Pregledi in analize

Obseg in struktura financiranja

Dvo- in večstransko sodelovanje

Dvostransko sodelovanje: ARRS sofinancira mednarodno dvostransko sodelovanje preko izmenjav raziskovalcev z 12 državami. Pri tem krije potne stroške slovenskim raziskovalcem v tujino in nazaj in financira dnevne stroške tujim raziskovalcem v Sloveniji.

Večstransko sodelovanje: ARRS spodbuja sodelovanje slovenskih raziskovalnih organizacij v EU razpisih okvirnega programa Obzorje 2020 tako, da enkratno finančno prispeva k stroškom prijave projekta vsaki raziskovalni organizaciji, ki je s svojo prijavo dosegla več od polovice možnih točk v evalvacijskem postopku. ARRS spodbuja tudi udeležbo raziskovalcev v COST akcijah, finančno podpira mednarodna združenja in članstva v mednarodnih organizacijah; Science Europe, Norface–era-net, Urbana Evropa - skupna programska pobuda.

Dvo- in večstransko sodelovanja po sektorjih dejavnosti v letu 2016