Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
 > Mednarodno sodelovanje > Dvostransko > Države > ZDA > Razpisi in pozivi
Mednarodno sodelovanje
ZDA
Razpisi in pozivi
Javni razpis za sofinanciranje skupnih slovensko-ameriških znanstveno tehnoloških projektov v obdobju 2003 – 2004

1. Uporabnik proračunskih sredstev: Ministrstvo RS za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.

2. Predmet razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov (stroški potovanja in bivanja) raziskovalcev iz Republike Slovenije in raziskovalcev iz Združenih držav Amerike, ki bodo izvajali skupne raziskovalne projekte v obdobju od 1.1.2003 do 31.12. 2004 (kratki obiski do 14 dni, dolgi obiski od 15 do 30 dni).

3. Ministrstvo RS za šolstvo, znanost in šport bo obiske sofinanciralo v naslednji višini:

 • mednarodni prevozni stroški za slovenske raziskovalce ob obiskih v ZDA
 • stroški bivanja v Domu podiplomcev oz. izjemoma v hotelu B kategorije in dnevnice za ameriške raziskovalce ob obiskih v Republiki Sloveniji (kratki obiski – do 14 dni)
 • stroški bivanja v Domu podiplomcev oz. izjemoma v hotelu B kategorije in 400 USD mesečnega nadomestila (za namene dnevnic) v SIT protivrednosti za ameriške raziskovalce ob obiskih v Republiki Sloveniji (dolgi obiski – od 15 do 30 dni).

Vlagatelji se morajo o kritju stroškov bivanja v ZDA in prevoznih stroškov ameriških partnerjev ob obiskih v Republiki Sloveniji obvezno dogovoriti s svojimi partnerji in o tem predložiti pisno zagotovilo ameriškega partnerja.

4. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa:

 • projekte oz. obiske je potrebno prijaviti na posebnih obrazcih;
 • projekti so 2-letni;
 • vloge se lahko nanašajo na raziskave v naravoslovju, tehniki, medicini, biotehniki, družboslovju in humanistiki;
 • na razpis se lahko prijavijo domače pravne ali fizične osebe, ki opravljajo raziskovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom o raziskovalni dejavnosti (Ur.l. RS, št. 8/91-I);
 • vsebine predlogov projektov se morajo navezovati na s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport financirane programe JRO, ali s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega in aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v 5. okvirnem programu EU na področju raziskav, tehnološkega razvoja in predstavitev) oziroma s strani Ministrstva za gospodarstvo sofinancirane razvojno tehnološke projekte (obvezno navesti šifre in naslove projektov), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja predvidenih raziskav.

5. Merila za izbiro so:

 • pomen rezultatov raziskav za družbeni in gospodarski razvoj Republike Slovenije
 • znanstvena odličnost in/ali aplikativnost raziskav
 • interes za sodelovanje - komplementarnost skupin
 • reference raziskovalne skupine
 • vključevanje mladih raziskovalcev
 • dosedanje sodelovanje z ameriškim partnerjem
 • prednost pri izbiri bodo imeli projekti, ki jih financirajo ameriške agencije.

6. Vloga za sofinanciranje mora vsebovati naslednje elemente:

 1. izpolnjene in podpisane obrazce s podatki o vlagatelju, nosilcu projekta in ostalih sodelujočih raziskovalcih, vsebino projekta ter podatki o ameriškem partnerju
 2. kratka življenjepisa nosilca projekta in ameriškega partnerja z najpomembnejšimi publikacijami v zadnjih 5 letih, ki se nanašajo na vsebino projekta
 3. navedbo osnovnih virov financiranja raziskav na slovenski strani
 4. pregled predlaganih obiskov za dve leti
 5. opis dosedanjega sodelovanja ter navedbo skupnih publikacij
 6. dokazilo o ameriškem sofinanciranju projekta (pisna izjava ameriškega partnerja o sofinanciranju medsebojnih obiskov).

7. Orientacijska vrednost za izvedbo predmeta razpisa je 30.000.000,00 SIT.

8. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. januar 2003.

9. Čas izvajanja predmeta razpisa je od 1. januarja 2003 do 31. decembra 2004.

10. Pisne vloge z dokumentacijo in z oznako »Ne odpiraj, vloga za sofinanciranje slovensko-ameriških projektov v obdobju 2003 – 2004« morajo vlagatelji dostaviti v zaprtih ovojnicah na naslov:

Ministrstvo RS za šolstvo, znanost in šport, Glavna pisarna, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.

Vloge morajo na zgornji naslov, ne glede na način prenosa, prispeti do vključno petka, 10. januarja 2003 do 12.00 ure.

11. Vloge bo po preteku tega roka odprla komisija za vodenje postopka.

12. Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih vlog komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene vlagateljem.

13. Odpiranje vlog bo v prostorih Ministrstva RS za šolstvo, znanost in šport, v ponedeljek, 13. januarja 2003 ob 09.00 uri.

14. O izbiri bodo vlagatelji obveščeni predvidoma v 15 dneh od dneva ocenjevanja vlog.

Podrobnejše informacije: Alenka Mihailovski, telefon 01 4784 690, elektronska pošta: alenka.mihailovski@gov.si. Razpis in prijavni obrazci bodo po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS objavljeni tudi na spletnih straneh Ministrstva RS za šolstvo, znanost in šport, vlagatelji pa razpisno dokumentacijo lahko dvignejo tudi v Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, Ljubljana.

Priloge:

Stran ureja: Frančiška Rožič-Novak Datum: 30.10.2002