Raziskovalna infrastruktura

Infrastrukturni programi

Novice, obvestila

Poziv za predložitev letnih poročil o izvajanju infrastrukturne dejavnosti v letu 2011 in programov dela infrastrukturne dejavnosti v letu 2012

Javna agencija Republike Slovenije je na svojih spletnih straneh objavila obrazce letnega poročila o izvajanju infrastrukturne dejavnosti v letu 2011 in načrta dela v letu 2012.

Obrazci zajemajo vsebinsko Letno poročilo o rezultatih infrastrukturnega programa (IP) v letu 2011, Letni program dela infrastrukturnega programa za leto 2012 ter Letno finančno poročilo izvajanja infrastrukturne dejavnosti v letu 2011 in finančni načrt za leto 2012.

Vsebinsko in finančno poročilo in program je treba oddati v dveh originalnih tiskanih izvodih, ustrezno podpisanih in žigosanih, na naslov:
Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS,
Bleiweisova 30,
1000 Ljubljana, in v elektronski obliki na naslov: raz.infra@arrs.si. Rok za oddajo vsebinskih poročil in programov je najkasneje do 15. februarja 2012, za predložitev finančnih poročil in programov pa 29. februarja 2012.

Ob pripravi načrta obremenitev sodelavcev v infrastrukturnem programu (porazdelitve FTE med sodelavce IP) upoštevajte določilo 3. odstavka 58. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Ur. l. RS št.4/11 in 72/11; v nadaljevanju: pravilnik), da so člani infrastrukturne skupine lahko obremenjeni v obsegu 0,5 ali 1 ekvivalenta polne zaposlenosti na letnem nivoju. Skladno s 1. odstavkom 47. člena pravilnika vodje raziskovalnih projektov in programov, ki v predpisanih rokih ne predložijo zahtevanih poročil, na naslednjem razpisu oziroma pozivu ne morejo sodelovati.

Evalvacija letnih poročil in programov bo potekala v mesecu marcu tekočega leta. Na temelju sklepa Znanstvenega sveta ARRS o sofinanciranju upravičenih stroškov izvajanja infrastrukturne dejavnosti v letu 2012 bo ARRS raziskovalne organizacije obvestila o nadaljnjem postopku.

dr. Franci Demšar
direktor