Raziskovalna infrastruktura

Infrastrukturni programi

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana v zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-UPB1, 61/06-ZDru-1, 112/07 in 9/11), na podlagi 8. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11 in 45/12), v skladu z Usmeritvami Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport za financiranje raziskovalnih in infrastrukturnih programov za javni razpis in javni poziv v letu 2012, št. 430-38/2012/2, z dne 5. 6. 2012 objavlja

Javni poziv za predložitev infrastrukturnih programov za financiranje v letih 2013-14

 

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
   
 2. Predmet javnega poziva
  Predmet javnega poziva je financiranje infrastrukturnih programov za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v okvirnem obsegu financiranja infrastrukturnih programov do 3 FTE letno.
   
 3. Subjekti javnega poziva
  Javni poziv je namenjen javnim raziskovalnim organizacijam (javnim raziskovalnim zavodom in javnim univerzam ter samostojnim visokošolskim zavodom, ki jih je ustanovila Republika Slovenija; v nadaljnjem besedilu: JRO).
   
 4. Pogoji
  Javni poziv je namenjen JRO, ki na dan zaključka poziva nimajo nobenega infrastrukturnega programa, financiranega s strani agencije. Vodja infrastrukturnega programa mora izpolnjevati pogoje, kot jih določa 30. člen Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-UPB1, 61/06-ZDru-1, 112/07 in 9/11).
   
 5. Kriteriji in merila za ocenjevanje
  Evalvacijski pogoji, kriteriji, kazalci, merila za ocenjevanje in metoda ocenjevanja predlogov infrastrukturnih programov so definirani v 69. členu Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11 in 45/12 - v nadaljnjem besedilu: pravilnik o postopkih) in poglavju I. Infrastrukturni programi v Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise (št. 6319-1/2011-7 z dne 04.06.2012; v nadaljnjem besedilu: metodologija). Oba dokumenta sta sestavni del pozivne dokumentacije in sta objavljena na spletni strani agencije.
   
 6. Okvirna višina sredstev javnega poziva
  Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega poziva za plače in prispevke delodajalca znaša 140.000 EUR za celotno obdobje trajanja financiranja. Javni poziv bo realiziran skladno s proračunskimi možnostmi. Izbranemu infrastrukturnemu programu bo dodeljen letni obseg raziskovalnih ur za plače in prispevke delodajalca. Glede na obremenitve raziskovalcev z raziskovalnimi urami, ki so financirane iz proračuna Republike Slovenije, bo agencija v skladu z določili Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Uradni list RS, št. 103/11), financirala posameznega raziskovalca glede na delež zaposlitve za raziskovanje, vendar največ 1700 raziskovalnih ur letno. Obseg sofinanciranja neposrednih materialnih stroškov in stroškov storitev ter amortizacije se bo določil na letni ravni na temelju predloženih letnih finančnih načrtov JRO.
   
 7. Obdobje financiranja
  Obdobje financiranja za infrastrukturne programe je od 1.1.2013 do 31.12.2014.
   
 8. Izbor infrastrukturnih programov
  Prijave bodo ocenjene po postopku in na način, kot ga določa 67. člen pravilnika o postopkih in metodologija. Sklep o izboru infrastrukturnih programov sprejme direktor agencije na predlog znanstvenega sveta agencije.
   
 9. Način, oblika in rok za predložitev prijav
  Prijava na javni poziv mora vsebovati v celoti izpolnjena in podpisana prijavna obrazca ARRS-RI-IP-07-2012 in ARRS-RPROJ-NRU. Prijavna obrazca se izpolnjujeta v slovenskem jeziku in na označenih poljih tudi v angleškem jeziku. Prijavitelj v prijavni vlogi označi, ali se vsebina predloga infrastrukturnega programa šteje za poslovno skrivnost. Prijave v papirni obliki je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako "Ne odpiraj, prijava na Javni poziv za predložitev infrastrukturnih programov za obdobje financiranja v letih 2013-14". V vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je lahko samo ena prijava. Ovojnica s prijavo mora prispeti v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, najkasneje do 13.8.2012 do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave oddane priporočeno po pošti iz Slovenije, najkasneje do 13.8.2012 do 12. ure (poštni žig).

  Prijavna obrazca, poimenovana ARRS-RI-IP-07-2012-Pr in ARRS-RPROJ-NRU-Pr (s končnico .doc oziroma .pdf), kjer je Pr priimek vodje infrastrukturnega programa, morata najkasneje 13.8.2012 do 12. ure prispeti tudi po elektronski pošti kot priloga na naslov poziv-IP2012@arrs.si (zaradi avtomatičnega procesiranja podatkov iz obrazca so zaželeni obrazci v Wordovem formatu). Elektronske prijave morajo biti vsebinsko popolnoma enake kot prijave v papirni obliki, pri čemer je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj.

  Za pravočasne se štejejo prijave, ki so v roku oddane v papirni in elektronski obliki. Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih prijav komisija ne bo obravnavala in jih bo neodprte vrnila prijavitelju. Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa ta javni poziv. Za nepopolno se bo štela tudi prijava, ki bo na poziv prispela formalno nepopolna in je prijavitelj ne bo dopolnil v zahtevanem roku.
   
 10. Datum odpiranja prijav
  Komisija za odpiranje prijav bo predvidoma v četrtek, 16.8.2012 ob 10:00 na sedežu Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, odprla vse v roku dostavljene in pravilno označene prijave.

  Nepravilno označenih (ni razvidno, da gre za prijavo na poziv ali na kateri poziv se prijava nanaša, ali ni razviden prijavitelj) in prepozih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in jih bo vrnila prijaviteljem. Nepopolne prijave bodo obravnavane skladno s pravilnikom o postopkih.

   

 11. Rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu poziva
  Predlagatelji bodo o rezultatih izbora za financiranje infrastrukturnih programov predvidoma obveščeni v mesecu decembru 2012. 12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo pozivno dokumentacijo Pozivna dokumentacija je dostopna na spletni strani agencije (http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/). Vse dodatne informacije v zvezi s pozivom dobijo interesenti na spletni strani agencije http://www.arrs.gov.si oziroma pri Aleksandri Panič, po telefonu (01) 400 5924 vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: aleksandra.panic@arrs.si).

   

Številka: 6316-4/2012-1
Datum: 5.7.2012

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
dr. Franci Demšar
direktor

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 53/2012 z dne 13.07.2012.

 

Pozivna dokumentacija: