Raziskovalna infrastruktura

Osrednji specializirani informacijski centri

Normativni akti

      

Metodologija za ocenjevanje prijav za sofinanciranje programov dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov
 

Prijave, prispele na javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov v obdobju 2006 - 2008, ocenjuje strokovno telo, ki ga za izpeljavo ocenjevalnega postopka imenuje Znanstveni svet agencije na podlagi Pravilnika o delovanju stalnih in občasnih strokovnih teles za področje raziskovalne dejavnosti z dne 13.4.2006.

Strokovno telo je sestavljeno iz 13 članov. Vsako znanstveno vedo zastopata po dva člana, en član pa je predstavnik Instituta informacijskih znanosti v Mariboru. Predstavnika posamezne znanstvene vede ne smeta biti iz iste institucije.

Strokovno telo agencije pripravi prednostno listo prijaviteljev za izvajanje nalog osrednjega specializiranega informacijskega centra za vsako vedo posebej z obrazložitvijo. V primeru, da sta dva predloga v vedi ocenjena z odlično oceno, o uvrstitvi na prednostno listo z dodatno obrazložitvijo odloči strokovno telo.

Člani Strokovnega telesa za vsako znanstveno vedo ocenijo vsakega prijavitelja s točkami od 1 do 5 za vse tri kriterije skupaj, in sicer za usposobljenost prijavitelja za opravljanje nalog, za dosedanjo kakovost programa dela in razvoja centra ter za infrastrukturne pogoje za opravljanje nalog. K temu podajo obrazložitev.

Člani strokovnega telesa po posameznih vedah ocenijo vsebino predloga za sofinanciranje OSIC tako, da uporabljajo naslednjo lestvico:

  • 0 – predlagatelj ni navedel ustreznih podatkov, ki bi omogočali ocenjevanje
  • 1 – slabo
  • 2 – zadovoljivo
  • 3 – dobro
  • 4 – prav dobro
  • 5 – odlično

Usposobljenost prijavitelja za opravljanje nalog osrednjega specializiranega informacijskega centra se ugotavlja na podlagi kvalifikacijske strukture in referenc sodelavcev. Ločeno se ugotavlja:

  • usposobljenost ekspertov za presojo ustreznosti razvrstitve bibliografskih enot raziskovalcev po veljavni tipologiji dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS.SI
  • usposobljenost ekspertov za reševanje terminoloških vprašanj v zvezi z razvojem Splošnega geslovnika COBISS.SI
  • usposobljenost za delo v sistemu vzajemne katalogizacije (obvezna licenca s privilegiji za redigiranje normativne baze podatkov)
  • delež bibliografskih zapisov v bazi podatkov COBIB.SI, ki jih je doslej kreirala ali redigirala knjižnica prijavitelja, in njihova kvaliteta z vidika vsebinske obdelave (poročilo pripravi IZUM).

Če je prijavitelj doslej že opravljal naloge osrednjega specializiranega informacijskega centra, se kakovost njegovega dosedanjega dela ugotavlja na podlagi kvantitativnih podatkov o obsegu verificiranih, neverificiranih in redigiranih bibliografskih zapisov v preteklem obdobju, ter pisnega mnenja Instituta informacijskih znanosti o kvaliteti preteklega dela centra pri razvoju Splošnega geslovnika COBISS.SI.

Pri infrastrukturnih pogojih za izvajanje nalog se ugotavlja predvsem ustreznost organiziranosti centra za uspešno izvajanje nalog.

Če prijavitelj ne izpolnjuje katerega od formalnih pogojev iz prve ali druge alineje 3. točke razpisa, se njegova prijava šteje kot neustrezna in se ne uvrsti na prednostno listo. Če prijavitelj, ki je uvrščen na prvo mesto, nezadostno izpolnjuje katerega od ostalih pogojev kadrovske usposobljenosti ali organiziranosti, se šteje, da je izbran pogojno in mora do podpisa pogodbe pogoj izpolniti. V nasprotnem primeru agencija pozove drugega prijavitelja iz prednostne liste, da prijavo dopolni.

Ljubljana, 15.5.2006
Številka: 630/21/2006/1

Direktor ARRS
dr. Franci Demšar