Raziskovalna infrastruktura

Infrastrukturni programi

Normativni akti

      

Na podlagi četrtega odstavka 79. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17, v nadaljevanju: pravilnik o postopkih) direktor Javne agencije za raziskovalne dejavnost Republike Slovenije sprejme

Pravila za spremljanje izvajanja infrastrukturnih programov

 

  1. SPLOŠNO

Agencija skupaj z znanstvenoraziskovalnim svetom za interdisciplinarne vede (v nadaljnjem besedilu: ZSV) spremlja izvajanje infrastrukturnih programov z ocenjevanjem poročil in programov dela o izvajanju infrastrukturnih programov.

Agencija vodje infrastrukturnih programov v začetku leta pozove k oddaji:

  • vmesnih poročil, ki se oddajo vsako leto izvajanja infrastrukturnega programa ter
  • letnih finančnih načrtov raziskovalnih organizacij (v nadaljevanju: RO). RO vsako leto predložijo letni finančni načrt, katerega sestavni del je tudi vsebinski program dela infrastrukturnega programa za tekoče leto ter letno finančno poročilo izvajanja infrastrukturnega programa za preteklo leto.
  1. OCENJEVANJE

ZSV na podlagi kriterijev in kazalnikov iz 77. člena pravilnika o postopkih obravnava vmesna poročila in vsebinske programe dela infrastrukturnih programov ter poda pisno vsebinsko oceno z opredelitvijo in utemeljitvijo, ali je obseg sofinanciranja MSA za infrastrukturni program za posamezno RO ustrezen, prenizek ali previsok.

ZSV na podlagi obravnave predloženih vmesnih poročil, vsebinskih programov dela infrastrukturnih programov in prijav na javni razpis oziroma javni poziv, z »DA« ali »NE« ugotovi, ali se infrastrukturni program izvaja v skladu s cilji infrastrukturnega programa iz prijavne vloge ter poda negativno ali pozitivno oceno.

ZSV oceno poda na obrazcih, ki jih pripravi agencija.

2.1. Oddaja ocen

Ocenjevalec pošlje izpolnjen ocenjevalni obrazec na agencijo v elektronski obliki v Word formatu in v enaki vsebini v podpisani tiskani obliki po pošti.

2.2. Sprejem ocen

Po prejemu izpolnjenih ocenjevalnih obrazcev ZSV na seji obravnava in sprejme podane ocene ocenjevalcev.

ZSV lahko potrdi oceno ocenjevalca in s tem sprejme oceno poročil infrastrukturnega programa.

Če je ocena poročila negativna, lahko ZSV sprejme sklep, da je ocena poročila pozitivna, ki jo utemelji in obrazloži ali imenuje tričlansko komisijo, ki ponovno oceni poročilo. ZSV je vezan na oceno poročila komisije.

Če ZSV negativno oceni delovanje infrastrukturnega programa, svojo oceno obrazloži, in lahko poda svoja priporočila za izboljšanje izvajanja infrastrukturnega programa. Agencija o tem obvesti JRO oziroma RO s koncesijo in vodjo infrastrukturnega programa. RO lahko agenciji pošlje odzivno poročilo v največ 30 dneh od prejema priporočil ZSV.

 

Prof. dr. József Györkös
Direktor

Številka: 007-2/2018-4
Datum: 27. 3. 2018