijava zavrne.

Izpolnjevanje pogojev za sodelovanje na javnem razpisu iz te točke preverja komisija za odpiranje prijav, ki preverja tudi formalno popolnost prijavnih vlog v smislu njihove pravilne označenosti oziroma pravočasnosti.

6.1.2. Za sredstva javnega razpisa ne morejo kandidirati monografije z naslednjega seznama:

 • ponatisi znanstvenih monografij;
 • doktorske in magistrske disertacije;
 • zborniki s konferenc, kongresov, simpozijev, kolokvijev, zaključna in druga poročila o delu na raziskovalnih nalogah;
 • učbeniki, priročniki, katalogi in poljudno-znanstvena dela.

6.2. Posebni pogoji za sodelovanje na javnem razpisu

Prijavitelji morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določa besedilo točke 6.1. javnega razpisa, izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:

 • prijavljena znanstvena monografija mora biti urejena in opremljena po mednarodnih bibliografskih standardih in standardih za znanstveni tisk, veljavnih v Republiki Sloveniji (znanstvena monografija mora imeti ustrezen CIP in ISBN številko oziroma vse potrebne elemente za njuno pridobitev);
 • prijavitelj mora prijavni vlogi priložiti dve veljavni oceni na obrazcih ARRS-ZM-JR-OL-2014 skladno z določili točke 8.2, dokončno digitalno različico znanstvene monografije (z vsemi prilogami) na CD-ROM-u ali USB ključku v doc formatu - dokument Word (ne velja za prevode tujih avtorjev v slovenski jezik oz. za že natisnjene monografije, ki jo priložite) ter v primeru prevoda slovenskega avtorja v tuj jezik pogodbo avtorja s tujim založnikom oziroma pisno dokazilo, da je znanstvena monografija sprejeta v program pri tujem založniku (če bo delo izšlo v tujini);
 • prijavljena znanstvena monografija mora iziti najkasneje do zaključka koledarskega leta, in biti do tega roka dostavljena na ARRS (za prevode velja rok do 31.marca 2015);
 • prijavitelji zagotavljajo oz. se zavežejo, da bodo zagotovili prost dostop do spletnih izdaj sofinanciranih digitalnih znanstvenih monografij;
 • prijavitelj lahko na javni razpis odda samo eno prijavno vlogo za posamezno znanstveno monografijo;
 • prijavitelji ne morejo biti sofinancirani za isti namen za isto znanstveno monografijo iz drugih proračunskih virov, kar vključuje tudi druge javne razpise in pozive ARRS;
 • finančna konstrukcija prijavljene znanstvene monografije mora biti finančno uravnotežena, kar pomeni, da morajo biti prihodki in odhodki prijavljene znanstvene monografije enaki (prihodki=odhodki). Prijavitelj je dolžan zagotoviti del lastnih sredstev oz. sredstev iz drugih virov.

 1. Splošni razpisni kriteriji:

Razpisni kriteriji Znanstvena monografija, kritična izdaja virov s spremno študijo in komentarjem ter prevod znanstvene monografije slovenskega avtorja v tuj jezik Prevod znanstvene monografije tujega avtorja v slovenski jezik
Razpisni kriteriji Možno število točk Možno število točk
A. KAKOVOST VSEBINE 80 100
Pomen znanstvene monografije za razvoj znanstvenega področja: 50 64
zelo velik 36-50 46-64
srednje velik 15-35 21-45
manjši 0-14 0-20
Aktualnost znanstvene monografije: 10 14
zelo aktualna 9-10 10-14
srednje aktualna 6-8 7-9
manj aktualna 0-5 0-6
Pomen za razvoj znanstvene in strokovne terminologije: 10 10
zelo velik 6-10 7-10
srednje velik 3-5 4-6
manjši 0-2 0-3
Poseben pomen za slovenski in/ali mednarodni znanstveni prostor: 10 12
velik ali manjši pomen za slovenski in/ali mednarodni znanstveni prostor 0-10 0-12
B. REFERENCE AVTORJA# 20 0*
Visoke – najmanj 500 točk A1 20 0
Srednje – od 151 do 499 točk A1 15 0
Nižje – do 150 točk A1 5 0
Skupno število točk: 100 100

# Upoštevajo se reference na dan zaključka javnega razpisa ("A1 - upoštevano število točk" po metodologiji ARRS za vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti - izračun na http://www.sicris.si. Če ima monografija več avtorjev, se izračuna povprečje točk vseh avtorjev, ki izkazujejo bibliografske kazalce v sistemu SICRIS).

*Podatke o referencah avtorja ocenjevalcem zagotovi prijavitelj in vstopijo v ocene pod sklopom A.

 1. Uporaba kriterijev in način ocenjevanja

8.1 Razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami, s tem da je pri posameznem kriteriju navedeno najvišje možno število točk. Višina odobrenih sredstev je odvisna od skupne višine prejetih točk za posamezno znanstveno monografijo, obsega znanstvene monografije ter razpoložljivih finančnih sredstev, namenjenih javnemu razpisu.

8.2. Prijavitelj mora predložiti k prijavi na javni razpis dve oceni rokopisa znanstvene monografije na obrazcu ARRS-ZM-JR-OL-2014 – ocena (priloga). Ocenjevalec monografije mora biti:

 • vodja raziskovalnega programa ali raziskovalnega projekta (razen podoktorskega projekta) pri ARRS v obdobju 2006-2014 ali
 • uveljavljeni raziskovalec (na vedi, ki jo obravnava monografija), ki dosega minimalno 200 točk iz znanstvenih objav iz kategorije A1 v obdobju 2009-2014 (na dan zaključka javnega razpisa) skladno z določili pravilnika za področje kazalcev in meril znanstvene in strokovne uspešnosti ali
 • ima naziv rednega profesorja oziroma znanstvenega svetnika (v primeru, da naziv ni razviden oziroma ažuriran v SICRIS (http://www.sicris.si/), se upošteva podpisana izjava prijavitelja).

Ocenjevalca ne smeta biti v konfliktu interesov za recenzente skladno z določili Pravilnika o delovanju stalnih in občasnih strokovnih teles za področje raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/11, 70/11 in 40/13).

Naloga ocenjevalcev prijav v okviru javnega razpisa je izdelava ocene posamezne prijave za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij na priloženem obrazcu (ARRS-ZM-JR-OL-2014 – ocena (priloga).

8.3 Direktor za izvedbo ocenjevalnega postopka imenuje strokovno komisijo, ki ima najmanj 3 člane, ki so zaposleni na ARRS.

Naloge strokovne komisije so:

 • preverjanje izpolnjevanja razpisnih pogojev za sodelovanje na javnem razpisu, ki so določeni v točki 6.2. tega razpisa. Prijave, pri katerih niso izpolnjeni opredeljeni razpisni pogoji, se s sklepom direktorja zavrne;
 • izračun aritmetične sredine ocen ocenjevalcev točki A tabele v 7. točki tega razpisa;
 • točkovanje po razpisnih kriterijih v točki B tabele v 7. točki tega razpisa ter izračun skupnih točk posamezne prijavne vloge;
 • določitev kategorij I.-IV. za vsako prijavo - znanstvena monografija se uvrsti v posamezno kategorijo na osnovi točkovnih ocen;
 • izračun sofinanciranega zneska za posamezno prijavo glede na uvrstitev v kategorije skladno s sprejetimi normativi za izračun sofinanciranega zneska;
 • izdelava predloga finančno ovrednotenega seznama znanstvenih monografij za sofinanciranje.

Mandat strokovne komisije preneha z zaključkom postopka izbora znanstvenih monografij v okviru predmetnega javnega razpisa.

 1. Način oddaje papirne prijave
  Papirna prijava mora biti izpolnjena na predpisanih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji:
 1. Prijavni obrazec ARRS-ZM-JR-Prijava-2014;
 2. Dve oceni na obrazcih ARRS-ZM-JR-OL-2014; ocenjevalca morata ustrezati pogojem iz točke 8.2 tega razpisa;
 3. Dokončno digitalno različico znanstvene monografije (z vsemi prilogami) na CD-ROM-u ali USB ključku v doc formatu (dokument Word); ne velja za prevode tujih avtorjev v slovenski jezik oz. za že natisnjene monografije (v zadnjem primeru priložite izvod);
 4. Pogodbo avtorja s tujim založnikom (v primeru prevoda slovenskega avtorja v tuj jezik) oziroma pisno dokazilo, da je znanstvena monografija sprejeta v program pri tujem založniku (če bo delo izšlo v tujini);
 5. Izpis iz sistema SICRIS/COBISS, iz katerega je jasno in nedvoumno razvidnih najmanj sedem v prijavnem obrazcu navedenih izdanih znanstvenih monografij prijavitelja/založnika v letih 2011-2014 pod oznako "2.01 Znanstvena monografija" z navedbo Cobiss ID številk in pripadajočih naslovov monografij ter istovetnost prijavitelja in v izpisu navedenega založnika (velja za prijavitelje iz prve, druge in tretje alinei točke 6.1.1.).

Prijavitelj, ki prijavlja več monografij, mora vsako prijavno vlogo poslati v ločeni kuverti.

 1. Odločitev o dodelitvi sredstev
  Na podlagi predloga finančno ovrednotenega seznama znanstvenih monografij za sofinanciranje, ki ga pripravi strokovna komisija, direktor agencije sprejme sklep o izboru prijav.
 1. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave, način predložitve prijav ter opremljenost prijav:
 1. Prijavni obrazec mora prijavitelj poslati v enem izvodu v elektronski obliki na naslov razpis-znanstvenemonografije@arrs.si in v enem izvodu v papirni obliki kot del papirne prijave na naslov ARRS, pri čemer je za identičnost vsebine obeh prijavnih obrazcev odgovoren prijavitelj.
 2. Papirne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako: "Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2014" ter z navedbo naziva in naslova prijavitelja v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Ovojnica s prijavo mora prispeti na naslov ARRS do vključno četrtka, 8.5.2014, do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje isti dan (poštni žig). V vsaki pošiljki z oznako: "Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2014" je lahko le ena prijava.
 3. Prijave, oddane v elektronski obliki, morajo vsebovati samo prijavni obrazec ARRS-ZM-JR-Prijava-2014 (brez prilog in podpisov; zaradi avtomatične obdelave podatkov je zaželen format .doc), ki ga morajo prijavitelji kot prilogo z nazivom ARRS-ZM-JR-Prijava-2014-Priimek.doc, kjer je Priimek priimek prvega avtorja knjige, posredovati na elektronski naslov: razpis-znanstvenemonografije@arrs.si do vključno četrtka, 8.5.2014, do 12. ure. Za pravočasne se štejejo prijave, ki so v opredeljenem roku oddane v obeh oblikah - papirni in elektronski.
 4. V postopku izbora prijav bo ARRS obravnavala le tiste prijave, ki vsebujejo vse z javnim razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila in ki prispejo na agencijo v roku, določenem v tem razpisu. Dodatne dokumentacije, ki jo prijavitelj samoiniciativno priloži prijavni dokumentaciji, ARRS v postopku ocenjevanja ne bo upoštevala.
 5. Prijav, ki bodo prispele po razpisnem roku ter ne bodo pravilno označene (glej točko b), komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene prijavitelju. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom in tem javnim razpisom.
 1. Kraj, datum in čas odpiranja prijav:
  Odpiranje prijav bo predvidoma dne 12.5.2014 ob 9. uri v prostorih Javne agencije za raziskovalno dejavnosti Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Odpirajo se samo v roku prejete in pravilno označene prijave.
 1. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa:
  Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni predvidoma v treh mesecih po zaključku javnega razpisa.
 1. Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo:
  Prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in na spletni strani ARRS http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/).
 1. Dodatne informacije:
  Vse dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije pri dr. Lidiji Tičar Padar osebno ali po telefonu 01/400-59-59 vsak delavnik od 9. do 13. ure ali po elektronski pošti: Lidija.Ticar@arrs.si.

Dr. Franci Demšar,
direktor

Datum: 28.3.2014
Številka: 6316-4/2014-1

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 24/2014, z dne 4.4.2014.

Priloge: