Raziskovalna infrastruktura

Domači znanstveni in poljudnoznanstveni tisk

Novice, obvestila

Najava razpisov za znanstveni tisk v letu 2013

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Ur. l. 63/2013 z dne 26. 7. 2013) prehaja sofinanciranje znanstvenega tiska (znanstvene monografije, domače znanstvene in poljudno-znanstvene periodične publikacije) z Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK RS) na Javno agencijo za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: ARRS).

Dne 30.8.2013 bo v uradnem listu RS ter na spletni strani ARRS objavljen razpis za znanstvene monografije, dne 6.9.2013 pa razpisa za znanstvene in poljudnoznanstvene periodične publikacije. Zaradi tesnih rokov, ki jih narekuje zaključek proračunskega leta 2013, bodo razpisi odprti samo do 25.9.2013 oz. do 30.9.2013. Zato objavljamo najavo teh razpisov in bistvene razlike glede na razpise, kot jih je v 2012 izvajala JAKRS. ARRS bo za vse navedene razpise objavila lastne prijavne obrazce.

 1. Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2013
  Okvirna višina sredstev javnega razpisa znaša 324.000 EUR.
  Odprt do: 25.9.2013
  Prijavitelj mora prijavni vlogi priložiti dve veljavni oceni monografije na obrazcih, ki jih predpisuje razpis. Ocenjevalca monografije morata biti vodji raziskovalnega programa ali raziskovalnega projekta pri ARRS v obdobju 2005-2013 in ne smeta biti v konfliktu interesov z avtorjem oz. avtorji monografije skladno z določili Pravilnika o delovanju stalnih in občasnih strokovnih teles za področje raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/11, 70/11 in 40/13). Imena ocenjevalcev niso zaupen podatek in morajo biti javno objavljena v kolofonu monografije, ki jo sofinancira ARRS, če monografija v trenutku zaključka razpisa še ni izšla.

  Razpisni kriteriji:
 1. KAKOVOST VSEBINE (ocenjujejo recenzenti)
  Pomen znanstvene monografije za razvoj znanstvenega področja
  Aktualnost znanstvene monografije
  Pomen za razvoj znanstvene in strokovne terminologije:
  Poseben pomen za slovenski in/ali mednarodni znanstveni prostor
   
 2. REFERENCE AVTORJA
  A1 - upoštevano število točk po metodologiji ARRS za vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti - izračun na http://www.sicris.si. Če ima monografija več avtorjev, se izračuna povprečje točk vseh avtorjev, ki izkazujejo bibliografske kazalce v sistemu SICRIS.
   
 3. REFERENCE PRIJAVITELJA KOT IZDAJATELJA ZNANSTVENIH MONOGRAFIJ
  uspešnost prijavitelja v zadnjih treh letih (2010-2012) na razpisih za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij - izračun iz podatkov JAK RS.
  Kontaktna oseba: dr. Lidiji Tičar Padar (tel.: 01/400-5959, elektronska pošta: Lidija.Ticar@arrs.si).
 1. Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih poljudno-znanstvenih periodičnih publikacij v letu 2013
  Okvirna višina sredstev javnega razpisa znaša 47.000 EUR.
  Odprt do: 30.9.2013.

Merila pri dodelitvi sredstev:

 1. Povezava s formalnim izobraževanjem (predvsem z osnovno- in srednješolskim)
 2. Pomen za spodbujanje zanimanja mladine in javnosti za naravoslovje in tehnologijo ter za razširjanje splošne znanstvene in tehnične kulture
 3. Pomen za razvoj slovenske poljudno-znanstvene terminologije
 4. Zastopanost (delež) slovenskih avtorjev
 5. Dostopnost na internetu

Kontaktna oseba: Fani Rožič Novak (tel.: 01/400-5950, e-pošta: fani.rozic-novak@arrs.si).

 1. Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij v letu 2013
  Okvirna višina sredstev javnega razpisa: 420.000 EUR.
  Odprt do: 30.9.2013.
  Prijave se razvrstijo v šest kategorij (od 1 do 6):
 1. kategoriji pripada 100% delež izračunane dotacije (za znanstvene publikacije, ki so v bazah SCI/ SSCI ali Scopus (družboslovje, humanistika) v 1. četrtini – 6 letno sofinanciranje).
   
 2. kategoriji pripada 90% delež izračunane dotacije (za znanstvene publikacije, ki so v bazah SCI/SSCI ali Scopus (družboslovje, humanistika) v 2. četrtini – 6 letno sofinanciranje).
   
 3. kategoriji pripada 80% delež izračunane dotacije (za znanstvene publikacije, ki so v bazah SCI/SSCI ali Scopus (družboslovje, humanistika) v 3. četrtini – 6 letno sofinanciranje).
   
 4. kategoriji pripada 70% delež izračunane dotacije (za znanstvene publikacije, ki so v bazah SCI/SSCI ali Scopus (družboslovje, humanistika) v 4. četrtini oziroma Scopus (ostale vede) ali v AHCI– 3 letno sofinanciranje).
   
 5. kategoriji pripada 60% delež izračunane dotacije (za znanstvene publikacije, ki so zajete v mednarodnih bibliografskih bazah podatkov, ki se upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij) – 3 letno sofinanciranje).
   
 6. kategoriji pripada 30% delež izračunane dotacije (za znanstvene publikacije ki niso vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, se pa upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij) – 1 letno sofinanciranje).

Znanstvene publikacije, ki se ne uvrstijo v nobeno od kategorij 1-6, se ne sofinancirajo.
Kontaktna oseba: Aleksandra Panič (tel.: 01/400-5924, e-pošta: aleksandra.panic@arrs.si).

 

Pri vseh razpisih se lahko upoštevajo upravičeni stroški, ki nastanejo v celotnem letu 2013.