Raziskovalna infrastruktura

Znanstveni tisk in sestanki

Normativni akti

      

Na podlagi 22. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije(Uradni list RS, št. 123/03) ter v zvezi z 28. členom tega sklepa in s 5. členom Pravilnika o delovanju stalnih in občasnih strokovnih teles za področje raziskovalne dejavnostišt. 0071-19/2006/1, z dne 13.04.2006 je direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije sprejel sklep o objavi

Metodologije ocenjevanja prijav za sofinanciranje znanstvenega tiska in znanstvenih sestankov v letu 2007 (razpisi v letu 2006)
 

A. SPLOŠNO

Metodologija ocenjevanja prijav za sofinanciranje znanstvenega tiska in znanstvenih sestankov v letu 2007 (v nadaljevanju: metodologija) temelji na Usmeritvah Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za izvedbo javnih razpisov Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v letu 2007 (v nadaljevanju: usmeritve ministrstva) ter na določbah materialnih pravnih aktov (v nadaljevanju: pravilniki ARRS), ki opredeljujejo evalvacijske pogoje, kriterije, kazalce za ocenjevanje ter telesa, ki izvajajo evalvacijske postopke.

Metodologija podrobneje opredeljuje elemente ocenjevanja, kriterije in kazalce ter določa merila za ocenjevanje prijav, določa način ocenjevanja ter izračuna sredstev za sofinanciranje raziskovalne dejavnosti.

V postopku ocenjevanja kot ocenjevalna telesa sodelujejo občasna strokovna telesa in recenzenti, ki jih opredeljuje Pravilnik o delovanju stalnih in občasnih strokovnih teles za področje raziskovalne dejavnosti št. 0071-19/2006/1, z dne 13.04.2006.

Recenzente imenujejo občasna strokovna telesa, in sicer za izvedbo ocenjevalnega postopka v okviru vsakega posameznega objavljenega javnega razpisa za sofinanciranje raziskovalne dejavnosti.

Naloga recenzentov je izdelava ocene za posamično prijavo, prispelo na javni razpis, skladno s to metodologijo. Recenzenti točkujejo vsako prijavo na podlagi opredeljenih elementov ocenjevanja. Recenzenti lahko svoje ocene uskladijo na ocenjevalnih panelih.

Občasna strokovna telesa, ki sodelujejo v postopku ocenjevanja prijav v letu 2007 za sofinanciranje znanstvenega tiska in znanstvenih sestankov, imajo štiriletni mandat in so že imenovana.

Rezultat dela občasnega strokovnega telesa v okviru ocenjevalnega postopka je izdelava predloga finančno ovrednotenega prednostnega seznama prijav, obravnavanih v ocenjevalnem postopku.

B. ELEMENTI OCENJEVANJA IN OBLIKOVANJE PREDLOGA PREDNOSTNIH SEZNAMOV OCENJENIH PRIJAV

B.1. Znanstvene periodične publikacije

1. Elementi ocenjevanja in skupna ocena

Skupna ocena (ocena C) posamezne prijave za sofinanciranje izdajanja znanstvenih periodičnih publikacij z znanstveno vsebino (v nadaljevanju: znanstvene publikacije) je sestavljena iz dveh ocen, iz kvantitativne ocene (ocena A) in ocene recenzentov (ocena B):

C = A+ B

Kvantitativna ocena

Kvantitativno oceno (oceno A) sestavlja šest ocen (A1, A2, A3, A4 , A5 in A 6).

A1 je ocena za delež znanstvene vsebine v odnosu na strokovno, brez upoštevanja recenzij, A2 je ocena za vključenost publikacije v mednarodne podatkovne baze, A3 je ocena za doseganje bibliografskih in tehničnih standardov za serijske publikacije, A4 je ocena za dvojezičnost oz. večjezičnost publikacije, A5 je ocena za objavljanje preglednih člankov v slovenskem jeziku, ki pa ne velja za družboslovje in humanistiko in za posebno skrb za razvoj slovenske znanstvene terminologije, A6 pa je ocena za dostopnost revije na svetovnem spletu, in sicer dostopnost polnih besedil in dostopnost povzetkov. Kvantitativno oceno oblikuje Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: ARRS).

Ocena recenzentov

Vsako prijavo ocenita dva recenzenta. Strokovno telo za znanstveni tisk (v nadaljevanju: strokovno telo) imenuje 14 recenzentov, za vsako znanstveno vedo po dva recenzenta (1 znanstveni in 1 strokovni), vključno z dvema recenzentoma za interdisciplinarno področje.

Ocena recenzentov (ocena B) se sestoji iz seštevka štirih ocen recenzentov (B1 , B2, B3 , B4). B1 je ocena za pomen znanstvene publikacije za znanstveno področje in podpodročje za njegov razvoj in meddisciplinarne povezave, B2 je ocena za prispevek publikacije k informiranju domače in tuje znanstvene javnosti o raziskavah domačih znanstvenikov ; vključenost revije v mednarodno znanstveno diskusijo, B3 je ocena za pomen za širitev pluralistično usmerjenih tem in raziskav v družboslovju in v humanistiki, kjer se ocenjuje teoretski in metodološki pluralizem, B4 pa je ocena za perspektivnost revije, in sicer gre za oceno načrtov uredništva za izboljšanje kvalitete in prestižnosti revije.

Znanstvene publikacije se ocenjuje na podlagi prijavne vloge za sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij (obrazec: ARRS-PPZ-01-2007). Posamezne elemente ocenjevanja se oceni na ta način, da se izpolni ocenjevalna obrazca, in sicer obrazec: ARRS-PPZ-02-2007 in obrazec: ARRS-PPZ-03-2007, ki vsebujeta številčno(e) oceno(e) po posameznih elementih (kazalcih). Recenzenti, ki izpolnjujejo obrazec: ARRS-PPZ-03-2007, podajo tudi kratko opisno oceno oziroma komentar.

Elementi ocenjevanja za kvantitativne ocene in za ocene izvedencev so določeni v Tabeli 1.

Tabela 1: Znanstvene publikacije

Kvantitativne ocene (ocena A) in ocene recenzentov (ocena B): ocene za posamezne elemente ocenjevana

Elementi ocenjevanja Možno število točk Vir
Kvantitativne ocene prijavitelja - ocena A    
Delež znanstvene vsebine v odnosu na strokovno (brez recenzij) ocena A1 15 ARRS-PPZ-01-2007, tč. 10, IZUM
76 -100%   15  
51 - 75 %   10  
do 50%   5  
Vključenost publikacije v mednarodne podatkovne baze ocena A2 20 Seznam bibliografskih baz -http://www.arrs.gov.si/sl/akti/prav-znan-strok-uspesn-06.asp
vključenost v SCI, SSCI,
humanistične baze
  20  
vključenost v druge relevantne področne mednarodne baze   10  
vse druge publikacije   0  
Doseganje bibliografskih in tehničnih standardov za  serijske publikacije ocena A3 5 ARRS-PPZ-01-2007,tč. 11
doseganje vseh ali velike večine standardov   5  
upošteva le osnovne standarde   3  
vidno odstopa od osnovnih standardov   0  
Dvojezičnost oz. večjezičnost publikacije  ocena A4 10 ARRS-PPZ-01-2007, tč.12
publikacija izhaja dvo – ali večjezično.
V drugem jeziku je lahko samo povzetek. 
  10  
publikacija izhaja samo v tujem jeziku ali samo v slovenskem jeziku    5  
Objavljanje preglednih člankov v slovenskem jeziku in posebna skrb za razvoj slovenske znanstvene terminologije (ne velja za družboslovje in humanistiko) ocena A5 5 ARRS-PPZ-01-2007,tč. 13
objavljena dva ali več člankov na leto   5  
objavljen en članek  na leto   3  
Dostopnost revije na spletu ocena A6 10 ARRS-PPZ-01-2007,tč. 14
dostopna so polna besedila   10  
dostopni so povzetki   5  
Ocene recenzentov - ocena B    
Pomen za znanstveno področje in podpodročje, za njegov razvoj in meddisciplinarne povezave (posebej za humanistiko) ocena B1 10 (15) ARRS-PPZ-01- 2007, tč. 15 in 16
zelo velik   10 (15)  
srednje velik   8 – 9
(12 – 14)
 
manjši   5 – 7
(8 – 11)
 
Prispevek publikacije k informiranju domače in tuje znanstvene javnosti o raziskavah domačih znanstvenikov; vključenost publikacije v mednarodno znanstveno diskusijo ocena B2 15 ARRS-PPZ-01-2007, tč. 17
velik   15  
srednje velik   6 - 10  
manjši   1 -5  
Pomen za širitev (teoretsko in metodološko) pluralistično usmerjenih tem v družboslovju ocena B3 5 ARRS-PPZ-01-2007, tč. 18
Perspektivnost publikacije ocena B4 5 ARRS-PPZ-01-2007, tč. 19
Ocena načrtov uredništva za izboljšanje kvalitete in prestižnosti publikacije   1 - 5  

2. Opredelitev kategorij, razvrstitev prijav po kategorijah in predlog finančno ovrednotenega prednostnega seznama prijav znanstvenih publikacij

Posamezno znanstveno publikacijo po vedah ocenita dva recenzenta. Če je več kot 25% razlika v skupni oceni pri obeh recenzentih, se morata recenzenta uskladiti. Pooblaščena oseba ARRS izračuna povprečno oceno. Na podlagi ocen po posameznih vedah strokovno telo pripravi vrstni red znanstvenih publikacij po vedah, glede na doseženo število točk.

Po točkovanju določi strokovno telo šest kategorij: I, II, III, IV, V in VI, in sicer:

 1. kategoriji pripada 100% delež izračunane dotacije (za revije, ki so v bazah SCI in SSCI) ne glede na doseženo število točk.
 2. kategoriji pripada 100% delež izračunane dotacije (za odlične znanstvene revije z visokim številom točk in dodatnim pogojem, da so vključene v humanistične bibliografske baze ARRS).
 3. kategoriji pripada 85 % delež izračunane dotacije (za kvalitetne znanstvene revije z visokim številom točk in dodatnim pogojem, da so vključene v druge bibliografske baze ARRS).
 4. kategoriji pripada 75 % delež izračunane dotacije (za znanstvene publikacije).
 5. kategoriji se procentualni delež računsko določi, odvisno od razpoložljivih sredstev
 6. kategorija: sofinanciranja ni. Znanstvene periodične publikacije, ki se pri ocenjevanju uvrste v prvih pet kategorij, se sofinancirajo. Znanstvene periodične publikacije, ki se uvrstijo v šesto kategorijo, se ne sofinancirajo.

Kategorije, v katero sodi posamezen prijavitelj, se določijo na osnovi točkovnih ocen recenzentov, ločeno po posameznih vedah.

Strokovno telo za vsako vedo posebej določi razpon točk za posamezno kategorijo kot podlago za razvrščanje znanstvenih publikacij po kategorijah glede na doseženo povprečno oceno. Ko strokovno telo razdeli znanstvene publikacije po kategorijah, pooblaščena oseba ARRS izračuna višino sredstev za posamezno znanstveno publikacijo na podlagi sprejetih normativov za izračun dotacije za posamezno leto.

NORMATIVI ZA IZRAČUN DOTACIJE

Za izračun sredstev se upoštevajo naslednji elementi:

 1. Število avtorskih pol na zvezek (A)
 2. Naklada ( do največ 1000 izvodov na zvezek) (B)
 3. Število zvezkov na letnik (C)
 4. Priznani stroški na eno avtorsko polo (D)(stroški tiska, stroški priprave na tisk, lektoriranje, prevajanje, stroški odpošiljanja)
  Strokovno telo določi po višini stroške (D)za avtorsko polo. Strokovno telo lahko določi tudi izjeme zaradi dražjega tiska, in sicer maksimalno do višine +50%, o čemer odloča strokovno telo za vsak primer posebej.

Dotacija se izračuna na naslednji način:

DOTACIJA = A * B * C * D

ARRS sofinancira stroške tiska in stroške priprave na tisk, ne sofinancira pa avtorskih honorarjev piscem člankov.

ARRS upošteva robne pogoje ob predpostavki, da se znanstvene publikacija po obsegu, nakladi in uredniški politiki ne bo spreminjala. Strokovno telo najprej določi priznane stroške na avtorsko polo (D). Možne so izjeme, ki so posledica dražjega tiska (o njih odloča strokovno telo za vsak primer posebej). Če je izračun dotacije večji kot zaprošena sredstva, se upoštevajo zaprošena sredstva.

Minimalna dotacija je 1000 EUR. Če je izračun dotacije nižji od 1000 EUR, prijava pa je uvrščena na predlog prednostnega seznama, se bo prijava sofinancirala s 1000 EUR pod pogojem, da zaprošena sredstva iz prijave niso presežena, kar pomeni, da stroški 1000 EUR ne dosežejo stroškov znanstvene periodične publikacije.

Strokovno telo na seji:

 • potrdi razdelitev znanstvenih periodičnih publikacij po kategorijah,
 • odloča o zvišanju oz. znižanju praga za vključitev periodične publikacije v sofinanciranje,
 • z nadomestno oceno odloča o vključitvi periodične publikacije, ki je izpadla iz sofinanciranja, če za to obstajajo utemeljeni razlogi,
 • sprejme finančno ovrednoten predlog prednostnega seznama o sofinanciranju znanstvenih publikacij.

B.2. Poljudnoznanstvene periodične publikacije

1. Elementi ocenjevanja in skupna ocena

Skupna ocena (ocena C) posamezne prijave za sofinanciranje izdajanja periodičnih publikacij s poljudnoznanstveno vsebino (v nadaljevanju: poljudnoznanstvene publikacije) je sestavljena iz dveh ocen, iz kvantitativne ocene (ocena A) in ocene recenzentov (ocena B):

C = A+ B

Kvantitativna ocena

Kvantitativno oceno (oceno A) sestavljata oceni A1 in A2, in sicer A1 je ocena za odmevnost in razširjenost poljudnoznanstvene publikacije, A2 pa za doseganje bibliografskih in tehničnih standardov za serijske publikacije. Kvantitativno oceno oblikuje ARRS.

Ocena recenzentov

Strokovno telo za znanstveni tisk (v nadaljevanju: strokovno telo) imenuje 3 recenzente, za naravoslovno tehnične vede dva recenzenta (1 znanstveni in 1 strokovni) in za interdisciplinarno področje enega recenzenta.

Ocena recenzentov (ocena B) se sestoji iz seštevka treh ocen recenzentov (B1,B2, B3). B1 je ocena za pomen poljudnoznanstvene predstavitve področja in podpodročja, za njegov razvoj in meddisciplinarne povezave, B2 je ocena za prispevek publikacije k informiranju javnosti o izsledkih raziskav domačih in tujih znanstvenikov in ocena B3 je ocena za posebno skrb za razvoj naravoslovno-tehnične usmeritve poljudnoznanstvene publikacije.

Poljudnoznanstvene publikacije se ocenjuje na podlagi prijavne vloge za sofinanciranje izdajanja domačih poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij (obrazec: ARRS-PPPZ-01-2007). Posamezne elemente ocenjevanja se oceni na ta način, da se izpolni ocenjevalna obrazca, in sicer obrazec: ARRS-PPPZ-02-2007 in obrazec: ARRS-PPPZ-03-2007, ki vsebujeta številčno(e) oceno(e) po posameznih elementih (kazalcih). Recenzenti, ki izpolnjujejo obrazec: ARRS-PPPZ-03-2007, podajo tudi kratko opisno oceno oziroma komentar.

Elementi ocenjevanja za kvantitativne ocene in za ocene izvedencev so določeni v Tabeli 2.

Tabela 2: Poljudnoznanstvene publikacije

Kvantitativne ocene (ocena A) in ocene recenzentov (ocena B): ocene za posamezne elemente ocenjevana

Elementi ocenjevanja   Možno število točk Vir
Kvantitativne ocene prijavitelja - ocena A    
Odmevnost in razširjenost poljudnoznanstvene publikacije ocena A1 25 ARRS-PPPZ-01-2007.tč. 10
zelo velika (nad 1500 prod. izv.)   25  
srednje velika (500 -1500 prod. Izv)   15  
manjša ( pod 500 prod. Izv)   10  
Doseganje bibliografskih in tehničnih standardov za serijske publikacije ocena A2 10 ARRS-PPPZ-01-2007,tč. 11
visoko   10  
upošteva le osnovne standarde   5  
vidno odstopa od osnovnih standardov   0  
       
Ocene recenzentov - ocena B    
Pomen za poljudnoznanstveno predstavitev področja in podpodročja, za njegov razvoj in meddisciplinarne povezave ocena B1 25 ARRS-PPPZ-01-2007,
tč. 12 in 13
zelo velik   25  
srednje velik   15  
manjši   10  
Prispevek poljudnoznanstvene publikacije k informiranju javnosti o izsledkih raziskav domačih in tujih znanstvenikov ocena B2 25 ARRS-PPPZ-01-2007, tč. 14
velik   25  
srednje velik   15 - 24  
manjši   10 -  14  
Posebna skrb za razvoj naravoslovno-tehnične usmeritve poljudnoznanstvene publikacije ocena B3 15 ARRS-PPPZ-01-2007,tč. 15
zelo velika   15  
srednja    10 - 14  
nizka    5 - 9  

2. Opredelitev kategorij, razvrstitev prijav po kategorijah in predlog finančno ovrednotenega prednostnega seznama prijav poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij

Posamezno poljudnoznanstveno periodično publikacijo po vedah ocenita recenzenta. Če je več kot 25% razlika v skupni oceni pri obeh recenzentih, se morata recenzenta uskladiti. Pooblaščena oseba ARRS izračuna povprečno oceno. Na podlagi ocen po posameznih vedah strokovno telo pripravi vrstni red poljudnoznanstvenih publikacij po vedah, glede na doseženo število točk recenzentov.

Po točkovanju strokovno telo določi tri kategorije: I, II in III. in sicer:

 1. kategoriji pripada 100 % delež izračunane dotacije
 2. kategoriji se procentualno delež računsko določi, odvisno od razpoložljivih sredstev.
 3. kategorija: sofinanciranja ni.

Poljudnoznanstvene periodične publikacije, ki se pri ocenjevanju uvrste v prvi dve kategoriji, se sofinancirajo. Periodične publikacije, ki se uvrstijo v tretjo kategorijo, se ne sofinancirajo. Kategorije, v katero sodi posamezna poljudnoznanstvena periodična publikacija, se določijo na osnovi točkovnih ocen recenzentov, ločeno po posameznih vedah.

Strokovno telo določi razpon točk za posamezno kategorijo kot podlago za razvrščanje poljudnoznanstvenih publikacij po kategorijah glede na doseženo povprečno oceno.

Ko strokovno telo razdeli poljudnoznanstvene publikacije po kategorijah, pooblaščena oseba ARRS izračuna višino sredstev za posamezno poljudnoznanstveno periodično publikacijo na podlagi sprejetih normativov za izračun dotacije za posamezno leto.

NORMATIVI ZA IZRAČUN DOTACIJE

Za izračun sredstev se upoštevajo naslednji elementi:

 1. Število avtorskih pol na zvezek (A)
 2. Naklada ( do največ 2500 izvodov na zvezek) (B)
 3. Število zvezkov na letnik (C)
 4. Priznani stroški na eno avtorsko polo (D)(stroški tiska, računalniškega oblikovanja besedila, lektoriranja, prevajanja, odpošiljanja)

Strokovno telo določi po višini stroške (D)za avtorsko polo. Strokovno telo lahko določi tudi izjeme zaradi dražjega tiska, in sicer maksimalno do višine +50%, o čemer odloča strokovno telo za vsak primer posebej.

Dotacija se izračuna na naslednji način:

DOTACIJA = A * B * C * D

ARRS sofinancira stroške tiska in stroške priprave na tisk, ne sofinancira pa avtorskih honorarjev piscem člankov.

Strokovno telo najprej določi priznane stroške na avtorsko polo (D). Možne so izjeme, ki so posledica dražjega tiska (o njih odloča strokovno telo za vsak primer posebej). Če je izračun dotacije večji kot zaprošena sredstva, se upoštevajo zaprošena sredstva.

Minimalna dotacija je 1000 EUR. Če je izračun dotacije nižji od 1000 EUR, prijava pa je uvrščena na predlog prednostnega seznama, se bo prijava sofinancirala s 1000 EUR pod pogojem, da zaprošena sredstva iz prijave niso presežena, kar pomeni, da stroški 1000 EUR ne dosežejo stroškov poljudnoznanstvene periodične publikacije.

Strokovno telo na seji:

 • potrdi razdelitev poljudnoznanstvernih periodičnih publikacij po kategorijah,
 • odloča o zvišanju oz. znižanju praga za vključitev poljudnoznanstvene periodične publikacije v sofinanciranje,
 • z nadomestno oceno odloča o vključitvi poljudnoznanstvene periodične publikacije, ki je izpadla iz sofinanciranja, če za to obstajajo utemeljeni razlogi,
 • sprejme finančno ovrednoten predlog prednostnega seznama o sofinanciranju periodičnih publikacij.

B.3. Znanstvene monografije

1. Elementi ocenjevanja in skupna ocena

Skupna ocena (ocena C) posamezne prijave za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij (v nadaljevanju: prijava) je sestavljena iz dveh ocen, iz kvantitativne ocene (ocena A) in ocene recenzentov (ocena B):

C = A+ B

Kvantitativna ocena

Kvantitativno oceno (oceno A) sestavljajo tri ocene (A1, A2, A3), in sicer sta oceni A1 in A2 za znanstveno uspešnost in odmevnost avtorja, ocena A3 pa za relevantnost avtorja, ki se odraža skozi pridobljena sredstva za projekte, ki niso sredstva ARRS.

Kvantitativne ocene se določijo na podlagi treh meril, in sicer:

 1. Bibliografski kazalci ter merila znanstvene uspešnosti in znanstvene odmevnosti avtorja, skladno z določili 5. – 7. člena Pravilnik o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti (Uradni list RS, št. 39/06): COBISS točke za objavljena znanstvena in strokovna dela za 5 letno obdobje (2001- vključno 2006),
 2. Število citatov v obdobju zadnjih 10 let (1996 - vključno 2006) za vsa objavljena dela iz baze Web of Science.
 3. Sredstva drugih uporabnikov za 5 letno obdobje (2001 – vključno 2005).

Pri določanju kvantitativnih ocen za določeno znanstveno vedo se upoštevajo različna merila, in sicer glede na specifike posamezne znanstvene vede, tako da je utež posamezne ocene za določen element ocenjevanja in za vsako vedo različna.

Ocena A se dobi s seštevkom posameznih kvantitativnih ocen: A = A1 + A2 + A3.

Kvantitativne ocene za posamezni element ocenjevanja in za posamezne znanstveno vedo oblikuje ARRS. Pri ocenjevanju prevodov znanstvenih monografij iz tujega v slovenski jezik se ne izdela ocena A, pač pa se pri ocenah B2 in B3 upošteva večji razpon.

Mejno število točk (COBISS točke) je tisto število, nad katerim se uvrsti največ 10% raziskovalcev. Za tiste raziskovalce, ki presegajo v Tabeli 3 določeno mejno število točk, je skupna ocena lahko tudi večja, vendar ne več, kot za še eno vrednost ocene tistega elementa ocenjevanja, kjer število točk presega mejno vrednost.

Za ocenjevanje interdisciplinarnih prijav se uporabi razmerje elementov ocenjevanja v skladu s primarno vedo.

Ocena recenzentov

Strokovno telo za znanstveni tisk (v nadaljevanju: strokovno telo) imenuje za naravoslovje, tehniko, biotehniko, medicino in interdisciplinarnost po dva recenzenta, skupaj 10 recenzentov, in sicer enega znanstvenega in enega strokovnega. Poleg teh recenzentov pa za humanistiko in za družboslovje imenuje tudi po enega strokovnega recenzenta ter za vsako področje znotraj vede še po enega znanstvenega recenzenta (znotraj humanistike 12 znanstvenih recenzentov, znotraj družboslovja 13 znanstvenih recenzentov). Ocene znanstvenih recenzentov se normirajo znotraj družboslovja in humanistike.

Ocena Bje seštevek treh ocen, in sicer B = B1 + B2 + B3. Ocena B1je ocena za kakovost vsebine predloga monografije, ki se održa skozi pomen monografije za razvoj znanstvenega področja, skozi aktualnost monografije, ki pri humanistiki zadeva tudi nacionalno in mednarodno znanstveno relevantne teme, skozi pomen monografije za razvijanje znanstvene in strokovne terminologije ter skozi poseben pomen za slovenski ali mednarodni prostor. Ocena B2 je ocena za izjemne znanstvene dosežke avtorjain ocena B3je ocena za izjemne družbeno/ekonomsko relevantne dosežke avtorja.

Monografije se ocenjuje na podlagi prijavne vloge za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij (obrazec: ARRS-ZM-01-2007). Posamezne elemente ocenjevanja se oceni na ta način, da se izpolni ocenjevalna obrazca, in sicer obrazec: ARRS-ZM-02-2007 in obrazec: ARRS-ZM-03-2007, ki vsebujeta številčno(e) oceno(e) po posameznih elementih (kazalcih). Recenzenti, ki izpolnjujejo obrazec: ARRS-ZM-03-2007, podajo tudi kratko opisno oceno oziroma komentar.

Elementi ocenjevanja za kvantitativne ocene in za ocene izvedencev so določeni v Tabeli 3.

Tabela 3: Znanstvene monografije

Kvantitativne ocene (ocena A) in ocene recenzentov (ocena B): ocene za posamezne elemente ocenjevana in znanstvene vede

Element ocenjevanja Znanstvena veda Vir
Naravosl. Tehnika Medicina Bioteh. Družb. Human.
Kvantitativne ocene avtorja- ocena A    24 24 24 24 24 14
Znanstvena uspešnost - objave

 
ocena A1 8   (=640 COBISS točke) 8 (=630) 12(=400) 8 (=370)  14 (=540) 14 (=900) SICRIS
cobiss
Znanstvena uspešnost - odmevnost

 
ocena A2 8   (=720) 8 (=260) 12(=300) 8 (=190) 2(=60) 0 SICRIS
Relevantnost

 
ocena A3 8   (=3,40) 8(=5,60) 0 8 (=4,00) 8(=2,40) 0  
ARRS
Ocene recenzentov - ocena B 76 76 76 76 76 86
Kakovost vsebine predloga

 
ocena B1 60 60 60 60 60 80 ARRS-ZM-01-2007, tč.11
  POMEN MONOGRAFIJE ZA RAZVOJ ZNANSTVENEGA PODROČJA: 30 30 30 30 30 50  
  zelo velik 21 - 30 21 -30  21 - 30 21 - 30 21 - 30 38 - 50  
  velik 11 - 20 11 - 20 11 – 20    11 - 20 11 - 20 25- 37  
  srednje velik 6 - 10 6 - 10 6 - 10 6 - 10 6 - 10 12 - 24  
  majhen 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 11  
  AKTUALNOST MONOGRAFIJE: 10 10 10 10 10 10  
  Monografija obravnava:              
  zelo aktualno znanstveno problematiko/ tematiko 10 10 10 10 10 10  
  srednje aktualno znanstveno problematiko/ tematiko 7 - 9   7 - 9  7 - 9  7 - 9  7 - 9  7 - 9  
  manj aktualno znanstveno problematiko/ tematiko 3 - 6 3 - 6 3 - 6 3 - 6 3 - 6  3 - 6  
  POMEN MONOGRAFIJE ZA RAZVIJANJE ZNANSTVENE IN STROKOVNE TERMINOLOGIJE: 10 10 10 10 10 10  
  zelo velik 10 10 10 10 10 10  
  velik 7 - 9 7 - 9  7 - 9  7 - 9 7 - 9 7 - 9  
  srednje velik 3 - 6  3 - 6 3 - 6  3 - 6  3 - 6  3 - 6  
  majhen 0 0 0 0 0 0  
  POSEBEN POMEN ZA SLOVENSKI ALI MEDNARODNI PROSTOR 10 10 10 10 10 10  
  ima poseben pomen za mednarodni znanstveni prostor 1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 5 1 - 5  
  ima poseben pomen za slovenski znanstveni prostor 1 - 7 1 - 7 1 - 7 1 - 7 1 - 5 1 - 5  
                 
Izjemni znanstveni dosežki avtorja (TUJEGA  AVTORJA) ocena B2 8 (18) 8(18) 8(18) 8(18) 8(18) 3(8) ARRS-ZM-01-2007, tč.9.1.,9.3., (za tujega avtorja tudi  9.4 in 9.5)
Izjemni družbeno/ ekonomsko relevantni dosežki avtorja (TUJEGA AVTORJA) ocena B3 8(18) 8(18) 8(18) 8(18) 8(18) 3(8)  
ARRS-ZM-01-2007, tč. 9.2.

2. Opredelitev kategorij, razvrstitev prijav po kategorijah in predlog finančno ovrednotenega prednostnega seznama prijav znanstvenih monografij

Če je več kot 25% razlika v skupni oceni pri obeh recenzentih, se morata recenzenta uskladiti. Pooblaščena oseba ARRS izračuna povprečno oceno. Na podlagi ocen po posameznih vedah strokovno telo pripravi vrstni red posameznih monografij po vedah glede na število točk recenzentov.

Po točkovanju strokovno telo določi štiri kategorije: I, II, III in IV. Monografije, ki se pri ocenjevanju uvrstijo v prve tri kategorije, se sofinancirajo; monografije, ki se pri ocenjevanju uvrstijo v četrto kategorijo, pa se ne sofinancirajo. Monografija se uvrsti v posamezno kategorijo na osnovi točkovnih ocen recenzentov in to ločeno po vedah.

Strokovno telo za vsako vedo posebej določi razpon točk za posamezno kategorijo, ki je podlaga za razvrščanje monografij po kategorijah glede na doseženo povprečno oceno.

Ko strokovno telo razdeli monografije po kategorijah, pooblaščena oseba ARRS izračuna višino sredstev za posamezno monografijo na podlagi sprejetih normativov za izračun dotacije za posamezno leto.

NORMATIVI ZA IZRAČUN DOTACIJE

Za izračun pripadajočih sredstev za sofinanciranje izdaje monografij, se upoštevajo naslednji finančno opredeljeni elementi:

VRSTA STROŠKOV EUR
tiskanje in vezava 0,25 na avtorsko polo (A)
računalniški prelom 33 na avtorsko polo (B)
lektoriranje 31 na avtorsko polo (C)
50% priznanih stroškov prevoda
(tujih avtorjev v slov. jezik)
166 na avtorsko polo (D)
50% priznanih stroškov prevoda
(slov. avtorjev v tuj jezik)
208 (E)

Strokovno telo določi po višini stroške (E). Dotacija se izračuna na naslednji način:
 

DOTACIJA = (št. avtorskih pol x naklada x A) +
(št. avtorskih pol x B) +
(št. avtorskih pol x C)+
pri prevodu tujih avtorjev še +
(št. avtorskih pol x D)
(št. avtorskih pol x E)
(št. avtorskih pol x F)

 1. kategoriji pripada 100% delež izračunane dotacije.
 2. kategoriji pripada 80% delež izračunane dotacije.
 3. kategoriji se procentualni delež računsko določi. Procenti so odvisni od višine sredstev za ta program. Procentualni delež se določi za vsako leto posebej, odvisno od dodeljenih sredstev.

Minimalna dotacija je 1000 EUR. Če je izračun dotacije nižji od 1000 EUR, prijava pa je uvrščena na predlog prednostnega seznama, se bo prijava sofinancirala s 1000 EUR pod pogojem, da zaprošena sredstva iz prijave niso presežena, kar pomeni, da stroški 1000 EUR ne dosežejo stroškov znanstvene monografije.

V program sofinanciranja se načeloma uvrstijo samo prevodi tujih del, ki so temeljnega pomena za neko znanstveno področje in podpodročje. Sofinanciranje prevodov tujih del se zmanjša za tisti delež sredstev, ki jih prijavitelj dobi od Ministrstva za kulturo.

Agencija sofinancira tudi stroške izdaje monografije na elektronskem mediju. V tem primeru se ustrezno upoštevajo stroški priprave in razmnoževanja (CD, DVD ipd.)

Sofinancirajo se posamezni naslovi znanstvenih monografij in ne zbirke v celoti.

Ponatisi se ne sofinancirajo, razen v primeru starejših (če je od prve izdaje minilo 30 let ali več) in težko dostopnih del, ki so posebnega pomena za neko znanstveno področje, so postala znova aktualna ali pa je potreba znanstvenega področja zelo velika. O tem odloča strokovno telo za vsak primer posebej.

Slovarska dela, ki so praviloma tržne narave, se ne sofinancirajo. Izvzeta so tista slovarska dela, ki so posebej pomembna za razvoj slovenske znanstvene terminologije oziroma preučevanja slovenskega jezika. O takšnih slovarjih posebnega pomena odloča strokovno telo za vsak primer posebej.

Prevodi evropskih standardov se ne sofinancirajo iz naslova znanstvenih monografij.

Zborniki neposredno objavljenih gradiv z znanstvenega sestanka se ne sofinancira. Ali gre za tovrsten zbornik odloči strokovno telo.

Izidi magistrskih nalog v knjižni obliki se ne sofinancirajo. Možne so izjeme, kadar gre za zelo kvalitetna nagrajena dela. Strokovno telo o tem odloča za vsak primer posebej.

Monografij, ki izidejo v letu pred tistim, za katerega je objavljen razpis, agencija ne sofinancira.

Agencija sofinancira monografije do naklade največ 500 izvodov in obsega 30 avtorskih pol. Predlog za (so)financiranje obsežnejših rokopisov je treba dodatno obrazložiti.

Pri izračunu dotacije so možne korekcije za izjeme, kjer narava monografije zahteva dražjii tisk, karte itd. in sicer maksimalno do višine +50%, o čemer odloča strokovno telo za vsak primer posebej. Pri izdaji monografij slovenskega avtorja v slovenskem jeziku agencija sofinancira stroške tiska, tehnične priprave rokopisa za tisk (stroške računalniškega oblikovanja besedila za tisk) in stroške lektoriranja, ne financira pa avtorskega dela.

Pri izdaji prevoda monografije tujega avtorja v slovenski jezik agencija sofinancira do 50% priznanih stroškov prevajanja, tehnične priprave prevoda za tisk (stroške računalniškega oblikovanja besedila za tisk) in stroške tiska.

Pri izdaji prevoda monografije slovenskega avtorja v tujem jeziku pri tujem založniku agencija sofinancira do 50% priznanih stroškov prevajanja in do 50% priznanih stroškov za računalniški prelom. Če avtorji monografijo že napišejo v tujem jeziku, se jim priznajo stroški, kakor da bi delo dali prevesti.

Če je izračun dotacije večji, kot so zaprošena sredstva, se upošteva zaprošena sredstva.

Strokovno telo na seji:

 • potrdi razdelitev monografij po kategorijah glede na število točk
 • odloča o zvišanju oz. znižanju praga za vključitev monografije v sofinanciranje
 • z nadomestno oceno odloča o vključitvi monografije, ki je izpadla iz sofinanciranja, če so za to podani tehtni razlogi
 • sprejme finančno ovrednoten predlog prednostnega seznama o sofinanciranju znanstvenih monografij.

Recenzenti v tednu dni na pol strani po seji strokovnega telesa pisno obrazložijo ocene tistih prijavljenih monografij, ki niso dosegle zadostnega števila točk za uvrstitev v program sofinanciranja. V obrazložitvi navedejo predloge za izboljšavo teksta monografije, ki jo mora prijavitelj priložiti v primeru ponovne prijave na razpis.

B.4. ZNANSTVENI SESTANKI

1. Elementi ocenjevanja in skupna ocena

Skupna ocena (ocena C) posamezne prijave za (so)financiranje znanstvenih sestankov(v nadaljevanju: prijava) je sestavljena iz dveh ocen, iz kvantitativne ocene (ocena A) in ocene recenzentov (ocena B):

C = A+ B

Kvantitativna ocena

S kvantitativno oceno (ocena A) se ocenjuje predsednika programskega ali organizacijskega odbora, ki ga izbere prijavitelj (v nadaljevanju: vodja sestanka). Ta oseba je iz Slovenije ali Slovenec iz slovenskega zamejstva oziroma izven Slovenije.

Kvantitativno oceno (oceno A) sestavlja pet ocen (A1, A2, A3, A4 , A5), in sicer sta oceni A1 in A2 za znanstveno uspešnost in znanstvene odmevnosti vodje sestanka, ocena A3 za relevantnost vodje sestanka, ki se odraža skozi pridobljena sredstva za projekte, ki niso sredstva ARRS, ocena A4 za mednarodno udeležbo na znanstvenem sestanku, ocena A5 pa za periodičnost znanstvenega sestanka evropskega ali svetovnega značaja, in sicer za izvajanje sestanka periodično po različnih državah oziroma v organizaciji ugledne mednarodne organizacije in za izvajanje sestanka periodično v Sloveniji.

Kvantitativne ocene A1, A2 in A3 se določijo na podlagi treh meril, in sicer:

 1. Bibliografski kazalci ter merila znanstvene uspešnosti in znanstvene odmevnosti vodje sestanka, skladno z določili 5. – 7. člena Pravilnik o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti (Uradni list RS, št. 39/06): COBISS točke za objavljena znanstvena in strokovna dela za 5 letno obdobje (2001- vključno 2006),
 2. Število citatov v obdobju zadnjih 10 let (1996 - vključno 2006) za vsa objavljena dela iz baze Web of Science.
 3. Sredstva drugih uporabnikov za 5 letno obdobje (2001 – vključno 2005).

Pri določanju kvantitativnih ocen za določeno znanstveno vedo se upoštevajo različna merila, in sicer glede na specifike posamezne znanstvene vede, tako da je utež posamezne ocene za določen element ocenjevanja in za vsako vedo različna.

Ocena Ase dobi s seštevkom posameznih kvantitativnih ocen:A = A1 + A2 + A3 +A4 + A5. Kvantitativne ocene za posamezni element ocenjevanja in za posamezne znanstveno vedo oblikuje ARRS.

Mejno število točk (COBISS točke) je tisto število, nad katerim se uvrsti največ 10% raziskovalcev. Za tiste raziskovalce, ki presegajo v Tabeli 4 določeno mejno števila točk, je skupna ocena lahko tudi večja, vendar ne več, kot za še eno vrednost ocene tistega elementa ocenjevanja, kjer število točk presega mejno vrednost. Za ocenjevanje interdisciplinarnih prijav se uporabi razmerje elementov ocenjevanja v skladu s primarno vedo.

Ocena recenzentov

Vsako prijavo ocenita dva recenzenta. Strokovno telo za znanstvene sestanke (v nadaljevanju: strokovno telo) imenuje 14 recenzentov, za vsako znanstveno vedo po dva recenzenta (1 znanstveni in 1 strokovni), vključno z dvema recenzentoma za interdisciplinarno področje.

Ocena Bje seštevek sedmih ocen:B = B1+ B2 + B3+ B4 + B5 +B6 + B7. Ocena B1je ocena za kakovost vsebine predloga sestanka, ki se odraža skozi aktualnost tematike in v pričakovani odzivnosti sestanka v znanstveni in strokovni javnosti. Aktualnost tematike predstavljajo za humanistiko tudi nacionalno in mednarodno znanstveno relevantne teme. Ocena B2je ocena za organizacijske reference vodje sestanka, ocena B3je ocena za pridobitev dodatnega sofinanciranja, ocena B4je ocena za zagotavljanje racionalne porabe sredstev, ocena B5je ocena za združevanje več znanstvenih disciplin, ocena B6je ocena za izjemne znanstvenedosežke vodje sestanka in ocena B7je ocena za izjemne družbeno/ekonomsko relevantne dosežke vodje sestanka.

Znanstvene sestanke se ocenjuje na podlagi prijavne vloge za sofinanciranje znanstvenih sestankov (obrazec: ec: ARRS-ZS-01-2007). Posamezne elemente ocenjevanja se oceni na ta način, da se izpolni ocenjevalna obrazca, in sicer obrazec: ARRS-ZS-02-2007 in obrazec: ARRS-ZS-03-2007, ki vsebujeta številčno(e) oceno(e) po posameznih elementih (kazalcih). Recenzenti, ki izpolnjujejo obrazec: ARRS-ZS-03-2007, podajo tudi kratko opisno oceno oziroma komentar.

Recenzenti točkujejo posamezno prijavo na podlagi elementov ocenjevanja, ki so opredeljeni v Tabeli 4.

Tabela 4: Znanstveni sestanki

Tabela: Kvantitativne ocene (ocena A) in ocene recenzentov (ocena B): ocene za posamezne elemente ocenjevana in znanstvene vede

Element ocenjevanja Znanstvena veda Vir
Naravosl. Tehnika Medicina Bioteh. Družb. Human.
Kvantitativne ocene predsednika progr. ali org. odbora- ocena A
Znanstvena uspešnost - objave

 
ocena A1 5(=640 COBISS točke) 5 (=630) 7   (=400) 5(=370) 5
(=540)
15 (=900) SICRIS
COBISS
Znanstvena uspešnost - odmevnost

 
ocena A2 5  (=720) 5 (=260)   (=300) 5 (=190) 5(=60) 0 SICRIS
Relevantnost

 
ocena A3 5 (=3,40) 5(=5,60) 0 5
(=4,00)
5
(=2,40)
0 ARRS
Mednarodna udeležba na znanstvenem sestanku ocena A4 15 15 15 15 15 15 ARRS-ZS-01-2007, tč. 14
  predvidena udeležba nad 50% referentov 15 15
 
15
 
15
 
15
 
15
 
 
  predvidena udeležba od 21% do 49% referentov 10 10 10 10 10 10  
  predvidena udeležba od 10% do 20% referentov 5 5 5 5 5 5  
Periodičnost znanstvenega sestanka (evropskega ali svetovnega značaja) ocena A5 10 10 10 10 10 10 ARRS-ZS-01-2007, tč. 15
Izvajanje sestanka periodično po različnih državah oz. v organizaciji ugledne mednarodne org.   10 10 10 10 10 10  
Izvajanje sestanka periodično v Sloveniji   5 5 5 5 5 5  
Ocene recenzentov - ocena B
Kakovost vsebine predloga

 
ocena B1 20 20 20 20 20 20 ARRS-ZS-01—2007, tč.16
  Tehtnost in aktualnost tematike 15 15 15 15 15 15  
  zelo tehtna in aktualna tematika 15 15 15 15 15 15  
  srednje tehtna in aktualna tematika 6 - 10 6 - 10 6 - 10 6 - 10 6 - 10 6 - 10  
  manj tehtna in aktualna tematika 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5  
  Pričakovana odzivnost sestanka v znanstveni in strokovni javnosti 5 5 5 5 5 5 ARRS-ZS-01-2007,
tč.16.2. in 14.4.
  velika 3 - 5 3 - 5 3 - 5 3 - 5 3 - 5 3 - 5  
  majhna 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2  
                 
Organizacijske reference vodje sestanka ocena B2 10 10 10 10 10 10 ARRS-ZS-01-2007,
tč.13.4.
   zelo dobre 10 10 10 10 10 10  
   dobre 8 - 9 8 - 9  8 - 9 8 - 9 8 - 9 8 - 9  
   srednje 5 - 7 5 - 7 5 - 7 5 - 7 5 - 7 5 - 7  
  manjše 3 - 4 3 - 4 3 - 4 3 - 4 3 - 4 3 - 4  
Pridobitev dodatnega sofinanciranja ocena B3 10 10 10 10 10 10 ARRS-ZS-01-2007
tč.17.1.
  tuji viri 10 10 10 10 10 10  
  domači viri 5 - 9 5 - 9 5 -9 5 - 9 5 - 9    
Zagotavljanje racionalne porabe sredstev ocena B4 5 5 5 5 5 5 ARRS-ZS-01-2007
tč.17.2.
  zagotovljena je zelo racionalna poraba 5 5 5 5 5 5  
  zagotovljena je realna poraba 3 - 4 3 - 4 3 - 4  3 - 4  3 - 4  3 - 4  
  racionalna poraba ni zagotovljena 0 0 0 0 0 0  
Združevanje več znanstvenih disciplin ocena B5 5 5 5 5 5 5 ARRS-ZS-01-2007
tč.10.,11.,12.
Izjemni znanstveni dosežki vodje sestanka ocena B6 5 5 5 5 5 5 ARRS-ZS-01-2007, tč. 13.1.,13.3
Izjemni družebno/ ekonomsko relevantni dosežki vodje sestanka ocena B7 5 5 5 5 5 5  
ARRS-ZS-01-2007, tč. 13.2.

2. Opredelitev kategorij, razdelitev prijav po kategorijah in predlog finančno ovrednotenega seznama prijav

Posamezni sestanek po vedah ocenita dva recenzenta. Če je več kot 25% razlika v skupni oceni pri obeh recenzentih, se morata recenzenta uskladiti. Pooblaščena oseba ARRS izračuna povprečno ocen. Na podlagi ocen po posameznih vedah strokovno telo pripravi vrstni red posameznih sestankov po vedah glede na število točk.

Po točkovanju strokovno telo določi štiri kategorije: I, II, III in IV. Sestanki, ki se pri ocenjevanju uvrstijo v prve tri kategorije, se sofinancirajo; sestanki, ki se pri ocenjevanju uvrstijo v četrto kategorijo, pa se ne sofinancirajo. Sestanek se uvrsti v posamezno kategorijo na osnovi točkovnih ocen recenzentov in to ločeno po vedah.

Strokovno telo za vsako vedo posebej določi razpon točk za posamezno kategorijo, ki je podlaga za razvrščanje sestankov po kategorijah glede na povprečno oceno.

Ko strokovno telo razdeli sestanke po kategorijah, pooblaščena oseba ARRS izračuna višino sredstev za posamezni sestanek na podlagi sprejetih normativov za izračun dotacije za posamezno leto.

NORMATIVI ZA IZRAČUN DOTACIJE

Za izračun pripadajočih sredstev za sofinanciranje organizacije stroškov znanstvenih sestankov, se upoštevajo naslednji finančno opredeljeni elementi:
 

VRSTA STROŠKOV EUR
Tiskanje, razpošiljanje vabil in dopisov ter tiskanje povzetkov v knjižni oz. elektronski obliki in pripravljalna dela 5 (A)
Dodatek na referenta 14 (B)
Najemnina dvorane (1 dan, 1 udeleženec) 3(C)
Bivanje vabljenih predavateljev(1 oseba, 1 dan) in potni stroški 104(D)
Administriranje programskega in organizacijskega odbora  
a.     do 30 referentov  625
b.     do 100  referentov 1041
c.      nad 100 referentov  1458

Dotacija se izračuna na naslednji način:
 

DOTACIJA = (št.udeležencev x A)+
(št. referentov x B)+
(št.dni x št.udeležencev x C)+
(št.tujih vabljenih predavateljev x št.dni x D)+
(administriranje – odvisno od števila referentov))

 1. kategoriji pripada 100% delež izračune dotacije
 2. kategoriji pripada 75% delež izračune dotacije
 3. kategoriji se procentualni delež računsko določi. Procenti so odvisni od višine sredstev za ta program. Procentualni delež se določi za vsako leto posebej, odvisno od dodeljenih sredstev.

Minimalna dotacija je 1000 EUR. Če je izračun dotacije nižji od 1000 EUR, prijava pa je uvrščena na predlog prednostnega seznama, se bo prijava sofinancirala s 1000 EUR pod pogojem, da zaprošena sredstva iz prijave niso presežena, kar pomeni, da stroški 1000 EUR ne dosežejo stroškov znanstvenega sestanka.

Pred sestankom mora biti natisnjen izvleček referatov.

V program sofinanciranja je mogoče uvrstiti le sestanek, za katerega prijavitelj pošlje dovolj izčrpne podatke (npr. poleg imena vsakega vabljenega predavatelja še njegovo temo ali okvirni program) ter natančno opredelitev namenov in ciljev znanstvenega sestanka.

Velikim znanstvenim sestankom (nad 350 udeležencev) se krijejo tudi stroški pripravljalnih del leto pred potekom sestanka.

ARRS sofinancira vse stroške največ za 3 dni.

ARRS sofinancira vse stroške bivanja največ 10 vabljenim tujim predavateljem oziroma 5% od aktivnih udeležencev (vabljeni predavatelji iz tujine in referenti) za posamezni sestanek.

Sofinancira se sestanek, na katerem je predvideno za enodnevni sestanek najmanj 10 referentov ter najmanj 20 referentov za dva ali več dnevni sestanek.

ARRS sofinancira dodatek na referenta za največ 100 referentov.

Če je izračun dotacije večji, kot so zaprošena sredstva, se upošteva zaprošena sredstva.

Vsako leto se preverijo normativi za izračun dotacije.

Strokovno telo na seji:

 • potrdi razdelitev sestankov po kategorijah glede na število točk
 • odloča o zvišanju oz. znižanju praga za vključitev sestanka v sofinanciranje
 • z nadomestno oceno odloča o vključitvi sestanka, ki je izpadel iz sofinanciranja, če so za to podani tehtni razlogi
 • sprejme finančno ovrednoten predlog prednostnega seznama za sofinanciranje znanstvenih sestankov.

C. SPREJEMANJE METODOLOGIJE TER OCENJEVALNI LISTI

V skladu s 5. členom Pravilnika o delovanju stalnih in občasnih strokovnih teles za področje raziskovalne dejavnosti št. 0071-19/2006/1, z dne 13.04.2006 so znanstvenoraziskovalni sveti ved in znanstvenoraziskovalni svet za interdisciplinarnost pripravili predlog Metodologije ocenjevanja prijav za sofinanciranje znanstvenega tiska in znanszvenih sestankov v letu 2007, ki jo je Znanstvenoraziskovalni svet ARRS uskladil na svoji seji dne 2.10.2006. Upravni odbor ARRS se V je z Metodologijo ocenjevanja prijav za sofinanciranje znanstvenega tiska in znanstvenih sestankov v letu 2007 seznanil na svoji seji dne 10.10.2006.

Metodologija ocenjevanja prijav za sofinanciranje znanstvenega tiska in znanstvenih sestankov v letu 2007 se objavi na spletnih straneh ARRS.

Ocenjevalni listi za kvantitativne ocene ter za ocene recenzentov so kot priloge od 1 do 8 sestavni del te metodologije.

 • Priloga 1: Obrazec: ARRS-PPZ-02-2007
 • Priloga 2: Obrazec: ARRS-PPZ-03-2007
 • Priloga 3: Obrazec: ARRS-PPPZ-02-2007
 • Priloga 4: Obrazec: ARRS-PPPZ-03-2007
 • Priloga 5: Obrazec: ARRS-ZM-02-2007
 • Priloga 6: Obrazec: ARRS-ZM-03-2007
 • Priloga 7: Obrazec: ARRS-ZS-02-2007
 • Priloga 8: Obrazec: ARRS-ZS-03-2007

Številka: 007-16/2006-1
Datum: 3. 11.2006