Raziskovalni projekti

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2018 - prva faza ocenjevanja

Na podlagi 15. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-UPB1, 61/06-ZDru-1 112/07, 9/11, 57/12-ZPOP-1A), 22. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10), 25. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17), Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2018 (Uradni list RS, št. 30/17) ter predloga izbora prijav projektov za II. fazo Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2018, sprejetega s strani Znanstvenega sveta Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 3. redni seji dne 1. 2. 2018, je direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije sprejel Sklep o izboru prijav projektov za II. fazo Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2018.
 

Priloge: