Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

      

Na podlagi 21. in 22. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 123/03) in 28. člena Statuta Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije z dne 22.7.2004 in nasl. direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije sprejme

Pravila o spremembah in dopolnitvah Pravil o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti
 

1. člen

V Pravilih o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti, št. 007- 7/2015-1, z dne 9. 2. 2016 se 16. člen spremeni tako, da se glasi:

»Upravičenci do pomoči de minimis na področju raziskovalne dejavnosti so lahko pravne ali fizične osebe, ki delujejo na področju raziskovalno razvojne dejavnosti ali izvajajo z raziskovalno razvojno dejavnostjo povezane aktivnosti in izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti, podzakonskimi akti in splošnimi akti ARRS.«.

2. člen

V sedmem odstavku 17. člena se druga in tretja alineja a. točke spremenita tako, da se glasita:

»- da prejemnik ni povezan z nobenim podjetjem v smislu drugega odstavka 2. člena Uredbe »de minimis« oziroma izjavo s seznamom vseh podjetij, ki s prejemnikom tvorijo enotno podjetje v smislu drugega odstavka 2. člena Uredbe 1407/2013,

» - da prejemnik v zadnjih treh letih ni bil združen ali pripojen k drugemu podjetju in da ni prišlo do delitve podjetja prejemnika v skladu z 8. in 9. točko 3. člena Uredbe 1407/2013 (pomembno zaradi kumulacije pomoči).«.

3. člen

V prvem odstavku 19. člena se beseda »raziskav« nadomesti z besedama »raziskovalne dejavnosti«.

4. člen

Prvi odstavek 21. člena se spremeni in na novo glasi:

»(1) (So)financiranje projekta oziroma raziskovalne dejavnosti se prekine, prejeta sredstva pa se upoštevajo za nenamensko porabljena v skladu s predpisom ARRS, ki ureja postopke (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanje izvajanja raziskovalne dejavnosti, v naslednjih primerih, ko prejemnik državne pomoči ali pomoči »de minimis«:

  1. projekta oziroma raziskovalne aktivnosti ne bi izvedel,
  2. nima poravnanih vseh obveznosti zaradi sklepa Komisije o razglasitvi pomoči za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom,
  3. ob sklenitvi pogodbe ni dal pravih podatkov oziroma zavajajoče izjave ter drugih kršitev in nepravilnosti.«

Drugi odstavek se črta.

Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.

5. člen

Ta pravila začnejo veljati naslednji dan po objavi na spletni strani ARRS.

 

Št. 007- 7/2015-10
Ljubljana, 8. april 2016
Prof. dr. József Györkös Direktor

Objava na spletni strani ARRS dne 08.04.2016.