Raziskovalna infrastruktura

Raziskovalna oprema

Normativni akti

      

Na podlagi šestega odstavka 138. člena Splošnega akta o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 166/22) je direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije sprejel

Pravila za oblikovanje cen za uporabo raziskovalne opreme, obveščanje in poročanje o uporabi raziskovalne opreme

1. člen

S temi pravili Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: ARRS) ureja način izračuna lastne cene za uporabo zmogljivosti raziskovalne opreme za uporabnike, način obveščanja o razpoložljivosti raziskovalne opreme in poročanja o dejanski uporabi raziskovalne opreme, katere nakup je (so)financirala ARRS iz sredstev državnega proračuna (v nadaljnjem besedilu: sredstva ARRS) in je v uporabi v raziskovalnih organizacijah.

Določila teh pravil se nanašajo na raziskovalno opremo z nabavno vrednostjo najmanj 50.000 EUR za naravoslovje, najmanj 20.000 EUR za tehniko, biotehniko in medicino ter najmanj 15.000 EUR za humanistiko in družboslovje.

2. člen

Pri oblikovanju lastne cene uporabe raziskovalne opreme, katere nakup je (so)financiran iz sredstev ARRS, raziskovalne organizacije upoštevajo stroške amortizacije raziskovalne opreme, stroške materiala in storitev za vzdrževanje raziskovalne opreme in pripadajoče stroške dela v skladu s predpisi s področja plačnega sistema javnega sektorja.

Raziskovalna organizacija pri oblikovanju cene za uporabo raziskovalne opreme uporabnikom ne sme obračunati tistega dela stroškov, ki je financiran iz sredstev ARRS za izvajanje raziskovalnih in infrastrukturnih programov in raziskovalnih projektov. To se odraža v ceni za uporabo te raziskovalne opreme, ki je nižja ali enaka lastni ceni uporabe raziskovalne opreme.

Raziskovalna organizacija mora pri izračunu stroškov amortizacije v strukturi cene za uporabo raziskovalne opreme upoštevati fiksne stroške amortizacije ob zagonu raziskovalne opreme, pri čemer uporabnikom ne sme obračunati tistega dela amortizacije, ki je financiran iz sredstev ARRS za izvajanje raziskovalnih in infrastrukturnih programov in raziskovalnih projektov.

Raziskovalna organizacija mora pri izračunu stroškov dela in materialnih stroškov v strukturi cene za uporabo raziskovalne opreme upoštevati stroške, ki se nanašajo na samostojno uporabo raziskovalne opreme, ki je v uporabi izučenih uporabnikov in dejanske materialne stroške za uporabo raziskovalne opreme.

Če je za delo na raziskovalni opremi potreben operater raziskovalne opreme, se pri ceni za uporabo raziskovalne opreme dodatno obračunajo tudi stroški dela operaterja, kar mora biti jasno računovodsko vodeno pri raziskovalni organizaciji.

ARRS in uporabniki lahko raziskovalno organizacijo zaprosijo za dodatne obrazložitve oziroma specifikacije stroškov, obračunanih v ceni za uporabo raziskovalne opreme.

 

3. člen

Kriterij 100 % stopnje izkoriščenosti raziskovalne opreme predstavlja uporaba raziskovalne opreme osem ur na delovni dan, pri čemer se upošteva tudi čas, potreben za servisiranje, validiranje in kalibriranje opreme.

4. člen

Uporabnikom mora biti omogočen dostop do vse opreme v najkrajšem možnem roku, pri čemer pomemben element predstavlja izkoriščenost raziskovalne opreme glede na naravo raziskovalne dejavnosti oziroma specifike določene raziskovalne opreme.

Raziskovalne organizacije morajo za vsako raziskovalno opremo voditi evidenčno knjigo uporabe.

5. člen

Raziskovalne organizacije so dolžne ARRS mesečno oziroma ob spremembah poročati o uporabi in izkoriščenosti raziskovalne opreme, ceni za uporabo raziskovalne opreme, o strukturi lastne cene uporabe raziskovalne opreme ter o ostalih elementih, navedenih v prilogi, ki je sestavni del teh pravil (v nadaljnjem besedilu: priloga), na način, kot je določen s temi pravili.

Za poročanje je odgovoren vodja raziskovalnega programa v okviru programskega stebra stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti ali vodja infrastrukturne dejavnosti v okviru institucionalnega stebra stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti v okviru katerega je raziskovalna organizacija prijavila raziskovalno opremo v postopku javnega razpisa, oziroma oseba, ki jo določi raziskovalna organizacija.

6. člen

Raziskovalne organizacije so dolžne raziskovalno opremo, katere nakup je bil (so)financiran iz sredstev ARRS, predstaviti na svoji spletni strani ter obveščati javnost o razpoložljivosti (pogoji dostopa) in ceni za uporabo raziskovalne opreme na svojih spletnih straneh v skladu z elementi, ki so razvidni iz priloge.

7. člen

ARRS na svojih spletnih straneh mesečno objavlja podatke iz prvega odstavka 5. člena teh pravil, v bazi Sicris (Informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji) pa so objavljeni naslednji podatki, ki so posodobljeni najmanj enkrat letno:

  • številka in naziv raziskovalne organizacije,
  • številka raziskovalnega/infrastrukturnega programa,
  • ime skrbnika raziskovalne opreme, 
  • naziv raziskovalne opreme,
  • leto nabave,
  • nabavna vrednost v EUR,
  • vir (so)financiranja iz javnih sredstev (paket ARRS z zaporedno številko nakupa oziroma drugi javni viri SLO ali EU),
  • opis postopka dostopa do opreme (čas; največ 5 stavkov),
  • namembnost opreme in dodatne informacije.

8. člen

Podatki o raziskovalni opremi, katere nakup je (so)financirala ARRS, morajo biti v poročilu raziskovalne organizacije prilagojeni vsem elementom iz priloge, in sicer najkasneje do desetega aprila tekočega leta.

9. člen

Z dnem veljavnosti teh pravil prenehajo veljati Pravila za oblikovanje cen za uporabo raziskovalne opreme, obveščanje in poročanje o uporabi raziskovalne opreme št. 007-3/2019-1, z dne 23. 1. 2019.

10. člen

Ta pravila sprejme direktor ARRS in začnejo veljati naslednji dan po objavi na spletni strani ARRS.

 

Številka: 007-5/2023-1
Datum: 3. 5. 2023

 

Prof. dr. Mitja Lainščak,
direktor

 

Priloga: