Raziskovalni projekti

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2010 – razpis v letu 2009 (druga faza ocenjevanja)

Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 ZRRD-UPB1, 61/06-ZDru-1, 112/07), pete alineje 16. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03), 23. člena Pravilnika o postopku (so)financiranja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/09), Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2010 - razpis v letu 2009 (Uradni list RS, št. 63/09) in predloga liste projektov, oblikovanega s strani Znanstvenega sveta agencije dne 31.3.2010, je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 6. redni seji, dne 7.4.2010, sprejel sklep o izboru prijav predlogov raziskovalnih projektov.

Priloge: