Pregledi in analize

Obseg in struktura financiranja

Dvo- in večstransko sodelovanje

Dvostransko sodelovanje: ARRS sofinancira mednarodno dvostransko sodelovanje preko izmenjav raziskovalcev z 12 državami. Pri tem krije potne stroške slovenskim raziskovalcem v tujino in nazaj in financira dnevne stroške tujim raziskovalcem v Sloveniji. Agencija na področju dvostranskega sodelovanja sodeluje tudi s francoskim Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA). Predmet razpisa je sofinanciranje mednarodnih znanstvenoraziskovalnih projektov na področju nove tehnologije za energijo, jedrske energije, prilagajanja podnebnim spremembam, temeljnih raziskav v fiziki, znanosti o življenju in raziskavah globalne varnosti.

Večstransko sodelovanje: ARRS spodbuja sodelovanje slovenskih raziskovalnih organizacij v EU razpisih okvirnega programa Obzorje 2020 tako, da enkratno finančno prispeva k stroškom prijave projekta vsaki raziskovalni organizaciji, ki je s svojo prijavo dosegla več od 65 % možnih točk v ocenjevalnem postopku. Agencija s promocijo slovenske znanosti v tujini in doma zagotavlja sodelovanje slovenskih raziskovalnih organizacij in raziskovalcev z raziskovalci iz držav, s katerimi Slovenija še nima sklenjenih ustreznih mednarodnih sporazumov. Poleg tega program omogoča sodelovanje s slovenskimi raziskovalnimi organizacijami in raziskovalci iz zamejstva ter sodelovanje s slovenskimi raziskovalci, ki delajo v tujini. Agencija sofinancira članstvo slovenskih znanstvenih združenj v mednarodnih znanstvenih združenjih in delovanje slovenskih znanstvenih predstavnikov v mednarodnih znanstvenih združenjih.

 

Obseg in struktura financiranih dvo- in večstranskega sodelovanja po sektorjih dejavnosti v evrih in deleži v odstotkih v letu 2015