Evidence izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti

Normativni akti

      

Pravilnik je bil v veljavi do 19.05.2013. Od 20.05.2013 velja nov pravilnik.

 


Prejšnja objava: v veljavi do 8. 7. 2011.

Sprememba upoštevana v čistopisu: Pravilnik o spremembi pravilnika o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (Uradni list RS, št. 55/2011) objavljen 8. 7. 2011, velja od 9. 7. 2011.
 


NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO:

OPOZORILO
Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače

* Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti obsega:

 • Uradni list RS št. 12/05, datum objave: 10.02.2005, veljavnost: 11.02.2005
 • Uradni list RS št. 122/06, datum objave: 28.11.2006, veljavnost: 29.11.2006
 • Uradni list RS, št. 55/11, datum objave: 8.7.2011, veljavnost: 9.7.2011
   

Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (neuradno prečiščeno besedilo št. 2) - veljavi do 19.05.2013
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina pravilnika)
 

Ta pravilnik določa vsebino zbirke podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: evidenca RO), pogoje in postopek za vpis in izbris iz evidence RO, postopek občasnega preverjanja izpolnjevanja pogojev, ki jih morajo za vpis v evidenco RO izpolnjevati izvajalci raziskovalne in razvojne dejavnost (v nadaljnjem besedilu: izvajalci) ter določbe o posredovanju podatkov iz evidence RO.

Izvajalci so raziskovalne organizacije, kot jih opredeljuje 5. člen Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02; v nadaljnjem besedilu: zakon) in zasebni raziskovalci.

Ta pravilnik predpisuje vsebino in obliko obrazcev za izkazovanje podatkov. Obrazce določi direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija).

2. člen

(nevtralna slovnična oblika)

V tem pravilniku uporabljeni izrazi zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

3. člen

(vrsta evidenc)

Agencija v evidenci RO vodi:

 • evidenco izvajalcev kot pravnih in fizičnih oseb;
 • evidenco raziskovalnih skupin pri posameznem izvajalcu in
 • evidenco raziskovalcev po raziskovalnih skupinah v okviru posameznega izvajalca.

4. člen

(enotna metodologija)

Evidenca RO se vodi računalniško po enotnih metodoloških načelih in standardih, ki jih določi agencija.

Skupaj z računalniško vodeno evidenco RO se vodi zbirka listin, v katero se vlagajo listine in drugi spisi, ki so v zvezi z vpisom v evidenco RO.

5. člen

(uporaba podatkov evidence RO)

Podatki iz evidence RO se smejo uporabljati samo za potrebe izvajanja dejavnosti agencije in organov oziroma organizacij iz 26. člena zakona ter za statistične namene.

6. člen

(varovanje osebnih podatkov)

Tehnične in organizacijske ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov iz evidence RO in notranji nadzor določi agencija, kot to določajo predpisi, ki veljajo za državno upravo.

Osebe, ki so zaposlene v agenciji ali v organu oziroma organizaciji iz 26. člena zakona ter zunanji izvajalci oziroma osebe, ki so v pogodbenem razmerju z agencijo, morajo osebne podatke iz evidence RO, ki jih vodi agencija, varovati kot to določajo predpisi agencije.

Dolžnost varovanja osebnih podatkov iz prejšnjega odstavka traja tudi po prenehanju delovnega razmerja v agenciji ali pri organu oziroma organizaciji iz 26. člena zakona.

7. člen

(obveščanje javnosti)

Agencija o statističnih podatkih iz evidence RO po tem pravilniku obvešča javnost in druge pristojne institucije in organe, ki jih je v skladu s predpisi dolžna obveščati.

8. člen

(hramba podatkov iz evidence RO)

Agencija je dolžna po izbrisu posameznega izvajalca hraniti podatke v evidenci RO še pet let.

O načinu hrambe podatkov agencija sprejme podrobnejše navodilo.

9. člen

(sporočanje sprememb podatkov)

Izvajalci, ki so vpisani v evidenco RO, so dolžni sproti obveščati agencijo o vseh spremembah, ki vplivajo na izpolnjevanje pogojev za vpis oziroma izbris iz evidence RO ter vse spremembe podatkov, ki se vodijo v evidenci RO in spremembe v skladu s tem pravilnikom dokumentirati.

Izvajalci so dolžni spremembe iz prejšnjega odstavka sporočiti agenciji najpozneje v petnajstih dneh od nastanka spremembe.

10. člen

(brezplačno pridobivanje podatkov)

Ministrstvo, pristojno za znanost, ministrstvo, pristojno za tehnologijo, javni infrastrukturni zavod, ki opravlja dejavnost informacijske in komunikacijske podpore raziskovalni dejavnosti, javne raziskovalne organizacije, koncesionarji in pravne osebe, ki jim je bilo dano javno pooblastilo, brezplačno pridobivajo podatke iz evidence RO, in sicer za izvajanje svoje dejavnosti, vodenje zbirk podatkov po zakonu, izvajanje nadzora, za spremljanje stanja, analize ter statistične namene.

11. člen

(obdelovanje osebnih podatkov)

Agencija lahko osebne podatke, ki jih vodi v evidenci RO in podatke, ki jih pridobi od upravljavcev zbirk osebnih podatkov iz drugega odstavka 26. člena zakona, obdeluje samo za potrebe izvajanja dejavnosti in izvajanja zbirk podatkov po zakonu, za izvajanje nadzora, izplačil, za spremljanje stanja, za analize ter statistične namene.

12. člen

(namen vodenja evidenc RO)

Podatki iz evidence RO se vodijo za potrebe izvajanja dejavnosti agencije in za statistične namene v skladu s 25. členom zakona.

13. člen

(vpis in izbris zasebnih raziskovalcev v evidenco RO)

Zasebnega raziskovalca se vpiše v evidenco raziskovalcev iz 3. člena tega pravilnika po uradni dolžnosti ob vpisu v register zasebnih raziskovalcev.

Iz evidence raziskovalcev iz 3. člena tega pravilnika se zasebnega raziskovalca izbriše po uradni dolžnosti ob izbrisu iz registra zasebnih raziskovalcev.

Za zasebne raziskovalce ne veljajo ostale določbe tega pravilnika o vpisu oziroma izbrisu iz evidence RO.

II. EVIDENCA RO

14. člen

(pogoji za vpis)

 

V evidenco RO se vpiše izvajalec, ki izpolnjuje pogoje, ki jih določata zakon in ta pravilnik.

Za vpis v evidenco RO mora izvajalec izpolnjevati naslednje pogoje:

 • je pravna oseba ali samostojni podjetnik;
 • ima raziskovalno in razvojno dejavnost registrirano v sodnem registru oziroma priglašeno pri pristojnem organu;
 • ima raziskovalni in razvojni program dela na področju svoje dejavnosti, ki sovpada z aktualnimi vprašanji na raziskovalnem in razvojnem področju in z usmeritvami Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa v okviru izvajalca oziroma na širšem področju;
 • ima najmanj eno raziskovalno skupino, ki ima organizacijsko opredeljeno in finančno ločeno vodeno raziskovalno in razvojno dejavnost;
 • vodja raziskovalne skupine pri izvajalcu ima najmanj naziv razvojnega sodelavca, strokovno raziskovalnega sodelavca ali znanstvenega sodelavca;
 • raziskovalci v raziskovalni skupini so razvrščeni v raziskovalne nazive v skladu s predpisi oziroma splošnimi pravnimi akti;
 • razpolaga z ustrezno raziskovalno opremo za izvajanje raziskovalne in razvojne dejavnosti;
 • razpolaga z ustreznimi prostori za izvajanje raziskovalne in razvojne dejavnosti.

Izvajalec – pravna oseba, ki so jo v zamejstvu ustanovili Slovenci oziroma je v njihovi večinski lasti in je nacionalnega pomena za ohranjanje Slovencev v zamejstvu, mora v primeru neizpolnjevanja pogojev, določenih v prejšnjem odstavku, za vpis v evidenco RO imeti zagotovljene smiselno podobne pogoje.

15. člen

(prednost vpisa v evidenco RO)

Z vpisom v evidenco RO pridobi izvajalec, če se prijavi na javni razpis za zbiranje ponudb za raziskovalne in razvojne projekte ter na javni poziv in javni razpis za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti, ki jih objavlja agencija, možnost direktnega ocenjevanja v zvezi z izpolnjevanjem pogojev v navedenih javnih razpisih oziroma pozivih agencije.

Če agencija ugotovi, da podatki o izvajalcu v prijavi na javni razpis oziroma na javni poziv oziroma v razpisni dokumentaciji ne ustrezajo podatkom o izvajalcu v evidenci RO, pozove izvajalca, da v določenem roku, preden se ga uvrsti v ocenjevalni postopek v zvezi z javnim razpisom oziroma pozivom, uredi podatke v evidenci RO.

16. člen

(podatki o izvajalcu)

Evidenca izvajalcev vsebuje naslednje podatke o izvajalcu, kot pravni osebi:

 • zaporedno številko vpisa;
 • datum in številko sklepa o vpisu in izbrisu v evidenco RO, na podlagi katerega je opravljen vpis oziroma izbris;
 • naziv oziroma ime izvajalca (naziv se napiše v slovenskem in angleškem jeziku, če je slednji naveden v ustanovitvenem aktu ali statutu);
 • sedež izvajalca;
 • ime in priimek odgovorne osebe, ki zastopa izvajalca;
 • evidentiran račun;
 • davčno številko oziroma identifikacijsko številko;
 • matično številko;
 • predmet oziroma področje raziskovalne in razvojne dejavnosti;
 • šifro dejavnosti;
 • statusno pravno obliko;
 • navedbo ustanovitelja;
 • sektor dejavnosti.

17. člen

(podatki o raziskovalni skupini)

Evidenca raziskovalnih skupin pri posameznem izvajalcu vsebuje naslednje podatke:

 • zaporedno številko vpisa raziskovalne skupine v evidenco;
 • ime raziskovalne skupine;
 • vodjo raziskovalne skupine;
 • sedež opravljanja raziskovalne in razvojne dejavnosti;
 • predmet oziroma področje raziskovalne in razvojne dejavnosti;
 • seznam raziskovalcev.

18. člen

(podatki o raziskovalcih)

Evidenca raziskovalcev, ki so vključeni v raziskovalne skupine pri izvajalcu, vsebuje naslednje podatke:

 • zaporedno številko vpisa v evidenco;
 • osebne podatke iz tretjega odstavka 25. člena zakona;
 • podatke o raziskovalnem področju, kjer raziskovalec opravlja raziskovalno in razvojno dejavnost;
 • podatke o raziskovalnem nazivu;
 • podatke o delovnem razmerju.

 

III. POSTOPEK ZA VPIS V EVIDENCO RO

19. člen

(pisna vloga)

Postopek za vpis v evidenco RO se začne s pisno vlogo, ki jo predloži zakoniti zastopnik vlagatelja vloge za vpis v evidenco RO. Vloga vsebuje zahtevek za vpis s prilogami iz 20. člena tega pravilnika.

20. člen

(priloge k vlogi)

Vloga za vpis v evidenco RO se vloži na obrazcih. Vlogi mora vlagatelj priložiti še:

 • ustanovitveni akt ali statut vlagatelja;
 • splošni pravni akt vlagatelja iz katerega mora biti razvidno, da je raziskovalna in razvojna dejavnost vodena organizacijsko opredeljeno in stroškovno ločeno od ostalih dejavnosti vlagatelja oziroma podpisano in ožigosano izjavo vlagatelja (obrazec izjave je priloga tega pravilnika);
 • splošni pravni akt, ki opredeljuje pogoje, merila in postopek za razvrstitev raziskovalca v posamezen naziv pri vlagatelju;
 • zapisnik komisije oziroma veččlanskega strokovnega telesa, ki je podelil naziv raziskovalcu v raziskovalni skupini pri vlagatelju;
 • raziskovalni in/ali razvojni program dela za eno ali več raziskovalnih skupin pri vlagatelju za tekoče letno obdobje (okvirno do 1500 znakov oziroma ena tipkana stran);
 • seznam pomembnejše raziskovalne opreme, katere vrednost praviloma presega 1 milijon tolarjev (izpis iz knjigovodske evidence);
 • kratko predstavitev vlagatelja (okvirno do 800 znakov oziroma pol tipkane strani);
 • dokazila o rezultatih raziskovalnega in razvojnega dela (bibliografija, inovacije, patenti, drugi rezultati raziskovalnega in razvojnega dela, okvirno do 1500 znakov oziroma ena tipkana stran).

Zapisnik komisije oziroma veččlanskega strokovnega telesa iz četrte alineje prejšnjega odstavka se lahko izjemoma nadomesti s sklepom direktorja, v kolikor vlagatelj v splošnem pravnem aktu iz tretje alineje prejšnjega odstavka opredeli ustrezen postopek in pri tem upošteva predpisane pogoje in merila za razvrstitev raziskovalca v posamezen naziv. Podelitev raziskovalnih nazivov s sklepom direktorja lahko traja do podelitve raziskovalnega naziva komisije oziroma veččlanskega strokovnega telesa in sicer največ za dobo enega leta.

Če vlagatelj k vlogi za vpis prilaga fotokopije dokumentov, mora biti njihova istovetnost z originalom potrjena. Izjavo o istovetnosti lahko napiše vlagatelj, ki jo potrdi pooblaščeni zastopnik vlagatelja.

Agencija po prejemu vloge za vpis po uradni dolžnosti pridobi izpisek iz sodnega registra oziroma uradni dokument o priglasitvi pristojnemu organu, dokument Statističnega urada Republike Slovenije oziroma Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) o matični številki vlagatelja in šifri dejavnosti in dokument o davčni številki oziroma identifikacijski številki vlagatelja, ki ga je izdal pristojni davčni urad.

21. člen

(dopolnitev vloge)

Če vloga za vpis v evidenco RO ni popolna, agencija pozove vlagatelja, da jo dopolni v 30 dneh.

Če vlagatelja vloge v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolni, agencija vlogo s sklepom zavrže in vlagatelju dokumentacijo vrne.

22. člen

(strokovna komisija)

Vlogo za vpis v evidenco RO agencija posreduje strokovni komisiji (v nadaljnjem besedilu: komisija). Komisijo imenuje direktor agencije. Komisija prouči ali izvajalec izpolnjuje predpisane pogoje za vpis v evidenco RO in o tem izda predlog sklepa v obliki zapisnika, ki ga podpiše predsednik komisije.

Komisija lahko o načinu svojega dela izda poslovnik.

23. člen

(obvestilo o sklepu)

Na podlagi predloga sklepa komisije direktor agencije sprejme sklep. Sprejem sklepa se izvede, ko direktor agencije ali od njega pooblaščena oseba podpiše zapisnik komisije.

Obvestilo o sprejetem sklepu iz prejšnjega odstavka agencija pošlje vlagatelju in tudi drugim, ki imajo pravni interes, če to zahtevajo.

IV. PREGLEDOVANJE PODATKOV IN IZBRIS IZ EVIDENCE RO

24. člen

(preizkus podatkov)

Agencija lahko po uradni dolžnosti izvede postopek preizkusa ali podatki iz 16., 17. in 18. člena tega pravilnika dokazujejo izpolnjevanje pogojev za vpis posameznega izvajalca v evidenco RO iz 14. člena tega pravilnika. Izvajalec je dolžan agenciji poslati podatke v tridesetih dneh od prejema poziva agencije.

Postopek preizkusa izvede komisija iz 22. člena tega pravilnika tako, da ugotavlja ali izvajalec, ki je vpisan v evidenco RO na podlagi predloženih podatkov izpolnjuje pogoje, ki jih določa ta pravilnik.

Če komisija oceni, da izvajalec ne izpolnjuje več osnovnih pogojev za vpis v evidenco RO, določenih v drugem odstavku 14. člena tega pravilnika, sprejme predlog sklepa o izbrisu izvajalca iz evidence RO.

Na podlagi predloga sklepa komisije o izbrisu iz evidence RO direktor agencije sprejme sklep na način kot je določen v prejšnjem členu. Agencija izvajalcu v osmih dneh pošlje obvestilo o izbrisu iz evidence RO. Izvajalec lahko zaprosi za ponovni vpis.

25. člen

(izbris po uradni dolžnosti)

Izvajalec se po uradni dolžnosti izbriše iz evidence RO, če izvajalec s pisno vlogo to sam zahteva ali v primeru, če agenciji v skladu s prejšnjim členom ne pošlje podatkov ali jih ne pošlje pravočasno.

V primeru izbrisa po prejšnjem odstavku, agencija obvestilo o izbrisu iz evidence RO pošlje izvajalcu v osmih dneh od izbrisa iz evidence RO.

 


 
Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (Uradni list RS, št. 12/05) vsebuje naslednje prehodne in končno določbo:

" V. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

26. člen

(veljavnost vpisa)

Vsi izvajalci, ki so bili vpisani v evidenco RO do uveljavitve tega pravilnika, ostanejo vpisani v evidenco RO.

27. člen

(komisija)

Strokovna komisija, ki je bila imenovana na podlagi Pravilnika o merilih za ocenjevanje kakovosti raziskovalne dejavnosti in o evidencah ter spremljanju raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 65/94, 1/98, 35/98 in 52/98) preneha z imenovanjem nove komisije.

28. člen

(prenehanje uporabe dosedanjega pravilnika)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o merilih za ocenjevanje kakovosti raziskovalne dejavnosti in o evidencah ter spremljanju raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 65/94, 1/98, 35/98 in 52/98), razen določb 9., 10., 11. in 12. člena.

29. člen

(veljavnost pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.".

 


Pravilnik o spremembi Pravilnika o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (Uradni list RS, št. 122/06) vsebuje naslednjo končno določbo:

"2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.".

 


Pravilnik o spremembah Pravilnika o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (Uradni list RS, št. 55/11) vsebuje naslednjo končno določbo:


"2. člen

 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.".
 

Priloga: