Raziskovalni projekti

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2009 - prva faza ocenjevanja

Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06- UPB, 61/06-ZDru-1 in 112/07), pete alineje 16. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03), 35. člena Pravilnika o (so)financiranju temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov (Uradni list RS št. 73/06; v nadaljnjem besedilu: pravilnik), Javnega poziva za predlaganje kandidatov za mentorje novim mladim raziskovalcem za leto 2009 in Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2009 - poziv in razpis v 2008 (Uradni list RS, št. 79/08) in na predlog Komisije za pripravo predloga odločitve o pritožbi (v nadaljevanju: komisija) z dne 23. 12. 2008 je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: Upravni odbor agencije) na 61. redni seji, dne 7. 1. 2009 sprejel sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o prvi fazi izbora prijav predlogov raziskovalnih projektov.

 

Priloge: