Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
English  
   
Domov
 > Mladi raziskovalci > Normativni akti
Mladi raziskovalci
Normativni akti
      

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-UPB1, 61/06 ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09-uradno prečiščeno besedilo in naslednji, v nadaljevanju: ZSJPS), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 55/12, 96/12-ZPIZ-2, 104/12-ZIPRS1314, 105/2012, 25/2013, 46/2013 in 47/2013, v nadaljevanju: ZUJF), Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11 in 56/12, v nadaljevanju: Uredba) in začasnega financiranja Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS na osnovi Programa dela in finančnega načrta za preteklo leto, objavlja

Začasno višino sredstev za usposabljanje mladih raziskovalcev od junija 2013 do decembra 2013

 1. Začasna višina in razmerje sredstev za financiranje podiplomskega študija in raziskovalnega usposabljanja mladih raziskovalcev od 1. 6. 2013 znaša:

Cenovna
kategorija
Plača Prispevki
delodajalca
Stroški blaga
in storitev
Skupaj
A 1.458,70 234,85 473,56 2.167,11
B 1.458,70 234,85 667,29 2.360,84
C 1.458,70 234,85 887,51 2.581,06
D 1.458,70 234,85 1.111,04 2.804,59
E 1.458,70 234,85 1.323,81 3.017,36
F 1.458,70 234,85 1.536,58 3.230,13

Pri določitvi višine sredstev za plače mladih raziskovalcev se skladno z 21. členom Uredbe upošteva:

 • višina osnovne plače, dodatkov in dela plače za delovno uspešnost v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo, ki ureja raziskovalno dejavnost;
 • da je povprečni čas usposabljanja pri nazivu mladi raziskovalec dve leti in pri nazivu mladi raziskovalec na enovitem doktorskem študiju eno leto in pol;
 • da je dodatek za povprečno delovno dobo 0,42 odstotka od osnovne plače.
 1. V izračunu višine sredstev za usposabljanje mladih raziskovalcev so upoštevani naslednji parametri:
  • osnovna plača mladega raziskovalca (podiplomca) v višini 1.360,49 EUR (30. plačni razred);
  • osnovna plača mladega raziskovalca na enovitem doktorskem študiju (po prejemu sklepa senata in opravljenih vseh obveznostih na magistrskem študiju, razen magistrske naloge, oz. opravljenih vseh obveznosti prvega in drugega letnika ter odobreni temi doktorske disertacije) višini 1.414,10 EUR (31. plačni razred);
  • zakonske obveznosti 16,10 %;
  • mentorski dodatek v višini 69,42 EUR ter
  • materialni stroški in stroški storitev v višini 58,44 odstotkov glede na višino, določeno za posamezno cenovno kategorijo, v ekvivalentu polne zaposlitve pri raziskovalnih programih oziroma raziskovalnih projektih.

Po določitvi stalne višine bodo vrednosti na novo določene. Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS bo nato izvedla ustrezen poračun.

Dr. Franci Demšar,
direktor

Številka: 603-1/2013-21
Datum: 7. 6. 2013

Stran ureja: Ana Jakopin Datum: 14.06.2013