Načrt za okrevanje in odpornost

Razpisi in pozivi

      

Sprememba Javnega poziva za (so)financiranje projektov in programov za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, št. 630-416/2022-257 z dne 14. 3. 2024

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ARIS) objavlja SprememboJavnega poziva za (so)financiranje projektov in programov za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, št. 630-416/2022-7 z dne 2. 2. 2023 (v nadaljnjem besedilu: javni poziv), ki je bil dne 2. 2. 2023 objavljen na spletni strani ARIS, in sicer:

I.

V preambuli se ažurirajo pravne podlage tako, da se glasijo:

- Uredbe Sveta (EU) št. 2020/2094 z dne 14. 12. 2020 o vzpostavitvi Instrumenta Evropske unije za okrevanje v podporo okrevanju po krizi zaradi COVID-19 (UL L št. 433I z dne 22. 12. 2020, str. 23-27);

- Uredbe (EU) št. 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. 2. 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost (UL L št. 57, z dne 18. 2. 2021, str. 17-75) zadnjič popravljene s popravkom (UL L 410 z dne, 18. 11. 2021, str. 197) (v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) 2021/241);

- Uredbe (EU, Euratom) št. 2020/2092 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. 12. 2020 o splošnem režimu pogojenosti za zaščito proračuna Unije (UL L št. 433 I, z dne 22. 12. 2020, str. 6) zadnjič popravljena s popravkom (UL L 373, 21. 10. 2021, str. 94) (v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) 2020/2092);

- Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 2021/2106 z dne 28. 9. 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost z določitvijo skupnih kazalnikov in podrobnih elementov preglednice kazalnikov okrevanja in odpornosti (UL L št. 429, z dne 1. 12. 2021, str. 83) zadnjič popravljene s popravkom (UL L 096, 24. 3. 2022, str. 47) (v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba (EU) 2021/2106);

- Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 2021/2105 z dne 28. 9. 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost z opredelitvijo metodologije za poročanje o socialnih odhodkih (UL L št. 429, z dne 1. 12. 2021. str. 79);

- Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 z dne 18. 12. 1995 o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti (UL L 312, z dne 23. 12. 1995, str. 1-4);

- Uredbe (EU) št. 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. 6. 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088 (UL L št. 198, z dne 22. 6. 2020, str. 13) zadnjič popravljene s popravkom (UL L 125 z dne 11. 5. 2023, str. 60) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2020/852);

- Uredbe (EU, Euratom) št. 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. 7. 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, sprememb Uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU, Euratom) 2022/2434 Evropskega parlamenta in sveta z dne 6. 12. 2022 (UL L 319 z dne 13. 12. 2022, str. 1) (v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU, Euratom) 2018/1046;);

- Uredbe (EU) št. 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov), (UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016 str. 1), zadnjič popravljene s popravkom (UL L št. 127 z dne 23  5. 2018, str. 2);

- Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. 6. 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2023/1315 z dne 23. 6. 2023 (UL L št. 167 z dne 30. 6. 2023, str. 1)

- Uredbe (EU) št. 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. 10. 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L št. 295, z dne 21  11. 2018, str. 39);

- Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost (Uradni list RS, št. 167/21);

- Proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (DP 2023) (Uradni list RS, št. 187/21, 150/22, 65/23 in 97/23), Spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (DP2023-Aa),  Proračuna Republike Slovenije za 2024 (DP 2024) (Uradni list RS, št. 150/22),Proračuna Republike Slovenije za 2024 (DP 2024) (Uradni list RS, št. 150/22) in Proračuna Republike Slovenije za leto 2025 (DP2025) (Uradni list RS, št. 123/23);

- Resolucije o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030 (Uradni list RS, št. 49/22);

- Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21 in 40/23) (v nadaljnjem besedilu: ZZrID);

- Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US, 18/23-ZDU-1O in 76/23);

- Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 123/23 in 12/24 – ZIPRS2425);

- Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št 123/23)

- Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 - uradno prečiščeno besedilo, 89/07 - odl. US, 126/07 - ZUP-E, 48/09, 8/10 - ZUP-G, 8/12 - ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21, 189/21, 153/22 in 18/23);

- Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22) (v nadaljnjem besedilu: ZSPJS);

- Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 - ZZPri);

- Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/22 in 145/22);

- Zakona o varstvu pred diskriminacijo (Uradni list RS, št. 33/16 in 21/18 - ZNOrg);

- Zakona o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19);

- Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22);

- Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F);

- Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15, 7/18 in 141/22) (v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ);

- Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (Uradni list RS, št. 14/09, 16/09 – popr., 23/09, 51/10, 67/10, 80/10 – ZUTD, 41/12, 68/12, 47/13, 96/14, 39/15, 57/15, 73/15, 98/15, 6/16, 38/16, 62/16, 4/17, 26/17, 35/17, 54/17, 5/18, 35/18, 43/18, 64/18, 6/19, 35/19, 59/19, 78/19, 7/20, 129/20, 3/21, 16/21, 61/21, 87/21, 158/21, 15/22, 68/22, 74/22, 138/22, 81/23, 101/23, 120/23 in 132/23)(v nadaljnjem besedilu: Uredba o plačah za delo v tujini);

- Uredbe o financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 35/22, 144/22 in 79/23) (v nadaljnjem besedilu: Uredba ZRD);

- Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 ZZNŠPP, 149/22 in 106/23 2024);

- Pravilnika o določitvi posebnih projektov nacionalnega značaja in sistemskega okvirja za določitev plač raziskovalcev (Uradni list RS, št. 126/23) (v nadaljnjem besedilu: Pravilnik za določitev plač raziskovalcev);

- drugega odstavka 9.  člena Splošnega akta o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 166/22) v zvezi s petim odstavkom 47. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 48/23) (v nadaljnjem besedilu: Splošni akt o postopkih (so)financiranja);

- Načrta za okrevanje in odpornost Republike Slovenije, potrjenega na Vladi Republike Slovenije dne 28. 4. 2021 in potrjenega z izvedbenim sklepom Sveta EU o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo z dne 20.7. 2021 (CM 4171/21) ter spremembe načrta, ki jo je odobril Svet EU dne 17. 10. 2023 s Spremembo izvedbenega sklepa EU z dne 17. 10. 2021 o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo s Prilogo k predlogu Izvedbenega sklepa sveta EU z dne 17. 10. 2023, vključno z vsakokrat veljavnimi smernicami, priročniki, navodili in stališči (v nadaljnjem besedilu: NOO);

- Mednarodnega razpisa Obzorje 2023-2024: Marie Skłodowska Curie Action - MSCA, odločitev Evropske komisije z dne 6. 12. 2022(v nadaljnjem besedilu: metodologija MSCA)[1];

- Obvestila Komisije, Tehnične smernice Evropske komisije za uporabo »načela, da se ne škoduje bistveno« v skladu z uredbo o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost (UL C št. 58, z dne 18. 2. 2021, str. 1) (v nadaljnjem besedilu: Obvestilo Komisije);

- Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4823);

- Programa dela in Finančnega načrta Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije za leto 2023 in 2024;

- Sklepa Vlade Republike Slovenije št. 41000-1/2023/9 z dne 16. 3. 2023;

- Krovnega sporazuma o prenosu dela nalog in o izvajanju ukrepov iz Načrta za okrevanje in odpornost, št. 303-53/2022/16 z dne 29. 7. 2022, Dodatka št. 1, št 303-53/2021-94 z dne 11. 1. 2024 sklenjenega med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Javno agencijo za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije;

- Investicijskega dokumenta za projekt Spodbujanje mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev in Sklepa o potrditvi investicijskega dokumenta, št. 303-121/2022/2 z dne 6.12. 2022 in dopolnjenega Sklepa o potrditvi investicijskega dokumenta Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, št. 303-121/2022/5, z dne 19. 1. 2023 in Sklepom št. 303-121/2022-20 o potrditvi novelacije investicijskega dokumenta Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, št. 303-121/2022/1 z dne 6. 12. 2022;

- Pogodbe o izvajanju in financiranju ukrepa C3.K8.IC »Spodbujanje mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev« sklenjene med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in inovacije in Javno agencijo za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, št. C3330-23-952001 z dne 2. 2. 2023, Soglasja št. 303-121/22/22 na dokumentacijo javnega poziva ukrepa C3.K8.IC Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije, Aneksa št. 1 k Pogodbi o izvajanju in financiranju ukrepa C3.K8.IC »Spodbujanje mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev« sklenjene med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in inovacije in Javno agencijo za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, št. C3330-23-952001 št. 303-11/2022-45 z dne 23. 1. 2024 in Soglasja na Spremembo javnega poziva za (so)financiranje projektov in programov za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev št. 303-121/2022-57 z dne 7. 3. 2024 Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije.«.

II.

V 1. točko se doda četrti dostavek tako da se glasi »Po zaključku upravičenega obdobja (so)financiranja iz Sklada NOO se načrtuje nadaljevanje (so)financiranja javnega poziva iz integralnega proračuna Republike Slovenije 2026-2027, skladno s proračunskimi možnostmi.«

III.

V celotnem besedilu se spremeni naziv izvajalca tako, da se glasi: »Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana«, kratica »ARRS« pa se nadomesti s kratico »ARIS«.

IV.

V celotnem besedilu se za besedno zvezo »raziskovalnega projekta« doda beseda »/reintegracije«.

V.

V 2. točki se pod naslovom »SKLOP B – REINTEGRACIJA« v prvem odstavku besedilo »in ki bodo najpozneje do vključno 1. 1. 2026 sklenili do dvoletno pogodbo o zaposlitvi s prijaviteljem« nadomesti z besedilom »in ki bodo najpozneje do vključno 1. 5. 2026 sklenili do dvoletno pogodbo o zaposlitvi s prijaviteljem«, v drugem odstavku pa se število »88« nadomesti s številom »58«, število »52« s številom »42« in število »36« s številom »16«.

VI.

V 8. točki se znesek »17.220.000,00« nadomesti z zneskom »12.571.560,00«, znesek »4.956.000,00« nadomesti z zneskom »113.527,66«, znesek »5.460.000,00« nadomesti z zneskom »4.056.780,00«, znesek »4.704.000,00« nadomesti z zneskom »4.636.320,00« in znesek »2.100.000,00« nadomesti z zneskom »3.764.932,34«.

VII.

V 9. točki se besedilo drugega odstavka spremeni tako, da se glasi: »Predvideni začetek (so)financiranja izbranih raziskovalnih projektov in reintegracije iz SKLOPA A je z datumom določenim v sklepu o izboru prijave za (so)financiranje oziroma z datumom začetka (so)financiranja, ki bo določen v Pogodbi o izvedbi in (so)financiranju raziskovalnega projekta/reintegracije in mora biti skladen s pogodbo o zaposlitvi, ki jo prijavitelj sklene s podoktorsko raziskovalko ali raziskovalcem.«, besedilo  četrtega odstavka pa se spremeni tako, da se glasi: »Predviden začetek (so)financiranja reintegracije iz SKLOPA B je po zaključku mobilnosti oziroma po izteku pogodbe o (so)financiranju, ki ga je podoktorska raziskovalka ali raziskovalec sklenil z EK, oziroma z datumom določenim v sklepu o izboru prijave za (so)financiranje oziroma z dnem začetka (so)financiranja, ki je določen v Pogodbi o izvedbi in (so)financiranju raziskovalnega projekta/reintegracije, in mora biti skladen s pogodbo o zaposlitvi, ki jo prijavitelj sklene s podoktorsko raziskovalko ali raziskovalcem.«.

VIII.

V 10. točki se:

 • za naslovom doda stavek, ki se glasi: »Pogodba o izvedbi in (so)financiranju raziskovalnega projekta/reintegracije mora biti sklenjena najpozneje do 1. 5. 2026.«,
 • spremenita prva in druga alineja, tako, da se glasita:
  • »za SKLOP A: od datuma začetka (so)financiranja, ki je določen v Pogodbi o izvedbi in (so)financiranju raziskovalnega projekta/reintegracije in traja do največ tri (3) leta ter do najpozneje do vključno 30. 6. 2026;
  •  za SKLOP B: od datuma začetka (so)financiranja, ki je določen v Pogodbi o izvedbi in (so)financiranju raziskovalnega projekta/reintegracije od najmanj štirih (4) mesecev do največ dveh (2) let ter najpozneje do vključno 30. 6. 2026.«,

 • v zadnjem odstavku beseda »četrtletno« nadomesti z besedama »trikrat letno«.
   

IX.

V 11. točki se v podtočki 11.1 sedma alineja spremeni tako, da se glasi: »- se uveljavljajo v skladu z vnaprej določenimi vrednostmi, dokazili in s pravili poenostavljene oblike stroškov, opredeljenimi v metodologiji izračuna višine stroškov enote in sicer v skladu z metodologijo MSCA ter načinom (so)financiranja opredeljenem v točki 12. javnega poziva;«, v podtočki 11.2 pa se v prvem odstavku doda drugi stavek, ki se glasi: »Investicije in amortizacija niso upravičen strošek.«.

X.

Besedilo 12. točke se spremeni tako, da se glasi:

»(So)financiralo se bo 1.) dejavnost mobilnosti in 2.) dejavnost reintegracije (SKLOP A) skladno s pogoji upravičenosti mednarodnega razpisa MSCA v okviru programov Obzorje 2020 in Obzorje Evropa in sicer za projekte, ki bodisi niso prejeli sredstev MSCA v okviru programov Obzorje 2020 ali Obzorje Evropa ali dejavnost reintegracije (SKLOP B), ki ne bodo (so)financirane iz sredstev MSCA v okviru programov Obzorje 2020 ali Obzorje Evropa.

Ukrep se ne podvaja z ukrepom (so)financiranja podoktorskih raziskovalk in raziskovalcev na začetku kariere, ki je primarno namenjen spodbujanju medsektorske mobilnosti v državi.

ARIS lahko (so)financira izvedbo raziskovalnih projektov/reintegracije in upravičene stroške, ki so vezani izključno na namensko podporo za (so)financiranje v javnem pozivu izbranih projektov/reintegracije, in sicer na način variabilnega (so)financiranja:

 • stroškov dela po ZSPJS, ZZrID (zlasti drugi odstavek 64. člena v povezavi z ZSPJS) in po tretjem odstavku 37. člena Uredbe ZRD, ter po Uredbi o plačah za delo v tujini in/ali Pravilniku o določitvi posebnih projektov nacionalnega značaja in sistemskega okvirja za določitev plač raziskovalcev ter Finančno strukturo mednarodnega razpisa MSCA do višine in na način kot je določen v U 1 - Povračilo za življenjske stroške raziskovalke ali raziskovalca (v nadaljnjem besedilu: U 1);
 • stroškov dela po ZSPJS, ZZrID (zlasti drugi odstavek 64. člena v povezavi z ZSPJS) in po tretjem odstavku 37. člena Uredbe ZRD, ter po Uredbi o plačah za delo v tujini in/ali Pravilniku o določitvi posebnih projektov nacionalnega značaja in sistemskega okvirja za določitev plač raziskovalcev ter Finančni strukturi mednarodnega razpisa MSCA do višine in na način kot je določen v SE 1 - Povračilo za mobilnost raziskovalke ali raziskovalca (v nadaljnjem besedilu: SE 1);
 • stroškov dela po ZSPJS, ZZrID (zlasti drugi odstavek 64. člena v povezavi z ZSPJS) in po tretjem odstavku 37. člena Uredbe ZRD, ter po Uredbi o plačah za delo v tujini in/ali Pravilniku o določitvi posebnih projektov nacionalnega značaja in sistemskega okvirja za določitev plač raziskovalcev ter ob izpolnjevanju pogoja in po Finančni strukturi mednarodnega razpisa MSCA do višine in na način kot je določen v SE 2 - Povračilo za družino raziskovalke ali raziskovalca (v nadaljnjem besedilu: SE 2);
 • stroškov za raziskave, usposabljanje in mreženje do višine po metodologiji MSCA in do višine in na način kot je določen v SE 3 - (So)financiranje stroškov za raziskave, usposabljanje in mreženje (v nadaljnjem besedilu: SE 3);
 • stroškov upravljanja in posrednih stroškov v višini 25 % vrednosti plačnega dela cene ekvivalenta polne zaposlitve po tretjem in četrtem odstavku 37. člena Uredbe ZRD do višine po metodologiji MSCA in do višine in na način kot je določen v U 2 - Financiranje stroškov upravljanja in posrednih stroškov (v nadaljnjem besedilu: U 2)

Finančno ovrednotenje po ZSPJS, ZZrID, Uredbi ZRD, Uredbi o plačah za delo v tujini in Pravilniku za določitev plač raziskovalcev, pomeni variabilni del: U 1, SE 1, SE 2. SE 3 in U 2.

Prikaz združene finančne metodologije:

Razpredelnica 1 – finančna metodologija (so)financiranja raziskovalnih projektov/reintegracije za SKLOP A in SKLOP B

S Pogodbo o izvedbi in (so)financiranju raziskovalnega projekta/reintegracije se bo podrobno uredilo način in izvedbo (so)financiranja ter druge medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti pogodbenih strank. Pogodbi o izvedbi in (so)financiranju raziskovalnega projekta/reintegracije bo priložen tudi vzorec vloge za izplačilo.

Pri izračunu najvišjih zneskov (so)financiranja U 1, SE 1, SE 2, SE3, U2 je bila že upoštevana predvidena rast plač za celotno obdobje izvajanja javnega poziva in se zneski (so)financiranja v obdobju izvajanja ukrepa ne bodo zviševali.

Najvišji možni mesečni zneski (so)financiranja po posamezni vrsti stroška enote so navedeni v zgornji razpredelnici. Najvišji možni znesek (so)financiranja na mesečni ravni, upoštevaje metodologijo in navedene zneske po vrstah stroškov, je 7.990,00 EUR. Najvišji možni znesek (so)financiranja v obdobju trajanja izvajanja projekta je mesečni znesek pomnožen z meseci trajanja projekta/reintegracije. V primeru začetka ali zaključevanja raziskovalnega projekta/reintegracije med mesecem se za določitev zneskov (so)financiranja po posameznih vrstah stroškov enote upošteva sorazmeren delež, izračunan na način: število dni v (so)financiranju deljeno s skupnim številom dni v mesecu. Prenosi med posameznimi vrstami stroškov enote niso dopustni. Prenos neizkoriščenih sredstev v naslednja obdobja uveljavljanja stroškov je dopusten le pri (so)financiranju upravičenih stroškov SE 3. ** Skupna višina dopustnih prenosov neizkoriščenih sredstev mora biti ob uveljavljanju v (so)financiranje nižja od 10.000,00 EUR.

Zastavljena višina najvišjih zneskov (so)financiranja U 1, SE 1, SE 2, SE 3 in U 2 velja za (so)financiranje raziskovalnega projekta/reintegracije za podoktorske raziskovalke ali raziskovalce, ki so zaposleni za polni delovni čas. V primeru krajšega delovnega časa so vsi zneski (so)financiranja obračunani proporcionalno, glede na delež zaposlitve.

Krajši delovni čas je dopustna oblika zaposlitve, vendar le v dogovoru s prijaviteljem in ARIS ter ne sme biti krajši od polovičnega delovnega časa. Dopustna je zaradi delovnih ali družinskih razlogov, ki niso povezani z dejavnostjo v drugih oblikah sodelovanja iz naslova MSCA. Delovni čas, krajši od polnega delovnega časa, ni dopusten pri izvajanju mobilnosti za globalne štipendije (ang. Global Fellowship – GF).

Morebitne višje dejanske stroške krije prijavitelj sam.

12.1. Pojasnilo izvajanja k Razpredelnici 1 – finančna metodologija (so)financiranja raziskovalnih projektov/reintegracije za SKLOP A in SKLOP B

12.1.1 (So)financiranje upravičenih stroškov podoktorske raziskovalke ali raziskovalca

Prijavitelj mora s podoktorsko raziskovalko ali raziskovalcem skleniti pogodbo o zaposlitvi (za SKLOP A v trajanju do treh (3) let in za SKLOP B od najmanj štirih (4) mesecev do dveh (2) let) in mu zagotoviti vse pravice, ki po predpisih izhajajo iz naslova zaposlitve.

Prijavitelj je iz naslova U 1 – Povračilo za življenjske stroške raziskovalke ali raziskovalca upravičen do povračila in (so)financiranja dejanskih stroškov dela do največ 5.080,00 EUR mesečno.

Prijavitelj je iz naslova SE 1 – Povračilo za mobilnost raziskovalke ali raziskovalca (ang. Mobility allowance), s katerim se povrne zasebne mobilnostne izdatke raziskovalke ali raziskovalca kot npr. potne stroške, stroške bivanja in nastanitve, upravičen do povračila in (so)financiranja dejanskih stroškov dela do največ 600,00 EUR mesečno.

Prijavitelj je iz naslova SE 2 – Povračilo za družino raziskovalke ali raziskovalca (ang. Family allowance), ki je namenjen tistim podoktorskim raziskovalkam ali raziskovalcem, ki ob prijavi na javni poziv ali tekom izvajanja prijavljenega raziskovalnega projekta opredelijo svoj zasebni status, kot ga opredeljuje metodologija MSCA, upravičen do povračila in (so)financiranja dejanskih stroškov dela do največ 660,00 EUR mesečno. Svoj zasebni status s pisno izjavo in dokazili priglasijo pri prijavitelju. Prijavitelj ob prvi vlogi za izplačilo ARIS priloži Izjavo o uveljavljanju povračila dodatka za družino.

Za upravičene stroške dela podoktorske raziskovalke ali raziskovalca se štejejo stroški plač, dodatkov, drugih prejemkov, nadomestil, povračil v zvezi z delom (zlasti prevoz na delo v kraju službovanja, povračilo stroškov prehrane med delom in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja za javne uslužbence, regres za letni dopust), vključno s prispevki delodajalca iz naslova plače in drugimi prispevki, kot jih določa veljavna zakonodaja, ZSPJS, ZZrID (zlasti drugi odstavek 64. člena v povezavi z ZSPJS) in tretji odstavek 37. člena Uredbe ZRD, Uredba o plačah za delo v tujini in/ali Pravilnik o določitvi posebnih projektov nacionalnega značaja in sistemskega okvirja za določitev plač raziskovalcev in izhajajo iz pogodbe o zaposlitvi in/ali pogodbe o napotitvi med prijaviteljem in raziskovalko ali raziskovalcem in so upravičeni, ter so dejansko nastali v skladu z veljavno zakonodajo in bili plačani.

12.1.2 (So)financiranje upravičenih stroškov JRO

Prijavitelj je upravičen do (so)financiranja stroškov za raziskovanje, usposabljanje in mreženje, ki neposredno prispevajo k napredovanju kariere podoktorske raziskovalke ali raziskovalca, s katerim so sklenili pogodbo o zaposlitvi in krijejo stroške udeležbe na konferencah, stroške službenih poti, dnevnice, usposabljanja, seminarje, laboratorijski material, gradiva, stroške za objavo člankov ipd., druge raziskovalne stroške, stroške za bivanje, vize in dovoljenja ter druge stroške. Strošek enote za raziskovanje, usposabljanje in mreženje se (so)financira v obliki povračila dejanskih stroškov do višine SE 3. Prijavitelj bo moral pri porabi sredstev predmetnega javnega poziva upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, če so izpolnjeni pogoji, določeni z zakonodajo ali pogoji iz Priročnika o načinu izvajanja Mehanizma za okrevanje in odpornost in navodila ministrstva.

Končni prejemnik uveljavlja v (so)financiranje dejansko nastale in plačane stroške za raziskave, usposabljanje in mreženje na podlagi dokazil, opredeljenih v dokumentaciji.

SE 3 – Dodatek za raziskovanje, usposabljanje in mreženje se na podlagi dejansko nastalih upravičenih stroškov prijavitelju izplača mesečno do višine SE 3 največ 1.000,00 EUR. Prijavitelj k vlogi za izplačilo predloži finančno specifikacijo stroškov, ki jih uveljavlja v (so)financiranje do višine SE 3. DDV ni upravičen strošek.

Prenos neizkoriščenih sredstev v naslednja obdobja uveljavljanja stroškov je dopusten pri (so)financiranju upravičenih stroškov SE 3. Skupna višina dopustnih prenosov neizkoriščenih sredstev mora biti ob uveljavljanju v (so)financiranje nižja od 10.000,00 EUR.

Prijavitelj je upravičen tudi do financiranja stroškov za upravljanje in posrednih stroškov, ki nastanejo tekom izvajanja prijavljenega raziskovalnega projekta/reintegracije in vključujejo administrativne stroške, stroške osebja in druge neposredne stroške. Financiranje stroška za upravljanje in posredne stroške U 2 je variabilni mesečni del in se na podlagi tretjega in četrtega odstavka 37. člena Uredbe ZRD izračuna kot četrtinski delež (25 %) vrednosti plačnega dela U 1, vendar največ do 650,00 EUR mesečno.

12.1.3 Dokazila za uveljavljanje (so)financiranja upravičenega stroška

Podlaga za (so)financiranje upravičenih stroškov je predpisana vloga za izplačilo s predloženimi ustreznimi dokazili.

Dokazila, ki jih je za izplačilo upravičenih stroškov dolžan na ARIS posredovati prijavitelj, so:

 • U 1: pogodba o zaposlitvi, mesečne plačilne liste in individualni REK obrazci podoktorske raziskovalke ali raziskovalca za obdobje, ki ga z vlogo za izplačilo uveljavlja prijavitelj;
 • SE 1: pogodba o zaposlitvi, mesečne plačilne liste in individualni REK obrazci podoktorske raziskovalke ali raziskovalca za obdobje, ki ga z vlogo za izplačilo uveljavlja prijavitelj;
 • SE 2: izjava, da je podoktorska raziskovalka ali raziskovalec predložila ali predložil dokazila o izpolnjevanju pogoja za (so)financiranje povračila za družino (ob prvi vlogi za izplačilo); pogodba o zaposlitvi, mesečne plačilne liste in individualni REK obrazci podoktorske raziskovalke ali raziskovalca za obdobje, ki ga z vlogo za izplačilo uveljavlja prijavitelj;
 • SE 3: finančna specifikacija stroškov; dokazila o nastanku stroška, dokazila, da je storitev bila izvedena in dokazila o plačilu; podatki o izvedenih postopkih po ZJN in podatki o dejanskih lastnikih;
 • U2: enaka dokazila kot za U 1;

in so podrobneje opredeljena v Pogodbi o izvedbi in (so)financiranju raziskovalnega projekta/reintegracije ali vsakokratni vlogi za izplačilo.«.

XI.

V 15. točki se šesti odstavek spremeni tako, da se glasi: »Oddaja prijave na javni poziv je mogoča do najpozneje do 2. 3. 2026.«.

XII.

V 23. točki se v prvem odstavku rok »deset (10) let« nadomesti z rokom »pet (5) let«.

XIII.

Priloge javnega poziva se nadomestijo z novimi prilogami, ki so:

XIV.

Vsa ostala določila javnega poziva ostanejo nespremenjena.

XV.

Ta sprememba javnega poziva začne veljati z dnem objave, uporablja pa se od 1. 3. 2024 dalje.

XVI.

Sprememba javnega poziva se objavi na spletni strani ARIS.

 

dr. Špela Stres,
direktor

 


[1] Povzeto po Mednarodni razpis Obzorje 2023-2024: Marie Skłodovska Curie Action - MSCA, odločitev Evropske komisije z dne 6. 12. 2022, dosegljiv na spletni strani: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2023-2024/wp-2-msca-actions_horizon-2023-2024_en.pdf