Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

      

Na podlagi 28. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10) je Znanstveni svet Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 4. dopisni seji dne 11. 5. 2015 sprejel

Spremembo Metodologije ocenjevanja prijav za razpise

1.

V Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise št. št. 6319-2/2013-20, z dne 30. 3. 2015 se v poglavju »Č. RAZISKOVALNA OPREMA« spremeni Tabela Č: Ocenjevanje prijav za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme tako, da se glasi:

 

ELEMENT OCENJEVANJA Kriterij. Kazalec Možno število točk
  8+4 17
KAKOVOST PRIJAVE PODPORNE DEJAVNOSTI 8 11
Odobren čas financiranja raziskovalnega oziroma infrastrukturnega programa 8.7 6
6 let   6
5 let   6
4 leta   3
3 leta   0
infrastrukturni programi   3
Višina nabavne vrednosti opreme 8.8 5
Naravoslovje:    
80.000 in več   5
50.000 - 79.999   4
Tehnika, medicina in biotehnika:    
30.000 in več   5
20.000 – 29.999   4
Družboslovje, humanistika:    
25.000 in več   5
15.000 - 24.999   4
RELEVANTNOST IN POTENCIALNI VPLIV PRIJAVE  4 6
Delež sredstev iz drugih virov  4.7 6
delež lastnih sredstev 20% - 29%   1
delež lastnih sredstev 30% - 39%   2
delež lastnih sredstev 40% - 49%   3
delež lastnih sredstev 50% - 59%   4
delež lastnih sredstev 60% - 69%   5
delež lastnih sredstev 70% ali več   6

 
2.

Sprememba Metodologije ocenjevanja prijav za razpise začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani ARRS.

Št. 6319-2/2013-21
Ljubljana, 8.5.2015

Prof. dr. Vito Turk,
predsednik Znanstvenega sveta agencije

 

Sprememba Metodologije ocenjevanja prijav za razpise je na spletni strani ARRS objavljena dne 13.05.2015.