Raziskovalna infrastruktura

Osrednji specializirani informacijski centri

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Na podlagi 12. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21, v nadaljnjem besedilu ZZrID) in 205. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19, 78/20, 145/20 in 186/21 – ZZrID) v zvezi s 100. členom ZZrID) Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, Ljubljana, objavlja

Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov za raziskovalno dejavnost v obdobju 2023 - 2025

1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ARRS).
 

2. Predmet javnega razpisa

Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje programov dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov za raziskovalno dejavnost v obdobju 2023 – 2025  (v nadaljevanju: javni razpis) je izbor izvajalcev dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov za raziskovalno dejavnost (v nadaljevanju: OSIC) v obdobju 2023 – 2025 po znanstvenih vedah (naravoslovje, tehnika, biotehnika, medicina, družboslovje, humanistika) in sofinanciranje naslednjih njihovih nalog:

 • sodelovanje pri optimiziranju metodoloških osnov vodenja bibliografij raziskovalcev,
 • spremljanje in nadziranje ustreznosti razvrstitve bibliografskih enot raziskovalcev po veljavni tipologiji dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS.SI,
 • organiziranje arbitraže v primeru vsebinsko spornih tipologij (v sodelovanju z znanstvenimi sveti ved),
 • redigiranje bibliografskih zapisov s spremembo tipologije v primeru nepravilnih razvrstitev bibliografskih enot,
 • vodenje bibliografij raziskovalcev slovenskega rodu, ki delujejo v tujini, in drugih raziskovalcev, ki niso vključeni v raziskovalne skupine,
 • sodelovanje pri povezovanju sistema COBISS s tujimi informacijskimi viri,
 • pomoč uporabnikom pri iskanju znanstvenih vsebin iz področja in
 • raziskovalne aktivnosti, ki so pogoj za izvajanje navedenih nalog.
   

3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis

Na Javni razpis se lahko kot prijavitelji prijavijo samostojne pravne osebe ali kot organizacijske enote prijaviteljev, ki se ukvarjajo s knjižnično ali drugo informacijsko dejavnostjo, uporabo sistema COBISS.SI, vzpostavljenimi komunikacijami med RO v Republiki Sloveniji in mednarodnem prostoru ter ki izvaja knjižnično in informacijsko dejavnost najmanj pet let.
 

4. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj, so

 • da se ukvarja s knjižnično ali drugo informacijsko dejavnostjo, z uporabo sistema COBISS.SI, z vzpostavljenimi komunikacijami med raziskovalnimi organizacijami v Republiki Sloveniji in v mednarodnem prostoru ter da opravlja knjižnično in informacijsko dejavnost vsaj pet let;
 • da zagotavlja ustrezno vodenje dejavnosti OSIC-a (vodja OSIC-a oziroma strokovnjak za spremljanje, nadzor in razvrščanje bibliografskih zapisov mora imeti najmanj znanstveni magisterij, biti mora v rednem delovnem razmerju pri prijavitelju in sodelovati pri izvajanju dejavnosti OSIC-a najmanj v obsegu 8 ur na teden);
 • da zagotavlja angažiranje ekspertov za presojo ustreznosti razvrstitve bibliografskih enot po veljavni tipologiji;
 • da ima ustrezno opremo, prostore in drugo infrastrukturo za izvajanja dejavnosti OSIC-a.
   

5. Okvirna višina sredstev javnega razpisa

Okvirna višina sredstev javnega razpisa je 310.000,00 EUR letno. Razpis bo realiziran v skladu s proračunskimi možnostmi.

Obseg sredstev v posameznem letu po posameznih vedah je naslednji:
 

OSIC Verifik. tipologij* Druge naloge* Skupaj* Okvirna vrednost
v EUR
za naravoslovje 0,80 0,27 1,06 59.964
za tehniko 0,71 0,27 0,98 55.438
za medicino 0,57 0,19 0,76 42.993
za biotehniko 0,21 0,14 0,35 19.799
za družboslovje 1,09
 
0,29 1,38 78.066
za humanistiko 0,70
 
0,24 0,95 53.741
  4,08 1,40 5,48 310.000

*Okvirni letni obseg izvajanja nalog  je izražen v ekvivalentih polne zaposlitve (1=40 ur na teden).

Pri določitvi obsega sredstev po znanstvenih vedah se upoštevajo podatki o izvedbi verifikacij tipologij in drugih nalog za obdobje od 01. 01. 2017 do 30. 9. 2022, ki jih ARRS pridobi od Inštituta informacijskih znanosti v Mariboru (IZUM), z upoštevanjem korekcijskega faktorja v višini 18 % za družboslovje in humanistiko.

Okvirni obseg sredstev za sofinanciranje OSIC v letih 2023 – 2025 se lahko spremeni ob upoštevanju pričakovanega obsega obremenitev OSIC. Sprememba višine letnih sredstev se izvede na podlagi poročila in predloga IZUM, ki ga potrdi Znanstveni svet ARRS.
 

6. Obdobje sofinanciranja

ARRS bo sofinancirala izvajanje nalog OSIC v obdobju 2023 – 2025. Izvajanje nalog in sofinanciranje se uredi s pogodbo v skladu s proračunskimi možnostmi.
 

7. Kriteriji in merila za izbiro med prijavami

Pri ocenjevanju prijav bosta upoštevana naslednja kazalnika:

 • strokovna usposobljenost osebja,
 • ustreznost organiziranosti OSIC za uspešno izvajanje nalog.

Vrednotenje meril je določeno v Metodologiji za ocenjevanje prijav za razpise (UPB4), št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018,  6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019, 6319-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019, 6319-2/2013-54, z dne 14. 10. 2019, 6319-2/2013-55, z dne 28. 10. 2019, 6319-2/2013-56, z dne 2. 12. 2019, 6319-2/2013-57, z dne 3. 2. 2020, 6319-2/2013-58, z dne 18. 5. 2020, 6319-2/2013-59, z dne 14. 9. 2020, 6319-2/2013-60, 6319-2/2013-61, z dne 30. 11. 2020, 6319-2/2013-62, z dne 4. 1. 2021, 6319-2/2013-63, z dne 19. 4. 2021, 6319-2/2013-64, z dne 5. 7. 2021 in 6319-2/2013-65, z dne 6. 12. 2021, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijave bodo ocenjene po postopku in na način, kot to določa pravilnik.

Prednost pri sofinanciranju bodo imeli prijavitelji, ki bodo izkazali večjo usposobljenost osebja za opravljanje nalog in so ustrezno organizirani za izvajanje nalog.
 

8. Prijava na javni razpis

Prijavitelj se prijavi na javni razpis s prijavo, ki je v skladu z razpisno dokumentacijo.

Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjen Prijavni obrazec za sofinanciranje programov dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov za raziskovalno dejavnost v obdobju 2023 – 2025 (ARRS-OSIC-RI-01/2022) z opisom referenc sodelujočih ekspertov v posebni prilogi.
 

9. Način, oblika in rok za oddajo prijav

9.1 Oddaja prijave

Prijava mora biti izpolnjena in oddana v tiskani in elektronski obliki. Obe obliki prijave, tiskana in elektronska, morata biti vsebinsko popolnoma enaki. V vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je lahko samo ena prijavna vloga.

Prijava v tiskani obliki

Tiskano prijavo, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom ter žigom zastopnika oziroma pooblaščene osebe pravne osebe prijavitelja, je treba dostaviti v zaprti ovojnici, z oznako "NE ODPIRAJ – PRIJAVA – RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DEJAVNOSTI OSREDNJIH SPECIALIZIRANIH INFORMACIJSKIH CENTROV V OBDOBJU 2023 – 2025" ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Prijava v elektronski obliki

Prijava se odda v elektronski obliki na elektronski poštni naslov: osicrazpis@arrs.si (samo prijavni obrazec; zaradi avtomatične obdelave podatkov je zaželen format .doc, ki ni podpisan in žigosan) na obrazcu ARRS-OSIC-RI-01-2022.Pr.doc, kjer je Pr priimek odgovorne osebe prijavitelja, ki oddaja prijavo na javni razpis.

9.2 Rok za oddajo prijave

Prijava se šteje za pravočasno, če v tiskani obliki prispe na naslov agencije do vključno 23. 11. 2022 do 14.00. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje do 23. 11. 2022 do 14.00 (poštni žig).

9.3 Nepravočasne, nepravilno označene in nepopolne prijave

Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav (ni razvidno, da gre za prijavo na razpis, ali na kateri razpis se prijava nanaša, ali ni razviden prijavitelj) komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (razen v primeru, da iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava odpre). Prijava se šteje za formalno popolno, če je oddana na predpisanih obrazcih in v predpisani obliki ter vsebuje vse zahtevane podatke in priloge, kot jih določa ta javni razpis. Če prijavitelj pravočasno ne odda elektronske prijave, gre za formalno nepopolno prijavo. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu z 20. členom pravilnika o postopkih.
 

10. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni  v osmih dneh od odločitve pristojnega organa.
 

11. Kraj, datum in čas odpiranja prijav

Odpiranje prijav bo v petek, 25. 11. 2022 ob 10. uri, v sejni sobi Javne agencije za raziskovalno dejavnosti Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Odpirajo se samo v roku prejete in pravilno označene prijave.
 

12. Odgovorna oseba za dajanje informacij v času objave razpisa

Vse dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na ARRS pri dr. Jelki Fric Jekovec osebno ali po telefonu (01) 400 59 31, v času uradnih ur, ali po elektronski pošti jelka.fric-jekovec@arrs.si.

 

Prof. dr. Mitja Lainščak,
direktor

 

Datum: 17. 10. 2022
Številka: 6316-12/2022-1
 

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 135, dne 28. 10. 2022.

 

 

Razpisna dokumentacija:

 • Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 59/17, 65/19, 78/20, 145/20 in 186/21 – ZZrID),
   
 • Metodologija ocenjevanja prijav za razpise (UPB4), št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018,  6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, št. 6319-2/2013-51 z dne  4. 2. 2019, 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019; 6319-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019, 6319-2/2013-54, z dne 14. 10. 2019, 6319-2/2013-55, z dne 28. 10. 2019, 6319-2/2013-56, z dne 2. 12. 2019, 6319-2/2013-57, z dne 3. 2. 2020, 6319-2/2013-58, z dne 18. 5. 2020, 6319-2/2013-59, z dne 14. 9. 2020, 6319-2/2013-60, 6319-2/2013-61, z dne 30. 11. 2020, 6319-2/2013-62, z dne 4. 1. 2021, 6319-2/2013-63, z dne 19. 4. 2021, 6319-2/2013-64, z dne 5. 7. 2021 in 6319-2/2013-65, z dne 6. 12. 2021,