Mladi raziskovalci

Normativni akti

      

V veljavi do 27.03.2009 Od 28.03.2009 velja dopolnjeni in spremenjeni pravilnik.


Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02 in 115/05) ter 16. in 35. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03) in po predhodnem soglasju ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo št. 0071-2/2006/10 z dne 8.3.2006 in 13.4.2006, je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 23. seji dne 17.3.2006 in 6. pisni seji dne 13.04.2006 sprejel

Pravilnik o sofinanciranju programa znanost mladini - v veljavi do 27.03.2009

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(predmet)

Ta pravilnik določa način, pogoje in postopek izbiranja prijav za sofinanciranje programa znanost mladini, postopek evalvacije in izvajanja sofinanciranja ter način spremljanja izvajanja programa znanost mladini in način obveščanja javnosti o rezultatih izvedenih programov.

2. člen

(namen)

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) sofinancira program znanost mladini, ki je namenjen predvsem osnovnošolski in srednješolski mladini, z namenom:

 • krepitve popularizacije raziskovalno - razvojnega dela in dosežkov znanosti;
 • spodbujanja zavedanja in razumevanja pomena ter vloge znanosti;
 • pospeševanja raziskovalno-razvojne dejavnosti na lokalnih in regijskih ravneh;
 • spodbujanja mladih k izobraževanju, raziskovalno - razvojnemu delu ter inoviranju;
 • vzdrževanja obstoječih mednarodnih povezav in sodelovanj s področja raziskovalne dejavnosti ter iskanja novih mednarodnih povezav.

Program znanost mladini obsega naslednje tematske sklope:

 • srečanja in tekmovanja mladih raziskovalcev, tehnikov in inovatorjev;
 • mladinske raziskovalne tabore, poletne šole in delavnice;
 • regionalne centre na področju programa znanost mladini;
 • mednarodno sodelovanje na področju programa znanost mladini in publiciranje rezultatov programa znanost mladini.

3. člen

(cilji)

Na področju sofinanciranja programa znanost mladini se zasledujejo naslednji cilji:

 • da je program vsebinsko kvaliteten in se v njem združujejo raziskovanje, inovativnost in eksperimentiranje;
 • da je iz programa natančno razvidna uporaba raziskovalne metode;
 • da v programu sodeluje predvsem osnovnošolska in srednješolska mladina;
 • da so udeleženci v programu zastopani regijsko, državno ali mednarodno;
 • da program omogoča, da so pokrite vse znanstvene vede;
 • da se program izvaja kontinuirano daljše obdobje;
 • da je program ekonomičen in realen v stroških;
 • da program izvajajo izvajalci z dobrimi referencami.

4. člen

(metodologija ocenjevanja prijav)

Direktor agencije sprejme metodologijo ocenjevanja prijav za sofinanciranje programa znanost mladini.

5. člen

(nevtralna slovnična oblika)

V pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

6. člen

(uradna oseba)

Direktor agencije pooblasti javnega uslužbenca na agenciji za področje programa znanost mladini (v nadaljnjem besedilu: uradna oseba) za vodenje postopka izbora prijav, za opravljanje nadzora nad porabo dodeljenih sredstev in spremljanje izvajanja sofinanciranja programa znanost mladini.

7. člen

(javni razpis)

Agencija zbira pisne prijave za sofinanciranje programa znanost mladini (v nadaljnjem besedilu: prijave) na podlagi javnega razpisa (v nadaljnjem besedilu: razpis).

8. člen

(prijavitelji)

Na razpis se lahko prijavijo zavodi in društva, zveze društev, javne raziskovalne organizacije in ustanove (v nadaljnjem besedilu: prijavitelji), ki izvajajo program znanost mladini in ki z dosedanjimi aktivnostmi izkazujejo reference za organizacijo in izvajanje programa znanost mladini.

II. IZVEDBA JAVNEGA RAZPISA

9. člen

(objava razpisa)

Agencija objavi razpis za izbor in sofinanciranje programa znanost mladini v Uradnem listu Republike Slovenije.

10. člen

(vsebina razpisa)

Objava razpisa mora vsebovati zlasti:

 1. naziv in sedež agencije;
 2. pravno podlago za izvedbo razpisa;
 3. predmet razpisa;
 4. okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet razpisa;
 5. cilje razpisa;
 6. pogoje, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj;
 7. opredelitev meril za izbiro prijav za sofinanciranje;
 8. določitev obdobja sofinanciranja;
 9. način, obliko prijave;
 10. rok, do katerega morajo biti oddane pisne prijave;
 11. datum odpiranja prijav za sofinanciranje;
 12. rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru in o višini sofinanciranja;
 13. kraj, čas in osebo, pri kateri lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo ter spletni naslov, na katerem je dostopna razpisna dokumetacija.

11. člen

(razpisna dokumentacija)

Prijavitelj se prijavi na razpis s prijavo, skladno z razpisom in razpisno dokumentacijo.

Razpisna dokumentacija vsebuje prijavni obrazec in naslednje samostojne priloge:

 • predstavitev prijavitelja z navedbo vsebine dejavnosti na raziskovalnem področju;
 • program znanost mladini za obdobje določeno z razpisom;
 • mednarodne povezave;
 • opis dosedanjih aktivnosti na področju organiziranja in izvajanja programa znanost mladini ter druge dokumentirane reference.

Akt o registraciji prijavitelja oziroma dokazilo o vpisu v register ali drugo ustrezno evidenco pridobi agencija.

12. člen

(razpisni rok)

Rok za prijavo na razpis mora omogočiti prijaviteljem dovolj časa za pripravo prijave in je najmanj štirinajst ter največ trideset dni.

13. člen

(oblika prijave)

Prijava na razpis, ki se pošilja po pošti, se vloži na obrazcih, vsebovanih v razpisni dokumentaciji. Prijavi mora prijavitelj priložiti še dokazila ter dodatno dokumentacijo, in sicer v skladu z zahtevami, opredeljenimi v razpisu ter razpisni dokumentaciji. Ustrezno označene prijave z vso dokumentacijo morajo prijavitelji v zaprtih ovojnicah dostaviti neposredno v vložišče agencije ali poslati po pošti.

Prijava na razpis je lahko tudi v elektronski obliki, v kolikor je to opredeljeno v razpisu. V tem primeru prijavitelj izpolni prijavni obrazec. Prijava mora biti overovljena s spletnim kvalificiranim digitalnim potrdilom. Sprejem prijave na razpis se potrdi na prijavnem obrazcu. En izvod potrjenega prijavnega obrazca se vrne prijavitelju.

14. člen

(pravočasna prijava)

Za pravočasno vloženo se šteje prijava, ki je prispela v fizični obliki v vložišče agencije in to najkasneje zadnji dan razpisanega roka in najkasneje do ure, določene z razpisom.

Kot pravočasno vložena se šteje tudi prijava, ki je oddana priporočeno na pošti na naslov agencije in to najkasneje zadnji dan razpisanega roka in najkasneje do ure, določene z razpisom.

Prijava oddana v elektronski obliki, ki je podpisana z varnim elektronskim podpisom in podpis overovljen s kvalificiranim potrdilom se šteje za pravočasno, če je prispe na naslov določen v razpisu najkasneje zadnji dan razpisanega roka in najkasneje do ure, določene z razpisom.

15. člen

(potrditev prijave)

Uradna oseba v vložišču agencije označi na vsaki prejeti prijavi zaporedno številko in datum ter uro prejema prijave na razpis. Potrdilo o prejemu prijave se na zahtevo prijavitelja posreduje prijavitelju v petnajstih dneh od prejema prijave.

16. člen

(komisija za odpiranje prijav)

Za odpiranje in pregled pravilne označenosti, pravočasnosti, upravičenosti in popolnosti prispelih prijav (v nadaljnjem besedilu: formalni pregled prijav) imenuje direktor agencije tričlansko komisijo za odpiranje prijav. Predsednik komisije je javni uslužbenec, ki je na agenciji zadolžen za področje programa znanost mladini. Ostala dva člana komisije za odpiranje prijav morata imeti ustrezno strokovno izobrazbo in izkušnje s področja vodenja postopka razpisa.

Komisija za odpiranje prijav dela na javnih sejah, ki jih skliče predsednik komisije. O seji se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik in oba člana komisije za odpiranje prijav.

17. člen

(odpiranje prijav)

Komisija za odpiranje prijav odpre in formalno pregleda prispele prijave na dan in v kraju, ki sta navedena v objavi razpisa in v razpisni dokumentaciji.

Nepravočasne in nepravilno označene prijave se neodprte vrnejo prijavitelju.

O odpiranju in formalnem pregledu prijav se vodi zapisnik, ki vsebuje predvsem:

 • naslov, prostor in čas odpiranja in formalnega pregleda prijav;
 • predmet razpisa;
 • imena navzočih članov komisije;
 • imena oziroma nazive prijaviteljev, ki so vložili prijave, po vrstnem redu odpiranja prijav;
 • ugotovitve o pravilni označenosti, pravočasnosti, upravičenosti in popolnosti prijav, z navedbo tistih prijaviteljev, ki niso dostavili pravilno označene, pravočasne, upravičene ali popolne prijave.

18. člen

(popolna prijava in dopolnitev prijave)

Za popolno se šteje prijava, ki vsebuje vse z razpisom in razpisno dokumentacijo zahtevane podatke ter dokazila.

Če komisija za odpiranje prijav ugotovi, da je prijava nepopolna, pozove prijavitelja, da jo v roku sedmih dni ustrezno dopolni. Če prijavitelj v predpisanem roku odpravi pomanjkljivosti, se šteje, da je prijava popolna.

Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolni, se zavrže s sklepom, ki ga izda direktor agencije. Zoper sklep je v roku osmih dni od vročitve dovoljena pritožba, o kateri odloči direktor agencije. Njegova odločitev je dokončna.

19. člen

(upravičena prijava)

Komisija za odpiranje prijav pri odpiranju prijav zapisniško ugotavlja tudi upravičenost prijaviteljev za vložitev prijave na razpis v skladu z 8. členom tega pravilnika. Neupravičene prijave se zavržejo s sklepom, ki ga izda direktor agencije. Zoper sklep je v roku osmih dni od vročitve dovoljena pritožba, o kateri odloči direktor agencije. Njegova odločitev je dokončna.

20. člen

(prijave posredovane v evalvacijski postopek)

Prijave, ki jih je komisija za odpiranje prijav ocenila kot pravočasne, pravilno označene, upravičene in popolne, predsednik komisije posreduje v evalvacijski postopek.

III. EVALVACIJSKI POSTOPEK IN IZBOR

21. člen

(strokovna komisija)

Evalvacijski postopek vodi petčlanska komisija za ocenjevanje prijav (v nadaljevanju: strokovna komisija), ki jo imenuje direktor agencije. Strokovno komisijo vodi predsednik.

22. člen

(merila)

Strokovna komisija pri ocenjevanju prijav upošteva naslednja merila:

 • skladnost predlagane vsebine s predmetom razpisa;
 • utemeljenost znanstvene metode;
 • kakovost vsebine programa;
 • zastopanost tematskih sklopov;
 • udeleženci programa;
 • teritorialna razsežnost;
 • ekonomičnost in realnost finančne konstrukcije celotnega programa;
 • kontinuiteta izvajanja;
 • reference prijavitelja.

Metodologija ocenjevanja prijav za sofinanciranje programa znanost mladini s kvantitativnimi merili in načinom določanja višine sredstev za sofinanciranje posameznega programa (v nadaljnjem besedilu: metodologija) je sestavni del razpisne dokumentacije.

V primeru, da strokovna komisija pri ocenjevanju prijav ugotovi neizpolnjevanje prvih dveh meril iz prvega odstavka tega člena, se prijava zavrne.

23. člen

(opis meril)

Skladnost predlagane vsebine s predmetom razpisa pomeni, da je program namenjen predvsem osnovnošolski in srednješolski mladini, z namenom krepitve popularizacije raziskovalno-razvojnega dela in dosežkov znanosti, spodbujanja zavedanja in razumevanja pomena ter vloge znanosti, pospeševanja raziskovalno-razvojne dejavnosti na lokalnih in regijskih ravneh, spodbujanja mladih k izobraževanju, raziskovalno-razvojnemu delu ter inoviranju in vzdrževanja obstoječih mednarodnih povezav in sodelovanj s področja raziskovalne dejavnosti ter iskanja novih mednarodnih povezav.

Utemeljenost znanstvene metode pomeni, da se za vsak prijavljeni program navede in opiše znanstveno metodo, ki bo uporabljena v programu (opis zbiranja, obdelave, interpretacije in prikaza podatkov, zlasti navedba kvantitativnih oz. kvalitativnih metod obdelave podatkov ter predvidena oblika publiciranja oz. javnega prikaza rezultatov raziskovanja).

Kakovost vsebine programa se meri na podlagi količine raziskovanja, inovativnosti in eksperimentiranja, podrobne predstavitve programa, iz katerega so razvidni problemi in cilji raziskovanja ter zastavljena raziskovalna hipoteza. Zastopanost tematskih sklopov se meri s številom tematskih sklopov iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika, ki jih predlagatelj prijavi v programu.

Udeleženci programa morajo biti predvsem osnovnošolci in srednješolci. Meri se z razmerjem med deležem osnovnošolcev in srednješolcev ter deležem drugih udeležencev.

Teritorialna razsežnost se meri na podlagi deleža udeležencev v programu, ki so bodisi pretežno od prijavitelja, bodisi pretežno iz ene regije, bodisi pretežno iz cele države in/ali drugh držav.

Ekonomičnost in realnost finančne konstrukcije celotnega programa se izkazuje z deležem zaprošenih sredstev in realnostjo finančne konstrukcije.

Kontinuiteta izvajanja se meri na podlagi števila let in neprekinjenosti izvajanja programa.

Reference prijavitelja se izkazujejo s tem, da v programu sodelujejo kvalitetni mentorji in udeleženci, da je prijavitelj kvalitetno izvedel dosedanje projekte ter da prijavitelj sodeluje z univerzitetnimi ali raziskovalnimi organizacijami in/ali sodeluje na mednarodnem nivoju.

Vrstni red meril ne pomeni njihove prioritete.

24. člen

(prednost pri sofnanciranju)

Prednost pri sofinanciranju bodo imeli tisti prijavitelji, ki izkažejo boljšo kvaliteto programa in boljšo predstavitev programa, večje število tematskih sklopov, večji delež osnovnošolskih in srednješolskih udeležencev programa, večji delež udeležencev iz cele države in/ali drugih držav ter večjo regijsko zastopanost udeležencev, višjo ekonomičnost in realnost programa, daljše obdobje neprekinjenega izvajanja programa ter boljše reference za daljše obdobje.

25. člen

(način določanja višine sredstev sofinanciranja)

Višino sredstev za vsako prijavo posebej določi strokovna komisija glede na razpoložljiva razpisana sredstva in je lahko do 100% zaprošenih sredstev.

Višina sredstev sofinanciranja programa se določi glede na:

 • višino razpisanih sredstev;
 • višino zbranih točk v ocenjevalnem postopku;
 • znanstveno in družbeno pomembnost glede na cilje opredeljene v 3. členu tega pravilnika;
 • pomembnost programa za znanstveno vedo;
 • pomembnost programa za teritorij oziroma regijo, kjer se dogaja ali ga/jo tematsko obdeluje;
 • višino v prijavi zaprošenih sredstev;
 • višino sredstev drugih sofinancerjev programa;
 • možnost izvedbe programa v celoti glede na znižani odstotek sofinanciranja s strani agencije v primerjavi z zaprošenimi sredstvi.

Način določanja višine sredstev sofinanciranja je določen v metodologiji iz 22. člena tega pravilnika.

26. člen

(sklep)

Strokovna komisija na podlagi meril v roku tridesetih dni od dneva prejema dokumentacije iz 20. člena tega pravilnika pripravi finančno ovrednoten predlog prednostnega seznama za sofinanciranje programa znanost mladini, ki ga podpiše predsednik strokovne komisije.

Direktor predlog prednostnega seznama za sofinanciranje programa znanost mladini posreduje upravnemu odboru agencije. Upravni odbor agencije sprejme sklep o izboru prijav za sofinanciranje programa znanost mladini. V obrazložitvi sklepa mora utemeljiti svojo odločitev.

Upravni odbor agencije pri svoji odločitvi upošteva obseg razpoložljivih proračunskih sredstev, s tem pravilnikom določene pogoje, merila, politiko na področju raziskovalne dejavnosti in prioritete, določene v Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu.

27. člen

(obvestilo)

Agencija v roku, ki je bil naveden v objavi razpisa, obvesti vse prijavitelje o odločitvi glede dodelitve sredstev.

Obvestilo prijaviteljem, katerim je bilo odobreno sofinanciranje programa znanost mladini, vsebuje tudi podatke o predmetu sofinanciranja in višini sredstev ter poziv k podpisu priložene pogodbe.

IV. PRITOŽBENI POSTOPEK

28. člen

(preveritev utemeljenosti)

Prijavitelj ima v osmih dneh od prejema obvestila o rezultatih izbora pravico vložiti pritožbo. V svoji pritožbi mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena.

Predmet pritožbe ne morejo biti pogoji, merila za ocenjevanje prijav niti ocena prijave. Predmet pritožbe je lahko samo očitna pomota oziroma kršenje pravil postopka izbora. Ocena prijave je lahko predmet pritožbe samo v primeru, ko se prijavitelj v pritožbi sklicuje na konkretno kršitev postopka izbora.

Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.

29. člen

(dokončna odločitev)

Direktor agencije imenuje komisijo, ki pripravi predlog odločitve o pritožbi. Direktor predlog odločitve o pritožbi pošlje upravnemu odboru agencije v sprejem.

Upravni odbor agencije odloči o pritožbi s sklepom v roku 30 dni od dneva prejema predloga iz prejšnjega odstavka tega člena. Odločitev upravnega odbora agencije je dokončna.

Agencija objavi na spletni strani končni prednostni seznam sofinanciranih programov znanost mladini.

V. IZVAJANJE SOFINANCIRANJA

30. člen

(pogodba)

Agencija sklene s prijaviteljem programa znanost mladini pogodbo, v kateri pogodbeni stranki določita medsebojne pravice in obveznosti.

Agencija pošlje prijavitelju predlog pogodbe v podpis.

Prijavitelj mora vrniti podpisano pogodbo v petnajstih dneh od prejema pogodbe, sicer agencija odstopi od sklenitve pogodbe.

Sestavine pogodbe so zlasti:

 1. naziv, sedež, matična in davčna številka agencije in prijavitelja;
 2. pogodbeni predmet;
 3. višina dodeljenih sredstev;
 4. terminski plan porabe sredstev;
 5. namen, za katerega se dodeljujejo sredstva;
 6. način nadzora nad namensko porabo sredstev, kot na primer:
  • spisek dokazil, ki jih mora predložiti prijavitelj za porabo odobrenih sredstev;
  • možnost, da agencija kadarkoli preverja namensko porabo sredstev;
  • poročilo o poteku in rezultatih porabljenih sredstev v fazi izvajanja programa oziroma najmanj zaključno poročilo;
  • dolžnost agencije, da spremlja in nadzira izvajanje pogodbe ter namensko porabo proračunskih sredstev;
  • določilo, da mora prijavitelj, ob nenamenski porabi sredstev ali ob neizpolnitvi predmeta pogodbe, sredstva vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi;
  • določilo, da mora prijavitelj obrazložiti in utemeljiti podaljšanje roka porabe sredstev glede na predvideni terminski plan, ker v nasprotnem primeru izgubi pravico do nadaljnje porabe sredstev;
  • določilo, da mora prijavitelj sproti obveščati agencijo o spremembah, ki lahko vplivajo na izpolnitev pogodbenih obveznosti;
  • določilo o obveščanju javnosti, da je predmet pogodbe sofinanciran s strani agencije.

V pogodbi direktor pooblasti uradno osebo za spremljanje izvajanje določil pogodbe.

31. člen

(odprava pogodbenih pomanjkljivosti)

Če uradna oseba ugotovi, da pogodbena dokumentacija ni ustrezno izpolnjena, v osmih dneh obvesti prijavitelja o pomanjkljivostih in ga pozove, da odpravi pomanjkljivosti v osmih dneh. Če prijavitelj ne odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti, agencija ne pristopi k pogodbi.

VI. SPREMLJANJE IZVAJANJA PROGRAMA

32. člen

(pogodbene obveznosti)

Prijavitelj je dolžan v osmih dneh obvestiti agencijo o spremembah, ki utegnejo vplivati na izpolnitev njegovih obveznosti, določenih v pogodbi.

Če so novi pogoji drugačni od dogovorjenih, agencija lahko spremeni pogodbo ali od nje odstopi.

33. člen

(odstop od pogodbe)

Agencija lahko odstopi od pogodbe v primeru:

 • če prijavitelj ni porabil sredstev skladno z namenom, določenim v pogodbi;
 • če se prijavitelj ne drži s pogodbo določenega roka izvedbe programa znanost mladini, ki ga je navedel v prijavnem obrazcu;
 • če nastopijo novi pogoji, ki so drugačni od dogovorjenih.

Če agencija odstopi od pogodbe, mora prijavitelj vrniti agenciji že izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, od dneva nakazila do dneva vračila.

Tudi če agencija ne odstopi od pogodbe, lahko v primerih, navedenih v prvem odstavku tega člena, zahteva vračilo že izplačanih sredstev, in sicer skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, od dneva nakazila do dneva vračila.

VII. KONČNA DOLOČBA

34. člen

(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Objavljeno v Ur.l. RS, št. 50/2006, z dne 16.05.2006.

Številka: 0071-17/2006/2
Ljubljana, dne 13.04.2006
EVA: 2006-1647-0010

Prof. dr. Tadej Bajd
Predsednik Upravnega odbora