Mednarodno sodelovanje

Madžarska

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Podaljšanje roka za vložitev prijav

Na podlagi določb Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02 in št. 115/05), Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03, Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list RS, št.12/05, 49/05, 39/06 in 5/07), Metodologije ocenjevanja vlog za izvajanje mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov (št. 631-12/2006, 20.2.2006), usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije v obliki Zakona o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske (Uradni list RS-MP, št. 11/95), Protokola desetega zasedanja Skupnega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko z dne 21. novembra 2006, Ljubljana, Slovenija, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko v letih 2008 – 2009

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija)
   
 2. Predmet javnega razpisa
  1. Sofinanciranje medsebojnih obiskov (stroški potovanja in bivanja) slovenskih in madžarskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne raziskovalne projekte in sicer krajših obiskov do 14 dni in daljših obiskov do 3 mesecev;
  2. Sofinanciranje ostalih mednarodnih aktivnosti, ki so dogovorjene in sprejete v Protokolu desetega zasedanja Skupnega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko za obdobje 2008-2009.
    
 3. Agencija bo sofinancirala:
  • mednarodne prevozne stroške za slovenske raziskovalce ob obiskih na Madžarskem;
  • stroške bivanja za madžarske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev (Ljubljana in Maribor) ali izjemoma v primeru zasedenosti domov v hotelu B kategorije (***), vendar največ do 100 EUR dnevno in dnevnice do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni list RS, št. 140/06, stran 16305, v nadaljevanju: uredba), za kratke obiske - do 14 dni;
  • stroške bivanja za madžarske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev (Ljubljana in Maribor) ali izjemoma v primeru zasedenosti domov v hotelu B kategorije (***) ob daljših obiskih - obiski do treh mesecev in dnevnice do višine določene v veljavni uredbi. V primeru zasedenosti domov se za namestitev bivanja v Sloveniji povrne znesek v višini največ do 1252 € (EVROV) mesečno. Madžarskim raziskovalcem se ne glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski) izplačajo dnevnice ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska;
  • mednarodne aktivnosti, ki so sprejete v Protokolu desetega zasedanja Skupnega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko, 21 novembra 2006, Ljubljana, Slovenija za obdobje 2008-2009.
    
 4. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa:
  • projekte oz. obiske je potrebno prijaviti na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije;
  • projekti trajajo 2 leti;
  • prednost bodo imele prijave, ki se nanašajo na raziskave s področij: tehniške vede, biotehnologija (hrana in zdravje), naravoslovno-matematične vede, okolje, medicinske vede;
  • na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v evidenco agencije za opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev in izpolnjujejo pogoje, ki so določeni z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in s predpisi agencije; ter izvajajo s strani agencije financirane programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oz. sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav;
  • slovenski vodja raziskovalnega projekta, ki se prijavlja na javni razpis, mora izpolnjevati pogoje iz Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 96/02 in 115/05);
  • pri raziskovalnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav; slovenski in madžarski nosilec morata vložiti prijavi načeloma paralelno v terminu in na način, ki ga določita pristojni instituciji (ARRS in National Office for Research and Technology, H-1052, Budapest Szervita tér 8).
    
 5. Prijavitelj se prijavi na javni razpis s prijavo, ki je skladna z razpisno dokumentacijo. Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec A in B (ARRS-MS-HU-03/A/2007 in ARRS-MS-HU-03/B/2007). Prijava na razpis mora biti predložena v 2 pisnih izvodih (eden v slovenskem in eden v angleškem jeziku). Prijava, ki jo predloži vodja raziskovalnega projekta na slovenski strani, mora vsebovati naslednje elemente:
  1. predlog projekta (do treh strani), ki mora vsebovati naslednje sestavine:
   • kratek povzetek vsebine (do 500 besed) v slovenskem in angleškem jeziku;
   • definicijo ciljev projekta;
   • opis morebitnega prejšnjega sodelovanja;
   • opis pričakovanih rezultatov in pridobitev;
  2. prve štiri strani prijavnega obrazca (ARRS-MS-HU-03/A/2007, v slovenskem in angleškem jeziku) se pošlje po elektronski pošti na naslov: razpis-madzarska08-09@arrs.si
  3. prijavitelj poda pisno izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave.
    
 6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
  Predlog izbora prijav za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov, programov oziroma tehnoloških projektov po veljavnih metodologijah. Navedeno vrednotenje vključuje:
  • pomen rezultatov raziskav za družbeni in gospodarski razvoj Republike Slovenije;
  • znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav;
  • možnosti za vključitev v raziskovalne projekte EU;
  • uporabnost projekta v praksi oziroma gospodarstvu;
  • reference vodje projekta in raziskovalne skupine;
  • vključenost mladih raziskovalcev;
  • izvedljivost projekta.

   Predlog izbora vlog za sofinanciranje nato obravnava pristojni mednarodni organ (Skupni odbor za znanstveno-tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko). Sklep o izboru vlog za sofinanciranje (odobritev števila izmenjav in odobritev pripadajočih sredstev) izda Upravni odbor agencije na podlagi izbire Skupnega odbora za znanstveno- tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko, na katero je agencija vezana.
    
 7. Orientacijska vrednost za izvedbo predmeta razpisa je 85.000 € (EVROV)
  Sofinanciranje v letih 2008 in 2009 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedena leta ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
   
 8. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. januar 2008.
   
 9. Čas izvajanja predmeta razpisa je od 1.1.2008 do 31.12.2009.
 1. Način predložitve prijave
  Pisne prijave z vso dokumentacijo in z oznako »Ne odpiraj, vloga na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko v letih 2008-2009«, morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah in z naslovom prijavitelja na naslov:
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
  Tivolska cesta 30
  1000 Ljubljana

  Vsaka vloga mora biti odposlana v posebni kuverti. Prve štiri strani prijavnega obrazca (v slovenskem in angleškem jeziku) se mora poslati tudi po elektronski pošti na naslov: razpis-madzarska08-09@arrs.si
   
 2. Rok za predložitev prijav
  Prijave morajo prispeti v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, ne glede na vrsto prenosa te prijave, do vključno ponedeljka, 30. aprila 2007 do 12. ure. Prve štiri strani prijavnega obrazca (ARRS-MS-HU-03/A/2007) morajo po elektronski pošti prispeti na naslov: razpis-madzarska08-09@arrs.si do vključno ponedeljka, 30. aprila 2007 do 12. ure. Za pravilno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah, v pisni obliki in po elektronski pošti.
   
 3. Prijave bo po preteku roka za predložitev prijav odprla strokovna komisija agencije. Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih prijav komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem.
   
 4. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni po enajstem zasedanju skupnega slovensko-madžarskega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje, predvidoma v 4. trimesečju 2007.

  Javni razpis in prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS objavljeni tudi na spletni strani agencije (glej priloge), interesenti pa jih lahko dvignejo tudi v agenciji, v enoti za mednarodno sodelovanje, Trg OF 13, Ljubljana. Podrobnejše informacije: Marjetica Primožič, tel. (01) 478-4715, e-pošta: marjetka.primozic@gov.si 

Številka:430-24/2007/1
Datum: 26.3.2007

Dr. Franci Demšar
Direktor ARRS

Objavljeno v Ur.l. RS, št. 29/2007, z dne 30.03.2007.

Podaljšanje roka za vložitev prijav

 

Priloge (prijavni obrazci):