Raziskovalna infrastruktura

Raziskovalna oprema

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik
Pogosta vprašanja

Na podlagi 11. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17; v nadaljevanju: pravilnik o postopkih), v zvezi z  12. in 20. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-UPB1, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/2012-ZPOP-1A) in v skladu z Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 (uradno prečiščeno besedilo št. 4), št. 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017 in št. 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018 (v nadaljevanju: metodologija) Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova 30, Ljubljana, objavlja

Javni razpis za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme (Paket 17)

 1. Naziv in naslov agencije
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ARRS).
 1. Predmet javnega razpisa

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme v letih 2018 - 2020 (Paket 17). Sofinancirajo se nakupi raziskovalne opreme, katere informativna predračunska nabavna vrednost prijavljene raziskovalne opreme znaša najmanj 50.000 EUR za naravoslovje, najmanj 20.000 EUR za tehniko, biotehniko in medicino ter najmanj 15.000 EUR za humanistiko in družboslovje.
 1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na razpis

  Na razpis se lahko prijavijo JRZ, univerze in drugi javni zavodi (v nadaljevanju: prijavitelj), ki na podlagi dodeljene koncesije izvajajo javno službo na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov oziroma infrastrukturnih programov. 
 1. Kriteriji za ocenjevanje prijav za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme

  Kriteriji za ocenjevanje prijav za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme so:
 • znanstvena odličnost raziskovalcev;
 • kakovost prijave podporne dejavnosti;
 • potencialni vpliv zaradi razvoja, razširjanja in uporabe pričakovanih rezultatov raziskav.

Vrstni red kriterijev ne pomeni njihove prioritete. Vrednotenje kriterijev je določeno v metodologiji, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

 1. Izbor prijav za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme

  Prijave bodo ocenjene po postopku in na način, kot ga določata pravilnik o postopkih in metodologija. Ocenjevanje prijav vodi strokovno telo za raziskovalno opremo (v nadaljevanju: strokovno telo).

Strokovno telo točkuje posamezno prijavo na podlagi kriterijev, določenih v drugem odstavku 130. člena pravilnika o postopkih ter v metodologiji (poglavje Č – Raziskovalna oprema).

Strokovno telo kot izločitveni pogoj lahko upošteva raziskovalno opremo večje vrednosti, ki v Republiki Sloveniji že obstaja (najmanj 140.000 EUR za naravoslovje, tehniko, biotehniko in medicino ter najmanj 40.000 EUR za humanistiko in družboslovje). Pri tem mu je v pomoč seznam obstoječe raziskovalne opreme, ki je dostopen v sistemu SICRIS. Strokovno telo lahko pozove prijavitelje, da dodatno utemeljijo prijavo glede na obstoječo opremo.

Na podlagi izvedenega točkovanja v skladu z opredeljenimi kriteriji strokovno telo izdela predlog prednostnega seznama prijav za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme in ga pošlje Znanstvenemu svetu ARRS (v nadaljevanju: ZSA) v obravnavo.

Če več prijav doseže enako število točk, o izboru prijav za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme odloči ZSA na podlagi razprave o pomenu raziskovalne opreme za podporo raziskovalni dejavnosti prijavitelja. ZSA pri tem upošteva izhodišča raziskovalne strategije.

O izboru prijav za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme odloči direktor s sklepom o izboru prijav na predlog sklepa ZSA o izboru prijav.

 1. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa

  Okvirna višina sredstev javnega razpisa za celotno razpisno obdobje v letih 2018 - 2020 je 6.000.000 EUR. Sredstva bodo letno realizirana do višine razpoložljivih sredstev v proračunu in finančnem načrtu ARRS.
 1. Višina sredstev za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme

  ARRS sofinancira za posamezen nakup raziskovalne opreme največ do 80 % informativne predračunske nabavne vrednosti za raziskovalno opremo. Sofinanciranje ARRS pa ne more preseči osemkratnika najmanjše informativne predračunske vrednosti raziskovalne opreme iz 2. točke  razpisa (t.j. 400.000 EUR za naravoslovje, 160.000 EUR za tehniko, biotehniko in medicino ter 120.000 EUR za humanistiko in družboslovje).
 1. Izračun sofinanciranja ARRS

  Višina sofinanciranja ARRS za posamezno prijavo se določi tako, da se ob sočasnem upoštevanju 7. točke tega razpisa, od prijavljene informativne predračunske nabavne vrednosti (brez odbitnega DDV) odšteje delež sredstev iz drugih virov. Sredstva iz drugih virov so sredstva, ki jih prijavitelj v prijavi navede kot:
 • lastna sredstva in jih prijavitelj v prijavi dokazuje z izjavo o lastnih sredstvih z navedbo zneska sofinanciranja in 
 • sredstva drugih pravnih oseb - v primeru, ko prijavitelj dobi sredstva od tretjih oseb, jih dokazuje s podpisanim pismom o nameri ali predpogodbo ali pogodbo o sofinanciranju, v katerih je naveden znesek sofinanciranja.

Izbranim prijaviteljem ARRS po zaključenem nakupu izplača sredstva, in sicer:

 • če bo dosežena nabavna vrednost nižja od prijavljene nabavne vrednosti raziskovalne opreme, se pri izplačilu sredstev ARRS upošteva odobren % udeležbe ARRS iz  prednostnega seznama prijav za nakup raziskovalne opreme;
 • če bo dosežena nabavna vrednost višja od prijavljene nabavne vrednosti, ARRS izplača odobren znesek iz  prednostnega seznama prijav za nakup raziskovalne opreme.
 1. Zagotavljanje dostopnosti raziskovalne opreme

Prijavitelj je dolžan nuditi zmogljivosti raziskovalne opreme in povezane storitve vsem zainteresiranim raziskovalnim organizacijam (v nadaljevanju: RO) pod najugodnejšimi pogoji, če  zmogljivosti in storitve potrebujejo za izvajanje raziskovalnih programov oziroma projektov, (so)financiranih iz državnega proračuna.  Za uporabo zmogljivosti raziskovalne opreme morajo imeti sopogodbeniki izdelane cenike v skladu z Navodilom za oblikovanje cen za uporabo raziskovalne opreme, obveščanje in poročanje o uporabi raziskovalne opreme, št. 007-10/2013-1 z dne 3. 7. 2013. Ceniki morajo biti javno objavljeni.

 1. Dvojno financiranje ter upravičeni stroški

Prijavitelj se zavezuje, da za enako raziskovalno opremo ne bo oddal več prijav. Prijavitelj mora zagotoviti, da pri predloženi prijavi za sofinanciranje raziskovalne opreme ne bo prišlo do dvojnega financiranja. Če bi ARRS s prijaviteljem sklenila pogodbo o sofinanciranju nakupa raziskovalne opreme in ugotovila, da gre za primer dvojnega financiranja, bo ARRS prekinila izplačilo sredstev in odstopila od pogodbe ter zahtevala vračilo sredstev v višini vseh izplačanih sredstev vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.

Davek na dodano vrednost je upravičen strošek, razen v primerih, ko je prejemnik sredstev kot zavezanec identificiran za namene DDV in je upravičen do odbitka DDV v skladu s predpisi, ki urejajo področje DDV.

 1. Obdobje, v katerem morajo biti sredstva javnega razpisa porabljena

Sredstva javnega razpisa za izvedene nakupe po tem razpisu morajo biti porabljena najpozneje do konca leta 2020 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna Republike Slovenije in v skladu s pogodbo med izbranim prijaviteljem in ARRS.

 1. Prijavna vloga

Prijave morajo biti predložene na predpisanih obrazcih:

 • Obrazec ARRS-RI-ROPR-JR-Prijava/2018: Prijavna vloga, h kateri prijavitelj priloži:
 • Priloga 1: Informativni predračun za nakup raziskovalne opreme. Če je informativnih predračunov več kot tri, prijavitelj predloži rekapitulacijo/specifikacijo informativnih predračunov – obvezna priloga;
 • Priloga 2: Izjava o lastnih sredstvih, v kateri je naveden znesek sofinanciranja - obvezna priloga;
 • Priloga 3: Dogovor o sofinanciranju ali predpogodba ali pogodba o sofinanciranju, ki jo podpiše sofinancer, in v kateri je naveden znesek sofinanciranja - priloga, ki jo prijavitelj priloži, v primeru pridobitve sredstev, sofinanciran od drugih pravnih oseb.
 1. Način, oblika in rok za oddajo prijav

13.1. Oddaja prijave z digitalnim podpisom

Prijava na javni razpis se izpolni na spletnem portalu ARRS eObrazci. Prijava z digitalnim podpisom se šteje za pravočasno, če je izpolnjena in opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba RO in vodja raziskovalnega ali infrastrukturnega programa ali odgovorna oseba za oddajo prijave, v okviru katerega RO prijavlja raziskovalno opremo) na spletnem portalu ARRS eObrazci do vključno 5. 3. 2018 do 14. ure.

13.2. Oddaja prijave (prijavne vloge in poročila o rezultatih) brez digitalnega podpisa

V primeru, ko prijavitelj nima digitalnega potrdila, se prijava izpolni in odda v elektronski obliki kot digitalno nepodpisana na spletni portal ARRS eObrazci  in v papirni obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe RO in vodje raziskovalnega ali infrastrukturnega programa ali odgovorne osebe za oddajo prijave, v okviru katerega RO prijavlja raziskovalno opremo,  ter žigom RO.

Obe obliki prijave, elektronska in papirna, morata biti vsebinsko popolnoma enaki. V vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je lahko samo ena prijava.

Papirno prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici, z oznako "NE ODPIRAJ – PRIJAVA – RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE NAKUPOV RAZISKOVALNE OPREME – PAKET 17" in obvezno oznako prijave s spletnega portala ARRS eObrazci (ARRS-RI-ROPR-JR-Prijava/2018) ter nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS,
Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana.

Za pravočasno se šteje prijava, ki je v roku oddana v elektronski in papirni obliki. Prijava je oddana pravočasno, če :

 • je izpolnjena na spletnem portalu ARRS eObrazci do 5. 3. 2018  do 14. ure, in
 • v papirni obliki prispe v glavno pisarno ARRS do 5. 3. 2018 do 14. ure oziroma je oddana priporočeno po pošti iz Slovenije do 5. 3. 2018  do 14. ure (upošteva se poštni žig).

13.3. Popolnost prijave

Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanih obrazcih in v predpisani obliki ter vsebuje vse zahtevane podatke in priloge, kot jih določa ta javni razpis.

 1. Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija vsebuje naslednje dokumente:

 • Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-UPB1, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A);
 • Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti ( Uradni list RS 52/16 in 79/17);
 • Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 (uradno prečiščeno besedilo št. 4), št. 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017 in št. 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018;
 • Navodilo za oblikovanje cen za uporabo raziskovalne opreme, obveščanje in poročanje o uporabi raziskovalne opreme, št. 007-10/2013-1 z dne 3. 7. 2013.

Vsi navedeni dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani ARRS.

 1. Datum in kraj odpiranja prijav

Komisija za odpiranje prijavnih vlog bo predvidoma 7. 3. 2018 ob 10. uri na sedežu ARRS, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, odprla vse v roku dostavljene prijave.

Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav (ni razvidno, da gre za prijavo na razpis, ali na kateri razpis se prijava nanaša, ali ni razviden prijavitelj) komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (razen v primeru, da iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava odpre). Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s pravilnikom o postopkih.

 1. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa

Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni v osmih dneh od sprejema odločitve pristojnega organa.

 1. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani ARRS (http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/). Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na spletni strani ARRS http://www.arrs.gov.si oziroma pri Špresi Neziri, po telefonu (01) 400 5963, vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: spresa.neziri@arrs.si).

 

Številka: 6316-23/2017-2
Datum: 24. 1. 2018

 

Prof. dr. József Györkös,
direktor

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 5/2018, z dne 26. 1. 2018.

 

Razpisna dokumentacija: