Raziskovalna infrastruktura

Domači znanstveni in poljudnoznanstveni tisk

Razpisi in pozivi

      

Na podlagi 2. in 8. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11 in 45/12; v nadaljevanju: Pravilnik) in v zvezi z 12. in 20. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti(Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A) Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova 30, Ljubljana, objavlja

Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih poljudno-znanstvenih periodičnih publikacij v letu 2013 in 2014

 1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Agencija).
   
 2. Predmet in cilj javnega razpisa
  Predmet javnega razpisa za sofinanciranje izdajanja poljudno-znanstvenih periodičnih publikacij (v nadaljevanju: javni razpis) je sofinanciranje izdajanja periodičnih publikacij s poljudno-znanstveno vsebino.

Javni razpis obsega izdajanje poljudno-znanstvenih periodičnih publikacij (v nadaljevanju: publikacije) v tiskani oziroma spletni obliki, s ciljem omogočanja in pospeševanja objav tistih poljudno¬znanstvenih publikacij, ki so:

 • pomembne za spodbujanje zanimanja mladine in javnosti za naravoslovje in tehnologijo ter za razširjanje splošne znanstvene in tehnične kulture;
 • pomembne za formalno izobraževanje (predvsem osnovno in srednješolsko);
 • pomembne za razvoj slovenske poljudno-znanstvene terminologije;
 • dostopne na internetu in jih v pomembnem deležu ustvarjajo slovenski avtorji.

Sofinanciranih bo okvirno do 12 poljudno-znanstvenih periodičnih publikacij.

 1. Okvirna vrednost javnega razpisa in obdobje ter način za porabo dodeljenih sredstev
  Agencija sofinancira izdajanje publikacij v obdobju 2013-2014.

  Okvirna vrednost sredstev javnega razpisa znaša v obdobju 2013-2014 predvidoma 94.000,00 EUR. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v letu, za katerega so dodeljena.

  Agencija bo z izbranimi prijavitelji na javnem razpisu sklenila letne pogodbe o sofinanciranju v okviru proračunskih možnosti.

Sofinanciranje v letu 2014 je odvisno od razpoložljivih sredstev za ta namen.

 1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
  Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki so vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri Agenciji, založbe in samozaložbe ter društva, vpisana v zbirko podatkov društev, ki delujejo v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti. Prav tako se lahko prijavijo pravne osebe iz slovenskega zamejstva in pravne osebe Slovencev po svetu (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj).
 1. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
  • publikacija izhaja že najmanj eno leto pred javnim razpisom;
  • publikacija izhaja skladno z letnim načrtom v letu pred objavo razpisa (niso dopuščene zamude pri izhajanju);
  • publikacija ima naslov na svetovnem spletu (vsaj s kazalom vsake številke in s povzetki);
  • publikacija ima ustrezno ISSN številko in je vpisana v razvid medijev;
  • publikacija ima katalogizirane vse prispevke za obdobje treh let pred objavo novega razpisa v sistemu COBISS oziroma za obdobje njihovega izhajanja, če je le-to krajše od treh let;
  • je dolžan zagotoviti del lastnih sredstev;
  • lahko na javni razpis odda samo eno prijavno vlogo za posamezno publikacijo;
  • za isti namen in z istim revijalnim programom še ni sofinanciran iz drugih javnih razpisov in z njim ne bo presegel dovoljenih zneskov državne pomoči po shemi "de minimis"; izjema velja za prijavitelje iz točke 6.5. tega javnega razpisa;
  • ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali prisilnega prenehanja;
  • publikacije, katerih izdajo sofinancira ARRS, se morajo predstaviti v spletnem mediju; obvezna je oddaja revij v predpisani obliki v javno dostopno digitalno knjižnico NUK takoj ob izdaji ali najkasneje ob izdaji naslednje številke.

Pisna prijava na javni razpis mora vsebovati:

 • v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec:
 • ARRS-PPP-JR-Prijava-2013 - PRIJAVNA VLOGA ZA SOFINANCIRANJE IZDAJANJA DOMAČIH POLJUDNO-ZNANSTVENIH PERIODIČNIH PUBLIKACIJ
 • in obvezno prilogo:
 • en izvod celotnega letnika publikacije.
 1. Kriteriji ocenjevanja
  Prijave, prispele na javni razpis za sofinanciranje poljudno znanstvene publikacije ocenjuje občasno strokovno telo za znanstveni tisk (v nadaljevanju: strokovno telo), ki ga imenuje Znanstveni svet agencije.

6.1. Posamezno publikacijo se točkuje na podlagi spodaj opredeljenih kriterijev:

Kriterij Možno število točk
A. Povezava s formalnim izobraževanjem (predvsem z osnovno- in srednješolskim) 25
velika
25
srednje velika
15
manjši
5
B. Pomen za spodbujanje zanimanja javnosti za naravoslovje  in tehnologijo ter za razširjanje splošne znanstvene in tehnične kulture 25
velika
25
srednje velika
15
manjši
10
C. Pomen za razvoj slovenske poljudno-znanstvene terminologije 15
zelo velika (dvojezična izdaja, posebni terminološki kotiček)
15
 srednja
10
nizka
5
D. Zastopanost (delež) slovenskih avtorjev 20
velik (preko 80%)
20
srednje velik (med 50% in 80%)
10
manjši (manj kot 50%)
5
E. Dostopnost na internetu 15
vsi članki (lahko s časovnim zamikom do največ pol leta) in kazalo
15
 nekateri izbrani članki (lahko s časovnim zamikom do največ pol leta) in kazalo
10
samo kazalo
5
SKUPAJ 100

6.2. Strokovno telo pri točkovanju na osnovi aritmetičnega povprečja točkovnih ocen določi tri kategorije. Višina subvencije v % je določena z uvrstitvijo publikacije v eno izmed treh kategorij, kot izhaja iz tabele A.

Tabela A

Kategorije Število točk Višina subvencije v %
1 91-100 100
2 60-90 glede na višino
razpoložljivih sredstev
3 0-59 0

6.3. Na podlagi uvrstitve publikacij po kategorijah, strokovno telo izračuna višino sredstev za posamezno publikacijo na podlagi sprejetih normativov za izračun subvencije za posamezno leto.

Normativi za izračun subvencije

Za izračun sredstev se upoštevajo naslednji elementi:

 • število avtorskih pol na zvezek (A)
 • naklada (do največ 2500 izvodov na zvezek, v primeru izključno digitalne izdaje se upošteva obračunsko naklada 250 izvodov) (B)
 • število rednih zvezkov na letnik (dvojne številke upoštevamo kot en zvezek, če so v obsegu vsaj 1,5 redne številke) (C)
 • priznani stroški na eno avtorsko polo (D) (stroški tiska, stroški priprave za tisk, lektoriranje, stroški odpošiljanja).

Strokovno telo določi po višini stroške (D) za avtorsko polo.

6.4. Subvencija se izračuna na naslednji način:

SUBVENCIJA= A * B * C * D

Letna subvencija s tega razpisa ne more biti manjša od 400,00 EUR ali večja od 11.000,00 EUR. Višina subvencije ne more presegati višine zaprošenih sredstev.

6.5. Za prijavitelje, ki so imeli na Javni agenciji za knjigo RS sklenjene enoletne pogodbe o sofinanciranju publikacij za leto 2012 v zvezi z Javnim razpisom za sofinanciranje izdajanja domačih poljudno-znanstvenih periodičnih publikacij v letu 2012, UL RS št. 76/11 z dne 30.9.2011, se pri sofinanciranju iste publikacije z istim obsegom upoštevajo naslednja pravila: Če izračun subvencije doseže manj kot 90% lanskoletne subvencije, se dodeli 90% lanskoletne subvencije. Če je izračun subvencije višji od lanskoletne subvencije, se dodeli subvencija v višini zaprošenih sredstev, vendar ne več kot 110% lanskoletne subvencije. Če je izračun subvencije med 90% in 100% lanskoletne subvencije, se dodeli izračunana subvencija, vendar največ v višini zaprošenih sredstev.

6.6. Pri izdajanju publikacije Agencija sofinancira stroške tiska, stroške priprave za tisk (stroške oblikovanja in računalniškega preloma), stroške odpošiljanja, stroške priprave spletne izdaje, uredniško delo in stroške lektoriranja. Agencija ne sofinancira avtorskih honorarjev piscem člankov.

 1. Odločitev o dodelitvi sredstev

Predlog prednostnega seznama prijav, ki ga pripravi strokovno telo, obravnava Znanstveni svet agencije (v nadaljevanju: ZSA) in na njegovi podlagi sprejme predlog sklepa o izboru prijav za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti s predlogom prednostnega seznama prijav (v nadaljnjem besedilu: predlog sklepa). Na podlagi predloga sklepa ZSA, direktor sprejme sklep o izboru prijav.

 1. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave, način predložitve prijav ter opremljenost prijav
 1. V celoti izpolnjen prijavni obrazec ARRS-PPP-JR-Prijava-2013 mora prijavitelj poslati
 • v enem izvodu v elektronski obliki na naslov razpis-periodika-poljudnoznanstvena@arrs.si (kot prilogo z nazivom ARRS-PPP-JR-Prijava-2013-Priimek.doc, kjer je Priimek priimek kontaktne osebe prijavitelja; z zaradi avtomatične obdelave podatkov je zaželen format .doc) in
 • v enem izvodu v tiskani obliki, z vsemi podpisi in žigom, skupaj z obvezno prilogo (celoten izvod letnika poljudno-znanstvene periodične publikacije) na naslov Agencije.
 1. Za pravočasne se štejejo prijave, ki so v roku oddane v pisni in elektronski obliki. Prijava je oddana pravočasno, če je
 • oddana v elektronski obliki na naslov razpis-periodika-poljudnoznanstvena@arrs.si do 24.9.2013 do 12. ure in
 • prispe v pisni obliki v glavno pisarno Agencije do 24.9.2013 do 12. ure; kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do 24.9.2013 (poštni žig). Ovojnica s prijavo mora biti opremljena z oznako "Ne odpiraj - prijava na javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih poljudno-znanstvenih periodičnih publikacij v letu 2013". V vsaki ovojnici z oznako je lahko le ena prijava.

Za pravilno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah, v pisni obliki in po elektronski pošti, pri čemer je za identičnost obeh prijavnih obrazcev odgovoren prijavitelj.

 1. V postopku izbora prijav bo Agencija obravnavala le tiste prijave, ki vsebujejo vse z javnim razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila in ki prispejo na Agencijo v roku, določenem s tem razpisom.
 2. Nepravočasnih, nepravilno označenih in nepravilno oddanih prijav (glej točki a in b) komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom.
 1. Datum odpiranja prijav
  Odpiranje prijav bo predvidoma 26.9.2013 ob 11. uri v prostorih agencije.
   
 2. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
  O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do 31.10.2013.
   
 3. Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
  Javni razpis bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen na spletni strani agencije www.arrs.si.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri Fani Rožič Novak, po telefonu (01) 400 5950 vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: fani.rozic-novak@arrs.si.

 
Dr. Franci Demšar,
direktor

Datum: 3.9.2013
Številka: 6316-8/2013-1

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 73/13 z dne 6.9.2013.

Priloga:

Popravek javnega razpisa

Popravek (objavljen v Uradnem listu RS, št. 78/2013, dne 20.9.2013)

V Javnem razpisu za sofinanciranje izdajanja domačih poljudno-znanstvenih periodičnih publikacij v letu 2013 in 2014, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 73/2013 z dne 6.9.2013 pod številko objave Ob-3577/13, se spremeni 2., 3., 5., 8.b. in 9. točka razpisa, in sicer v naslednjem:

Točka 2.:

Spremeni se zadnji stavek: Sofinanciranih bo okvirno do 17 poljudno-znanstvenih periodičnih publikacij.

Točka 3.:

Spremeni se okvirna vrednost sredstev javnega razpisa, ki znaša predvidoma 158.580,74 EUR.

Točka 5.:

V osmi alinei 5. točke se črta besedilo: " izjema velja za prijavitelje iz točke 6.5. tega javnega razpisa;".

Točka 8.b.: Spremeni se rok za oddajo prijav v elektronski in pisni obliki, in sicer do 1.10.2013.

Točka 9.: Spremeni se predviden datum za odpiranje prijav, in sicer na 4.10.2013.

dr. Franci Demšar
direktor